ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהי דעת הרב על התוכנית להפוך את הציון באומן למקום תיירות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהי דעת הרב על התוכנית להפוך את הציון באומן למקום תיירות?

שאלה:

מאת משה:
לכבוד הצדיק, לאחרונה מדברים שהולכים להפוך את ציון רבינו נחמן באומן למקום תיירותי. האם גם אתם מסכימים לזה ומה דעתכם בעניין? אולי כדאי שיהיה המקום פתוח לכולם וכך כולם יזכו להיות בציון רביז"ל אפילו מתוך שלא לשמה יבא לשמה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ג' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך להבין שהד' אמות של ציון רביז"ל זה מקום קודש הקדשים, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ימי מוהרנ"ת סימן ס"ו) כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות; ולכן צריכים מאד מאד לשמור בקדושת המקום, ושלא יהיה המקום הפקר, שלא יסתובבו שם כל אורחי פורחי, וידוע מה שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן קס"ב) בוודאי נבוא על קברו ללמוד ולהתפלל שם ויהיה לו שעשועים ותענוג גדול מזה וכו', ודיבר הרבה מענין קברו, וגילה דעתו כמה פעמים בכמה מיני לשונות שיבואו על קברו תמיד לומר תהלים על קברו וללמוד שם ולהרבות שם בתפלה ותחנונים וכו', ואמר שכשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהלים בהתעוררות הלב יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז ורמז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו.

ועוד דיבר מזה הענין כמה פעמים, ואחר כך גילה העשרה קפיטל תהלים ואמר שמי שיבא על קברו ויתן פרוטה לצדקה ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש אפילו אם עבר מה שעבר וכו', וייחד שני עדים על זה וכו' עיין שם.

הרי שלך לפניך שמקום ציון רביז"ל זה רק לתורה ולתפלה ולשפוך שיח לפניו יתברך, ובזה גורמים נחת רוח גדול לרביז"ל אבל לא חס ושלום שיהיה אתר של תיירים וכו', ויעשו שם כל העולה על רוחם רחמנא לישזבן.

סיפר לי הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ז"ל, ששמע מרבו ר' אברהם בן ר' נחמן ז"ל (בעל מחבר ספר "ביאור הליקוטים") שאביו ר' נחמן טולשטינער ז"ל (תלמיד מוהרנ"ת ז"ל) הקפיד מאד שאברכים לא ישארו אצל ציון רביז"ל יותר משבועיים, וכשאחד היה יותר זמן שם, היה לוקח מקל ומגרש אותם בכח, ואמר בזה הלשון "אומן אינו מערי מקלט, תסתכסך עם אשתך ותברח לאומן להשאר שם, אין זה מקומך פה" ועמד על זה חזק מאד מאד [וזה היה עוד לפני מאה שנה].

וסיפר לי ר' לוי יצחק ז"ל שפעם אחת היה שם שבועיים, ניגש אליו ר' אברהם ז"ל ואמר לו סע הביתה, ואז אמר לו מה שהיה רגיל בפי אביו ר' נחמן טולטשינער ז"ל כנ"ל, ויען שהיה ממש סמוך לל"ג בעומר ביקש אותו ר' לוי יצחק ז"ל רשות שרוצה להשאר כבר עד אחר ל"ג בעומר, ולא הסכים עמו ר' אברהם ז"ל בשום פנים ואופן, אלא אמר לו תסע הביתה ותחזור לל"ג בעומר, ואז אמר לי ר' לוי יצחק ז"ל רואים שזה היה קפידה כל כך גדולה, שלא יסתובבו שם כל אורחי פורחי, ושלא יהיה שם קיבוץ של מושב לצים וכו'.

על אחת כמה וכמה בימינו אלו שנעשה המקום ההוא הפקר שבאים שמה כל מיני משוגעים ומטורפים שאוכלים ושותים שם ומעשנים סיגריות וכו' וכו', ומבלים את הזמן שמה בהבל ובריק וכו', והולכים קרוע ובלוע וכו', ועושים שם קולות משונות וכו' ומתנהגים בפרעות וכו', שזה גורם חילול שם רביז"ל ושם אנשי שלומינו, ואפילו מי שבא כבר שם ורוצה ללמוד או להתפלל במשך היום או במשך הלילה אלו המטורפים עושים רעש כזה שלא יכולים על ידם להתרכז באמירת התיקון הכללי או בהתפילות וההתבודדות שרוצים לומר שם, כי המקום הזה נעשה הפקר לגמרי, ומכל שכן וכל שכן עכשיו שרוצים לעשות את זה מקום של תיירים וכו' וכו', בוודאי יהיה המקום הפקר רחמנא לישזבן.

וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע.

ולכן הלוואי שימצאו שם אנשים שיהיה איכפת להם דבר זה, וימסרו את נפשם לשמור על ציון רביז"ל ועל קדושתו וכו' וכו', ולגרש משם את כל המשוגעים והמטורפים שמצאו לעצמם איזה ערי מקלט שם, שגורמים שאלו היראים והשלמים לא יוכלו להתפלל ולהתבודד שם בישוב הדעת, וכן אלו שרוצים לשבת וללמוד שם ולגרום נחת רוח לרביז"ל.

ומכל שכן וכל שכן שצריכים לשמור על המקום הקדוש והנורא הזה שלא יהיה מקום תיירות לכל זב ומצורע וכו' וכו', שלא יהפכו את המקום חס ושלום למקום הוללות וכו' וכו', אשרי מי שיכנס בעובי הקורה וימסור את נפשו עבור כבוד רביז"ל, כי תהלה לאל במשך השנה באים שמה אלפים אנשים מכל העולם כולו, ולמה הם צריכים לראות את הקומץ הקטן של המשוגעים והמטורפים השורצים שם ועושים כל העולה על רוחם?

מילא ראש השנה אז הוא זמן קיבוץ לכל וכל מי שבא על הקיבוץ הקדוש והנורא תבא עליו ברכה, וצריכים לדעת שהוא בא אל רביז"ל על ראש השנה בשביל תיקונו, יהיה נראה כמו שנראה וכו' וכו', אנחנו לא יכולים לעכב את אף אחד שיבא על ראש השנה, כי אז רביז"ל הזהירנו מאד מאד לעשות כרוז, ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיה כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, שלא יחסר איש, וכו' וכו', עיין שם.

ולכן לגבי ראש השנה אי אפשר ואסור למנוע מאף אחד לבא יהיה איך שיהיה וכו', ויהיה האיש נראה איך שנראה וכו', ראש השנה זה ענין אחר לגמרי, אז צוה רביז"ל שכולם יבואו, אבל במשך השנה שישרצו שם כל מיני אורחי פורחי וכו', כל מיני מחוסרי בית וכו', כל מיני בחורים מבוגרים וגרושים וכו', אסור לתת להם שמה מחסה, כי הפכו את המקום למושב לצים רחמנא לישזבן, וגורמים חילול שם רביז"ל בהתנהגותם שם, ומכל שכן וכל שכן שאסור להניח שהמקום הזה יהיה מקום תיירותי לכל זב ומצורע וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup