ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש סיון ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש | ג' סיון | ד' סיון | ה' סיון | ח' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ב סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | י"ז סיון | י"ח סיון | י"ט סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון | כ"ד סיון | כ"ה סיון | כ"ו סיון | כ"ז סיון | כ"ח סיון | כ"ט סיון

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא ראש חודש סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לשמוח מאד מאד היום הזה שהוא ראש חודש, אשר ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן את ראש חודש מתנה לנשים, בשביל זה נוהגים הנשים לא לתפור ולארוג ולכבס כביסה וכו' וכו' בראש חודש, ואמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד) הנשים לא רצו ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל, לא שמעו להם, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא, ומה שכר נתן להם לעולם הזה? שהן משמרות ראשי חדשים, לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראש חודש מתחדשת הלבנה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שבספר הנשרף של רביז"ל היה מבואר בענין סעודת ראש חודש שהוא מסוגל לבנים, אבל אני לא זוכר אמר אם זה להוליד בנים למי שאין לו ילדים, או שמסוגל לגדל את הילדים, אזי אני אמר מוהרנ"ת ז"ל אומר שזה מסוגל לשניהם הן מי שאין לו ילדים שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיזכה לגדל את הילדים שיהיו ילדים יראים ושלימים, וכן תראי לשמוח מאד מאד בשבת קודש שאז מאיר הקדוש ברוך הוא בגילוי רב ונפלא מאד בלי שום לבושים, ולכן מה טוב ומה נעים לשמור מאד מאד כל השבת קודש לא להיות חס ושלום בכעס וברציחה וכו' וכו', שזה חילול שבת רחמנא ליצלן, ודעי לך שבשבת יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, ולכן מה טוב ומה נעים אם אשה זוכה לומר בשבת "יום תהלים" השייך לשבת קודש, ועל ידי זה תמשיך על עצמה ברכה בכל מעשה ידיה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי לוקח סך הכל כחמש עשרה דקות לומר את ה"יום תהלים" של יום השבת, וחבל שתפספסי את "יום תהלים" של שבת קודש.
תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
נא ונא תשמרי את עצמך לא להתחבר אל נשים פרוצות ומופקרות וכו' וכו', שבקלות יכולות למשוך אותך לשאול תחתית ומתחתיו, כי לצערינו הרב יש נשים שמאד מגעילות עם הניבול פה שלהן שמנבלות את הפה שלהן וכו' וכו', וכן הולכות בפריצות גדולה מאד וכו' וכו', ושותות לשיכרה וכו', מאלו הנשים צריכים מאד להתרחק, כי זוהמת הנחש הקדמוני שורה עליה, ואוי ואבוי למי שניגש אליהן שבקלות יכולים להמשך אחריהן, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום שייכות עם אשה פרוצה ומופקרת שזה מסוכן מאד מאד להיות מחוברת אליה, כי כשהיא תקבל את עונשה פתאום מן השמים וכו', אזי גם אלו שהיו מחוברות אליה יקבלו את העונש, ולכן למה את צריכה להתחבר אל נשים שמתנהגות בפריצות והפקירות וכו', ומנבלות את פיהן וכו', ולמה את צריכה גם כן לקבל את העונש בחינם? כי כבר אמר החכם מכל אדם על נשים כאלו (משלי ה') "רגליה יורדות מוות שאול צעדיה יתמכו" וגו', "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה", יעזור הקדוש ברוך הוא שתזכי להיות אשה כשרה, ותמיד יהיה לפני עיניך שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וצופה ורואה ומביט על כל אחד, ולכן כדאי לדבר אליו יתברך לבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך ג' סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה שזכית להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והשמחה הזאת עולה על כל השמחות, וכל אשה ששמחה ועליזה בזה, אזי שכרה רב מאד, כי בדרך כלל על נשים עובר הרבה מרירות וצער ועגמת נפש וכו' וכו', וזה מושך אותה אל עצבות ומרירות ודכאון פנימי עד שהיא מתייאשת לגמרי מהחיים שלה, אבל אם האשה תתחזק בכל מיני אופנים שבעולם ולהיות רק בשמחה, ותשתדל לעשות חסד אחת עם השניה, אז כל החיים שלה ישתנו לטובה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, וזה ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
נא ונא עכשיו לקראת חג השבועות חג קבלת התורה, תקבלי על עצמך מדת הצניעות אשר דבר זה יסוד מוסד אצל הנשים, כי אין עוד מצוה להנשים כמו ללכת בצניעות, ולהיפך אין עוד עבירה וחטא ועוון כמו אשה שאינה הולכת בצניעות ומכשלת גברים וכו', ובכל יום שומעים אסונות מה שקורה לנשים צעירות, והן לא לומדות לקח שמחר זה יכול לקרות גם להן, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך לבער מהבית שלך כל החצאיות והשמלות שהן קצרות וצמודות ועם שסע וכו', שהן בגדי פריצות וכו', ולהיפך מהצניעות לגמרי שהקדוש ברוך הוא מקפיד על זה ביותר, ואשה שמכשלת את הגברים עם בגדי פריצות תקבל את עונשה באופן שהיא לא חלמה על זה, ולכן למה לך להכנס בסכנה זו? ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ולכן אני מבקש ומתחנן אלייך, הקמתי קהילה ביזע ובדם, תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה הקדושה שלנו שיהיה שם השראת השכינה, וביחד נזכה לקבל את פני משיח צדקינו שבוא יבוא ולא יאחר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך ד' סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תניחי שהעצבות והמרירות והדכאון יכנס בך, ואף שהס"מ עושה כל מה שביכולתו לשבור את כל אשה ולהכניס בה דאגות וחלישות הדעת ועגמת נפש וכו' וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שצריכים להפוך את היגון והאנחה לתוך השמחה, וזה עיקר גדולת בר ישראל שזוכה להפוך את המרירות לנעימות, את החושך לאור גדול, ומובא בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מאד על הקהילה הקדושה שלנו שהקמתי ביזע ובדם וכו' וכו', ועדיין אני נרדף מהס"מ הרשע שרודף אותי בכל מיני רדיפות וכו', והוא רוצה לראות איך שיש פירודים בין קהילתינו הקדושה, ואני בוטח בו יתברך שהוא לא יחיה לראות את זה וכו' וכו', כי תהלה לאל האהבה והאחדות ומדת החסד שהכנסתי והחדרתי בכם זה אין בשום מקום, ולכן מהיום והלאה צריכים מאד מאד לשמור לא להכניס פה משפחות מכל הבא וכו', כי קהילתינו הקדושה אינה מערי מקלט, ומהיום אנחנו צריכים מאד מאד לשמור מי שנכנס בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך ה' סיון (ערב חג השבועות) ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד על נועם חלקינו שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, והנה אנחנו זוכים שנכנס עכשיו חג השבועות חג קבלת התורה, ולכן תשתדלי מאד מאד רק להיות בשמחה עצומה, כי גם הנשים היו בהר סיני לקבל את התורה, ולכן גם האשה צריכה מאד מאד לשמוח בחג השבועות שזכתה להבראות מזרע ישראל, ובפרט נשות אנשי שלומינו צריכות מאד מאד לשמוח שהן יודעות מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום ולא נותן לנו ליפול בדעתינו, כי סוף כל סוף עובר על כולנו מה שעובר חלישות הדעת בלבולים ירידות ונפילות וכו' וכו', ורביז"ל מחזיק בידינו ומפיח בנו רוח חיים חדשה, ולכן ראי לשמוח כל חג השבועות שהוא חג קבלת התורה, ובזכות השמחה הזו יאיר עליך מלך הכבוד בעצמו, ותקבלי על עצמך מחג השבועות הזה לציית את הקדוש ברוך הוא וללכת בבגדים צנועים וכו', לא צמודים וכו', ומכל שכן לא קצרים מעל הברך שזה עוון חמור מאד מאד, ועל אחת כמה וכמה שלא יראו את שערות ראשך בחוץ, כי בפירוש אמר רבי שמעון בן יוחאי (זוהר נשא קכ"ה) קללה תבוא בבית כשהאשה מסתובבת בלי כיסוי שערות ראשה, ועניות חוגגת בבית זה, ואין להם שום נחת מהילדים, ולכן דייקא עכשיו בקבלת התורה את צריכה לקבל על עצמך ללכת רק עם בגדים צנועים, ובשום פנים ואופן שלא יהיה החצאית או השימלה למעלה מהברך, שלבוש זה הוא גועל נפש וכו', וזה בא מבנות מדין שהכשילו את עם ישראל וכו', ולבסוף נמחקו לגמרי וכו', כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לסבול ניאוף, על הכל הוא מוחל אבל לא על בגדי שחץ שגורמים לניאוף וכו', ולכן תקבלי על עצמך מעכשיו להיות צנועה בלבוש ובהדיבור וכו' וכו', העיקר שתהי שמחה ועליזה ותשמרי מאד לא להתווכח עם בעלך כדי שלא יצא מזה מריבות או ויכוחים וכו', אשר אחר כך יהיה לך קשה להתפייס עם בעלך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א:) שאלו תלמידיו את רבי דוסתאי בר ינאי מפני מה איש מחזר על  האשה ואין האשה מחזרת על האיש? אמר להם משל לאדם שאבדה לו אבדה, מי מחזר על מי? בעל  אבדה (שנאבד הצלע מהאיש) מחזר על אבדתו, מפני מה איש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוס? זה ממקום שנברא (אדמה רכה סופגת) וזו ממקום שנבראת (עצם קשה של הצלע שאינה סופגת), כי טבע של אשה שהיא קשה כמו עצם וכו', ולכן קשה לה להתפייס עם בעלה וכו', ולכן אשה חכמה לא מתחילה להתווכח עם בעלה וכו', כדי שלא יהיה ביניהם ברוגז ורגזה וכו', ואחר כך היא לא תתפייס ממנו וכו'.

יען שבחג השבועות הוא יום ההילולא של דוד המלך, ולכן תקבלי על עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" שזה לוקח סך הכל חצי שעה, וכך תזכי לסיים כל שבוע את ספר התהלים, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה ולפתוח את כל השערים הנעולים, ומעלת אמירת תהלים של נשות ישראל, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב אמירת תהלים עם דמעות של נשות ישראל, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל זכותן, ולכן תעשי התחלה חדשה מחג השבועות הזה לומר בכל יום "יום תהלים" שזה לא לוקח יותר מחצי שעה, אבל זה יביא לך ברכה והצלחה בתוך הבית שלך, וזה יביא לך פרנסה ושפע וכו', וזה יביא לך שלום בית אמיתי, אהבה והבנה הדדית בינך לבין בעלך וכו', וזה יביא לך נחת מהילדים, כי כשאשה אומרת תהלים ומורידה דמעות, נעשה מזה למעלה מה שנעשה, והיא פותחת את כל העולמות, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים.

אשה לא צריכה להיות ערה כל הלילה בליל שבועות, רק להתחזק להיות בשמחה ולשמח את בעלה ואת הילדים, שזה משרה את השכינה בתוך הבית.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך ח' סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

חסדי השם יתברך שאנחנו אוחזים עכשיו בשבת הראשונה אחר קבלת התורה, ולכן ראי לשמוח מאד מאד כל השבת, ותשמרי שלא יהיה שום מריבות בבית ביום השבת, וכן שלא יהיה מריבות עם השכנים וכו', כי שבת שלום הוא, וכשבר ישראל שש ושמח בשבת על ידי זה גורם יחוד עליון בכל העולמות, ולא בחינם שהס"מ אורב על נשמות ישראל העיקר שלא להיות בשמחה בשבת, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מיני מאמצים להתחזק ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אלא תהי שמחה ועליזה כל השבת, ואל תתני שהס"מ יתערב בתוך ביתכם על ידי מחלוקת ומריבות או ויכוחים וכו', שזה לאו של "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", ומובא בזוהר וכן בספרי חסידות שהאש הזה סובב על אש הכעס, שביותר הס"מ מכניס את האדם בכעס בשבת כדי להפר ממנו את קדושת ושמחת השבת, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות רגועה בשבת, ותשתדלי מאד מאד שלא יהיה שום אלימות מילולית בבית בכל השבת, ועל ידי זה תזכי להמשיך את קדושת השבת על ששת ימי החול, ויהיה לכם שפע גדול מאד, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי".
נא ונא אם את יכולה לאמץ כמה בנות בשבת לחזק ולעודד ולשמח אותן כדי שלא יסתובבו על הרחובות בלי מעש וכו', זה מצוה גדולה מאד מאד, כי סוף כל סוף הן בנות הקדוש ברוך הוא, ועלינו לעזור להן בכל מה שרק יכולים, ואל תקחי את זה בקלות, כי בזכות זה גם לך יתן הקדוש ברוך הוא נחת מכל יוצאי חלציך.
מאד מאד אני מבקש אותך שתראי ביום השבת לומר "יום תהלים" של יום השבת, כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים יזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ולכן אשרי האשה שזוכה לחטוף בכל יום "יום תהלים", ובפרט בשבת לומר "יום תהלים" של יום השבת, שזה לוקח סך הכל חמש עשרה דקות, אבל המעלה הזאת לומר ביום השבת תהלים זה אין לתאר ואין לשער כלל.
העיקר תהי חזקה מאד, ושלא תתני שהעצבות והמרירות והדכאון וכו', יכנס בך, אדרבה תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמחי עם השכנות שלך, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השלום והשמחה מצויה אצלך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שלח י' סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותדעי שדבר גדול דבר קטן  לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל דבר מה שאת צריכה, דעי לך שהכתובת הראשונה והאחרונה זה הקדוש ברוך הוא, היינו שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך בפרטי פרטיות כל מה שאת צריכה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך את כל ענינו, ובפרט שרביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת האשה שמתקבלת בשמים, ורוב הצרות שבני אדם סובלים זה רק מחמת שמתרשלים מתפלה שיסודו הוא באמונה, כי המאמין האמיתי בו יתברך תמיד יבקש את ענינו רק ממנו יתברך, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג') "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא: כי הוי"ה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום מבעל בחירה וכו', אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, (תהילים ק"ג ט') "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור", ובודאי ישוב השם וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה הקדושה, וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע, וסובר שיש טבע מקרה ומזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, (איוב ט"ו) "כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ: קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו", כי תמיד מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה ברצון, היינו שיודע שהכל רק ברצונו יתברך, אזי זוכה לשמחה גדולה, וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכין לשמחה גדולה, כי על ידי זה הוא חוזר להשם יתברך ויודע שהכל לטובה; כמאמרם ז"ל (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין; ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ולכן ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בכל מה שעובר עליך, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, רק תחזיקי מעמד ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות, ותברחי רק אליו יתברך, ותראי את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צ"ד) חביבין יסורין, שכשם שהקרבנות מרצין כך הייסורין מרצין, בקרבנות הוא אומר (ויקרא א' ד') "ונרצה לו לכפר עליו", ובייסורין הוא אומר (שם כ"ו מ"א) "אז ירצו את עונם", ולא עוד אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף; ולכן חזקי ואמצי מאד ותעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כל רגע ודקה ושניה שאת תהי בשמחה, את מקיימת מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, כי כל שמחתך זה רק "שלא עשני גויה", ושמחה זו עולה על כל השמחות, ולכן אסור לך להמשך אחר הצער והיסורין, אלא תשתדלי למצוא רק את הטוב בעצמך, ואז הכל יתהפך לטובה, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים חלישות הדעת קטנות ובלבולים וספיקות וכו' וכו', עם כל זאת תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשתדלי לבוא ולשמוח עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט עכשיו שאני רוצה לנקות את הקהילה שלא יזכר ולא ימצא בתוכינו אלמנטים בלתי ראויים וכו'.
יעזור הקדוש ברוך הוא שהקהילה הקדושה שלנו תהיה חממה של אמונה ושל צניעות, ונעשה תמיד נחת רוח להקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שלח י"א סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מה אומר לך עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להתקרב אל רבי כזה, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, ולא נותן לנו מנוח, ודואג שנהיה תמיד בשמחה, ולחפש ולבקש ולמצוא בעצמינו את הנקודות טובות שיש בנו, אשר אין עוד שמחה כשמחה זו שמקורבים אל צדיק כזה שלא עוזב אותנו כרגע, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, ותזמזמי לעצמך איזה ניגון כדי שתבואי לשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער ואין לתאר כלל, ומובא (סיפורי מעשיות מעשה י"ג מהשבעה בעטלירס מיום ו') אשר שם מרומז קצת מעלת הניגון, כי מבואר שם שעיקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי ניגון, היינו על ידי עשרה מיני נגינה וכו', כי המלך האכזר שהוא היצר הרע תופס את הנשמה בתוך עצבות ודכאון פנימי, ומכניס את האדם במרירות עצומה שזה החיצים שיורה המלך האכזר שהוא הס"מ בתוך נשמת האדם שנקראת בת מלך, כי הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל היא נקראת בת מלך כידוע, והיא מונחת במקום שמונחת אצל כל אחד ואחד וכו' וכו', עייפה ויגעה וחלושה בעוונותיה שהם העשרה מיני חיצים, שזרק וירה בה המלך האכזר שתפסה במצודתו וכו', וצריכין צדיק אמת בעל כח גדול שיוכל להכנס לתוך כל המקומות שנפלה לשם ולהוציא ממנה כל העשרה מיני חיצים שירה בו המלך האכזר שהוא הס"מ שמכשיל את כל אחד בחטאים ועוונות וכו', ולנגן כל העשרה מיני נגינה, כי עיקר רפואתה של הנשמה שנקראת בת מלך, היא על ידי ניגון ושמחה; היינו כשמרגילים את עצמם לנגן בינו לבין עצמו ניגון של שמחה, אפילו שהוא לא בעל מנגן, עם כל זאת לעצמו מפזזים איזה ניגון של שמחה או של התעוררות, וזה מכניס באדם התעלות שיעלה מהדכאון הפנימי שתפס אותו, ולכן תראי לקיים את זה בתמימות ובפשיטות ותשירי בינך לבין עצמך איזה ניגון של שמחה, או שתשמעי איזה קלטת של שמחה שזה דבר גדול מאד מאד, כי הכלי זמר והניגונים מעלים את האדם מעצבות ומהמרה שחורה ומעלה אותו אל שמחה רוחנית, ולכן לא בחינם שהצדיקים מאד מאד הפליגו במעלת השמחה והניגונים, שזה יסוד גדול בחסידות להגביה את הנשמה שנקרא בת מלך, ולהחזירה אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כי כל נשמה מאד מאד יקרה בעיניו יתברך כי היא חלק אלוק ממעל ממש, אבל להגיע אל זה צריכים להיות מקורב אל הצדיק האמת, שהוא יכול למצוא את הטוב של כל בר ישראל, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שמכל הנקודות טובות שמוצא אצל כל בר ישראל עושה מזה ניגון נפלא ונורא מאד, עד שהנשמה שהיא הבת מלך יוצאת מהבוץ והלכלוך והבור שנפלה לשם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך אבריי וגידיי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשה, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות ומרירות ודכאון, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה עצומה, ואשמח את עצמי עם כל הנקודות טובות שיש בי, כי תהלה לאל יש בי הרבה טוב כאשר רק אתה אבי שבשמים יודע, ולכן זכיני להיות רק בשמחה עצומה עם כל הטוב שיש בי, והעיקר שזכיתי להבראות מזרע ישראל ולא עשני גויה כגויי הארצות, שהשמחה הזו עולה על כל השמחות, וכן אזכה לשמח את נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה עצומה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל אשה מבנות ישראל כל ימי חיי, אשר זה החסד הכי גדול לשמח גם את הזולת, ובזה אזכה לעסוק כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי בך יתברך, עד שנשמתי תהיה דבוקה באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה. כך תתפללי כל יום וזה יועיל לך מאד מאד להיות רק בשמחה, שזה המצוה הכי גדולה, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר שלח י"ב סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

את צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך וכו', הן אמת שיש לך נסיונות קשים ומרים וכו', הן בשלום בית וכו', הן בפרנסה וכו', הן בצער גידול הילדים וכו', עם כל זאת אם תקני לעצמך את מדת הסבלנות, דעי לך שאין עוד מדה יותר יקרה מזו, כי עיקר השלימות הוא לקנות לעצמו מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות.
ומי יתן שכל נשות אנשי שלומינו יתאספו פעם פעמיים בשבוע ויתחזקו יחד הן בריקודים והן לראות סרט חינוכי על פי דרך התורה והיראה, שזה יתרום להן מאד מאד להתאוורר מהלחץ שעובר עליהן במשק הבית ובגידול הילדים וכו', כי היסוד בהחיים לשחרר מעצמו כל מיני מתחים וכו', וזה מה שרביז"ל מכניס בנו שנזכה להיות בן חורין להרגיש רק את הקדוש ברוך הוא, ולדעת שהוא מנהיג את הבריאה בהשגחה פרטיי פרטיית, ולכן למה צריכים לחיות תחת לחץ ופחד תמידי?
הקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שלח י"ג סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה לך להגיע אליה, עם כל זאת תעשי כל מיני פעולות בעולם רק להיות בשמחה, וכן תשמחי את החברות שלך וכו', וביחד תרקדו ותשמחו בכל יום ויום, כי אין עוד דבר שמביא הצלחה לאדם כמו השמחה, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח; ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי זה לא בא כל כך קל לאדם, כי מרוב טרדות ויסורים וכו', מניעות והרפתקאות וכו', עניות ודחקות, הטבע של אדם שנמשך אחר עצבות ועצלות, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה.
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את אשה ולהפילה בעצבות ובמרירות ודכאון, שזה מביא אחר כך ליאוש גמור מהחיים וכו', וזה כל כוחו של הס"מ שמפיל עצבות ומרירות על כל אשה ואשה, ומכניס בדעתה כאילו אבד מנוס ותקוה ממנה, וכאילו כבר לא יהיה לה שום ישועה בחייה, ונדמה לה כאילו כבר אף פעם לא תראה אור בקצה המנהרה וכו' וכו', ובאמת זה טעות חמורה כי כל אשה צריכה למסור את נפשה רק על נקודת השמחה, ולשמוע כלי זמר קלטות ניגונים של שמחה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי האשה שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, ואז טוב לה כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום, כי באמת אשה שמרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלה, וכל מה שעובר עליה היא מספרת רק אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה היא בונית את הבטחון עצמי שלה וכו', ואף אחד לא יכול להשפיל אותה וכו', וכן כל השלום בית שלה משתנה לטובה, כי אם הבעל רואה שהאשה חזקה בדעתה באמונה פשוטה בו יתברך, והיא רגילה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, והיא תמיד שמחה ועליזה וכו', אפילו שירצה להשפיל אותה וכו', או להשתלט עליה וכו', הוא לא יוכל, כי אשה שתמיד שמחה ועליזה ומחייכת, ויש לה אמונה פשוטה בו יתברך, זה מה שנותן לה את הכח להמשיך בזה העולם, ומכניס בה בטחון ותקוה בהחיים, והיא הכי מאושרת בחייה.
הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז כל החיים שלך ישתנו לטובה, אבל אני מוכרח להגיד לך שזה הדבר הכי קשה לאדם להגיע לשמחה, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל אשה לשבור אותה ברוחה וכו', שתמיד יהיה לה מצב רוח לא טוב וכו', ועל ידי זה כל דבר קטן יכול לשבור אותה, ולכן תהי פיקחית וראי מה לפניך, תשתדלי רק להיות בשמחה ותמיד עם חיוך על הפנים, וזה ימשיך לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שלח י"ד סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ולחזק נשים אחרות, כי זה יסוד גדול בדעת רביז"ל, שיהיה לכל אדם נקודת החבר, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שקודם מקבלים את נקודת הרב, ואחר כך מקבלים נקודת החבר, כי כל אחד מקבל מהצדיק כפי דעתו, ואחר כך יש נקודת עצמו שזה שמדברים עמו יתברך, וכמו שזה אצל הגברים, בדיוק ככה זה אצל הנשים, שכל אשה מקבלת את נקודת הצדיק כפי דעתה וחכמתה ונסיונותיה בהחיים וכו', ואחר כך היא מחזקת את חברותיה שגם כן יצייתו את הצדיק בכל פרט ופרט מהחיים שמחזק ומעודד ומשמח אותנו ולא נותן לנו ליפול וכו', ואחר כך נקודת עצמה שמרגילים את עצמן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאין למעלה מזה, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואי אפשר להסביר את זה לאף אחד, כי הנסיונות קשים ומרים מאד מאד, וכל אחד ואחת נתנסה בנסיונות קשים ומרים בצורה אחרת וכו' וכו', ולכן כל אחת צריכה התחזקות חדשה בכל יום מחדש, שתקבל את נקודת הצדיק ושתוכלי לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו את כל מה שמעיק ומציק לך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא לתת שבני אדם יטעו אותנו כאילו אבד מנוס ותקוה מאתנו, אדרבה עלינו לזכור שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובידיעות האלו נזכה להתחזק הן באמונה פשוטה בו יתברך, והן לשמוח עם כל הנקודות טובות שיש בנו מנקודת יהדותינו, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שלח ט"ו סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה כל השבת, כי השמחה בשבת ממשכת על האדם הארת עולם הבא בעולם הזה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') ולכן אשרי מי ששש ושמח בשבת שזה מביא לאדם את כל העשירות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי", וכן ממשיכים את השמחה של שבת על ששת ימי החול.
ידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פוחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו; זאת אומרת על אף שכתבו לכל אחד בראש השנה את התקציב שלו, אבל את התקציב של שבת ושל החגים ועל הוצאת בניו לתלמוד תורה, זה לא נכתב בהתקציב, אלא אם אדם מרבה לקנות לכבוד שבת וחג, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע כפולה, בשביל זה תמיד אני מעורר את תלמידיי ואנשי שלומינו היקרים שיקנו לכבוד שבת בשפע כזו, כדי שישאר על כל ימי השבוע, ונמצא אפילו שהוא לא מופיע בהתקציב רק עניות וכו', אבל מה שקנה על שבת, על זה אמר הקדוש ברוך הוא (שם ט"ו:) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע; וכן הוא בענין הוצאת בניו לתלמוד תורה, אם אדם מקפיד מאד לשלם הדבר הראשון שכר לימוד, הוצאת בניו לתלמוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע כפולה, וזה ברור למי שמאמין בדברי חכמינו הקדושים.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר קרח י"ז סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי אי אפשר להסביר את גודל הזכות של אדם שזוכה להיות בשמחה, כי בשעה שבר ישראל שש ושמח, בזה גורם נחת רוח להקדוש ברוך הוא, כי מה זה שמחה יהודית? שהוא שש ושמח "שלא עשני גוי" כגויי הארצות, שזה השמחה הכי גדולה, וידוע את הסיפור שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, הרי שלך לפני שגם הרב הקדוש מבראדיטשוב זי"ע שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, ואמר שהוא התפילין של הקדוש ברוך הוא, וקרא אותו פאר הדור, ¬(עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) ואף על פי כן לא היה לו במה להחיות את עצמו רק עם "שלא עשני גוי", ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך רק להיות בשמחה, ותשתדלי מאד מאד רק להתאסף עם נשות אנשי שלומינו, ולעשות ערבי שמחה, ולרקוד ביחד, כי השמחה משחרר את הלחץ התמידי שאשה עוברת בחיי יום יום וכו' וכו', ולכן אשרי הבעל שזוכה לשמח את אשתו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו:) אשה בעלה משמחה; כי אם האשה שמחה אז גם הבעל שמח, ואם שניהם שמחים אזי הילדים שמחים, ואם כל הבית שמח הרי השכינה שורה שם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) על הפסוק (קהלת ח' ט"ו) "ושבחתי אני את השמחה" זה שמחה של מצוה, (קהלת ב' ב') "ולשמחה מה זה עושה", זו שמחה שאינה של מצוה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה"; ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תחשבי שזה איזה חומרא וכו', או איזה עצה וכו', אלא רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, שזה מצוה הכלול מכל המצוות, כי כשבר ישראל שש ושמח עם המצוות, בזה מגלה את טוהר לבבו שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וזה יוציא אותך מכל הצרות והיסורים והסבל שאת סובלת וכו', וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר קרח י"ח סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך החיים וכו', כי בבית לא הולך לך כמו שאת רצית, ותמיד יש ביניכם ויכוחים ואי הבנות וכו', עם כל זאת את צריכה לעשות כל מיני מאמצים שבעולם רק לשמח את עצמך, ולעשות את עצמך כאילו את שמחה ועל ידי זה תבואי באמת לשמחה אמיתיית, והשמחה ירחיב את דעתך, וזכרי היטב אשר השמחה מכניס באדם סבלנות, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך לקנות לעצמו לסבול את כל מה שעובר עליו, כי הסבלן הוא המנצח, ולכן אני מאד מבקש אותך תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
נא ונא אל תקחי את הדיבורים האלו בקלות, כי כל החיים שלך והעתיד שלך תלוי רק בזה, כי רואים שעוברים על בני אדם כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, והם לא יכולים לתת לעצמם עצה מה לעשות וכו', והכל מפני שנכנסים בקטנות המוחין קטנות הדעת, אבל תיכף ומיד כשזוכים להיות בשמחה עצומה, אזי כל החיים הולכת כבר בצורה אחרת, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולדון את עצמך לכף זכות, ואף פעם אל תאשימי את עצמך בשום דבר וכו', כי רגשי אשמה זה יותר חמור מהכל וכו', והרבה נפלו לנוקבא דתהומא רבה רק על ידי שחיו ברגשי אשמה וכו', ולכן תראי תמיד לחפש את הטוב שיש בך, ותהלה לאל יש לך הרבה טוב, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון.
אני מאד מבקש אותך שתראי לחזק נשים אחרות גם כן שזה המצוה הכי גדולה במצות צדקה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; כי בזה שמחזקים נשים אחרות, על ידי זה גם את תתחזקי, כי הדיבורים שאת מדברת עם הזולת, זה יקפצו חזרה אליך ותזכי לגדלות המוחין, ואל תקחי את זה בקלות כי זה יסוד גדול בהיהדות.
יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בתוך לבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר קרח י"ט סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולידע שכל מה שקורה איתך זה רק לנסות אותך אל מי תברחי בעת צרה וכו', ובעת עניות ודחקות וכו', כי כך אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן ש') כל מה שאתה רואה בעולם כל מה שנמצא בעולם הכל בשביל הבחירה והנסיון, ולכן אתה מוכרח להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להשבר משום דבר, ולכן העיקר רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כי הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ובני אדם חושבים שיש פה טבע מקרה ומזל, וכאילו שהכל נעשה לבד וכו', ובאמת אין דבר כזה וכו', כי (ישעיה ב' ) "ונשגב הוי"ה לבדו ביום ההוא", כי בעת הגאולה אז יתגלה שאין כאן רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל מה שקורה עם האדם זה רק ממנו יתברך, אין טבע מקרה ומזל כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה ממנו יתברך, ובידיעות האלו אדם יכול לעבור על כל הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שעובר עליו וכו', כי תיכף ומיד כשאדם מכניס את הקדוש ברוך הוא בחייו הפרטיים, אזי הכל הולך לו כבר בצורה אחרת לגמרי, ולכן חזקי ואמצי מאד והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל על זה ביותר, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האשה כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבה בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האשה מתחזקת לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופלת על לבה עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, אזי נפתח לבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר קרח כ' סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, שזה עיקר הנצחון של בר ישראל, שזוכה לשמוח עם נקודתו שיש בו, כי כל בר ישראל יש בו נקודה אשר אין בחבירו כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שכל בר ישראל יש לו נקודה אשר אין בחבירו וכו', ומה גם שהוא לא יכול לחקות את חבירו וכו', כי כל אחד נשלח לזה העולם להוציא מכח אל הפועל את נקודתו, ולכן אין לקנאות בהזולת כלל, כי כל אחד ואחד יש לו את הנקודה שלו, ודבר זה צריכה כל אשה ואשה לזכור היטב, אשר היא נשלחה בזה העולם להוציא את נקודתה שיש בה שאין באחרות וכו', ולמה אשה צריכה לדעת את זה יותר מהגברים? כי חכמינו הקדושים אמרו (מגילה י"ג) אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה; כי טבע של אשה תמיד לחשוב שלחברתה הולך יותר טוב ממה שהולך לה וכו', ובאמת צריכים לזכור שכל אשה יש לה את המשימה שלה להוציא מכח אל הפועל בזה העולם וכו', ולכן אסור לה לקנאות בשום אשה אחרת, אדרבה עליה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, על אף שעובר עליה כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', עליה לזכור שזה גדולתה שיכולה להתחזק אפילו בהמצבים כל כך קשים שיש לה, ובזה היא גורמת נחת רוח גדולה בשמים.
הכלל שמידת הקנאה היא מדה מגונה מאד מאד, וזה הורס את האדם לגמרי, כי רוב הצרות מה שבני אדם סובלים זה רק מחמת קנאה, כל אחד חושב שלהזולת הולך יותר טוב ממנו, ודבר זה נמצא ביותר אצל נשים, אף שלכולם יש מדת הקנאה, כי עם המדה המגונה הזו כולם נולדים, כמו שיכולים לראות את זה בחוש כשהבכור או הבכורה נולדים כולם אוהבים אותו ומשתעשעים איתו, ועושים איתו עסק מאד מאד גדול, ותיכף ומיד כשנולד השני או השניה, הבכור או הבכורה פשוט משתגעים והם לא יכולים לסבול שבא להם על הראש עוד אחד וכו', וזה רואים במציאות מי שיש לו ילדים, ולכן נולדים עם מדת הקנאה, ואת זה אנחנו צריכים לעקור מאתנו, כי המדה המגונה הזה של קנאה זה הורסת את האדם לגמרי, כמאמרם ז"ל (שבת קנ"ב) כל מי שיש לו קנאה בלבו, עצמותיו מרקיבים; וזה עוד בחיים חיותו אדם נרקב מחמת קנאה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן כ"ה) על ידי קנאה אדם נופל מאמונתו; וכן אמר (שם אות קנאה סימן ד') על ידי קנאה בממון חברו נעשה שוטה; אדם פשוט משתגע כשרואה שלהזולת יש כסף ולו אין כסף, כי הקנאה משגעת אותו לגמרי, עד כדי כך הקנאה הורסת את האדם, עד שאמר רביז"ל (שם אות קנאה סימן ג') על ידי קנאה בא שפיכות דמים, שאחד לא יהרוג את השני אלא מחמת קנאה, ולכן צריכים לעבוד על מדת הקנאה עוד מגיל קטנות לעקור את זה ממנו, כי אחרת הוא יסבול כל החיים מזה. ולכן צריכים תמיד לזכור שאין מה לקנאות בהזולת, ואדרבה כל אחד יש לה את הנקודה שלו ואם כן למה לקנאות את הזולת? אדרבה כל אחד כפי הנסיונות הקשים והמרים שלו אם הוא זוכה להתחזק ולהחזיק מעמד זה יותר חשוב אצלו יתברך מהכל, אשרי מי שמשמח את עצמו עם נקודתו ולא מתבלבל משום בריה שבעולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר קרח כ"א סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק בכל מה שעובר עליך בגשמיות וברוחניות, ותזכרי שכל הסיבובים שמסבבים איתך זה הכל קריאות שקוראים אותך מהשמים שתחזרי בתשובה שלימה, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, הקדוש ברוך הוא קורא את כולם לחזור אליו יתברך, ולכן אל תהיי שבורה מכל מה שעובר עליך, אלא זכרי היטב שהכל קריאות שקוראים אותך לחזור אל הקדוש ברוך הוא.
זכרי היטב שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט איך את מתנהגת, ולכן הצניעות באישה זה המתנה הכי יפה, ולכן תשמרי מאד מאד ללכת רק בבגדים צנועים לא צמודים ולא קצרים ולא שקופים וכו' וכו', וכן שלא יראו את שערות ראשך בחוץ וכו' וכו', שזה עוון מאד מאד חמור, ואל תקחי את זה בקלות, כי הרבה נשים קפחו את חייהן בשביל הצניעות, ולכן תזכרי טוב שהצניעות באישה זה החן והיופי שלה.
אני יודע שזה מאד מאד קשה לך, כי החברות המקולקלות שלך וכו', מסיתות אותך להקל במידת הצניעות, ולכן תשמרי מהן מאד מאד, ואל תתחברי עם חברות מקולקלות, כי הרבה נשים מקולקלות עם דעות נפסדות וכו', הפילו נשים בפח יקוש שלא יכולות לצאת מזה.
חוסי וחמלי על עצמך, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד חשובה מידת הצניעות, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתכנסי את הדיבורים האלו בתוך ליבך ותתנהגי כמו שבנות ישראל הכשרות מתנהגות ואז כל התפילות שלך שאת מתפללת אליו יתברך תתקבלנה ברחמים וברצון לפני אדון כל.
הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל רע ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר קרח כ"ב סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לשמור את השבת קודש ולהיות בשמחה עצומה, ולעבור את השבת במנוחה, ועל זה את צריכה להיות עקשנית לא להיכנס בוויכוחים עם הבעל ועם הילדים, כי הס"מ אורב על כל אישה לבטל ממנה עונג שבת.
נא ונא בעת הדלקת הנרות ראי לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי אז הוא העת רצון לאישה בשמים, וכל מה שהיא מבקשת אז ממנו יתברך זה מתקבל ברחמים וברצון לפני אדון כל, ולכן שפכי ליבך כמים נוכח פני הוי"ה בעת הדלת הנרות, ותבקשי על עצמך ועל בעלך ועל הילדים, שכולכם תהיו מוצלחים ביראת השם יתברך, ושירחיב לכם בגשמיות וברוחניות, אם האישה הייתה יודעת מה התפילות האלו בעת הדלקת הנרות פועלים בשמים לא הייתה מפסיקה להתפלל, וצריך להיות יקר בעיניך אפילו כמה תפילות וכמה דיבורים, כי אז שהאישה מתפללת בעת הדלת נרות היא בוקעת את כל הרקיעים ותפילתה נשמעת עד כיסא הכבוד, אך הס"מ מבלבל את כל אישה בחלישות הדעת ובספקות ובבלבולים וכו' וכו', עד שהיא חושבת מה כבר יהיה מהתפילות שלי? מי צריך אותי לגמרי? והכל זה רק הסתת הס"מ, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיי בטלנית, תנצלי את הרגעים הקטנים האלו בעת הדלת נרות ותשפכי את ליבך כמים, ואז תראי אל איזה ישועות תגיעי.
אני מאד מבקש אותך שבשבת קודש תהיי רק שמחה ועליזה, ותשמחי את בעלך והילדים, כי בזה שאישה משמחת את כל הבית היא משרה את השכינה בתוך הבית, ובמקום שהשכינה בבית שם הברכה מצויה, ולכן אסור שיהיה לך חלישות הדעת כרגע, רק להיות בשמחה כל השבת, ובשכר השמחה של שבת תזכי לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, ותזכי להתענג מזיו שכינת עוזו יתברך.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק כל השבת ואל תכנסי בלחץ, כי הס"מ מלחיץ את כל אישה בערב שבת שמזה נעשה מריבות עם הבעל כל השבת ולא מדברים יחד, ולכן תראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז לא להיכנס בחלישות הדעת, ואז תראי איך שכל החיים שלך ישתנו לטובה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חוקת כ"ד סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך ועיקר ההתחזקות זה אמונה, להאמין בו יתברך שכל מה שעובר עליך ברוחניות ובגשמיות זה רק לנסות אותך אל מי תפני בעת צרה, ואז כשתהיי חזקה באמונה אזי יתפרדו כל פועלי אוון ויומתקו ממך כל הדינים, ואל יקל בעיניך עניין זה כלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן י"ב) על ידי אמונה נתברך, כל הברכות באים בזכות האמונה, כמו שכתוב (משלי כ"ח) איש אמונות רב ברכות.
ולכן חזקי ואמצי מאד והרגלי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכל מה שמציק ומעיק לך תספרי להקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול לעזור לך לצאת מכל המשברים והגלים ולהרחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך להחזיק מעמד ולא להישבר, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים, ומגיעים זמנים  שקשה לך מאד מאד לעבור את בעיות היום יום, עם כל זאת עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ולכן חזקי ואמצי מאד עם כל הכוחות, והקדוש ברוך הוא בוודאי ימתיק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ונזכה לראות בישועת השם כהרף עין.
תעשי כל מה שביכולתך שיהיה שלום ואהבה בינך לבין חברותיך אשר אין עוד דבר כל כך חשוב כמו זה אשרי האישה שתמיד חזקה באמונה פשוטה בו יתברך שאז על ידי זה תזכה לעבור על הכל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חוקת כ"ה סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי לשמוח שאת מקורבת אל רביז"ל וזכית להיות אצל ציון רביז"ל, אשר הוא הבטיח לנו בהבטחה חזקה שמי שיבוא אל ציונו הקדוש בעיר אומן וייתן פרוטה לצדקה ויאמר שם את העשרה מזמורי תהילים הנקראים "תיקון הכללי", אזי אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו יוציאו מהשאול תחתיו וכו' וכו', ולכן את לצריכה מאד מאד לשמוח עם זה שזכית להיות בציון רביז"ל, ועוד תיסעי הרבה פעמים אל ציון רביז"ל.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח עם נקודת יהדותך "שלא עשני גויה", שזה השמחה הכי גדולה, ולכן עליך להשתדל לעשות חסד עם הזולת, כי זה סימן של בר ישראל אמיתי שהוא עושה חסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ביצה ט"ז.) שלוש סימנים יש באומה זו רחמנים, ביישנים, וגומלי חסדים, ולכן עלינו לרחם על הזולת, עלינו להתבייש ללכת עם בגדי פריצות אופנת הגויים ,בגדים קצרים בגדים צמודים וכו' וכו', שזה משוקץ בעיניו יתברך, והוא יתברך אינו יכול לסבול אישה שהולכת עם בגדים פרוצים כמו אופנת הגויים, וגמילות חסדים אנחנו צריכים לעשות חסד אחת עם השניה, שזה צריך להיות עבודת כל אנשי שלומינו רק לעשות חסד עם הזולת, ולא לחפש ולחטט אחר הרע של הזולת וכו', צריכים לדון את כל אחת ואחת לכף זכות, זה לא חוכמה למצוא את הרע אצל הזולת וכו', החוכמה היא למצוא את הטוב אצל הזולת, וגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שלכל אחד ואחד יש בו נקודות טובות, ולכן עלינו לחפש ולבקש רק את הטוב של הזולת ולדון אותו לכף זכות.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל בעיה גדולה וקטנה תספרי להקדוש ברוך הוא ותשפכי את נפשך השבורה אליו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך, וזכרי את זה טוב טוב, כי אין לנו בזה העולם אלא מה שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות היא מעלה עלינו וגדולה מן הכל, היינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו יתברך את כל מה שעובר עלינו, ולכן תהיי חזקה בזה ותראי איזה ישועות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך לקיים את כל זה ותהיי האישה הכי מאושרת בחייך, כי אין לך אישה מאושרת כמו שהיא מציית את רביז"ל, שהיא שמחה ועליזה והולכת בבגדים צנועים ומקפדת על כיסוי שיער ראשה וכו', ועושה חסד עם הזולת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חוקת כ"ו סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה שזכית להתוודע מרבי אמת שכזה רבי נורא ונפלא כז רבי המחייה ומעודד ומשמח אותנו, אשר זו השמחה הכי גדולה, כי מי שזוכה לדעת מרביז"ל עליו לשמוח שמחה אין סופית, כי אין עוד שמחה כשמחה זו שאדם מקורב אל צדיק אמת שזה מביא לאדם שמחה גדולה מאד, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בליבו, כי גדולי מובחרי הצדיקים דבוקים תמיד באין סוף ברוך הוא בביטול כל הרגשותיהם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קט"ז) את הצדיק אי אפשר בשום פנים ואופן להכיר מבחוץ, כי הוא נראה כמו כל אדם, כי העיקר של הצדיק זה הפנימיות שלו וכו', שהוא דבוק בקביעות בחי החיים בו יתברך, ומוכן ומזומן למסור את נפשו כל כולו אליו יתברך ומי יכול לראות דבר כזה? ומי יכול להכיר דבר כזה? הרי מה שבפנימיות לב האדם אף אחד לא יודע, ולכן צדיק שדבוק בו יתברך בדבקות עליונה אם מתבוננים עליו ומסתכלים על פניו המאירות זה מכניס שמחה וחדווה בעצמנו, ולכן עלינו תמיד להסתכל על פני הצדיק האמת הדבוק בו יתברך וזה יביא לנו גם כן שמחה, ומכל שכן וכל שכן אם נעזור לצדיק זה יביא לנו כל מיני ישועות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן י"א) מי שצריך לאיזה ישועה ישמח את הצדיק, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תראי להרחיק ממך את העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', ותשמחי מאד מאד שאת מקורבת אל רביז"ל שהוא הצדיק שבדור הזה.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לעשות חסד עם הזולת ותשמרי מאד לא לדבר לשון הרע רכילות וליצנות על הזולת, כי יש נשים מחמת רוע ליבן הן תמיד מחפשות ומחטטות אחר הרע של הזולת, ומדברות רק רע על הזולת שזה רעות ואכזריות גדולה מאד וכו' וכו', ועלינו לעשות חשבון הנפש עמוק מי יודע אם השלושה ילדים האלו שנחטפו על ידי רוצחים מגועלים וכו', הם לא על ידי מעשינו המגונים וכו', על ידי שמתנכלים לזולת וכו', או מדברים רע על הזולת וכו', כי כל העולם כולו תלוי בכל אישה ואישה, ואמרו (חכמינו הקדושים יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלים לכל העולם כולו, ולכן תיקחי בחשבון אם את תחזרי בתשובה שלימה על מעשיך הרעים וכו', על ההפקרות ופריצות שיש בך וכו', אם לא בזכותך שתחזרי בתשובה שלימה ימחלו לכל העולם כולו ויהיה לנו עולם יותר יפה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') צריך כל אדם לומר בשבילי נברא העולם ואם העולם נברא בשבילי אני צריך לראות לתקן את העולם, וכדי לתקן את העולם אנחנו צריכים לתקן כל אחד ואחד את עצמו כל אישה מוכרחת לשנות את מעשיה ולהתחיל ללכת עם בגדים צנועים שהשמלה או החצאית שלא תהיה למעלה מהברך וכו', שזה גועל נפש שהכל חשוף וכו', וכן אסור ללכת עם בגדים צרים וכו', שזה פריצות גדולה מאד ומגרה גברים שזה עוון חמור מאד מאד, והקדוש ברוך הוא לא מוחל על דבר זה, וכל אישה צריכה לקחת בחשבון אם לא בשביל מעשיה הרעים וכו', הפריצות וההפקרות שלה נחטפו השלושה ילדים שהם ילדינו וכו', ומי יודע מה המחר יכול להביא? ומה המחר יכול לבשר? ולכן אני מאד מבקש אותך הגיע הזמן שתיקחי את עצמך בידך מספיק שטויות וכו', מספיק לדבר אחת על השניה מספיק לרכל אחת על השניה, לחפש ולחטט על הרע של הזולת וכו', בואי ונתחיל עם עצמנו שכל אחת ואחת מאיתנו תבדוק במעשיה וכו'.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך ליבך, כי אני כותב את זה עם דם ולא עם דיו, כי כואב לי מאד מאד צרות ישראל שיש כל כך הרבה חולים המתפתלים ביסורים בכל הבתי חולים, והשלושה ילדים שהם ילדינו נחטפו על ידי רוצחים שפלים מגועלים בדם וכו', ולכן בואו נחזור בתשובה שלימה ונקבל על עצמנו קבלות טובות, ונזכה כבר לשמוע בשורות טובות.
מחר בערב בשעה תשע וחצי רציתי מאד מאד שתבואי אל הבית הכנסת הגדול שיש לי למסור לכם מסר כללי על הנהגת קהילתנו הקדושה ועל פרטיות מה שקורה עכשיו בעולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חוקת כ"ז סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

הלילה יש לי דרשה מיוחדת לנשות אנשי שלומינו כדי להודיע מהנעשה בקהילתנו, ולכן מאד מאד נחוץ שתבואי, כי זה שתבואי יעזור מאד מאד להתפתחות הקהילה.
ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז רק להיות בשמחה כמו שהזהירנו רביז"ל ביותר על מידת השמחה, ורביז"ל הדגיש מאד מאד על נקודת השמחה, והזהיר את אנשי שלומינו שיעשו כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת בגשמיות וברוחניות גם יחד ובלי שמחה אין לאדם כלום והוא נמצא בלחץ תמידי, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן כ"ב) מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, ומה שאת צריכה עליך לבקש ממנו יתברך לבד ואז תראי ישועה גדולה שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות תפילה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפילתך בהיכל המלך, ולכן תשתדלי מאד מאד להיות בשמחה ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל פרט ופרט מה שאת צריכה, וזה הלימוד העמוק שלימד אותנו רביז"ל שכל מה שרק צריכים הכתובת היחידה זה רק לבוא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיי בטלנית חבל על כל יום ויום שאת לא מדברת עם הקדוש ברוך הוא ובשביל זה את סובלת, כי אם היה לך אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך תמיד היית באה אל הקדוש ברוך הוא ומתפללת אליו בשמחה עצומה.
נא ונא תחזיקי את עצמך ביחד עם נשות אנשי שלומינו, ובפרט בעיתים הללו שהלב שלנו דואב וכואב על השלושה ילדים שנחטפו על ידי פראי אדם רוצחים בדם קר וכו', עלינו להתחזק באהבת הזולת לעזור אחת לשניה וזה מאד מאד חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, כי שנואה המחלוקת בעיניו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (עוקצין ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום.
חזקי ואמצי מאד ותכניסי בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה, כי רק זה מה שיגן עלינו, כמו שכתוב (ישעיהו נ"ח ח) והלך לפניך צדקך, הצדקה שאנחנו נותנים בכל יום כמה פרוטות זה מאיר את דרכינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חוקת כ"ח סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך ותדעי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ולכן מה יש לך להתבלבל? מה יש לך לדאוג? מה יש לך להיכנס בלחץ? ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן י"ד) על ידי בטחון תזכה להבין שהישועה מאת הקדוש ברוך הוא ולא מהאדם, ולכן חזקי ואמצי מאד באמונה פשוטה בו יתברך וכל מה שאת צריכה תבקשי את הקדוש ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתהיי חזקה בלומר כל יום "יום תהילים", את לא צריכה להגיד את זה בפעם אחת אם זה כל כך קשה לך, אלא פה את אומרת חמשה מזמורים ושם את אומרת חמשה מזמורים, ובמשך היום את עוברת את כל אמירת "יום תהילים", ואמר רביז"ל (ספר המידות אות התנשאות סימן כ"ז) על ידי אמירת תהילים נתרומם, ולכן תהיי חזקה מאד מאד באמירת תהילים ותראי אל איזה ישועות תגיעי.
אני מבקש אותך מאד שתדוני את כולם לכף זכות, טבע של נשים שמחטטות תמיד אחר הרע של הזולת וכו', וזה מביא להם אחד כך הרבה צרות, ולכן מה את צריכה את זה? תדוני את הזולת לכף זכות, וזה יעזור לך להמשיך על עצמך חיים וברכה והצלחה מרובה.
אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שיהיה בבית שלך קופת צדקה "קרן הצדיק", ותהיי בטוחה שכל זמן שתכניסי כמה פרוטות בכל יום בקופת הצדקה הזאת תמשיכי לעצמך השגחה שלימה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) על ידי שנותנים צדקה ממשיכים על עצמם חסד מאת הקדוש ברוך הוא, ולכן כל יום תכניסי בקופת הצדקה כמה פרוטות וזה יעזור לך מאד מאד ואל תאמרי מה יהיה כבר אם אני אכניס כמה פרוטות לצדקה האם זה יועיל לי? כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י':( מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ולכן כל יום תכניסי כמה פרוטות בקופת צדקה ותראי איזה ישועות זה יביא לך, כי צדקה לצדיק זה דבר גדול מאד מאד ומביא את הצדיק בתוך הבית.
נא ונא תראי לבקש על השלושה ילדים שנחטפו על ידי ערלים טמאים פראי אדם רוצחים בדם קר וכו', כי מי שמתפלל על הזולת הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ולכן אנחנו מחויבים להתפלל על צרות הזולת, יעזור הקדוש ברוך הוא שיומתק ממנו כל הדינים על ידי פלא עליון ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חוקת כ"ט סיון ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתשמרי על עצמך כל השבת קודש להיות רק בשמחה עצומה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, כשבר ישראל שש ושמח כל השבת זוכה לעשירות בששת ימי החול, ואני יודע את העניות והדחקות שעובר עליכם וכו' וכו', והנה בזה שתהיי שמחה ועליזה כל השבת אזי תזכי לעשירות גדולה מאד, אבל אני מוכרח להגיד לך שיש על זה נסיון גדול מאד מאד, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שעולם לפרק את מנוחת השבת ולהכניס בך דכאון ועצבות דייקא בשבת, וכן הס"מ ימ"ש עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה מריבות בין הבעל ובין האישה ביום השבת דייקא, ולכן תראי מצדך שלא יהיה שום וויכוחים עם בעלך בשבת רק תשמחי כל השבת ויהיה פניך מאירות מרוב צהלה ושמחה, ואז את לא יכולה לתאר איזה שבוע טוב יהיה לך, כי הכל מתחיל משבת אם שמחים ועליזים בשבת אזי כל ימי השבוע מאירים בצורה אחרת לגמרי, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לא לריב ולא להתווכח על בעלך כל השבת
נא ונא בעת הדלקת הנרות תבקשי את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה, כי בעת הדלקת נרות זה עת רצון גדול בשמים, וכל אישה מה שהיא מבקש היא מקבלת, ואל יקל בעיניך דבר זה.
נא ונא תשתדלי גם לומר בשבת קודש את יום תהילים השייך ליום השבת, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, ואני מבקש אותך שתתפללי גם בעדי שיהיה לי רפואה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך שלום בית אמיתי שזה העיקר, כי בבית ששורה השלום יש כבר הכל, ואם אין שלום בית אין כלום, ולכן אשרי הבית ששורה שם השלום שעל ידי זה השכינה נמצאת שם כי איפה שיש שלום שם שורה השכינה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לעבוד על נקודה זו שיהיה שלום ואהבה בינך לבין בעלך ותמחלו אחד לשני, מספיק מריבות עם ויכוחים, ברוגז ושנאה וכו' וכו', תתפייסו כבר והכל יתהפך לטובה.

המאחל לך שבת שלום

1 תגובות

    • 1.
    • מאת: חסוי
      אין כמוכם תודה על התכנים המחזקים נהנים מלראות זיו הדר כבודו של מוהראש הקדוש אשריכם ואשרי חלקכם...
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup