ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש לרב פרטים לגבי ספרי רבי אברהם ברבי נחמן שאבדו ולא נדפסו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש לרב פרטים לגבי ספרי רבי אברהם ברבי נחמן שאבדו ולא נדפסו?

שאלה:

מאת מלאכי:
לכבוד מוהרא"ש שליט"א שלום רב ותודה רבה על ספריו והשו"ת הנפלא המחזקים אותנו מאד מאד. ה' יאריך ימיו על ממלכתו מתוך בריאות איתנה ויזכה להוציא כל רצונותיו אל הפועל.
ראיתי בספר "שערי צדיק" - מכתבי ר' גדליה קעניג זצ"ל, שמוזכר שם ספר מרבי אברהם ברבי נחמן בשם "אמונה בידיעה רוחנית" וכן שמעתי פעם שהיה לרבי אברהם ברבי נחמן ספרים רבים שחלקם נעלמו בעיר העתיקה כשנכבשה על ידי הערבים וחלקם לא רצה להדפיס. רציתי לדעת האם יש לכבוד הרב פרטים בזה ואם מצוי ספר זה הנזכר לעיל? תודה רבה!

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויצא ט' כסליו התשע"ג

שלום וברכה אל מלאכי נ"י  

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז' וסימן ס"ח) שעיקר השלימות של הצדיק שיהיה למעלה ולמטה, היינו מצד אחד שהוא יהיה דבוק בו יתברך, ולא יסיח דעתו ממנו יתברך כרגע, ומצד שני צריך לרדת להכי ירוד ופחות ולהבין גם אותו, ויוכל לשחק איתו עד שיוציא אותו משאול תחתית ומתחתיו, וזה היה רק רביז"ל יכול, כי מרוב עמקו וגבהו וגדלו בהשגתו יתברך, שעלה מעלה מעלה במקום שעדיין אף אחד לא עלה וכו' וכו', ולכן יכול לרדת לעמקי עמקים בשאול תחתית ומתחתיו וכו' וכו', איפה שהכי גרועים מונחים וכו' וכו', וזו מציאות, ורואים בחוש שאין צדיק בעולם שיכול לרדת אל הכי ירודים ופחותים שמונחים במקומות המגונים והמלוכלכים והמזוהמים וכו', ויהיה לו שפה איתם, ויוכל להגביה אותם ולהחזיר אותם עד רום גבהי מרומים וכו', וכמו שאמר רביז"ל בפירוש (חיי מוהר"ן סימן ש"י) כמה צלם אלקים היו מונחים ברפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם, ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתבייש מצדיקים גדולים וכו', כי נראה בחוש שהמתקרבים אלי נשתנה פניהם, ובא עליהם פנים של יהודי בחינת צלם אלקים. הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם, כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת שאול תחתית היו חותרים, ועל ידי נתקרבו וכו'.

ואת הכח הזה מסר רביז"ל לתלמידו מוהרנ"ת ז"ל, שהוא יכול לרדת אל עומק בור ודות, לחזק ולעודד ולשמח את כלל נשמות ישראל, כי רק הוא הבין את רביז"ל שכל ענינו הוא רק התחזקות, לחזק את כל השבורי לב, הנדכאים שבורים ורצוצים מרוב עוונותיהם וכו', ועל קוטב זה נבנו כל ספרי ה"לקוטי הלכות", שהוא ירד אל סוף דעתו של רביז"ל, שהעיקר לרדת אל הפחותים והירודים והנפולים והמושלכים בעוונות חמורים וכו', להוציאם משמה, ולהגביה אותם ולהחזירם אל אמתת מציאותו יתברך.

הקדמתי לך את ההקדמה הזו, כדי שתבין היטב יסוד גדול בחסידות ברסלב, היה בין אנשי שלומינו המון תלמידים בעלי מדריגה נשגבה מאד, ואחד מהם רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין ז"ל, שחיבר כמה ספרים עמוקים, כגון ספר "ביאור הלקוטים" פירוש עמוק על ה"לקוטי מוהר"ן", וכן פירוש על ה"סיפורי מעשיות", ועוד נשאר ממנו המון כתבי יד שנאבדו בעיר העתיקה בעת הגולה שהיגלו הירדנים ימח שמם את תושבי עיר העתיקה, עם כל זאת מה שיש לנו ממנו, הם ספרים עמוקים מאד, כגון ה"ביאור הלקוטים", שהוא מבאר מיניה וביה וכו', את דברי רביז"ל בעמקות גדולה.

אבל זה לא אומר שזה סוף פסוק וכו', כי דבר רביז"ל הוא לרדת אל הכי ירודים ונפולים, ולהגביהם מהשאול תחתית ומתחתיו, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) אי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי תשובה אלא על ידי תורה, כמו שכתוב (משלי ח') "יפוצו מעיינותיך חוצה", שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך ילכו בה, וזהו (ירמיהו ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל", ודרשו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, וזהו נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותא דגלותא, כי יש אנשים שנפלו כל כך וכו', שאי אפשר לקרבם אלא על ידי תורה, וזה נעשה על ידי מוהרנ"ת ז"ל, שרימז עליו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהמגיני ארץ יכולים לעצור מתבערת תאוות ניאוף, כי יש להם דיבורים כשרים להחיות ולהשיב את הנשמות הנפולות, כי יש נשמות שנפלו שצריכים להחיות ולהשיב אותם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש וכו', עיין שם, וזה נעשה רק על ידי דרכו של מוהרנ"ת ז"ל, לא כן אלו שלומדים בעומק הפשט וכו', הם לא יכולים לרדת להמון עם וכו'.

והנה רבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל חיבר את פירושו על ה"לקוטי מוהר"ן", בספרו "ביאור הלקוטים", וחלק אחד מפירושו בתורה "ויהיו נא פי שנים ברוחך" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) נקרא בשם "אמונה וידיעה רוחניות", וכותב שם בזה הלשון: ולרוב עומק ודקות והפלאת הדברים אשר כתבתי בחדר הזה, יראתי ונפחדתי פן יהרסו הקוראים והמעיינים בו לדרוש ולחקור על ידי זה גם במופלא ומכוסה לכל אדם יותר מגבול דעתו, אצלתי ויחדתי אותו להיות לחבור וספר בפני עצמו, ולמשמרת מדור לדור, לבל יתגלה וינתן לדפוס עד כי יבוא שילה; עיין שם, וזה נמצא בכתב יד וגם לי יש העתק מזה, אבל ההכרח לומר את האמת כפי שאני מכיר את הדור הזה, ומה שעובר על בני הנעורים וכו', ואפילו על שאר אברכים וכו', לא היה צריך רבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל כל כך לירוא ולפחוד פן יהרסו הקוראים והמעיינים בו וכו', רובם ככולם לא מבינים ממילא מה שכתוב שם, וזה אצלהם כספר החתום, ויש מספיק ספרים מספרי קבלה שנדפסו בעומק ובעמקות עצומה, כגון "מגלה עמוקות" "ברית כהונת עולם" וכו' וכו', שהם ספרים מאד מאד נחוצים, אבל מי שלא אוחז בזה, לא מוצא את ידו ורגלו בהם.

הכלל שעיקר הלימוד של רביז"ל הוא הן לדרי מעלה, להראות להם שעדיין לא יודעים כלום בידיעת הבורא יתברך שמו, וככל שזכו להשיג כבר בעומק חכמת הקבלה וכו', עדיין אינם מתחילים לדעת כלום, כי לגדולתו יתברך אין חקר, וככל שאדם יחשוב שכבר הגיע לאיזה השגה, מראה לו רביז"ל שעדיין לא התחיל כלל וכו' וכו', ולהיפך אלו שנפלו וירדו לעמקי עמקים בהשאול תחתית ומתחתיו, שעשו את הכי גרוע רחמנא לישזבן, עדיין יכולים לחזור ולשוב אליו יתברך, וזה גדולתו של רביז"ל שאין בשום ספר בעולם גילויים כאלו איך שני הפכים בנושא אחד, מצד אחד הוא עולה אל הבעלי מקובלים שעוסקים בעומק קבלה, ועדיין מראה לדעת שהם חיים בדמיון אחד גדול, ועדיין לא משיגים שום השגה וכו', ודייקא שם הם יכולים לבוא לטעויות גדולות וכו', כי שם יכולים לטעות בדמיונות גדולים וכו', ויחשוב שהוא כבר הגיע לאיזה השגה וכו', ועדיין עומד בחוץ לגמרי וכו', ולהיפך אלו הירודים והנפולים שאפילו השאול תחתית ומתחתיו לא מספיק להם, כי אפילו שם הם מחפשים עוד יותר בירידה אחר ירידה ובנפילה אחר נפילה, עם כל זאת בגודל כח הקדושה והטהרה של רביז"ל, והשגתו הנוראה והנפלאה מאד, שעדיין לא הגיע לזה שום צדיק בעולם, הוא יכול להגביה את כולם וכו', ולכן העיקר לעסוק הרבה בספרי רביז"ל ובספרי מוהרנ"ת ז"ל, ושם תמצא מרגוע לנפשך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup