ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם התשובה באמת מועילה לתקן את כל הפגמים הרוחניים של פגם הברית?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם התשובה באמת מועילה לתקן את כל הפגמים הרוחניים של פגם הברית?

שאלה:

מאת איתן:
שלום כבוד הרב!
שמעתי הרבה על חסידות ברסלב, ותבורכו מלמעלה על העבודה הנפלאה שאתם עושים.
יש לי שאלה: לצערי הרב נכשלתי בפגם הברית המון פעמים במשך השנה האחרונה. חצי שנה בכלל לא ידעתי שזה חטא, ומאז שידעתי נכשלתי פחות. אני לומד בבית ספר חילוני ונמשכתי לדבר הזה משם לצערי... אם היו מלמדים ומזהירים אותנו בבית הספר מההתחלה לא הייתי מעז אפילו לנסות את זה!
ברוך ה' כבר חודש אני שומר על עצמי, ואני יודע שלחזור בתשובה וללמוד תורה זה התיקון הכי גדול. השאלה שלי אליכם: האם כל הרבנים בדור שלנו שאומרים שהתיקון הכי טוב זה לחזור בתשובה וללמוד תורה אומרים את זה רק כדי שהדור שלנו לא יתייאש ולא יהיה עצוב או שזה באמת מתקן את הפגמים? איך תשובה מועילה לנזקים הרוחניים שפגם הברית גורם? קראתי שזה מוליד ילדים רוחניים בשמיים ושבזמן הפטירה זה גורם ייסורים קשים, ולפי הזוהר הקדוש מי שפגם בברית נידון למדור השביעי שבגיהנום, אז איך תשובה עוזרת לזה?
אני מרגיש כאילו ממש נהרסו לי החיים, והייתי עושה הכל כדי להתחיל דף חדש... בבקשה תעזור לי, אני במצב נפשי לא טוב, תודה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בא ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל איתן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שפגם הברית הוצאת זרע לבטלה זה החטא הכי חמור, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (נדה י"ג.) אמר רבי יוחנן: כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה; ואמרו (שם) רבי יצחק ורבי אמי אמרי: כאילו שופך דמים, שנאמר (ישעיה נ"ז ה') "הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים בנחלים תחת סעיפי הסלעים" - אל תקרי שוחטי אלא סוחטי; כי מכל טיפה וטיפה יכול להיוולד ולד, וכשסוחט את זרעו לבטלה הוא שוחט את ילדיו, והעוון הזה מטמטם את המח והדעת, ומכניס את האדם בחלישות הדעת וביאוש גדול כאילו הקדוש ברוך הוא שונא אותו, ולא צריך אותו וכו' וכו'.

ומובא (שולחן ערוך אורח חיים סימן ר"מ סעיף י"ד) שכבת הזרע הוא כח הגוף ומאור העיניים, וכל זמן שתצא ביותר הגוף כלה וחייו אובדים, וכל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו וכחו תשש ועיניו כהות וריח רע נודף מפיו ושער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרים, ושער זקנו ושחיו ושער רגליו רבה ושיניו נושרות והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת משאר חולאים והאלף מרוב תשמיש, לפיכך צריך אדם ליזהר.

הרי שלך לפניך מה זה גורם גם בגשמיות, ובזוהר הקדוש מחמיר מאוד מאוד, עד כדי כך שאומר שלא יכולים לחזור על זה בתשובה, והנה הקדוש ברוך הוא חמל על דורותינו אלו ושלח לנו את רביז"ל שבפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן ע"א) על מה שכתוב בזוהר הקדוש (וישב קפ"ח. וכן ויחי רי"ט:) שעל פגם הברית, בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא חס ושלום [הוצאת זרע לבטלה] אין מועילה תשובה. אמר על זה רביז"ל שאין הדבר כן, רק על הכל מועילה תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועילה תשובה בודאי על חטא זה, אפילו אם הירבה לפשוע חס ושלום בזה, וכבר מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא. והוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בהם בתחילה ולהתנסות שם וכו', וכשמרחם על עצמו עכשיו ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם ומשבר תאוותו, זהו עיקר התשובה וכו', עיין שם.

ולכן עליך לציית את רביז"ל ולקבל את תיקונו שזה תיקון נצחי לומר את העשרה מזמורי תהלים בכל יום שהם התיקון הכללי, בוודאי אם זוכים להיות פעם אצל ציון רביז"ל אין למעלה מזה, כי רביז"ל הבטיח שכל מי שיבוא אל ציונו הקדוש ויתן פרוטה לצדקה עבורו ויאמר את העשרה מזמורי תהלים האלו הנקראים תיקון הכללי, אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו הוא יוציא אותו מהשאול תחתית ומתחתיו. ולכן תרגיל את עצמך לומר בכל יום את העשרה מזמורי תהלים הנקראים תיקון הכללי, ובוודאי ימחול לך הקדוש ברוך הוא.

וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו יתברך כל מה שעובר עליך, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שעוונותיו של אדם חקוקים על עצמותיו, כמו שכתוב (יחזקאל ל"ב) "ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם", וזה מה שהורג את האדם, כמו שכתוב (תהלים ל"ד) "תמותת רשע רעה", ועל ידי וידוי דברים יוצאים מעצמותיו החטאים שחקוקים עליהם.

ולכן כל מי שיודע שפגם בברית ובפרט בחטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה, עליו להרבות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך בתמימות ובפשיטות מה שהוא עשה וכו' וכו', ומובא בספר "קרנים" שיש מלאך בשם 'עזריאל' שהוא המלמד זכות על כל אלו שנכשלו בחטא המגונה הזה וכו', ואם הם חוזרים בתשובה שלימה ומתוודים בכל יום לפניו יתברך על ידי זה נתהפכים כל העוונות לזכויות.

עיקר התיקון של החטא המגונה של הוצאת זרע לבטלה זה להיות רק בשמחה, כי החטא הזה מושך את האדם לדיכאון ולמרירות ולכעס וקפידות וכו' וכו', ולכן עיקר התיקון הוא רק שמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם שמח אזי הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יבוא לחטא המגונה הזה.

העיקר אל תבלבל את עצמך מאף בריה שבעולם, כי אם רביז"ל אמר שגם על חטא זה מועילה תשובה, אזי אין לך מה לדאוג כלל, רק תקבל על עצמך מהיום והלאה לא לחזור אל החטא המגונה הזה שזה הורס את הבריאות של האדם וכו', ותשתדל מאוד מאוד לעבוד על נקודת השמחה לשמוח עם כל הנקודות טובות שיש בך, ותראה להרבות במצוות מעשיות דייקא, כגון ללכת עם ציצית ולהניח בכל יום תפילין, ולהקפיד לאכול רק מאכלים כשרים, ולשמור את השבת כהלכתה, שאז לא תזוז משם עד שהקדוש ברוך הוא ימחול לך, כי חכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע" - אל תקרי מחללו אלא מחול לו.

ולכן חזק ואמץ מאוד מאוד כי גדול אדונינו ורב להושיע, והקדוש ברוך הוא מלא רחמים ומרחם על בריותיו, ובפרט מי שחוזר בתשובה שלימה הקדוש ברוך הוא הולך איתו רק ברחמים, וממשיך עליו חסדים ורחמים גמורים, ודוד המלך אומר (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי" - דוד המלך מתפאר: בזה שאני יודע, ריבונו של עולם, שאתה אב הרחמן - זו ההתחזקות שלי, ובזה צריכים מאוד מאוד להתחזק שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ומפיח בנו רוח חיים להרגיש את אמיתת מציאותו יתברך, והוא פותח את פינו לדבר אליו יתברך, כאשר ידבר איש אל רעהו, שזה מדביק את הנשמה בו יתברך. ולכן הרגל את עצמך לדבר תמיד אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך העיקר על שמחה שזו המדריגה הכי עליונה להיות רגיל לדבר עמו יתברך, ולספר לפניו יתברך את כל לבו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זו הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup