ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אני יכולה לצאת מהטומאה, לשקם את עצמי, ולחזור בתשובה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אני יכולה לצאת מהטומאה, לשקם את עצמי, ולחזור בתשובה

שאלה:

מאת אלינור:
לכבוד הצדיק מיבנאל.
גדלתי במשפחה הרוסה, וכשהייתי נערה הייתי זרוקה והוצרכתי לעבור ממקום למקום. ומן הפח אל הפחת הדרדרתי למטה למטה, זה התחיל כשניצלו אותי מינית, ואחר כך הדרדרתי עוד יותר עד שנפלתי אל המקום הכי גרוע שאליו אפשר ליפול.
כל הזמן אני חושבת על חזרה בתשובה, אבל אני שקועה עמוק עמוק בתוך הטומאה, ולא מאמינה שאוכל לצאת מכאן ולחזור בתשובה אי פעם. לפני כשבוע קיבלתי כמה חוברות של ברסלב, וראיתי שכתוב שם שלכל אחד יש תקווה אפילו אם נפל למקום הכי אפל, ולכן אני פונה אליך כדי לשאול: איך אני יכולה לשקם את עצמי ולהתחיל לחיות כמו בת אדם נורמלית, ואחר כך גם לחזור בתשובה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב התשע"ג

שלום רב אל אלינור תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

את צריכה לדעת שעל הכל מועילה תשובה, ואפילו שאדם עשה מה שעשה, אם הוא חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מקבלו תיכף ומיד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ט.) ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין; וכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקל"ב) "שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך" - אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק, והקדוש ברוך הוא אומר לו עשה תשובה ביני לבינך ואני מקבלך; היש עוד עוון כל כך חמור שאדם מחרף ומגדף כלפי מעלה? אף על פי כן אומר לו הקדוש ברוך הוא: בוא תחזור בתשובה ואני מוחל לך, וכן אמרו (מדרש תהילים מזמור י"ח) שכל העושה תשובה מעבירה שבידו, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב; ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה י"ט סימן ד') על הפסוק (איוב ל"א) "בחוץ לא ילין גר" שאין הקדוש ברוך הוא פוסל לבריה, אלא לכל הוא מקבל, השערים נפתחים בכל שעה וכל מי שהוא מבקש ליכנס - יכנס, לכך הוא אומר "בחוץ לא ילין גר".

הרי שלך לפניך, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיחזרו בתשובה שלימה, כי אנו בניו, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", וכמו שאבא מחכה תמיד שהילדים שלו שברחו ממנו יחזרו אליו, כמו כן ויותר מכן הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נשוב אליו, ועיקר התשובה זה וידוי דברים, כמו שכתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" - זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה. כיצד מתודין? אומר: אנא השם, חטאתי עויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.

ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ותספרי לו יתברך את כל מה שעבר עליך, כי הוא יתברך שומע תפלת כל פה, ואדרבה, מי שכבר נפל ונכשל כמו שאת נפלת ונכשלת וכו' וכו', אם רק תבואי אליו יתברך ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, את לא יכולה לתאר ולשער איזה נחת רוח תגרמי להקדוש ברוך הוא, כי מי שכבר היה בחושך וכו', ועדיין הוא בחושך וכו', ואף על פי כן הוא לוקח את עצמו בידים, ואומר: "עד כאן, אני עוזב את השטויות שעשיתי עד עכשיו", אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ומעלתו גדולה מאד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד; ואף שהיצר בוער בך מאד מאד וכו', כי מי שנפל בזנות וכו' קשה לצאת מזה, עם כל זאת אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה.

ולכן אני מאד מאד מקווה שתקחי את עצמך בידיך, ותחזרי בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא בוודאי יקבל אותך חזרה, ותתחילי להתנהג כמו שבת ישראל צריכה להתנהג, בצניעות גדולה, והקדוש ברוך הוא יעזור שתזכי להתחתן בקרוב מאד, ולבנות בית נאמן בישראל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן.

אני יודע שיהיו לך נסיונות קשים מאד מאד, כי מי שנפל כבר בעומקא דתהומא רבה וכו', והקליפות מסבבות אותו, אזי קשה לו מאד מאד לצאת מזה וכו', ולכן אני מוכרח להגיד לך שחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה כ"ו סימן ה') על הכל הקדוש ברוך הוא מאריך אפו חוץ מן הזנות; ואמרו (במדבר רבה פרשה ט' סימן ז') אמר הקדוש ברוך הוא על הכל אני כובש, ועל הזימה אני כועס; ואמרו (תנחומא בראשית) על הכל הקדוש ברוך הוא מוותר, חוץ מן הזימה והזנות.

ולכן דעי לך שמרה תהיה לך באחרונה אם לא תחזרי בתשובה תיכף ומיד, אשה חושבת שהכל הפקר ולית דין ולית דיין וכו' וכו', ופתאום היא מקבלת את המכה בצורה כזו שהיא לא חלמה, ולכן ראי לחזור בתשובה שלימה ולברוח מהזבל והלכלוך הזה, לפני שכבר לא תוכלי לחזור וכו'. ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) שעיקר התשובה השלימה היא, כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשעובר באלו המקומות והענינים שהיה מתחלה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם, וכופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה - זהו עיקר התשובה השלימה, ורק זו נקראת תשובה.

ולכן אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו לתוך לבך, ותעשי התחלה חדשה, תחזרי אליו יתברך, ותהיי הכי מאושרת בחייך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup