ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לנשים • חודש אב ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ג אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ח אב | כ"ט אב

ארכיון כל המכתבים לנשים »

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום זה ראש חודש מנחם אב, והסיבה שנקרא 'מנחם', כי הוא יתברך מנחם אותנו שיגאלינו גאולת עולם, ואנחנו כביכול מנחמים אותו יתברך שהוא אבינו, ואנחנו לא עוזבים אותו, ואנחנו אוהבים אותו.
ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן את ראש חודש מתנה לנשים, בשביל זה נוהגים הנשים לא לתפור ולארוג ולכבס כביסה וכו' וכו' בראש חודש, ואמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד) הנשים לא רצו ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל, לא שמעו להם, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא, ומה שכר נתן להם לעולם הזה? שהן משמרות ראשי חדשים, לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראש חודש מתחדשת הלבנה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שבספר הנשרף של רביז"ל היה מבואר בענין סעודת ראש חודש שהוא מסוגל לבנים, אבל אני לא זוכר אמר, אם זה להוליד בנים למי שאין לו ילדים, או שמסוגל לגדל את הילדים, אזי אני אמר מוהרנ"ת ז"ל אומר שזה מסוגל לשניהם הן מי שאין לו ילדים שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיזכה לגדל את הילדים שיהיו ילדים יראים ושלימים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתנצלי את היום הזה לבקש ממנו יתברך ילדים טובים, כי אין לתאר ולשער תפלת האבות על הבנים, ואל תקחי את זה בקלות, כי אם ההורים מבקשים בכל יום על הצלחת ילדיהם, תפלתם מתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו',
ידוע שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה להאשה ואמר לה את רואה זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי, רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי האשה שמתפללת על הצלחת ילדיה, ובוודאי תפלת האבות על בנים מועיל מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא יקבל את תפלתך שתתפללי על הצלחת ילדיך, ותבשרי לי תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

עכשיו אנחנו בימי אבל שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל גלות וצרות ישראל, ובשמים יש היכל מיוחדת על כל אלו שמתאבלים על הריגת ורציחת נשמות ישראל, ולכן ראוי לכל אשה ואשה לבקש בכל יום ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו ויאמר למלאך המשחית הרף, וישמור את כלל נשמות ישראל מכל מיני צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם של כלל ישראל, ואל תקחי את התפלות האלו בקלות, כי בשמים מאד מתחשבים עם התפלות שלך, ואם קטנה את בעיניך, דעי לך ששמה בשמים מאד מאד יקר תפלתך, ולכן מי יתן שתוכלי לומר בכל יום "יום תהלים", ולבקש על נפשך ועל הנפשות הקדושות שנמצאים על הגבול מול הרוצחים הפלשתינים הרוצחים, שישמריהם הקדוש ברוך הוא מכל צער וצוקה, ויחזרו הביתה בשלום בריאים ושלימים, ולא יארע להם שום רע חס ושלום, ומצד אהבת ישראל עלינו להתפלל עליהם שיהיו שמורים שלא יזוקו כלל, אלא יצליחו להכניע את הפלשתים הארורים, ונזכה כבר להגאל גאולת עולם.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, על אף שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', את צריכה לדעת שזה גדולת בר ישראל כשזוכה להפוך את הרע לטוב, את המר למתוק, את החושך לאור גדול, שבשמים מאד מתחשבים למי שתמיד זוכה להתחזק ולחזק נשים אחרות, וזה צריך להיות העבודה הקדושה שלנו, בפרט בימים אלו שאנחנו יודעים שהבית המקדש השני נחרב רק מחמת שנאת חינם, אנחנו צריכים לעבוד הרבה על אהבת חינם, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתחזק בכל מה שעובר עלינו וכו', ולחזק ולעודד ולשמח את נשמות ישראל אשר אין מצוה יותר גדולה מזו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות צריך להיות בימים טרופים אלו רק אהבת ישראל לאהוב אחד את השני, ולעזור אחד להשני, כי הבית המקדש נחרב רק מחמת שנאת חינם, ואנחנו צריכים להרבות הרבה באהבת חינם, כל הגלות שלנו הוא רק מפני שהס"מ ימ"ש גורם פירודים בין נשמות ישראל, ורוצה דבר אחד "הפרד ומשול", שזה היה קליפת המן שאמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה הפרד ומשול, לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד מאד לשמור שבקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, קהילה יחידה במינה, שישרה רק השלום והאהבה והאחדות, ושלא יהיה בין נשות אנשי שלומינו בעלי לשון הרע ורכילות וכו' וכו', שזה אבי אבות הטומאה, ובשביל זה  אנחנו עדיין בגלות גדול מאד, וידוע מה שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואנשי שלומינו אמרו שדבר זה עדיין לא התקיים, כי במשך כל הדורות היה תמיד ויכוחים וכו', חיכוכים וכו', בין אנשי שלומינו, ואני רוצה להראות את זה שדבר אחד מדבריו הקדושים של רביז"ל לא שב ריקם, ולכן אם יש אשה אחת שלא יכולה להשתוות או להתפשר עם הזולת, אין לה מה לעשות בתוך קהילתינו, אני לא צריך פה נשים חולי נפש וכו', או אכזריות וכו', כי מי שלא יכולה להתפשר עם הזולת, זה מראה פגם בנפשה וכו', ודבר זה אני יעקור מקהילתינו, כי כל הגאולה תלוי רק על ידי אהבת חינם שאשה תאהב את רעותה, ותעשה צדקה וחסד עם הזולת, כי זה יסוד היסודות אצל עם ישראל לרחם אחד על השני, וחכמינו הקדושים אמרו (יבמות ע"ט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לטהר את קהילתינו, ושכולנו נהיה כלים להיות מוכנים להגאולה השלימה שיהיה בקרוב ממש אם יהיה אחדות ואהבה אצלינו, כמובא (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואני מאד מקווה שדבר זה יהיה על ידי קהילתינו הקדושה שהיא קהילה מיוחדת במינה, וחממה של אמונה, ויסוד ובנין של חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד שמחתי שאתמול התאספו נשות אנשי שלומינו וביחד קיימו מצות הפרשת חלה, וכל אחת ואחת אמרה את הברכה, וכיוונה לישועתם ולרפואתם של עם ישראל שנמצאים מול האויב הישמעאלי ימ"ש ושיהיה להם מפלה וכו', וכן לזכותי, אין מילים להודות לך על גודל המצוה הזו שזכו נשות אנשי שלומינו לעשות קידוש השם כל כך גדול, ומי יתן שמדי פעם יעשו את זה ביחד לאפות לחמניות ולחלק את זה לעניים, כי רביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן י"ד) אשה הזהירה בחלה, בניה בעלי אמונה; והמצוה הזה מסוגלת לעקור את העבודה זרה מן העולם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט"ו סימן ו') אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה לומר לך שכל המקיים מצות חלה כאילו בטל עבודה זרה וכל המבטל מצות חלה כאילו קיים עבודה זרה; ואמרו (בראשית רבה פרשה א' סימן ד') שאחד מהדברים שבזכות זה נברא העולם זה מצות הפרשת חלה, ואמרו (קהלת רבה פרשה ב' סימן י"ד) על הפסוק (קהלת ב' י') "כי לבי שמח מכל עמלי", זו הפרשת חלה; וכן אמרו (במדבר רבה פרשה י"ז סימן ב') על הפסוק (קהלת ט') "לך אכול בשמחה לחמך", זו פרשת חלה; הרי שלך לפניך שאין עוד שמחה אצלו יתברך כמו מצות הפרשת חלה, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא קמא י"ב) שעזרא הסופר תיקן שאשה תקום בערב שבת בבוקר ותאפה חלות לכבוד שבת, וכך היו נוהגות נשים כשרות בדורות הקודמות שהיו אופות חלות בערב שבת בבוקר מוקדם (עיין מגן אברהם סימן רמ"ב סעיף קטן ד'), והגאון היעב"ץ זי"ע אמר טעם שהיו אופות הנשים חלה בערב שבת בבוקר, שזה זכר ללחם הפנים שהיו אופים את זה בבית המקדש בערב שבת דייקא, ומובא בספר (אשל אברהם סימן ר"ס) הטעם שהלחם של שבת נקרא חלה ולא פת, כדי להזכיר להנשים שהן צריכות להפריש חלה מן העיסה שזה מצוה גדולה מאד ששייכה לה, ומובא מצדיקים כשהאשה מפרשת חלה מן העיסה ושורפת את החלה שהפרישה, אזי תהיה בטוחה שהילדים שלה לא תצאו לתרבות רעה, ולכן אני מאד מאד שמח שזכית לקיים את המצוה הגדולה הזו, ומי יתן שמפעם לפעם יתאספו נשות אנשי שלומינו ויפרישו חלה מן העיסה, כל אחת ואחת עם ברכה בקול גדול, ואחר כך יאמרו תפלה כל אחת ואחת מה שהיא צריכה וכו', כי אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, והעיקר צריכים לזכור שאת שיעור החלה שהפרישו שצריכים לשרוף את זה מיד ולא להשאיר את זה (עושים מדורה ושורפים את זה), ומי יתן שתתאספו מפעם לפעם לעשות מצוה ברבים ולהזמין גם את הבנות שלכן שהן יראו את מעשיכן, כי זה מעיקרי החינוך, כי הבת מחקית את האמא, כמאמרם ז"ל (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן האמא צריכה להיות דוגמא חיה לבתה הן בעניני צניעות וכו', והן בקיום מצוות מעשיות וכו', אם האשה מתנהגת כמו שבת ישראל מתנהגת, אזי תהיה בטוחה שהבת שלך תלך בדרכך וכו', ומספרים מהרב הקדוש הסטייפלער זי"ע שפעם באה אשה אליו וביקשה שיהיה לה בנות יראת השם והיא רוצה עצה לזה, אזי הוא צעק בקול גדול "תברכי ברכת המזון מתוך הסידור בקול גדול, אז תהי בטוחה שהבנות שלך יחקו אותך", רואים מזה שאיך שהאמא מתנהגת, היא דוגמא חיה להבנות שלה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תשמחי אותי עם קיום מצוות מעשיות, והקדוש ברוך הוא יעזור שאזכה לראות נחת דקדושה אצל הילדים שלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזה תשתדלי שיהיה שבת מיוחדת במינה, כי שבת זה נקרא 'שבת חזון' על שם שקוראים את ההפטורה 'חזון ישעיהו' ודורשי רשומות אמרו על זה אשר ח'ז'ו'ן' ראשי תיבות ח'צי ז'עם ו'חצי נ'חמה, היינו החצי הראשון של החודש זה מר מאד, שאנחנו סובלים גלות ארוכה מעת חורבן בית המקדש וכו', וחצי השני של החודש זה יתהפך לנו לששון ולשמחה שזה נקרא 'שבת נחמו' שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שעוד יהיה לנו הרבה טוב, ולכן עיקר השלימות בשעה שאדם עובר עליו כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ועובר עליו דינים וזעם וכו', אף על פי כן אינו נשבר אלא מחזיק מעמד.
ולכן אני מאד מבקש אותך שדייקא בשבת זו בעת הדלקת הנרות שאז תרבי בתפלה ובקשה על עם ישראל הנמצאים בצרה וצוקה, ועובר עליהם מה שעובר, וכל עם ישראל נמצאים עכשיו בצרות גדולות מאד, ומי יודע אם לא התפלות והבכיות שלך שתבכי ותפללתי בעת הדלקת הנרות שאת תקרבי את הגאולה, ותקחי את זה במלוא הרצינות מה שאני מבקש אותך, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ומי יודע אם זה לא התשובה שלך וכו', התפלות והבכיות שלך וכו', שיקרבו את הגאולה.
העיקר תראי להתחזק כל השבת קודש להיות בשמחה, ותקני לעצמך את מדת הסבלנות, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי אין עוד טוב כמו מדת הסבלנות, כי הסבלן מנצח תמיד, ולכן זכרי היטב אשר עיקר השלימות הוא לקנות לעצמה מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות.

המאחל לך שבת שלום
בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט בעתים הללו, שכל אחד ואחת נמצאים בפחדים גדולים מאד מה יהיה? ואיך יהיה? וכל אחד נכנס בפחדים יתרים וכו', ולכן עיקר העצה רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ורואים את הנסים נגלים שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, שהפלשתים הארורים יורים אלפי טילים וכו', וכולם נופלים רק בשדות פתוחים וכו', ואוי ואבוי עם היה נופל על עיירות גדולות וכו', ולכן עלינו לדעת ולראות במו עינינו שיש כאן יד השם, ששומר עלינו, ועושה אתנו נסים נגלים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') יש בני אדם שהם מכסים את הנסים בדרך הטבע, וכשיכלו אלו הבני אדם אז יבא הגאולה, ולכן עלינו עכשיו להתחזק ביתר שאת באמונה פשוטה בו יתברך, וזה יקרב את גאולתינו שאנחנו מחכים על זה כבר כמעט אלפיים שנה, ולכן אשרי האשה שתתחזק בעתים הללו באמונה בו יתברך, ועיקר האמונה מתגלה על ידי שמרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי ככל שאדם יותר מאמין ומרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כמו כן ירבה לדבר עמו יתברך, כי באמת הוא יתברך שומע תפילת כל פה, וכשאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה נבנה אמונתו, וככל שאדם יותר חזק באמונה אזי כבר אינו מפחד משום דבר, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן נ"ד) מי שיש לו אמונה אינו יירא מאויבים; וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות הרהורים סימן נ"ד) מי שיש לו אמונה הקדוש ברוך הוא מגין עליו שלא יבא לידי הרהור ואזיל לההוא עלמא בלא חטא, והקדוש ברוך הוא מסייע לו; ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך וזה יוציא ממך את כל הפחדים, והקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ותזכי להרחבת הדעת, עד שלא תצטרכו לפחד משום דבר, כי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך ורואה את הנסים נגלים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נתרחב דעתו, וכיון שיש לו דעת ושכל על ידי זה אינו מתפחד כבר כלל, כי עיקר הפחד בא רק מחמת קטנות הדעת והמוחין וכו', וזה מכניס בו פחדים ובהלות וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך חזקי ואמצי מאד באמונה פשוטה בו יתברך והרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, כי את צריכה לדעת שהוא יתברך שומע תפלת כל פה, ועל ידי שמרבים בתפלה מרבים לראות נסים נגלים.עם ישראל נמצאים עכשיו בעת צרה גדולה מאד וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט ישעיהו רמז תצ"ח) אמר רבי יוחנן אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. וכו', זאת אומרת יכולים לחכות כבר על הגאולה שאנחנו עומדים להגאל, וכן אמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהילים כ') אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם באותה שעה אתם נגאלים; ולכן עלינו להתחזק עכשיו ביתר שאת, באמונה פשוטה בו יתברך, שבא יבוא ולא יאחר, ויגאלינו גאולת עולם, ואסור להכנס בלחץ שהוא פחד וכו', כי הפחדים שאדם מכניס בעצמו זה הורס אותו לגמרי, ולכן אשרי האשה שמתחזקת עכשיו באמונה פשוטה בו יתברך, ומרגלת את עצמה לדבר עמו יתברך ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ועל ידי זה היא תראה נסים נגלים שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא, וכן יהיה לה שמירה גדולה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותה מכל רע, חזקי ואמצי מאד בבטחון חזק בו יתברך שהוא שומע את התפילות שלך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות בטחון סימן א') מי שיש לו בטחון אין לו שום פחד; יעזור הקדוש ברוך הוא שתהיה חזקה באמונה זו תפלה, ועל ידי זה לא יהיה לך שום פחדים, ואדרבה את תוכלי לחזק נשים אחרות, שזה מצוה גדולה מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז אפילו בהמצבים הכי קשים שרק עובר עליך אל תהי שבורה ורצוצה וכו', כי דייקא כשמרגישים שהנה סוף העולם וכו', דייקא אז מתחיל העולם לפרוח ולהאיר וכו', וזה לומדים מתשעה באב שהוא היום הכי קשה לעם ישראל, כי בו ביום נחרב הבית המקדש הראשון והשני וכו', ועם ישראל יצאו לגלות ארוכה וכו', עם כל זאת אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שבו ביום נולד משיח, היינו בתוקף הקטנות והדינים והמרירות וכו', דייקא אז נולד משיח שהוא יאיר את העולם עם אורו יתברך, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה א' סימן ח') ונהורא עמיה שרא זה מלך המשיח, כי הוא יביא את האור בעולם שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, וכולם ידברו עמו יתברך, וכן אמרו (מדרש שמואל פרשה כ"ט) כשיאיר הקדוש ברוך הוא בוקרו של משיח יזריח השמש, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שהשמש מרמז על אורו יתברך, שיאיר בכל העולם כולו, וכולם יכירו אותו יתברך, ולכן דייקא בעת צרה ומרה הזאת שעובר על כלל נשמות ישראל, שאנחנו בגלות ארוך ומר מאד מאד, והבית המקדש חרב ונחרב וכו', ועדיין לא רואים שום ניצוץ של אור, עם כל זאת עלינו להתחזק כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.
ולכן ראי להתחזק גם את בתוקף הצרות המרות שעובר עליך, שנדמה לך שכבר אף פעם לא תראי אור וכו', אל תאמרי כך כי גדול אדונינו ורב להושיע, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה) "טוב הוי"ה לכל ורחמיו על כל מעשיו", ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק ולחזק נשים אחרות שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו, ואין עוד צדקה יותר גדולה מזו כשזוכים לחזק את אחרים זה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, וזה הצדקה הכי גדולה להכניס שכל בדל וכו', ולהרחיב את דעתו וכו', שלא יתייאש אפילו בהמצבים הכי קשים שרק עובר עליו וכו', ומי שזוכה להתחזק בתוקף הצרות והיסורים שלו וכו', זה מראה גדולתו, ועליו עומד כל העולם כולו, ועל כן ראי את כוחך וכו', יש לך כוחות הנפש בלתי מוגבלים, ראי לחזק את בעלך ואת הילדים, וכן את חברותיך, כי עיקר גדולת האדם נמדד איך שהוא מחזק את אחרים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, שהאמונה זה החיות של כל בר ישראל, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע האמונה זה הדביקות, והדביקות זה האמונה, ולכן ככל שמכניסים את עצמם באמונה, כמו כן נדבקים בו יתברך, ולכן ראי לחזק את עצמך עם כל הכוחות באמונה בו יתברך, וזה יתן לך את הכוחות הנפש לעבור על כל המניעות והצרות שרק עוברים עליך, ועל ידי תוקף האמונה יומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ורביז"ל רצה שתמיד נדבר אחד עם השני רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, וזה בעצמו הגאולה שאנחנו זוכים לדבר ממנו יתברך.
אני מוכרח להגיד לך היום יש בעולם קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית מחשב (מכשף) המחובר אל אינטרנט, וכן אייפד, או בלקברי, או אייפון וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית (אם יש לך את זה), היינו את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו' וכו' כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה לך כאילו זה הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בדבר זה, לפני שיהיה מאוחר מאד וכו', שאז תהי הכי אומללה בחייך, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון: א מענטש פון איין תענוג'ל וועגן פון א פערטל שעה, קאן ער אן ווערן גאר דעם עולם הזה מיט דעם עולם הבא.
הקדוש ברוך הוא יטהר אותנו מכל מיני טומאות הגויים וכו', שלא ימצא בתוך ביתנו וכו', ויהיה ביתנו משכן לשכינת עוזו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזרי במדת הסבלנות שזה המתנה הכי יפה, ובפרט בבית צריכים להיות סבלנית גדולה מאד, ובפרטי פרטיות עם ילדים צריכים סבלנות כמו ברזל, הילדים צריכים תשומת לב מהאמא יותר מהאבא, כי אמא בדרך כלל היא רכה, ולכן הילדים תמיד מחפשים את החום והאהבה של האמא, ולכן לא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, כי האמא צריכה להיות דוגמא חיה להבנות שלה וכו', כי אם היא הולכת בצניעות, הן בצניעות הלבוש, הן בצניעות הדיבור, והן בצניעות ההנהגה, אזי תהי בטוחה שגם הבנות ילכו בדרכה, ואם הבנות הולכות ככה אזי גם הבנים ילכו ככה, כמובן שגם האבא הוא שותף בזה, כי הבית מתנהג על ידי שתיהם על ידי אבא ואמא, אבל ביותר זה האמא, כי אמא יש לה כח גדול מאד מאד להשפיע על הילדים, ולכן תקני לעצמך מדת הסבלנות להילדים, ותמיד תדברי איתם דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולחזק ולעודד ולשמח אותן, לקרב אותן, ולהשיב על כל שאלותיהם, ולא לדחות  אותם, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, וכך גם אמא צריכה להוריד את עצמה יותר ויותר אל הילדים ולהסביר להם הכל באהבה גדולה מאד, ואז נכון יהיה לב ההורים בטוח שהילדים יגדלו יראי השם וחושבי שמו, ובפרט בדור הזה שההפקירות והפריצות וכו' וכו', פורצים כל מיני גדירות וכו', ויש נושרים ונושרות וכו', והכל תלוי רק כפי התנהגות ההורים לגבי הילדים, ולכן חינוך מתחיל בבית, וביותר מתחיל עם האשה שהיא נקראת עקרת הבית, מלשון עיקר הבית, כי כל הכשרות המאכלים נמסרו בידה, היא קונה, היא מבשלת, היא מכינה, והיא מאכילה, ולכן עליה להקפיד מאד מאד שהבית יהיה כשר למהדרין מן המהדרין, שלא יהיה חס וחלילה שום טריפות ונבילות וכו', שהיום מוכרים בריש גליה עם הכשרים פיקטייבים וכו', ותיכף ומיד אם ילדים אוכלים טריפות ונבילות, אומר הרמב"ם (אגרת תימן) אזי הדם כבר נתעכר וכו', ואי אפשר לקבל את האמונה, ולכן על עקרת הבית תלוי לשמור מאד מאד על כשרות המאכלים, על כשרות המטבח שיהיה שתי כיורים נפרדים, אחד חלבי ואחד בשרי וכו' וכו', וככל שהאשה תקפיד על כשרות המאכלים ועל צניעות הלבוש והדיבור, כמו כן היא תשנה את כל הבית, ואפילו שהבעל הוא חס ושלום קל שבקלים וכו', גם אותו האשה יכולה להפוך להיות ירא שמים, כי לאשה יש כוחות הנפש בלתי מוגבלות, ואשרי האשה שהיא חזקה בעצמה באמונה פשוטה בו יתברך, ומתפללת בכל יום אליו יתברך, ושופכת את נפשה לפניו יתברך, על ידי זה תהיה בטוחה שתוכל להפוך את לב בעלה ואת לב הילדים שיהיו יראי השם וחושבי שמו, כי הכל תלוי בהאשה, ולכן דעי לך שיש לך כוחות הנפש בלתי מוגבלות, רק תהי חזקה בעצמך, ואת הלימוד הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, אשרי האשה שזוכה להיות אצל ציון רביז"ל וקיבלה על עצמה קבלות חזקות להיות חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט במדת הסבלנות, ועל כל דבר היא תבקש מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה תזכה לחזק את בעלה ואת הילדים, אזי השכינה תשרה בתוך הבית הזה, הלוואי שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותראי שתהפכי את כל החיים שלך לחיי גן עדן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן י"ב אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזו שנקרא 'שבת נחמו' שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, עליך לשמוח מאד מאד ולשמח את בעלך ולשמח את הילדים, כי השמחה זה עיקר הנחמה שמנחם אותנו, כי את צריכה לדעת שעובר על כל אחת ואחת בזה העולם מה שעובר וכו', ואל תחשבי שרק עליך עובר, אין אשה שלא תעבור כל מיני יסורים ועניות ודחקות, צרות יגון ואנחה, חלישות הדעת וכו' וכו', אבל אנחנו קיבלנו מרביז"ל שצריכים רק להתחזק ולא להשבר משום דבר, וזה גדולת בר ישראל שיכול להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ולהפוך את הרע לטוב, והחושך לאור, והמר למתוק, ובשמים מאד מתפארים מאדם שלא נשבר משום דבר, אלא מכל הירידות והנפילות שלו וכו', הוא בורח אליו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שאין למעלה מזה, והעיקר תבקשי הרבה ממנו יתברך על נקודת השמחה להיות תמיד בשמחה, כי שמחה זה אור כל כך גדול שאי אפשר להגיע לזה אלא על ידי תפלה, לבקש ממנו יתברך כל יום ויום רק על נקודת השמחה, וכשיש לאדם שמחה יש כבר הכל, כי השמחה מרחבת את הדעת בין בגשמיות בין ברוחניות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תהי רק שמחה ועליזה, ותמיד שיהיה לך חיוך על הפנים, ואמר רביז"ל כשאדם הולך תמיד עם פנים שמחות, אזי הוא מחיה את הזולת, כי יש הרבה נשים שמאד ממורמרות וכו', ואין להן למי לספר את שברון לבן וכו', אבל כשהן רואות אשה שמחה ועליזה, אזי הן נטפלין אליה וכו', ורוצות לשמוע ממנה דיבורי התחזקות וכו', ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט) טוב הכל חפצים לשמוע, כל אחד רוצה לשמוע רק דיבורים טובים, אף אחד לא מוכן לשמוע מוסר ותוכחה שזה לא מביא לשום דבר, רק להתעצבן.
תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ולכן אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ובשום פנים אל תתני שהעצבות והעצלות יתפוס אותך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי האשה מי שמכריחה את עצמה להיות בשמחה, ואז טוב לה כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
מחר ביום שני יהיה ט"ו באב שזה יום מיוחד בשביל נשות ישראל, וזה שמחה מאד גדולה לבנות ישראל, ולכן אתן שיעור בבית הכנסת הגדול לנשות אנשי שלומינו, ורציתי מאד שתעשי כל מיני פעולות שבעולם לבוא אל השיעור, כי יש לי כמה דברים נחוצים לדבר בענין המשך בניית קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר עקב חמשה עשר באב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

היום הוא יום חמשה עשר באב שהוא יום טוב גדול מאד, בפרט לנשות ישראל, כי ביום הזה  נעשה זיווגים, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (תענית כו:) שאז היו בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות, בחור, שא נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה; ולכן זה שמחה גדולה לבנות ישראל, כי זה יום של מציאת זיווגים, וכן כל אלו שכבר התחתנו גם להם זה שמחה גדולה מאד, כי בו ביום זוכים לקבל דעת להשלים בין איש לאשתו וכו', כי כל המחלוקת הוא מחמת חסרון הדעת וכו', ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולהשתדל מאד שיהיה שלום בתוך הבית, ואיש ואשה ישלימו ביניהם, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ואין עוד ברכה כמו השלום, כמאמרם ז"ל (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ולכן אין עוד שמחה כיום הזה שנעשה שלום ואהבה בין איש לאשתו, ועל ידי זה משרים את השכינה בתוך הבית.
רציתי מאד שהלילה בשעה תשע וחצי תבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה מיוחדת לכבוד חמשה עשר באב, ויש לי דברים נחוצים לדבר בענין המשך קהילתינו הקדושה, והשינויים שיהיו מעכשיו, אקווה מאד שתצייתי אותי ותבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק להיות תמיד בשמחה עצומה, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך ויפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) אשר צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן צריכה כל אשה להכריח את עצמה בכל כוחותיה רק להיות בשמחה, ולא ליתן את העצבות והמרירות לתפוס אותה, וכמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", שכמו שיהיה הגאולה הכללית לכל עם ישראל, כך לעת עתה צריך כל אחד לגאול את נפשו מהגלות המר והארוך הזה וכו', ואיך יכולים להוציא את עצמו מהגלות? זה על ידי תוקף השמחה, שאדם צריך מאד מאד לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ולא לתת שהס"מ ישבור אותו. ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכלתך להיות בשמחה עצומה, ואף שזה בא לך מאד מאד קשה, כי אין עוד דבר שבא כל כך קשה לאדם כמו מדת השמחה, ולכן ההכרח למסור את נפשו פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, ואם תהיי תמיד שמחה ועליזה כבר לא יחסר לך שום דבר, כי השמחה היא הצינור להמשיך לאדם כל ההשפעות שבעולם, כי השמחה מרחבת את הדעת ומכניס תקוה באדם וכו', ועל ידי זה זוכה לכל טוב אמתי ונצחי.
נא ונא תשמרי את עצמך מהעוון החמור של לשון הרע ורכילות, שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע; ואמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני. ולכן תעשי כל מה שביכלתך רק להתרחק מהעוון החמור הזה שמלבד שזה עוון חמור זה גם מגעיל מאד כשאשה מרכלת ומדברת לשון הרע אחד על השניה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

תעשי כל מה שבידיך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כי עכשיו זה עיקר הנסיון של אדם להשאר יהודי מאמין בו יתברך, כי הס"מ מכניס ספיקות באדם (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד לדבר הרבה מאמונה, ובפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם שיהיה הגאולה יהיה עיקר הנסיון על אמונה פשוטה בו יתברך, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותכניסי בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלכי, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האשה שזוכה להכניס במוח מחשבתה תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומציירת לפניה איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והיא נמצאת בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
רק חזקי ואמצי מאד מאד להיות בשמחה עצומה שאת שייכת אל קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, עמוד החסד, והולך לי בחיים להרחיב את הפעילות של הקהילה הקדושה שלנו בכל התחומים, ואני רוצה לבנות קהילה כזו שאין בכל העולם כולו, ומי שלא שייך להקהילה שלנו ממילא יצא, כי אצלי העיקר שיהיה שלום ואהבה בתוך קהילתינו הקדושה, ואחד יעזור להשני, ואני מקווה להקדוש ברוך הוא שאצליח להוציא את זה מכח אל הפועל, ותשואת חן על העזרה שאת עוזרת לי בזה, וכן בעניני צניעות אני רוצה מאד מאד לשפר את קהילתינו הקדושה שהנשים תלכו בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, ואפילו אלו שהולכות עם פאה שזה לא יהיה יותר ארוך מהכתפיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות לו נחת רוח.
אני מאד מאד מבקש אותך שתבואי לעזור בבית התבשיל "אהל אברהם", אשר עצם לבוא ולעזור זה כבר מצות צדקה הכי גדולה, ובפרט עכשיו שיש כל כך הרבה נופשים, כדאי וכדאי לבוא בהתנדבות ולעזור בבית התבשיל "אהל אברהם", והזכות הזה עולה על כל הזכויות, כי זה בכלל מצות צדקה, וכתיב (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח והיו אומרים לו היכן הוא אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן", ולכן תעשי כל מה שביכולתך לבוא לעזור לי להרחיב את פעילות בית התבשיל "אהל אברהם", אשר כל החיים שלי תלויים רק בזה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשרי לי בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי לא לדבר לשון הרע ורכילות וליצנות כי בנפשך הוא, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי י"ח כ"א) "מוות וחיים ביד לשון" הכל תלוי בלשון של האדם אם הוא מדבר לשון הרע רכילות ליצנות אזי החיים שלו מוות, מר לו החיים יותר ממוות, ולהפך אם אדם מדבר תמיד דיבורי אמונה והשגחה פרטית ומחזק ומעודד ומשמח את הזולת אזי מרגיש כל מיני חיים שבעולם, חיי עולם הבא בעולם הזה.
ולכן אני מאד מבקש אותך תשמרי מאד מאד מנשים שמסיתות אותך על אחרות ותמיד מרכלות על הזולת מאילו את צריכה לברוח, כי הן צבועות רמאיות ושקרניות, הן מראות פרצוף של אישה צדקת אבל זבל מונח בלשון שלהן, כי כמו הנחש שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ע"ח.) ארס נחש בין שיניו הוא עומד, זאת אומרת הארס של הנחש שנמצא בלשון הוא מאד מאד מסוכן, ולכן אישה שתמיד מרכלת אחת על השניה היא אישה מסוכנת שצריך לברוח ממנה, היא מראה את עצמה כאילו היא צדיקה אבל בתוך תוכה היא רקובה וכו', ועדיין לא תיקנה את עוונותיה המרובים שהיא עברה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תפקחי את העיניים, אם אישה תמיד מרכלת על הזולת ממנה צריכים לשמור יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה וכו', לשון הרע זה העוון הכי חמור, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור לדבר לשון הרע, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ח.) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום עסק עם בעלי לשון הרע, צריכים מאד מאד לשמור מהם כי הם שלוחי הס"מ ימ"ש שכל הענין שלו זה "הפרד ומשול", ברגע שהאדם מדבר על הזולת או האישה מדברת על הזולת צריכים כבר לחשוש שמשהו לא בסדר פה.
נא ונא תעשי כל מיני פעולות שבעולם שתהיי בשמחה ואל תתני שהעצבות יתפוס אותך אני יודע שקשה לך להיות בשמחה, כי עובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת העצבות לא יביא אותך לשום דבר רק שתיפלי בשאול תחתית ומתחתיו שזה מה שהס"מ רוצה, להפיל אותך בדבר הכי גרוע שהוא העצבות, להיות עצובה ממורמרת ומדוכאת וכו' וכו', ורביז"ל בא לעקור את זה מאיתנו, ולכן תראי להתחזק רק להיות בשמחה ואף שאני יודע שזה קשה לך תמסרי את נפשך להיות בשמחה ותמיד תדברי משמחה ואז גם את תהיי שמחה ועליזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה כל השבת, כי השבת זה מתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא ואנחנו רואים אישה שמקבלת מתנה מבעלה היא כל כך שמחה ועליזה ומראה את המתנה לשכנותיה ולחברותיה וכו', בשעה ששבת זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם, ואמרו צדיקים שבכל ערב שבת קודש כבר שומעים איך שמשה רבינו מודיע שבת באה, שבת באה וכו' וכו', ואישה צריכה כבר להכין את שולחן השבת להשים מפה לבנה, להכין את הנרות, להכין את החלות כי שבת באה, וכל שכן שהיא צריכה כל כך לשמוח ולהגיד לכל שכונותיה וחברותיה בשמחה עצומה חברתי היקרה, שכנתי היקרה, את יודעת מה? שבת באה, שבת באה, ואם תעשי את זה אז בידוע שאת באמת מרגישה מה זה שבת וכו', כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשהאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, ולכן את צריכה לקבל את השבת בשמחה עצומה, ולהגיד לבעלך מרוב שמחה שבת באה, שבת באה, וכן להגיד לילדים, ילדים יקרים אתם יודעים מי באה? שבת באה, שבת באה, וכך האישה צריכה להחדיר בעצמה את המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ולהחדיר את זה בבעל ובילדים מה זה שבת וכו', ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שבת חלק ב' סימן א') השבת נותנת חיים גשמיים גם כן, ולכן תראי להיות בשמחה כל השבת.
וכן תזהרי מאד מאד בהדלקת נרות שבת שהמצווה הזו נתנו רק לאישה, כי היא הביאה חושך על העולם ועכשיו היא צריכה להביא אור בעולם, ולכן תקפידי מאד מאד להקדים קצת את הזמן ולהוסיף, ובעת הדלקת הנרות תבקשי הרבה מהקדוש ברוך הוא כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאישה, וכל התפילות שהיא מתפללת בעת הדלת נרות נשמע ונתקבל בשמים, ואם אישה הייתה יודעת איזה רושם התפילות שלה עושים בשמים בעת שהיא מתפללת על יד הנרות הייתה מכסה את פניה עם ידיה ומרבה בתפילות ובהתבודדות ובשיחה בינו לבין קונו והייתה שופכת את ליבה אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאד מבקש אותך יש לך הזדמנות פז בעת הדלקת הנרות שהתפילות שלך תתקבלנה ברחמים וברצון לפני אדון כל, למה לא תנצלי את הדקות היקרות האלו?
נא ונא תשתדלי מאד מאד שבבית תשרה אווירה של שמחה, ושלא יהיה שום צעקות וצרחות וכעס וכו' וכו' כל יום השבת, תעצרי את עצמך יום אחד לא להתפרץ על בעלך ועל הילדים וכו' וכו' כי הכעס בשבת עוקר את הנשמה משורשה, ולכן תשמרי מאד מאד לא להיות בכעס כל השבת, כי כעס בשבת זה חילול שבת וזה גורם אחר כך לכל הצרות בששת ימי השבוע, ולכן תשמרי את השבת שאמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירות, מה מבקשים ממך? אל תהיי בכעס וברציחה כל יום השבת וכו', אל תתפרצי על בעלך ועל הילדים ביום השבת וכו', אל תוציא את העצבים שלך על אף אחד כל יום השבת וכו', ואם תוכלי לעצור את עצמך לא להיות בכעס כל יום השבת אזי תהיי בטוחה שגם כל ימות השבוע תהיי הכי מאושרת והכי רגועה והכל יסתדר על הצד הכי טוב.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר עקב כ"א אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

אני מאד מבקש אותך שתמשיכי את עצמך אל הקדוש ברוך הוא, תמיד תחדירי במוח מחשבתך שאין בלעדיו יתברך כלל, והכל אלקותו יתברך והוא יתברך מקיים ומחייה ומהווה את כל הבריאה כולה, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וככל שתחדירי בעצמך את המחשבה הזו תראי ניסים ונפלאות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תשתדלי להיות וותרנית כי הוותרן הוא המנצח תמיד, ותשמרי מאד שיהיה שלום בינך לבין חברותיך, כי אין דבר כל כך חשוב אצלו יתברך כמו השלום והאהבה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה אלא השלום, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שלום סימן י"ב) כשאין שלום התפילות אינם מתקבלים, ולכן מוכרחים לעשות שלום אחת עם השניה, ורואים בחוש שכל אישה מתאווה שתוליד בנים זכרים ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שלום סימן י"ד) כשאין שלום אין הנשים יולדות זכרים, ולכן תשתדלי מאד שיהיה שלום ואהבה בינך לבין חברותיך, והעולה על הכל תהיי בשלום עם בעלך, תדוני אותו לכף זכות, אל תצאי נגדו וכו', ודעי לך שאישה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילים, כי אם יש לך דעת ושכל את יכולה להפוך את בעלך לגמרי אל דעתך, כי אישה יש לה כוחות בלתי מוגבלים, היא רק צריכה שכל לדעת איך לדבר עם בעלה, לא לעשות עליו ביקורת וכו', אלא לשמח אותו וכו', ואז תראי שבעלך יתהפך לך לגמרי לטובה.
אשרי האישה שיש לך את השכל הזה איך להפוך את בעלה אל דעתה.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא שזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל, ואנחנו צריכים להחזיק את המתנה הזו מאד מאד.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתצייתי אותי ותראי איך שכל החיים שלך ישתנו לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ב אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואת צריכה להבין שכל החיים מלאים נסיונות קשים ומרים לכל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל, ולכן ההכרח להתחזק עם כל הכוחות, ואת זה קיבלנו מרביז"ל לא להישבר משום דבר, אלא לזכור מה שרביז"ל צעק בקול עמוק מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום ייאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש אפילו במצבים הכי קשים שרק עובר על האדם אסור לו להתייאש, אלא להחזיק מעמד, והעיקר רק להיות בשמחה שזה הדבר הכי חשוב בחיי האדם, כי בדרך כלל כשעובר על בני אדם משברים וגלים הוא נופל בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', עד שנכנס במחשבות של שטויות וכו', אבל כשאדם עושה כל מיני פעולות שבעולם על מנת להיות בשמחה אז נפתח הלב וכבר לא מפחד משום דבר, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ב') מחמת השמחה נפתח הלב, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שזה בא לך קשה מרוב הצרות שעובר עליך תעשי כל מה שבידך לשמח את עצמך ואת האחרות, ובזה שתדברי תמיד משמחה זה יביא אותך אל שמחה אמתית, ולכן אני מתחנן אליך אל תתני שפגעי ומקרי הזמן ישברו אותך רק תעשי כל מיני פעולות להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות הצלחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מאנשי שלומינו אם תהיה תמיד שמח לא תהיה רואה פני גהינם, כי מה זה הגהינם? כשעובר על אשה מה שעובר וכו', היא לא מסתדרת עם בעלה וכו', יש לה צער ועוגמת נפש וכו', יש לה עניות דחקות וחובות וכו', זה מה ששובר אותה עד שהיא מתייאשת מהחיים, בשעה שאמר רביז"ל (ספר המידות שמחה סימן כ"ב) השמחה היא סימן שהוא זרע ברך השם, ולכן אני מתחנן אליך אל תתני שרוח הזמן ופגעי ומקרי הזמן יפחידו אותך ישברו אותך וידכאו אותך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות פחד סימן י"א) מי שיש לו פחדים יזמר זמר של שמחה, ואל תניחי את השמחה למחר, אלא היום את שמחה ועליזה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר.
אני מאד מבקש אותך שהלילה תבואי בבית הכנסת הגדול בשעה תשע וחצי, יהיה לי שיעור מאד מעניין ומרתק על ענייני אלול וראש השנה ורציתי מאד שתבואי לשיעור, כי כבר לא יצא לי לדבר אתכם לפני נסיעתי, וגם יש לי כמה תוכניות בענייני חינוך בפרט לילדים הקטנים, ולכן רציתי מאד מאד שתבואי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ג אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתכניסי בלבך את כל מה שדיברתי אתמול שצריכים להכין את עצמנו כל יום ויום לכבוד שבת כדי שיגיע ערב שבת אז הבית יהיה מוכן לשבת קודש כי בית שמכינים לכבוד שבת על ידי זה שורה שם רוח קדושה ורוח טהרה, כי המשמר שבת מוחלים לו על כל עונותיו, ואישה נקראת עקרת הבית כי היא עיקר הבית, ולכן היא צריכה תמיד לחשוב בכל יום ויום מה אני יכולה לעשות בשביל השבת הבאה עלינו לטובה, ותמיד שתדבר בבית משבת וקדושתה ועל ידי זה יהיו הילדים יראי שמים, וכשיבוא ערב שבת כבר תכיני את שולחן השבת עם המפה ועם הנרות ועם החלות ויין לקידוש, ואיך שיגיע הזמן להדליק נרות שבת תשפכי את נפשך בעת הדלקת הנרות לפניו יתברך שאז הוא עת רצון גדול בשמים ואל יקל בעינך דבר זה, כי אישה בעלת יראת שמים תמיד זוכרת מה המחויבות שלה, להכין את עצמה ששת ימים לכבוד שבת קודש, ולהחדיר בילדים שיברכו את הברכות על אכילתם הן ליטול ידים ולברך על נטילת ידים והן ברכת המוציא והן ברכת המזון וכן ברכת הפירות או ברכת מזונות או ברכה על השתיה, תמיד שהאשה תקפיד היא בעצמה לברך ברכת המזון וכל הברכות תברך בקול כדי שהילדים ישמעו את האימא מברכת בקול, והן שתלמד את הילדים לברך בקול שזכותה גדולה מאד מאד.
היום ההיללוא של הצדיק הקדוש הסטיפלר זי"ע, ששאלו אותו איך זוכים לילדים יראי השם ענה ואמר שהאמא תברך ברכת המזון מתוך הסידור בקול וכן שתברך את הברכות בקול וכך הילדים ילמדו ממנה, ואז תזכה לילדים יראי השם, ולכן אל יקל בעיינך דבר זה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שכר לנשות ישראל יותר מהגברים למה? מפני שהם מכינות את הבנים שלהם ללכת לתלמוד תורה ללמוד תורה ואת הבנות להכין אותם ללכת לבית הספר ללמוד קיום מצוות מעשיות ואמונה פשוטה בו יתברך וזה השכר הגדול של אשה שמוסרת את נפשה בשביל ילדיה.
והעולה על הכל הזכות הכי גדולה לאשה לשפוך את לבה לפניו יתברך ולבקש תמיד על הצלחת הילדים, כי תפלת הנשים מאד מקובלת בשמים ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפילת הנשים, ולכן תהיי חזקה בזה ותראי ברכה גדולה מעשה ידיך, ואין לך עוד נחת להורים כמו שרואים שהילדים שלהם הולכים בדרך השם יתברך וחזקים באמונה פשוטה בו יתברך.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי בלבך את הדיבורים הללו ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה ואף שאני יודע שקשה לך, כי את עוברת ייסורים קשים ומרים וכו', עניות ודחקות וכו', כבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות המתקת דין סימן כ') המקבל ייסורים באהבה כאילו הקריב קרבן, ולכן ראי לשמח את עצמך ותראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי אשה שעובר עליה משברים וגלים ומשמחת את עצמה ולא נותנת שישברו אותה אזי זוכה לראות ישועה גדולה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ב') השמחה בייסורים מביא ישועה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תתלונני על הייסורים שבאים בך, כי הכל בחשבון גדול, והקדוש ברוך הוא יעזור אם תקבלי את הכל באהבה יומתקו ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.
רק תתחזקי להיות בשמחה ולהתרחק מכל מיני שמץ של עצבות מרירות ודכאון, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן ל"ג) מי שיש לו עצבות מביא על עצמו ייסורים, ולכן למה את כל כך עצובה? שעל ידי זה את מושכת על עצמך ייסורים בחינם.
מובא בספר השל"ה הקדוש (מסכת פסחים) ראוי לאדם שכל ימי חייו יראה שלא יהיה שום יום שלא יעשה בו גמילות חסדים או בגופו או בממונו, ולכן תשתדלי מאד לעשות חסד עם הזולת, לדבר עם נשים אחרות להתחזק ולהחזיק מעמד שזו הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהילים מ"א) "אשרי משכיל אל דל" אשרי אדם שמכניס שכל אל דל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדרים מ"א) אין עני אלא בדעת, מה זה נקרא עני? זה שאין לו דעת איך להתנהג בעת צרה, ולכן כשבא האדם ומשמח את הזולת מכניס בו דעת ושכל שיוכל להתמודד עם מה שעובר עליו, ולכן תשתדלי מאד לעשות חסד עם הזולת, לקבל את כולם בסבר פנים יפות שאין דבר יותר חשוב מזה, אני יודע שזה מאד קשה עם כל זאת חזקי ואמצי מאד בכל מה שעובר עליך ואז תראי שיומתקו ממך כל הדינים על ידי פלא עליון.
גם זה ראיתי בשל"ה הקדוש הנהגת אשה שתהיה נכנעת לבעלה שומעת בקולו, ודבריה עם בעלה בחן ובתחנונים ובכבוד ובבושת ובענווה ותשמע דבריו ותעשה רצונו ותמיד תראה לו שמחה, ותשמע לו את אכילתו, ותעשה לו מטעמים כאשר אהב ותבטל את רצונה מפני רצונו ואז תמצא חן בעיני בעלה וישרה השלום בתוך הבית, אשרי הבית שיש שמה שלום ואהבה והבנה הדדית שאז השכינה שורה שם ובמקום שהשכינה שורה הברכה מצויה.
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליחי בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה על נועם חלקיך שאת נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה ותראי להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו שזה הדבר הכי גדול שיש אחדות ואהבה ושומרים מאד מאד מלשון הרע ורכילות, שאישה לא תדבר רע על הזולת ולא תרכל מזאת על זאת, כי אצלו יתברך מאד חשוב האהבה, וכך אמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן א') כשאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי מרכילות לא לרכל מאשה על זולתה.
ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז באמונת חכמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"א) על ידי אמונת צדיקים הבנים חיים וקיימים, וכשקורה אסון לילדים סימן שפגמו באמונת חכמים, ולכן תשמרי מאד מאד על דבר זה, רואים כל כך הרבה ילדים בנים בנות יוצאים לתרבות רעה, ומי חייב על זה? רק או האבא או האמא, כי אם הם אין להם אמונת חכמים אזי הילדים נופלים עד שאין להם אמונה בהקדוש ברוך הוא ופורקים עול לגמרי, ולכן תראי שבבית שלך ישרה אמונת חכמים ושיהיה תמונות של צדיקים, כי תמונה של הצדיק מושך את הלב אליו יתברך, כי כשמתבוננים בפניו של הצדיק נכנס בלב שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה, ולכן תשתדלי מאד שבבית שלך יהיה אמונת חכמים ולהחדיר את זה בילדים, ואל תקחי את זה בקלות כי אחר כך את תסבלי מהילדים שלך, כי אם הם יפרקו עול הבן או הבת וכו' וכו', את ובעלך תסבלו מזה, כי בבית שיש שם אמונת חכמים ותמיד מדברים מהצדיק זה נכנס בתוך הדם של הילדים ועל ידי זה גם הם מתעוררים בתשובה ויש להם יראת שמים.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לשמוח ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות וייסורים ועוגמת נפש וכו', עם כל זאת הזהירנו רביז"ל מאד מאד על שמחה, ולכן תעשי כל מה שבידך להיות בשמחה ולשמח נשים אחרות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, כי השמחה מגלה את פנימיות הלב, ותמיד תהיי רגילה רק לדבר משמחה ואז תבואי לידי שמחה.
רביז"ל אמר (ספר המידות אות צדיק סימן קנ"ז) על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים על ידי זה זוכים להתקרב אליהם, ולכן תמיד תספרי סיפורים של צדיקים לבעלך ולילדים וזה יביא לכם צדקה וחסד בבית, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן קע"ד) מי שמספר מעשיות מצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד, ולכן תראי שבבית שלך תמיד ידברו מהצדיק וזה ימשיך לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך ויהיה לך שלום בית אמיתי, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי' 

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיי שמחה ועליזה כל השבת ותזכי שנשמתך תאיר לך בהארה נוראה ונפלאה מאד, ודעי לך שאצל אישה מתחלת כבוד שבת בעת הדלקת הנרות, ולכן הוא עת רצון גדול מאד לאשה, ולכן תשתדלי מאד מאד אז בעת הדלקת הנרות לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי התפילה שאשה מבקשת ומתחננת אל הקדוש ברוך הוא בעת הדלקת נרות בוקעת רקיעים, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תצווה) אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אם תדליקו לפני נרות אני מאיר לכם מן המאור הגדול לעתיד לבוא, תתבונני מה זה הדלקת נרות לכבוד שבת קודש שתזכי לאורות צחצחות כאלו, ואל יקל בעינך דבר זה, כי כל העולם כולו עומד בזכות הדלקת נרות של האשה שמאירה את אורו יתברך בעולם, ולכן הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שדייקא בערב שבת קודש יהיה מריבות בין הבעל לאשה בכל מיני טענות של שווא ותואנות של שווא העיקר שיהיה ריב ומחלוקת בין הבעל לאשה, כי הוא לא יכול לסבול את האור הגדול שהאשה מביאה בבית בעת הדלקת נרות, ולכן תעשי כל מה שבידך שישרה השלום בביתך וגם על זה את צריכה לבקש בעת הדלקת הנרות, וכן לבקש על הצלחת הילדים שלא יצאו לתרבות רעה רחמנא לשיזבן כי בעיתים הללו הנוער הם בסכנה גדולה מאד, וכן תבקשי על כלל נשמות ישראל, כי התפילה שהאשה מבקש אז מאד מקובלת בשמים, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל"א סימן ט') בזכות להעלות נר תמיד אתם זוכים להקביל פני נרו של מלך המשיח, אשרי האשה שלא מטעת את עצמה, יש לה בערב שבת בעת הדלקת הנרות זכות כזאת להאיר את כל העולם כולו עם אורו יתברך, ולכן תנצלי את זה לטובה.אני מאד מבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תזכרי גם אותי שאזכה לרפואה שלימה ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר שופטים כ"ח אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות בשמחה עצומה על נועם חלקיכם על אשר בנחל שם גורלכן ואתן נמצאות בחממה של אמונה, קהילה של חסד, והולך לי בחיים שתתקבצו פעמים בשבוע לשמוח מאד ולרקוד יחד שזה היה רצון רביז"ל שגם הנשים תשמחנה מאד מאד.
אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, אני יודע שעובר עליך מה שעובר הרבה צרות חלישות הדעת ועגמת נפש עניות ודחקות וחובות וכו' וכו' עם כל זאת ראוי לך לשמוח מאד מאד שאת יודעת מרבי אמת כזה וזכית כבר להיות בציונו הקדוש אשר זה צריך להביא אותך אל שמחה אמיתית.
שמחה זה הגאולה, ככל שהאדם שש ושמח בו יתברך ומקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה בזה מדביקים את נשמתו באין סוף ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא תזריע) בא וראה כמה ישראל מחבבין את המצוות שהם מוצאין הוצאות כדי לשמור את המצוות ולשמוח בהן, אמר הקדוש ברוך הוא אתם משמרים את המצוות ותשמחו בהן אני מוסיף לכם שמחה, ולכן תראי רק לשמוח שזה יסוד גדול ביהדות ובקיום האדם והשמחה תרפא אותך בגשמיות וברוחניות ויכניס בך שלוות הנפש ותהיי הכי מאושרת בחייך.
העיקר תשתדלי לשמח גם נשים אחרות שזה הצדקה הכי גדולה, כי כשזוכים לשמח נשים אחרות אין למעלה מזה, וכן אם יש באפשרותך להפיץ את החוברות הקונטרסים, מעלתך גדולה מאד בשמים, כי בכל יום מתוודע לי יותר ויותר איך שהחוברות והקונטרסים האלו החזירו בתשובה נשמות ישראל והצילו נשמות קדושות מאבדון, היו אנשים נשים בחורים ובחורות על סף הייאוש ורצו להתאבד ודווקא הקונטרסים והחוברות האלו הצילו אותך שהם תמצית דיבורי רביז"ל בלשון קל שמושך את הלב אליו יתברך.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים כ"ט אב ה'תשע"ד

שלום רב אל ... תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזקי ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ובפרט שהיום בלילה מתחיל חודש אלול, חודש התשובה, וידוע שראש חודש זה החג של הנשים, כמאמרם ז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד) הנשים לא רצו ולא קיבלו עליהן ליתן נזמיהן לבעליהם שאמרו נעשה שיקוץ ותועבה (היינו את העגל), ונתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם בעולם הזה שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, וכן נתן להם שכרם לעולם הבא שהם עתידות להתחדש כמו ראש חודש, ולכן את צריכה מאד מאד לשמוח בראש חודש ובפרט שזה החודש האחרון של השנה, חודש אלול, חודש התשובה, ומתחילים כבר לתקוע בשופר בכל יום ויום, כמאמרם ז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו) בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה להר והקדוש ברוך הוא נתעלה אותו היום בשופר, ועל כן השכילו חכמים שהיו תוקעים בשופר בחודש אלול בכל שנה כדי לעורר את הלב בתשובה, ולכן ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עז ותתחדשי, כי הכל העניין של ראש חודש זה להתחדש וכמו שהלבנה מתחדשת בכל חודש כן האישה מתחדשת כל חודש מחדש להיות עם בעלה וזה גורם יחוד וזיווג עליון בשמים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ח) ולכן תשתדלי מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בינך לבין בעלך, ותעזרו אחד לשני שזה דבר גדול מאד מאד.
נא ונא תשתדלי להכניס שמחה בתוך הבית שלך, ולמה לך להסתובב ממורמרת ומדוכאת? הכי טוב רק להיות שמח, לשמח את בעלך ואת הילדים ושישרה בבית שמחה עצומה אשר אין עוד טוב כמו מידת השמחה, ורואים שבני אדם סובלים סבל גדול על לא דבר רק מחמת שהם רחוקים משמחה, הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם רק לגרום לו להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון כדי לשבור את האדם, ולכן זאת עשי ראי רק להיות בשמחה עצומה, אני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב החלישות הדעת והעגמת נפש שיש לך, אבל את צריכה לדעת שסוף כל סוף השמחה זה הגאולה של האדם, ולכן למה את צריכה להיות ממורמרת ומדוכאת? וברוך השם שזכית כבר להיות בציון רביז"ל בזה ראוי לך להחיות את עצמך מאד מאד, כי רביז"ל הבטחנו הבטחה כל כך חזקה למי שזוכה להיות אצל ציונו הקדוש בעיר אומן.
הקדוש ברוך הוא השומע בתפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שתצליחי, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות ותהיי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup