ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש זי"ע • לגברים • חודש שבט ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש זי"ע • לגברים • חודש שבט ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | ב' שבט | ג' שבט | ד' שבט | ד' שבט - חדש | ה' שבט | ו' שבט | ז' שבט | ט' שבט | י' שבט | י"א שבט | י"ב שבט | י"ג שבט | י"ד שבט - כללי | י"ד שבט | ט"ז שבט | י"ח שבט | י"ט שבט | כ' שבט | כ"א שבט - כלליכ"א שבט | כ"ג שבט | כ"ד שבט | כ"ה בשבטכ"ו שבט | כ"ז שבט | כ"ח שבט

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום א' לסדר בא ב' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך בזה העולם צריכים הרבה התחזקות להתחזק עם כל הכוחות, ועיקר ההתחזקות הוא להגיע לסבלנות, כי אם אדם הוא סבלן, על ידי זה הוא עובר על הכל וכו', וכשאדם נכנס בעצבים וכו', אזי עובר עליו מה שעובר וכו', ולזכות לאריכות אפיים שזה מדת הסבלנות, גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) זה על ידי תוקף האמונה, שאדם צריך להחדיר בעצמו אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וכשמחדירים בעצמו תוקף האמונה הזו, אזי אדם אף פעם לא יתעצבן ולא יכנס בלחץ, אלא יהיה שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל המון מצוות ביודעים ובלא יודעים, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם", ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה שמח עם הנקודות טובות האלו, כי רוב בני אדם מאבדים את הנקודות טובות האלו, רק על ידי העצבות והמרירות והדכאון הפנימי שנכנס בהם, שזה מלחיץ אותם וכו', ונכנסים בעצבים וכו', וכל החיים נהרס לגמרי, ולכן תיקח את עצמך בידיך ותהיה שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, כי זה חלקך לנצח, ועל ידי זה תזכה להגיע אל המדה היקרה של סבלנות, שאין עוד מדה יותר יקרה מזו.

העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר בא ג' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

היום בלילה זה ההילולא של הבבא סאלי זי"ע, וידוע שכל כוחו היה תפלה, ואני בטוח שאת כל הכח הזה הוא לקח מספרי רביז"ל שהפליג מאד מאד במעלתם, ולכן מאחר שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, למה שלא נציית אותו, שהזהירנו כל כך על שיחה בינו לבין קונו, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והיא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זו היא עצה כללית, שכוללת הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו, תאמין לי אם אתה תרגיל את עצמך לדבר זה, אפילו לדבר דיבור אחד אל הקדוש ברוך הוא, כל החיים שלך ישתנו לגמרי, כי כשבר ישראל מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומספר לו יתברך כל מה שעובר עליו, אזי הוא נעשה בן חורין לגמרי, וכבר לא צריך את אף אחד, כל מה שעובר עליו הוא בא ובורח רק אליו יתברך, ואז אין אדם יותר מאושר ממנו, ולכן תהיה מאד חזק בזה.

אני מאד מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותמסור את נפשך להיות רק בשמחה, ותרחיק את העצבות לגמרי, כי עצבות זה הטומאה הכי גדולה וכו', ולהיפך שמחה זה הקדושה הכי גדולה וכו', ולכן הבוחר יבחר באיזה צד הוא רוצה להיות.
אני מאד מקווה לראות אותך היום בלילה באולם השמחות, שאנחנו עושים את ההילולא של הצדיק הקדוש הבבא סאלי זי"ע, שכל ענינו היה תפלה ובקשה, וכן ההילולא של הצדיק הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זי"ע, שכל ענינו היה רק לעזור להזולת, וכן ההילולא של הצדיק הקדוש רבי אברהם מקליסק זי"ע, שרביז"ל אמר עליו בזה הלשון, "שלימות ראיתי רק אצלו", וזכות החוט המשולש האלו יגן בעדינו.

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר בא ד' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק במדת הסבלנות, כי בזה העולם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת בלי מדת הסבלנות, כי על כל אחד ואחד עובר מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, וממש אין אדם שלא יעבור איזה צער ויסורים וכו', כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא; וכדי להביא לך את זה יותר קרוב אל השכל, הוא פשוט, מאחר שצריכים לסבול יסורים ואי אפשר להנצל מזה, אזי כדאי לברוח יותר טוב אל הקדוש ברוך הוא, היינו לעשות לעצמו קביעות עצום לבוא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, שמי שנזהר בזה כבר ניצול מהגיהנום וכו', וכן כשקובעים עיתים לתורה ללמוד בכל יום מקרא מפרשת השבוע, פרק או שתי פרקים משניות, דף גמרא כפי סדרת דף היומי, והלכה וכו', והעולה על הכל רק להיות בשמחה, לעבוד על נקודת השמחה, ואז תתפטר מהגיהנום של זה העולם, ותהיה תמיד בגן עדן, ואל תחשוב שזה קל, צריכים לעבוד על עצמו לקיים את כל זה, ואז תצליח דרכך.

תאמין לי שאני רוצה לדבר איתך ועם אשתך וכו', אבל החולשה שלי מאד מאד מתגברת עלי, ואמר החכם "מה שהרצון רוצה, הכוחות עושק ומונע", רק תשמור את כל המכתבים שאני כותב לך כל יום, ואז יהיה לך עם מה להחיות את עצמך כל ימי חייך.

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר בא ד' שבט התשע"ג

שלום רב אל ... נרו יאיר 

מאד רציתי שתשתדל להיות מחר בערב בביתך כדי שתתן לאשתך לבא לבית הכנסת הגדול שיהיה שיעור מאד נחוץ לנשים ואני רוצה שאשה אחת לבל יעדר מפני נחיצות הענין וכן לחזק את בדקי הצניעות כי עובר עכשיו בעולם נסיונות קשים ומרים בעיניני קדושה ויש לי הרבה דרים לדבר עמהן מזה, וזה יהיה טוב גם לך.

ולכן תעשה כל מה שביכלתך לראות שאשתך תופיע בלי שום תירוצים וזכור כי זה בנפשיך.
מה אומר לך היום זה יום הילולא של הצדיק הקדוש המלומד בניסים הבאבא סאלי שפירושו "אבי התפלות" אשר כל ימיו עסק בתפלה עבור נשמות ישראל ועל ידי זה זכה שנעשו נסים על ידו ולכן גם אתה הרגל את עצמך להתבודד עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית ועושה רושם גדול בשמים ולמה אדם לא נזהר בזה? כי נדמה לו מה כבר יהיה אם אני ידבר דיבור אחד וכו' מה זה יועיל? אני צריך לדבר לכל הפחות שעה וכו' ועכשיו אני לא יכול וכו' ולכן הוא דוחה את זה עד שיכול לעבור ימים ושבועות וכו' ולא מדבר עמו יתברך אבל אם ידע האדם שכל דיבור ודיבור שהוא רק מדבר בוקע רקיעים בכל העולמות אז היה מדבר דיבור ועוד דיבור.
ולכן אל תהיה בטלן תתחיל עם דיבור אחד ותראה נפלאות.

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר בא ה' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך כל רגע ממש שאני נמצא פה ביבנאל, אני מחייה את עצמי איך שאני רואה קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, שאין בכל העולם כולו, כבר ראיתי המון קהילות בעולם, ושמעתי מהמון קהילות, ואני יודע מה שעובר בכל קהילה וכו', עם כל זאת קהילה נפלאה כזו שיש לנו פה, עם צרות ויסורים כאלו שיש פה ס"מ שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו, כי הכל בא ממנו, והסיסמא שלו תמיד היא "אני לא מניח עקבות", והרשע הזה עוד מתפאר עם זה, אבל כל מה שאנחנו סובלים זה רק ממנו, מהמסירות שלו וכו', אבל תהלה לאל עם כל הצרות והיסורים שאנחנו סובלים פה עשרים וחמש שנה, בנינו פה אימפריה גדולה בלי אף עשיר שעזר לנו וכו', וזה חידוש שבחידושים שאף אחד לא יכול להבין את זה, איך אנחנו מתקיימים? איך אנחנו מחזיקים מעמד תחת משטר רשעי כזה? עם כל זאת בכח רביז"ל אנחנו מחזיקים מעמד ומתפתחים יותר ויותר, ונכנסים לגור עוד משפחה ועוד משפחה, ולאט לאט בונים דירות בכל קצווי יבנאל, וכמו שהבטחתי שיבנו פה בשבילנו אלף דירות, והנה בשקט בשקט מאתיים דירות כבר בונים, ובין כך עוד משפחות חדשות מצטרפים לקהילתינו הקדושה, בוודאי זה קיבוץ גלויות וזה לא קל וכו', אבל עם כל זאת כולנו בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", ואנחנו צריכים לשרוף ולעקור את הגזענות הארורה, ולקבל את כולם בשמחה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להתקרב אליו תמיד.

רק חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וצריך שתדע שבידיעה זו יכנס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וכשיתברר לך בבירור גמור שאין בלעדיו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אז בקלות תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

.

 

בעזה"י יום ה' לסדר בא ו' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ותחזיק מעמד מכל מה שעובר עליך.

רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') עיקר כלי זיינו של משיח הוא תפלה וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (קיצור ליקוטי מוהר"ן) עיקר כלי זיינו של האיש הישראלי הוא תפלה וזה מה שמלמד אותנו רביז"ל איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא איך להשתמש עם הנשק שלנו כי הצדיק האמת מעורר מהשינה (עיין ליקוטי  מוהר"ן חלק א' סימן ס') ופותח לנו את הפה לדבר עמו יתברך, ולכן אל תהיה  בטלן ותתחיל להשתמש עם נשק התפלה ותדבר בכל יום עמו יתברך שכל דיבור זה הצלחה נצחיית.
הרב הקדוש רבי אברם מקאליסיק זי"ע היה מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש זי"ע, בעיר קאליסיק שבליטא היה קודם רב גדול בישראל בשם רבי שמשון זי"ע והיה למדן גדול ואיש אלקים וכשנסתלק לקחו את רבי אברהם זי"ע לרב במקומו, ובדרשה הראשונה שאמר לבני עירו היה דעו לכם אשר רבי שמשון זי"ע לימד אתכם שיש לכל אחד נשק והוא הפה לדבר ולהתפלל אליו יתברך ואני אמר רבי אברהם זי"ע, אלמד אתכם איך להשתמש עם הנשק שתהיו קולעים למטרה היינו לא לירות בעצמו חס ושלום היינו הדיבור זה הנשק הסודי של עם ישראל, אם משתמשים עם הפה כמו שצריך על ידי זה יכולים להתעלות מאד ברוחניות הן בתורה והן בתפלה ולעלות מעלה מעלה וכו', אבל יורים בעצמם היינו מפקירים את הפה לדבר בו לשון הרע רכילות ליצנות וכו' על ידי זה יורים בעצמם רחמנא ליצלן וכו' ופוגעים בעצמם באופן מר מאד.
ולכן צריכים מאד מאד לשמור על הדיבור שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל''ח) שכל הצרות שאדם סובל זה רק מחמת הדיבור שמפקיר כמו שכתוב (תהילים קמ"ז) "רוח סערה עושה דברו".
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לציית רביז"ל תמיד.

 

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בא ז' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 

הנה נכנסת שבת חדשה ראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי הקריאה מעוררת את הזמן ואנו קוראים בתורה איך שהקדוש ברוך הוא דלג ופסח על דלתי ישראל והצילם וכו' וידוע שאמר הרב הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זי"ע שכביכול דלג ורקד על בתי ישראל "כאן גר יהודי" "כאן גר יהודי" כי הקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל בר ישראל וידוע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שכל בר ישראל הוא אבן טוב מכתר המלך ולכן צריכים מאד מאד להחשיב כל בר ישראל ולדון אותו לכף זכות ובפרט אנשי שלומינו שיודעים מרביז"ל ראוי מאד להחשיב אותם כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (חייי מוהר"ן כתב יד) על כל אחד מאנשי שלומינו הקדוש ברוך הוא אומר ישראל אשר בך יתפאר, כי כל אחד מי שזוכה להתבודד עמו יתברך ומדבר אליו יתברך על ידי זה נשמתו נדבקת באין סוף ברוך הוא ומאיר על עצמו אור וזיוו וחיות ודביקות עליון, ולכן אבקש אותך ראה לשמור מאד מאד כל השבת לא להיות בכעס וכו' ותשרה שלום בתוך ביתך ותהיה שש ושמח כל השבת ועל ידי זה יושפע שפע על כל ימות השבוע כי כל השפעות באים רק משבת וכפי שאדם שומר שבת וזוכה להיות בשמחה בשבת כמו כן נשפע עליו שפע בששת ימי החול.

אני מאד מבקש אותך שכאן ביבנאל לך בשבת עם בגדים לבנים כי האריז"ל הזהרנו על זה וכן אמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדירוביטש זי"ע באם היו כל עם ישראל הולכים בשבת בבגדים לבנים היו מביאים את הגאולה על כל פנים רק כאן ביבנאל ראוי לכל אנשי שלומינו ללכת עם בגדים לבנים, אבל לא במקום אחר, כי זה נראה לכולם מוזר וכו' אבל פה ביבנאל יכולים להראות את זה, ולכן זה דבר גדול ללכת רק כאן ביבנאל בבגדים לבנים.
נא ונא כל אבא ואמא שישמרו על ילדיהם כל השבת ויספרו להם סיפורי צדיקים בעת סעודת שבת כדי למשוך את לבבם אליו יתברך, וצריכים מאד מאד לשמור לא להרביץ לילדים כמו שהזהרנו רביז"ל רק בדרכי נועם ואהבה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל ישמע את תפלתי שאני מבקש ומתפלל עליך תמיד.

 

המאחל לך שבת שלום

 

 

 

 

 

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ט' שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

ראה לחזק את עצמך, הנה נכנסים לשבוע חדש אם פרשה חדשה, נא אל תהיה בטלן תתחיל ללמוד פרשת השבוע פרשת בשלח שבו מסופר יציאת מצרים וקריעת ים סוף ושירת הים וכו' אשר הקריאה מעוררת את הזמן וחכמינו הקדושים אמרו (פסחים קי"ח) קשין מזונותיו כקריעת ים סוף, מי מאתנו לא צריך פרנסה ושלום בית שהוא בכלל מציאת הזיווג, ולכן ראה ללמוד את פרשת השבוע עם רש"י והתרגום ואם תוכל גם את המדרש רבה אין למעלה מזה, ועל כולם ראה להתמיד בכל יום ויום לגרוס הרבה פרקים משניות כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה וכל המרבה לגרוס משניות יהיה לו פרנסה בשפע, אל תיקח את זה בקלות כי בנפשיך הוא, וחבל כי על ידי משניות אתה יכול להשיג פרנסה בניקל מאד.

ועל כולם ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי שהוא חיות לנפש.
מחר ביום שני בשעה שתיים בדיוק יהיה לי שיעור מאד מאד נחוץ לגברים אקווה לראותך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח י' שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ודע לך כי כל מחשבה אפילו קטנה שרק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבקת נשמתו באין סוף ברוך הוא וממשיך על עצמו עצם עצמיות אלקותו יתברך מלמעלה מכל עלמין, ומכל הלבושין וכו' כי כשבר ישראל עוקר את מחשבתו מכל מיני שטויות של עולם הזה כבר נתגלה אליו אמיתת מציאותו יתברך ומכל שכן כשגם מדבר עמו יתברך אפילו דיבור אחד הוא מנענע את כל העולמות כולם, ולכן אשרי מי שמרגיל עצמו מידי פעם לנתק את מחשבותיו מכל  השטויות והדמיונות וכו' וחושב רק ממנו יתברך ומצייר בדעתו שמלא כל הארץ כבודו והכל לכל זה אלקות והוא נמצא בתוך האור הזה ומדבר עמו יתברך אשר אין עוד תענוג יותר גדול מזה.

ואל כל זה רוצה רביז"ל להביאנו ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ועלינו לעשות כל מה שביכלתינו לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל בכל שכבות העם, וזה היה רצונו של רביז"ל שנגלה ונפרסם דעתו בעולם ולהוסיף שכנים אל בית התפלה (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') כי רביז"ל רצה מאד שענין השיחה השיחה בינו לבין קונו, היינו התבודדות שיכנס בין עם ישראל, וזה היה עבודתו של מוהרנ"ת ז"ל לגלות ולפרסם את רביז"ל בעולם, ומאז שזכיתי להתקרב אל רביז"ל אמרתי לעצמי אני לא ינוח ולא ישקוט עד שאגלה ואפרסם את רביז"ל בכל העולם כולו, ותהלה לאל חפץ השם בידי הצליח, שהצלחתי בגדול לגלות ולפרסם את רביז"ל בכל העולם כולו אפילו גויים קונים את הקונטרסים והחוברות שהם תמצית דברי רביז"ל ומהרנ"ת ז"ל וכבר תירגמו את זה בשתיים עשרה שפות וזה מופץ בכל העולם כולו פשוטו כמשמעו.
והעולה על הכל עכשיו פה בארץ ישראל נתפרסם שם רביז"ל באופן שאין לו אח ורע כלל.
ולכן אני מבקש אותך בא תעזור לי לבנות את הקהילה יותר יפה באופן שיתקדש שמו יתברך ושם רביז"ל אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו על אשר בנחל שם חלקינו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר בשלח י''א שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

נא ונא חזק ואמץ מאד להיות בשמחה עצומה שאתה יודע מרביז"ל שזה השמחה הכי גדולה ומאחר שאתה יודע מרביז"ל ראוי לך לציית אותו, והעיקר מה שביקש מאתנו זה רק להיות בשמחה ולדבר עמו יתברך.

ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך ולכן חזק ותתחזק להיות רק בשמחה וכל התפלה שלך יהיה רק בשמחה, וכן כל התורה שאתה לומד בכל יום מקרא משנה גמרא שיהיה בשמחה עצומה, ואתה לא יכול לתאר את גודל הזכות שיש לך בשמים אם תהיה בשמחה, ותעשה כל מיני פעולות שבעולם להרחיק ממך העצבות והעצלות כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש זהו עצבות ועצלות.
נא ונא תברח ממחלוקת ושלא יהיה לך שום שייכות עם בעלי מחלוקת כי אין הקדוש ברוך הוא מוחל לבעלי מריבה ובעלי מחלוקת ואלו שמסיתים ומדיחים נגד הצדיק אוי להם אוי לנפשם כי יכרתו מהעולם הזה באופן מר מאד.
נא ונא תתפלל במנין את כל השלש תפלות שחרית מנחה ערבית כי זה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשיך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר בשלח י''ב שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

חסדי השם יתברך שקהילתינו הקדושה הצליחה הפעם בגדול לגלות ולפרסם את שמו של רביז"ל כאן בכל רחבי הארץ באופן שלא היה דבר כזה עדיין, ותהלה לאל שומעים את התגובות מכל הכיוונים את התרומה שתרמנו כדי להגדיל את שם רביז"ל בעולם.

ולכן אני מאד מבקש אותך בא ונתחיל לבנות את הקהילה יותר ויותר באופן שתהיה הקהילה הקדושה שלנו לאות ולתפארת הן אצל כלל חסידי ברסלב והן אצל כלל החרדים לדבר השם, שרואים את כח קהילתינו ותרומתה להגדיל תורה ולהאדירה, וזה נותן לנו כח אדיר לצעוד קדימה לבנין קהילתינו הקדושה.
נא ונא שלא ימצא במחנינו אחד שמסית נגד הזולת וכו', עיקר קיומינו זה רק אהבה ואחדות גמור מפאת שנשמתינו הוא חלק אלוקה ממעל, ומכל שכן שלא ימצא במחנינו אחד שמדבר על הצדיק שהוא בכלל רשע מרושע ולא יאבה הקדוש ברוך הוא סלוח לו, כי הוא שליח הס"מ המסית ומדיח נגדו יתברך כי כל ענין הצדיק זה רק לגלות ולפרסם את אמתת מציאתו יתברך, ולכן כל החולק על הצדיק כחולק על השכינה, ולכן ראה להתרחק מאד מאדם שכל עינינו להסית אנשים נגד קהילתינו כי הוא מגלה את טלפיו שהוא נואף רחמנא ליצלן אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שרוח פיו מזיק להשומעים דבריו ולכן הרחק מתולעת זו שרוצה להרקיב את הכרם היפה שנטעתי.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ה' לסדר בשלח י''ג שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד אבקש אותך מאחר שאתה זוכה להיות מקורב אל רביז"ל שתראה למסור את נפשיך להיות אך ורק בשמחה וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) אתם צריכים לשמוח שיש לכם רבי כזה ואמרו אנשי שלומינו באם לא שמחים עם ההתקרבות אל רביז"ל זה כבר מראה פגם באמונת חכמים.

מה אומר לך רואים מה שקורה בעולם כל מיני בילבולים וספיקות וכו' כל אחד עסוק בפוליטקה של שקר וכו' ושוכחים ממנו יתברך, ורביז"ל מעורר מהשינה העמוקה שאנחנו יושנים וכו' ופותח את פינו לדבר עמו יתברך, ולכן את תהיה בטלן כל מה שמעיק לך תבקש רק ממנו יתברך, כי רק הוא יכול לעזור לך, ראה איך שפורח לך היום והלילה וכו', למה לא לדבר עמו אפילו כמה דיבורים שזה מדביק את נשמתך אליו יתברך, ואם תשקוד ותתמיד בזה אזי במשך הזמן תרגיש הארה כזו בהארת האמונה הקדושה עד שלא תרצה כבר שום דבר רק לחזור אליו יתברך.
וצריך שתדע שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים ומצפה שתחזרו אליו ותדבר עמו אשר זה עיקר התשובה.
נא ונא אל תהיה בטלן חטוף ואכול בכל יום נהמא דאורייתא, התורה היא הלחם המזין את האדם ולכן אל תהיה שבור וקטן בעיניך, באם תלמוד היום את הדף היומי שבת קי"ג תמשיך על עצמך שמירה מארבע מאלכי השמירה שהם ג'בריל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ואל יקל בעיניך דבר זה, כך חבר ותלמוד עמו את הדף שאותיות התורה ידביקו את נשמתך באין סוף ברוך הוא.
ודע לך שיכולים לחזור את הדף כמה פעמים ביום וכך תזכה להבין את הדף גמרא שמזככת את הנפש, ודע לך שהס"מ יתן לאדם ללמוד הכל אבל לא דף גמרא כי הוא מאד מפחד מלימוד גמרא שמבטלת אותו לגמרי.
ראה למסור נפשיך שיהיה שלום בביתך ותראה להיות סבלן גדול בביתך, ותכבד מאד את אשתך שבזכות זה תזכה להיות עשיר כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט) אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו.
נא ונא תציית אותי ולא תתחרט ואל תשלך את דבריי אחר גיווך וכו', כי הס"מ רודף אחריך לתפסך על ידי שלוחיו שמסיתים אותך נגדי וכו' ואמר החכם מכל אדם (משלי י"ג) מלאך רשע יפול ברע וציר אמונים מרפא, המלאך הרשע זה הס"מ שרוצה להפילך ברע בחטא פגם הברית וכו' אבל אם תהיה ציר נאמן לשולחך ותתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך זה ירפא אותך כי האמונה בו יתברך מרפא את האדם.
תחביא את המכתב הזה כי יבוא היום שתצטרך את המכתבים האלו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בשלח י''ד שבט התשע"ג

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו "חסידי ברסלב" הגרים "ביבנאל עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

דעו לכם כי השבת הזאת היא שבת מיוחדת, הן שירת הים, הן ירידת מן, והן ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות.

בשבת זו יכולים לפעול לצאת מהעניות והדחקות, ולכן צריכים לנצל את השבת הזאת בטוב ובנעימים, ואשרי מי שזוכה לסיים את כל ספר התהילים במשך השבת הזו מליל שבת עד מוצאי שבת ולהמשיך על עצמו ישועות גדולות בפרנסה טובה.
העולה על הכל לשמור מאד מאד להיות בשמחה במשך כל השבת, לא סתם שמחה אלא שמחה מופלגת מאד מאד, ולשמור על השלום בית שלו, כי על זה הקפיד רביז"ל יותר מהכל, תעשו כל מה שבידכם לפייס את האשה אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) אשר פרנסה באה לאדם רק בזכות אשתו, ולכן תעשו כל מה שביכלתם להיות וותרנים בבית, ועל ידי זה יושפע עליכם שפע בפרנסה.
נא ונא תתפלו במנין, כי גודל מעלת זכות המתפלל במנין את השלש תפלות זה אי אפשר לשער ולתאר כלל.
ועל כולם תראו להרבות בשיחה, זו תפלה עמו יתברך, אל תהיו בטלניים כל דיבור נשמע ונתקבל בכל העולמות אדם הוא כל כך מיואש עד שאין מאמין בעצמו, ולכן חזקו ואמצו לשמוח בהזכות הזאת שאנחנו מקורבים אל רביז"ל.

 

המאחל לכם שבת שלום

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בשלח י"ד שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר

נא ונא ראה לנצל את השבת הקדושה הזאת להיות רק בשמחה ולא יראו אצליך שום עצבות כלל כי רביז"ל הזהירנו ביותר על שמחה בשבת ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שהעיקר להכריח עצמו להיות בשמחה בשבת כי כפי גודל קדושת השבת מוכרחים להיות רק בשמחה גדולה כל השבת ועל ידי זה ימשיך על עצמו קדושת השבת ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת כאלף תעניות ועל כן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך ובפרט אשר בשבת זו הוא שירת הים, ירידת המן, וראש השנה לאילנות, ולכן ראה רק לשמוח כל השבת ותפייס את אשתך ועל ידי זה יושפע עליך פרנסה בשפע ואל יקל בעיניך דבר זה כי רביז"ל הקפיד על זה ביותר והזהיר לכבד ולייקר את האשה ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) כמה הנשים סובלות צער עיבור, צער לידה, צער גידול, ואמרו כחכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) אוקיירו לנשייכו כדי שתתעשרו וידוע שרביז"ל הקפיד מאד על שלום בית, והמריבה הכי קטנה זה כבר פגם הברית, פגם המח והשכל וכו' ולכן תעשה כל מה שביכלתך לפייס את אשתך ותאה איך שמצבך ישתנה לגמרי.

נא ונא ראה רק לנצל את השבת הזאת בתפלה והתבודדות, ותרבה בלימוד משנ"ה העולה כמספר פרנס"ה וכן אם תזכה ביום שבת זו לסיים את כל ספר התהילים מכניסת השבת עד צאתה, ועל ידי זה תמשיך על עצמך נועם עליון ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.
זכור השבת הזו אתה יכול לפעול שיהיה פרנסה בשפע רק תצא מקטנות המוחין שלך ואל תקפיד על אשתך ואל תכניס אימה יתירה בתוך ביתך.
נא ונא ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי אשר אין למעלה מזה ותהיה עקשן גדול ללמוד דף גמרא ביום אפילו בגירסא וזה ימשיך עליך הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וראיל אשר שמם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל 

 

המאחל לך שבת שלום

 

 

 

 

 

בעזה"י יום א' לסדר יתרו ט"ז שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז כי הנה עבר עלינו ראש השנה לאילנות וכתיב (דברים כ') "כי האדם עץ השדה"  היינו אדם נדמה כמו עץ, ורואים בחוש כמו אילן איך הוא צומח? מכניסים גרעין בארץ ונרקב וכו' עד שלאט לאט יוצא וצץ אילן דק ומתרחב לאט לאט ככל שמשקין אותו עד שגדל עץ גדול שמוציא פירות יפים ונעימים עד מאד, כמו כן אדם ככל שהוא יודע וזוכר היטב אשר (בראשית ג') "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" היינו שנעשה שכן לעפר בחייו, ויודע את האמת איפה הוא נמצא וכו' כמו כן הוא גדל וצומח יותר ויותר ברוחניות כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ב) אשר מהצדיק מקבלים גדולה, ועיקר הגדולה זה שפלות, היינו מגודל גילוי אלקותו יתברך שהצדיק מאיר באדם על ידי זה הוא נתבטל לגמרי לגבי האין סוף ברוך הוא וככל שנגלה אליו יותר ויותר אמתת מציאותו יתברך כמו כן נתבטל ישותו לגמרי, ורק כך עולים מעלה מעלה כי אי אפשר להשיג שום השגה לפני שהוא מבטל מעצמו כל ישותו וגאותו וכו' לגמרי לגמרי עד שנעשה בעינו כאין ממש.

ורואים אם אדם מרגיש שהוא אפס ובא הצדיק ומוצא בו נקודה אחת שהוא נקודת חיות אלקות המחיה אותו אזי מוסיף אחד על האפס ונעשה עשר [10] ואם הוא בעיניו אפס ואפס מוסיף הצדיק אצלו אחד ונעשה כבר מאה [100] וככל שנעשה בעיניו אפס אפסים וכו' כמו כן גדל במספר יותר ויותר, כגון אתה בעיניך שלש פעם אפס והצדיק מוסיף בך אחד אזי אתה כבר אלף [1000] וכמו כן שאדם בעיניו אפס שבאפסים ומוספים בכל פעם רק אחד היינו נקודה טובה אחד שיש בו אזי זוכה לעלות לאין ערך מילי מיליונים ממש, וזה מדרגת גדולי מובחרי הצדיקים ככל שהם בטלים בעיניהם לגמרי כך עולים מעלה מעלה ולכן העיקר לשבור ולעקור מעצמו את הישות והגאות וכו' שזה מונע את האדם לקבל בו את עצם עצמיות חיות אלקותו יתברך.
ועל כן העיקר מה שמקבלים מרביז"ל הוא שלימות ענוה להיות מכיר את מקומו וכו' וכדי שלא ישבר וכו' אזי הצדיק שופך עליו התחזקות ולכן צריכים מאד מאד לשמוח עם רביז"ל שאנחנו מקורבים אליו ולא להסתכל על אחרים כלל כי זה עוקר את האדם משורשו, אדם צריך רק להסתכל על עצמו איך אוחז בהד' יסודות שלו וכו'.
נא ונא שמור מבני אדם שמסיתים אותך נגד הצדיק וכו' כי בהם התלבש הנחש הקדמוני ורוכב עליהם הס"מ ולכן צריכים לשמור מהם מאד, כי כי בנקל יכולים לעקור אותך משורשך ולאמלל אותך כל ימי חייך, כי אלו הנחשים השרפים המדברים נגד הצדיק הם מאד מאד מסוכנים כי הגיאות והישות מסריח מהם ולכן בנקל יאמללו אותך ולכן ראה מה לפניך.
נא ונא תתחיל היום ללמוד מקרא מפרשת שבוע ומשנה כסידרן וגמרא את הדף היומי, בעקשנות גדולה ותבוא להתפלל במנין דייקא ותן פרוטה לצדקה קודם התפלה ואז יתקבל תפלתך בשמים.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר יתרו י"ח שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ולא תניח עצמך ליפול בעצבות ובמרירות ודכאון שזה הורס את כל האדם, ולא בחינם שהזהרנו רביז"ל כל כך על מדת השמחה עד שבפירוש גילה לנו שהעיקר הוא שמחה ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, לא שרביז"ל נותן לנו עצה להיות בשמחה היינו כל רגע ודקה שאדם שש ושמח עם נקודת יהדותו הוא מקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, וכשבר ישראל שש ושמח עמו יתברך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') נכנס בשמחתו יתברך וכן על ידי זה מוחלין לו על כל עוונתיו וכמו שכתוב (תהילים ק"ד) אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ כי כל החטאים והעוונות של האדם נמשך רק מחמת עצבות ומרה שחורה ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) על ידי שמחה ישמור הקדוש ברוך הוא אותך מפגם הברית כי השמחה שורפת את כל הקליפות ולכן אשרי מי שתמיד שש ושמח ועל ידי זה הוא נכלל בו יתברך.

נא ונא אל תתבלבל מהכלבים שנובחים עלי וכו' כי כך הולך פתגם העולם השרייה עוברת והכלבים נובחים, תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו רק גודלת, הבטחתי לאנשי שלומינו שיבנו פה אלף דירות והנה תהלה לאל זה מתגשם בפועל לאט לאט ועוד מעט תראו נפלאות, ולכן ראוי לנו לשמוח שאנחנו נמצאים בחממה של אמונה.
נא ונא חוס ורחם על עצמך ותתפלל את השלש תפילות במנין דייקא כי מי שמתפלל במנין יהיה לו דבר שבמנין שזה פרנסה בשפע.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנו זוכים לדעת מרביז"ל טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם הזה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר יתרו י"ט שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך, הייתי ביבנאל שתי שבתות, בא – בשלח כמעט שלושה שבועות, ואת גודל השינוי שאני רואה בקהילתינו זה אין לתאר ולשער כלל, את האחדות והאהבה והעזר שיש בין אנשי שלומינו איש את רעהו יעזורו בכל המובנים וכו', מאשמורת הבוקר עד חצות לילה יש מנינים אחרי מנינים, מה שלא רואים רק בעיירות הגדולות, תהלה לאל בשני הכוללים יושבים אברכים ולומדים תורה בהתמדה, וכן אלו שעובדים קובעים עיתים לתורה, וכן יש קבוצה גדולה של אנשי שלומינו שעוסקים בהפצת מעיינות החכמה חוצה, מפיצים את ספרי רביז"ל שזו זכות מאד גדולה להחדיר אמונה פשוטה בו יתברך, ולחזק ולשמח את נשמות ישראל השבורים והרצוצים וכו', מהצרות שעובר עליהם וכו', ורק ספרי רביז"ל מחיים ומחזקים אתם, ועל כולם ביקרתי את התלמוד תורה ואת הבית ספר, אין לתאר ואין לשער את גודל החיות שזה הכניס בי, סוף סוף אחר תקופה ארוכה של חצי יובל שנים, יש לנו כבר מבנים של קבע, הן לבנים והן לבנות, אף שזה כבר בכלל לא מספיק, כי תהלה לאל יש לנו כבר למעלה מאלף ילדים, המתחנכים  על פי דרך התורה והיראה, כפי המסורת שקיבלנו מדור דור.

 מי היה מאמין שבמקום רחוק כזה ששורץ כאן הס"מ בעצמו, ומסית ומדיח נגדינו יומם ולילה וכו', שנזכה להקים קהילה קדושה כזו, המונה כבר ארבע מאות משפחות כן ירבו, ורובם כבר בונים בתים חסדי השם כי לא תמו רחמיו עלינו, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז להיות בשמחה ולהתחזק באהבת חברים, שזה היה רצונו של רביז"ל שנחזק אחד את השני, ותשמור עצמך מאד מאד מתולעת אחת שיכולה לקלקל את כל הכרם היפה שנטעתי פה, לא צריכים רק אברך נואף אחד שמפיו הטמא נודף רוק ממאיר, לדבר כל דבר אסור על הצדיק וכו', וזה יכול להתליע את כל הפירות, וצריכים לשמור מאד מאד מנבלה סרוחה כזו וכו'.

אשרי מי שמחזק עצמו ואת אשתו ואת ילדיו באמונת חכמים, שזה החיסון הכי טוב להנצל מפגעי וממקרי הזמן, עכשיו שיש בעולם המחשב (מכשף) ששמו כן הוא מכשף את דעת האדם בניאוף וכפירות, וצריכים לשמור מאד מאד על הילדים החמודים שלנו, שלא יפלו גם כן בפח השבור הזה וכו', ולכן מוכרחים להכניס בהם הרבה אמונת חכמים, ולספר להם סיפורי צדיקים, שזה דבר גדול מאד, וצריכים להרחיק בתכלית הריחוק כל תולעת חולאת האדם שמדבר נגד הצדיק המחזק ומשמח אותנו ומקרבינו אליו יתברך.

נא ונא תעשה כל מה שביכלתך ללמוד בכל יום ויום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל זמן שתזכה לדפדף את הגמרא יום יום, אזי תשאר יהודי ירא שמים עם צלם אלקים עליך, הרגע שתתרשל מזה וכו', אזי לאט לאט תאבד את היראת שמים ממך, וכבר אמר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ז') כל זמן שהדף מגין עליך, אין לך מה לפחד, ופירשו אנשי שלומינו בפולניה, כל זמן שדף גמרא מגן עליך, אין לך מה להתפחד כלל משום דבר, כי זה ישמור אותך, וזה יגן בעדך.

אשרינו שאנו מקורבים אל רביז"ל טוב להודות להשם יתברך על כל החסד חינם שעשה עמנו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו כ' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

כשאנחנו מתבוננים מה שקורה בעולם וכו', ומה שעובר על כל אחד ואחד וכו', ויש כל מיני דעות נפסדות ושיטות פסולות וכו', וכולם רצים ומתרוצצים לימין ולשמאל וכו' וכו', אזי עלינו חסידי ברסלב להיות מאד מאד שמחים שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שהוא מלמד אותנו שאין איפה לרוץ ולברוח אלא אל הקדוש ברוך הוא, והוא גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל.

כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו.

ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תפתח את הפה שלך ותדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותחדיר בעצמך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן הוא שומע תפלת כל פה, כי הוא נמצא ובלעדו אין שום נמצא, ואם היית יודע מה הדיבורים שלך פועלים בשמים, לא היית מפסיק מלדבר אל הקדוש ברוך הוא, מהרגע שהיית פותח את העינים מתי שקמת מהשינה וכו', עד הרגע שאתה הולך לסגור את העינים להשינה וכו', ואין לתאר ואין לשער מה זה דיבור אחד לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

ולכן לא בחינם שהס"מ אורב על כל אחד ואחד למנוע ממנו לדבר אליו יתברך, כי הוא יודע שאם אדם ידבר אל הקדוש ברוך הוא, בזה הוא מבטל אותו לגמרי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתציית את רביז"ל, ותרגיל את עצמך בעבודה הקדושה הזו, רק לדבר אליו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך, אז כבר לא תרוץ לא לימין ולא לשמאל, אלא ישר אל הקדוש ברוך הוא, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי שמגלה לנו את אמתת מציאותו יתברך, ואשר אין שום תכלית אחר רק להשיח ולספר את כל אשר עם לבבו עמו יתברך, טוב להודות להשם יתברך על כל החסד חינם שעשה עמנו, בזה שקרבנו אל רביז"ל, ואשרי מי שזוכה להפיץ את אור רביז"ל בעולם, ולא מתבלבל משום בריה שבעולם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר יתרו כ"א שבט התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב", תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש אתכם שתמסרו את נפשכם להתפלל בשבת קודש במנין, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שמתפלל בכל יום ויום במנין, שאז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; על אחת כמה וכמה באין ערך כלל, כשבאים בשבת קודש להתפלל אל הקדוש ברוך הוא במנין דייקא, זה עושה רושם בכל העולמות, אך דייקא בשבת הס"מ אורב על כל אברך לישון יותר וכו', ועל ידי זה הוא מתעצל לבוא לבית הכנסת, ומחסר קריאת התורה וכו', ומכל שכן שיש אברכים שמחסרים מנחה וסעודה שלישית וערבית, שזה עוולה גדולה מאד מאד, וזה בא רק מעצלות, וחבל מי שמפספס להתפלל במנין מנחה ואכילת סעודה שלישית וערבית בצוותא, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לפעול כל מה שרוצים וכו', אך הס"מ מפיל על כל אחד ואחד אז עצלות גדולה מאד, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך ארי בין הרחבות: הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו: טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ו') רבנן אמרי ז' דברים אמר שלמה על העצל, ומה שאמר משה היה גדול מכולם, כיצד אמרו לעצל רבך בעיר לך ולמוד תורה ממנו, והוא משיב אותן ואומר להן, מתיירא אני מן הארי שבדרך, מנין, שנאמר (משלי כ"ו) "אמר עצל שחל בדרך" אמרו לו הרי רבך בתוך המדינה עמוד ולך אצלו, אמר להן מתיירא אני שלא יהא ארי בתוך הרחובות, שנאמר "ארי ברחובות", אמרו לו הרי הוא דר אצל ביתך, אמר להן והארי בחוץ, שנאמר "אמר עצל ארי בחוץ" אמרו לו בתוך הבית, השיב להן ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול אני מחזר ובא, אמרו לו פתוח הוא, מנין שנאמר (שם) "הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו" לסוף שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן או הדלת פתוח או נעול מבקש אני לישן עוד מעט, מנין שנאמר (שם) "עד מתי עצל תשכב" וגו', עמד משנתו בבוקר נתנו לפניו לאכול הוא מתעצל לתת לתוך פיו, מנין שנאמר (שם י"ט) "טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו" וכו', עיין שם, ולכן אני מאד מאד מבקש את כל אחד ואחד מאנשי שלומינו היקרים, ראו מה לפניכם, תזדרזו להתפלל בשבת במנין דייקא, כי כל ההשפעות באים לאדם במשך השבוע רק בזכות השבת, ואת ההשפעות מקבלים דייקא על ידי תפלה, שאז האדם מבטל את עצמו מכל וכל וכו', ונכלל באין סוף ברוך הוא, כי שבת הוא שמא דקודשא בריך הוא עילא ותתא, אשרי מי שמוסר את נפשו פשוטו כמשמעו לבוא להתפלל בשבת קודש במנין את כל השלוש תפלות, מכניסת שבת עד יציאת השבת, וכן נזהר מאד לאכול את השלוש סעודות, שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ולכן תהיה זהיר מאד מאד בזה, ואז טוב לך בזה ובבא כל הימים.

 

המאחל לכם שבת שלום

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר יתרו כ"א שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וראוי לנו לשמוח בכל יום ויום שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה מרבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד אותנו, ולא נותן לנו ליפול בשום פנים ואופן, וזה שמחתינו ותפארתנו, ובכל הדורות היו אנשי שלומינו שמחים ועליזים עם עצם ההתקרבות אל רביז"ל, ובזה תלוי האמונת חכמים שלנו, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ואמרו אנשי שלומינו אם לא שמחים עם זה, סימן שהאמונת חכמים שלנו עדיין מוטלת בספק, ולכן עלינו לבקש בכל יום ממנו יתברך על זה בעצמו, שנזכה להיות שמחים ועליזים שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות הוא לציית את רביז"ל, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל לתלמידו ר' נחמן טולטשינר ז"ל אם לא מצייתים את הרבי, למה צריכים לנסוע אליו? ומעשה שהיה כך היה, שדרכו של מוהרנ"ת ז"ל היה שתיכף ומיד כשהגיע לאומן הניח את המזוודה שלו באכסניה שלו, ורץ אל ציון רביז"ל, ופעם נסע עמו ר' נחמן טולטשינר ז"ל, וליווה את מוהרנ"ת ז"ל, אבל הבגד שלו היה קרוע, ואמר לו מוהרנ"ת ז"ל חזור ותפור את הבגד שלך, ואמר ר' נחמן טולטשינר ז"ל אני רוצה ללכת עמכם, וכשאני יחזור אני יתפור את זה, על זה אמר לו מוהרנ"ת ז"ל, הרי רביז"ל מקפיד מאד מאד לא ללכת עם בגדים קרועים, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ז) הבגדים הם בסוד החשמ"ל, שהוא שמירה. ועל כן הבגדים יהיו שלמים תמיד ולא קרועים כי הוא קלקול השמירה, הבגדים בעצמן תובעין את האדם אם לא נזהר בשמירתן לכבדן כראוי ולהחזיקן בנקיות; ולכן אם אתה לא מציית, מה אתה נוסע אל רביז"ל? רואים מכל זה שעיקר ההתקרבות אל רביז"ל צריך להיות עם אמת ועם תמימות, ולציית אותו, והיסוד מוסד אצל רביז"ל הוא להיות תמיד בשמחה, יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה, אפילו שעבר עליו מה שעבר צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, וכן על ידי שמחה נתרחב הלב ויכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך את כל אשר עבר עליו בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולכן אל תהיה בטלן, אם אתה כבר יודע מרבי אמת כזה, ראה רק להיות בשמחה עצומה, ותכריח את עצמך עם כל הכוחות להיות בשמחה, אף שעובר עליך משברים וגלים וכו' וכו', וכן על ידי שמחה יתרחב לך דעתך שתוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא ראה לשמור על ילדיך במשך כל השבת, ואל תניחם הפקר כלל, וזה מעיקר החינוך, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שאצלו חינוך הילדים כל כך חשוב, כמו אמירת תיקון חצות, שזה העבודה הכי קדושה וגדולה של האדם, לקום בלילה בחצות ולקונן על חורבן בית המקדש ועל גלות וצרות ישראל וכו' וכו', ולכן אל תיקח את זה בקלות, אלא כל אבא מוכרח לקחת את הבנים שלו לבית הכנסת להתפלל, והעיקר לא ללכת איתם ביד חזקה וביד קשה, אלא באהבה ובקירוב וכו', ואמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, אבל אני מוכרח להגיד לך שזה אי אפשר בשום פנים ואופן אלא כשאדם שש ושמח, כי כשאדם עצוב וממורמר, אזי מאבד את שכלו לגמרי, ולכן ראה לשמוח בשמחת השבת, אשר אין עוד שמחה כשמחה זו שאדם זוכה לשמור שבת קודש, ובזה הוא מגלה את טוהר לבבו שמאמין בחידוש העולם, אשרי לו וכו', ועל ידי זה יתרחב לבך ודעתך, ויהיה לך סבלנות אל אשתך ואל ילדיך, ותהיה הכי מאושר בחייך, וכבר כתב הרמב"ם (פרק ח' מהלכות לולב הלכה ט"ו) השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להפרע ממנו, שנאמר (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב", וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר (משלי כ"ה ו') "אל תתהדר לפני מלך" וכל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר (שמואל ב' ו') "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני", ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר (שמואל ב' ו') "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני הוי"ה".
אני מאד מבקש אותך שתלמוד בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי שזה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה שבת קכ"א, תאמין לי אם תרגיל את עצמך ללמוד בכל יום דף גמרא, תרגיש קשר רוחני שאי אפשר להסביר, ואף שלפעמים זה יבוא לך מאד מאד קשה, תעשה לעצמך חוק ולא יעבור שאת הדף היומי אתה לא תחסור, ומי יתן שתיקח גם חברותא ללמוד איתו את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה הצלחת האדם, ואפילו שאתה לא מבין את הכל, עם כל זאת תגרוס את הדף, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו, וכבר אמר החכם מכל אדם (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 

 

 

 

בעזה"י יום א' לסדר משפטים כ"ג שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שמסלק את חכמתו המדומית לגמרי, ומאמין בו יתברך בלי שום חכמות והשכלות כלל, שאז החיים שלו חיים נעימים ומאושרים, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) כשיש לאדם אמונה אזי הוא יכול לנחם את עצמו מכל מה שעובר עליו, כי יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה ומוליך אותו, הכל לטובה, כי (ברכות ס"ג) כל מאן דעביד רחמנא לטב הוא דעביד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי אין עוד תענוג ועריבות כזו שאדם יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה בוודאי לטובה, וזה מנחם אותו, ולכן ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תזכור אשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וככל שתחדיר בעצמך את האמונה הזו, כן תחיה חיים מאושרים.
נא ונא ראה לגנוב בכל יום זמן ללמוד תורה הקדושה, כי כך מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) שאמר לאדם אחד שהתנצל לפניו שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק בשא ומתן, אמר לו רביז"ל אף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש"; היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטירדא והעסק דייקא; ואי אפשר לתאר ולשער מעלת הזוכה ללמוד תורה הקדושה, וכך מובא (זוהר הקדמה י"א.) תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעלאי ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא, בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל יומא, דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל בארח קשוט, תוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזרה, דאפילו אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה, מיד אתבטל ואסתלק מניה, ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא יתעדי מינה, הדא הוא דכתיב (יהושע א' ח') "והגית בו יומם ולילה", ואי אתעדי מינה דאורייתא, או אתפרש מינה, כאלו אתפרש מאילנא דחיי, [בוא וראה כמה חזק הוא אלו שלומדים תורה, כמה זה עולה על הכל, כי כל מי שלומד תורה, הוא לא מפחד לא מעליונים ולא מתחתונים, ולא מפחד משום דברים רעים שיש בעולם, מפני שהוא קשור באילן החיים, ולומד את התורה הקדושה, שמלמדת את האדם איך ללכת בדרך הנכון, ומלמדת לאדם עצות טובות איך לשוב להקדוש ברוך הוא, ואפילו שנגזר עליו גזירה, על ידי לימוד תורה כבר מתבטלת כל הגזרי דינים מעליו, ולכן צריך כל אדם להשתדל ללמוד תורה ביום ובלילה, ולא להפרד ממנה, ואם נפרש מן התורה, כאילו הוא נפרש מאילן החיים].
אני מאד מאד מבקש אותך שתראה ללמוד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שגורס בכל יום דף גמרא, שזה שומר את האדם מכל רע, וממשיך על עצמו הד' מלאכי שמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ותשתדל אפילו במסירות נפש לגרוס את הדף, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה עקשן גדול על דבר זה, ואז תראה שהקליפות והסטרא אחרא לא יהיה להם שליטה בך, הדף היומי של היום שבת קכ"ג, ואם תרגיל את עצמך חוק ולא יעבור לגרוס דף גמרא, תראה איך שיאיר לך המזל, ויומשך עליך אור גדול מלמעלה.
וזכור גם זכור אשר לפני כל תפלה הן שחרית והן מנחה והן ערבית, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, וכמו שצריכים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ולאכול כשר, כך אדם חייב לתת צדקה, אבל כשאין לו, הוא לא פטור מלתת כמה פרוטות וכו', ורוב בני אדם מזלזלים במצוות צדקה שזה המצוה הכי גדולה, מפני שחושבים שצריכים לתת איזה נתינה גדולה, אבל שוכחים שבאלו הפרוטות קטנות שנותן כל יום, בזה הוא קיים מצוות צדקה, ורק זה מה שילווה אותו אחר מיתתו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר משפטים כ"ד שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, וככל שתחדיר בעצמך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, על ידי זה תרגיש כל מיני נועם שבעולם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שברית ואמונה תלויים זה בזה, כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "ובריתי נאמנת לו", היינו כדי לזכות לשלימות אמונה, צריכים להחזיק בשלימות תיקון הברית, ומי יכול להתפאר שהוא כבר אוחז בזה? ולכן עובר כל אחד ואחד ספיקות ובלבולים באמונה הקדושה, וצריך שתדע אשר כל ספק כביכול בו יתברך רחמנא לישזבן, עוקר את נשמתו לגמרי, ולכן לא בחינם שהזהרנו רביז"ל מאד מאד על אמונה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ') העיקר הוא אמונה, וצריך לחפש ולבקש איפה הוא אוחז באמונה, כי כשאדם חזק באמונה, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, וכמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות", כי האמונה ממשכת לאדם כל הברכות שבעולם, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות אישות הלכה ד' אות ז') מי שיש לו אמונה חזקה ואינו נכנס לחקור בשום דבר כלל וכו', הוא זוכה להתענג על הוי"ה, ולחזות בנועם זיוו חיותך אלקותו יתברך וכו', על ידי רדיפת המחשבה והמעכב, אשרי לו, היינו מצד אחד מחשבתו רץ להשיג אלקותו יתברך, כי טבע של הנשמה שרק רוצה לעלות מעלה מעלה וכו', אבל הקדוש ברוך הוא הטביע באדם שיהיה לו אמונה שזה כח הצמצום לצמצם אותו שלא יצא מהגבול וכו', אבל תיכף כשרוצה לחקור בדברים שלמעלה משכלו, על ידי זה נכשל מאד וכו', כי יוכל לבוא לידי פירוד חס ושלום, שבא על ידי היכלי התמורות, שהם הסטרא אחרא דשריא בחיבורא וסיים בפרודא וכו', דהיינו שמפריד בין יש ואין, עד שמזה בא שנסתפקו (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", שזה קליפת עמלק שמכניס באדם ספיקות וכו', ועל ידי זה בא לידי קרירות שמקרר מיראת שמים.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, וצריכים לבקש הרבה ממנו יתברך על אמונה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) יש עבירות שמכניסים כפירות באדם, ויש שבאים עליהם מחשבות על אמונה הקדושה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי, ויש עבירות שפוגמים ומזיקים באמונה, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שיזכה לאמונה ברורה ומזוככת, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי האמונה הוא דבר גדול, כי עיקר האמונה הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל.
וצריך שתדע שכל הצרות והיסורים והמרירות שרק עוברים עליך, זה רק מחמת כשנכנס לך ספיקות באמונה, שאז אתה נמצא בנוקבא דתהומא רבה וכו', ולכן בזה שתתחזק בכל יום ובכל שעה ובכל רגע באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר במח מחשבתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שהוא מלמד אותנו איך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ומחזקנו ומעודדנו ומשמחנו בכל יום ויום רק להכניס בעצמינו יותר ויותר את האמונה, ועיקר האמונה מתגלית על ידי שמדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות בשפת האם שלו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו') והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה ושומע התפלה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו, ומחמת שאין לבן אדם אמונה, בשביל זה הוא מתרשל בעבודה הקדושה הזו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כל זמן שאתה חי, ראה שפיך ידבר תמיד אליו יתברך, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי זה יסוד הכל, אדם חי בזה העולם הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש והנה שנה, ויכול לעבור לו את הימים והשבועות והחודשים וכו' וכו', שאפילו לא יפתח את פיו לדבר עמו יתברך וכו' וכו', ואת זה בא רביז"ל לעקור מהעולם, כי הוא מקור האמונה, מקור השמחה, כי שמחה ואמונה ותפלה תלויים זה בזה, כי בזה שאדם מאמין שאין בלעדו יתברך כלל, זה מחדיר באדם שמחה עצומה, כי מה יש לאדם בזה העולם? רק את הקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשמרגיש שאין לו רק את הקדוש ברוך הוא, אזי הוא תמיד אליו יתברך, ולכן תחדיר בעצמך את הדיבורים האלו, וזה יקרב אותך יותר ויותר אל רביז"ל, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו, שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, מרבי נורא ונפלא כזה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

 

בעזה"י יום ג' לסדר משפטים כ"ה שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך למסור את נפשך פשוטו כמשמעו, לבוא להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי על ידי זה תמשיך על עצמך השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ואל יקל בעיניך דבר זה, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') על מאמרם ז"ל (ברכות נד:) מחנה ישראל כמה הוי, תלתא פרסא, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות בכל יום, הוא נמצא במחנה ישראל, ואיך שהוא רק מתקרר ומתחיל להתרשל מאיזה תפלה לא להתפלל במנין, זה כבר קליפת עוג מלך הבשן שיעקור אותו מהיהדות, אדם מקיל את עצמו מה לי ללכת עכשיו בבית הכנסת להתפלל ערבית? זה מאוחר וכו', זה קר בחוץ? כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ב י"ג) "אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח", ולכן תעשה מסירות נפש לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ובזכות זה תראה שהקדוש ברוך הוא ירחיב לך הן בפרנסה, הן בשלום בית, והן בהצלחה עם הילדים, אנשים לא יודעים מה זה לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, הבית הכנסת זה היכלו של הקדוש ברוך הוא, ומי שזוכה לבוא להתפלל את השלוש תפלות בהיכל המלך, על ידי זה המלך חופף עליו ושומר אותו מכל רע, ויכולים לפעול בבית הכנסת כל מה שרק רוצים, ולכן אל תהיה בטלן, תשמור מאד מאד על דבר זה, אף שנראה לך כמו דבר פשוט וכו', אבל דע לך כי עולמות עליונים תלויים בזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה א') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה, אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא; ולמה אתה צריך את זה שתשב בעולם הבא בחוץ מנודה עם מצורעים וכו' וכו', ואל תחשוב יש לי עוד זמן לחשוב מעולם הבא וכו' וכו', אל תאמר כך, כי ימינו כצל עובר, והזמן פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; וכל כך חבל יש לנו מצוה לבקר את היכל המלך שלוש פעמים ביום, ומחמת עצלות וכו', והיצר הרע מסית אותנו לא להכנס לבית הכנסת וכו', יהיה העונש שלנו שלמעלה גם כן לא נוכל להכנס לבית הכנסת, ונשב בחוץ וכו', ולא יהיה לנו מקום איפה להטמן מרוב בושה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תיקח את זה בקלות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבאים בכל יום לבית הכנסת, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח) מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע; ולמה אתה צריך להקראות שכן רע? תמסור את נפשך לבוא שלוש פעמים לבית הכנסת, שעכשיו שאין לנו בית המקדש, הבית הכנסת הוא הבית המקדש, כמאמרם ז"ל (מגילה כ"ט.) ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות; ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; ואנשי שלומינו היקרים בכל הדורות היו מוסרים את נפשם להתפלל בבית הכנסת הנקרא על שם רביז"ל דייקא, ואחר כל תפלה ותפלה היו יוצאים בריקוד, ותהלה לאל יש לנו במה לרקוד שאנחנו זוכים לציית את חכמינו הקדושים, ולהכנס לבית הכנסת, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות תפלה סימן ב') המתפלל בבית הכנסת כאילו הביא מנחה טהורה; ואמר (שם סימן ג') הקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת; ואמר (שם אות בנים סימן נ"ב) יקדים ויחשיך לבית הכנסת, על ידי זה יאריך ימי בניו; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, וחוס וחמול עליך, ראה כמה חכמינו הקדושים מפליגים את מעלת אלו שבאים לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ומכל פסיעה ופסיעה שרק פוסעים לבית הכנסת, נברא מלאך חדש, תתאר לעצמך כמה מלאכים נבראים רק מהליכה לבית הכנסת, ודעת לנבון שלפני כל תפלה הן שחרית והן מנחה והן ערבית, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, וכמו שצריכים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ולאכול כשר, כך אדם חייב לתת צדקה, אבל כשאין לו, הוא לא פטור מלתת כמה פרוטות וכו', ורוב בני אדם מזלזלים במצוות צדקה שזה המצוה הכי גדולה, מפני שחושבים שצריכים לתת איזה נתינה גדולה, אבל שוכחים שבאלו הפרוטות קטנות שנותן כל יום, בזה הוא קיים מצוות צדקה, ורק זה מה שילווה אותו אחר מיתתו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
ואף שאני כותב את זה מפעם לפעם, עם כל זאת מחמת שאני רואה שמתרשלים מזה, ההכרח לחזק ולעודד אותך על נקודה זו, כי יבוא היום שתתחרט מאד מאד וכבר יהיה מאוחר, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לציית אותי בדבר זה, ולא תתחרט לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

בעזה"י יום ד' לסדר משפטים כ"ו שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, כי המאמין האמיתי החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי כל מה שקורה איתו, הוא יודע לברוח אל הקדוש ברוך הוא, שאין עוד תענוג יותר גדול מזה, ועל זה אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל שגילה לנו את הענין של שיחה בינו לבין קונו, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? נא ונא אל תטעה את עצמך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כיהעולם מטעה מאד מאד, כי בזה העולם יכולים להטעות את עצמו מאד מאד, כי יש כל מיני בעלי דמיונות וכו', שקוראים את עצמם בעלי מקובלים וכו', מפורסמים של שקר וכו', שהם מוליכים את האנשים שולל, ומאומה אין בידם, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאוה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ וכו'. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום וכו', כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם כולו, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו; וכן הוא אצל רבנים וכו', אדם רץ אחר מישהו ימים ושנים וכו', והוא מכור אליו לגמרי וכו', ונדמה לו שישועתו תלויה ברב זה וכו', וההוא עובד עליו ומוריק לו את הכיסים וכו', או מהפנט אותו לגמרי, ומוציא לו את השכל מהדעת וכו', ולבסוף ההוא פותח את היד ורואה שהכל כלום וכו', וסתם ביליתי את הימים והשבועות והחודשים והשנים הכי טובות שלי בימי חיי, ומאומה אין בידי וכו' וכו', אבל זה כבר מאוחר וכו', ולכן כשאדם מתקרב אל איזה רב יהיה מי שיהיה, אם לא מקבל אצלו תיכף ומיד התחזקות באמונה פשוטה בו יתברך, ואינו מחזקו ומעודדו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומכל שכן וכל שכן שאינו מעורר אותו ללמוד בכל יום מקרא, משנה וגמרא, שזה עיקר העשירות של האדם וכו', צריכים לדעת שהוא מקורב אל מפורסם של שקר, ואשרי מי שבורח ממנו כבר לפני שיעבור לו הימים והשבועות והחודשים והשנים בהבל ובריק, ולעולם לא יחזרו לו הימים הטובים שלו.ולכן אני מאד מבקש אותך רק חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך, ותצייר בדעתך איך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וצריך שתדע שבידיעה זו תכנס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה, וכשיתברר לך בבירור גמור שאין בלעדו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, אז בקלות תוכל לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך.הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

  

בעזה"י יום ה' לסדר משפטים כ"ז שבט ה'תשע"ג

 שלום וברכה אל ... נ"י 

 מאד מאד אני מבקש אותך שתצא מהקטנות המוחין שנופל עליך בכל פעם,  שזה מביא אותך לידי צמצומים וכו', עד שאתה בא לעשות בכל פעם ביקורת על אשתך וכו', וכן אתה נופל בדעתך וכו', ונמאס לך החיים, כל זה בא מפני שאתה לא יונק מהצדיק האמת שהוא רביז"ל, שהוא חידוש שבחידושים, שמגלה לנו גילויים נוראים ונפלאים מאד, שעדיין לא נתגלו בעולם, כמובא בדבריו ז"ל (חיי מוהר"ן סימן רע"ט), ולכן הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ואתה צריך למסור את נפשך להיות בשמחה, כי כל הצרות והיסורים והמרירות שעוברים על כל אדם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי מחמת ריבוי עוונותיו ובפרט על ידי פגמי הברית שפגם וכו', נופלים עליו עצלות וכבדות גדולה מאד, ונמשך תמיד אחר העצבות, שזה מאמלל אותו לגמרי, כי העצבות והמרירות והדיכאון הורסים את החיים של האדם, וכל המזל שלו נאבד ממנו, ולכן צריכים למסור את נפשו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולהיות רק בשמחה, ואם תשאל במה יש לי לשמוח? אזי תזכור מה שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזו עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחר לגמרי, ותיכף ומיד כשתהיה בשמחה, כל החיים שלך ישתנו לגמרי, ותמיד יהיה לך חיוך על הפנים, ותראה איך שגם התפלות שלך תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ולכן תראה לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ולהתפלל בשמחה, ואמר רביז"ל (שם סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל.
ואל תחשוב שלהגיע לשמחה זה קל, צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיהיה תמיד בשמחה, ולכן תהיה רגיל בתפלה זו כל יום ויום, ואפילו כמה פעמים ביום, כדי שתתעורר להיות באמת בשמחה.רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכול לקיים את מצוותיך, אנא רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותו יתברך, איך שאתה מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.נא ונא ראה לשמור על השלום בית שלך, שכל ההצלחה שלך תלויה רק בזה, כפי שאדם מכבד ומייקר את אשתו, כן ההצלחה מאירה לו בתוך הבית, וידוע אשר רביז"ל הזהירנו מאד (שיחות הר"ן סימן רס"ד) לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים.
תאמין לי אף שאני מעורר אותך יום אחר יום שעה אחר שעה ללימוד תורה הקדושה, אין לי בזה שום כוונה, אלא לזכות אותך לחיים נצחיים, כי יבוא היום שזה יהיה האושר הכי גדול שלך, ולא תוכל להודות לי, כי מי שנמצא כבר למעלה, רואה מה יקר וחשוב וכו', כאן למעלה בשמים וכו', ולכן אל תהיה בטלן, תקבע לעצמך קביעות ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, ופרק משניות, ודף היומי גמרא, וכדאי שתעיין בספר "רחמי האב" שכותב שם (אות לימוד) עוד זאת אומר לי לבי עצה טובה למי שלא זכה ולא השיגה ידו בתורה או מי שטרוד מאוד בעסקיו ודאגות ואין דעתו צלולה ללמוד בעיון, שילמוד בכל יום דף גמרא ופרק משניות באמירה בעלמא כלומד הזוהר אף שאינו מבין מה קאמר, כי הלשון מסוגל לנפש ובלבי ספק שישאר על כל פנים קצת בלבו, ואני הכרתי סנדלר אחד שלא היה לו יד בלימוד והיה גומר בכל שנה סדר הש"ס באמירה בעלמא, והיה צלם אלקים על פניו כאחד הגדולים; עיין שם דבריו הנפלאים.הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר משפטים כ"ח שבט התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

דע לך שהשבת הזו היא שבת מברכים את החודש אדר, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ט.) משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי החודש הזה מסוגל להכין את עצמינו להגאולה, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, ואמרו צדיקים כמו שחודש אלול הוא חודש של תשובה מיראה, הכנה לחודש תשרי שאז יום הדין, כמו כן חודש אדר הוא חודש של תשובה מאהבה, הכנה לחודש ניסן, ולכן צריכים לקבל את החודש בשמחה עצומה.
וכן השבת הוא שבת שקלים, שקוראים את הפרשה של שקלים, שהיו מנדבים עם ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים, שכל אחד היה צריך להביא חצי שקל, ומובא הטעם שצריכים רק להביא חצי שקל, שכל בר ישראל צריך להחזיק את עצמו שהוא חצי, והוא צריך גם את השני שהוא גם כן חצי, היינו זה שלימות אהבת ישראל שהוא מרגיש שהוא רק חצי, והוא צריך את הזולת שהוא גם כן חצי, וביחד נעשה שקל שלם, ובזה מכניעים את המן עמלק, שהשר שלו זה הס"מ, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג): אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, היינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים, והענין הוא כי כל יהודי צריך לדעת שהוא רק חצי, והוא מוכרח להתחבר עם עוד יהודי, וכך הוא יהיה יהודי שלם, מה שאין כן הס"מ שרו של עשיו, שמשם נובע המן עמלק, כל כוחו הוא לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולכן אמר המן (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל כוחם של הסטרא אחרא והקליפות, הוא לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי הם באים מסטרא דפרודא, שזה שמו ס"מ, היינו שישים על ארבעים, אני יותר ממך וכו', והרגע שאדם חושב שהוא יותר מהשני עם עשר אחוז, וההוא פחות ממני עם עשר אחוז, זה כבר נקרא ס"מ שישים על ארבעים, ואת זה אנחנו עוקרים עכשיו עם המחצית השקל, ובאמת מאיפה בא שיהיה לאדם ישות וגיאות שיחשוב שהוא יותר מהזולת? זה בא לו מעצבות ומרירות ודכאון פנימי, שכל מי ששונא את עצמו, והוא איש ממורמר וכו', אזי הוא תמיד חושב שהוא יותר מהזולת וכו', אבל כשיהודי זוכה להיות רק בשמחה, ונכלל בו יתברך, אזי אין לו כבר מחשבות של גאווה וגדלות וישות וכו', כאילו הוא יותר מהזולת, ולכן דייקא בשבת זו עלינו להתעורר יותר ויותר להיות בשמחה, ולמסור את נפשינו על אחדות ואהבה, ולשמור מאד מאד שלא יהיה בינינו שום פירודים וכו', שזה בא מהס"מ וכו', ואני חזק בדעתי אם תשמע אחד מדבר עלי, אתה יכול להוציא ספר תורה ולהשבע שהאדם הזה הוא נואף וכו', כי מה לי ולאחרים? ואם אחד מדבר עלי סימן שהוא נואף, ואף שמבחוץ לא רואים עליו כלום, אבל הוא מגלה את קלונו ברבים, ואת זה יכולים לפרסם בשמי, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה בינינו תמיד אהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי כל ענינינו זה רק לגלות את הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר השלימות, להתחבר אחד עם השני, ורק על ידי זה מורידים את השכינה בינינו.

המאחל לך ברכה ובצלחה מן השמים

3 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup