ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש סיון ה'תשע"ב

  
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | א' סיון | ב' סיון | ג' סיון | ד' סיון מכתב כללי | ד' סיון | ח' סיון | ט' סיון | י' סיון | י"א סיון | י"ג סיון | י"ד סיון | ט"ו סיון | ט"ז סיון | י"ז סיון | י"ח סיון מכתב כללי | י"ח סיון | כ' סיון | כ"א סיון | כ"ב סיון | כ"ג סיון | כ"ד סיון | כ"ז סיון | כ"ח סיון

  

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר ראש חודש סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בחודש סיון חודש קבלת התורה, ועלינו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו, וקיבלנו מרביז"ל את הסדר דרך הלימוד, וכל כך חבל שמדברים מהכל, אבל רק לא מזה, פלא על גבי פלא רביז"ל האריך בשיחה ארוכה ממעלת הלימוד כפי שהדריך אותנו, (עיין שיחות הר"ן סימן ע"ו), ואף על פי כן רק תלמידי "היכל הקודש" מקיימים זאת, זה פלא, הרי מוהרנ"ת ז"ל כתב את זה שחור על גבי לבן, ואיך יכולים לחלוק על זה? או להגיד פירושים אחרים? על כל פנים איך שהוא מאחר שאנחנו מאמינים בדברי רביז"ל, וכל שיחה ושיחה יקרה אצלינו, ולכן אני מאד מבקש אותך, הנה עכשיו נכנס החודש שבו נקבל מחדש את התורה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל בחג השבועות רקד מאד עם הספר תורה ואמר א נייע תורה א נייע תורה, רצה לומר תורה חדשה אנחנו מקבלים עכשיו מחדש את התורה, כל כך היה אצלו שמחה עצומה על חג השבועות, וכן ידוע מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע ותלמידי תלמידיהם וכו', שבליל שבועות רקדו הרבה מאד, כי תהלה לאל יש לנו במה לרקוד, עם ישראל היו במעמד הר סיני ונפסקו זוהמתם וכו', ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת פט.) הר סיני הר שירדה שנאה לעכו"ם עליו, שמאז הם שונאים את עם ישראל שהם קיבלו את התורה, ולא הם, אף שאין להם שום טענה, כי הקדוש ברוך הוא הלך קודם אצלם, עם כל זאת הם מקנאים בעם ישראל שאמרו "נעשה ונשמע", ורואים את ההפרש בין יהודי שומר תורה ומצוות, ומאמין בהקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה, איזה חיים יש לו וכו', ולהיפך גוי ארור טמא וכו', החיים שלו זה כמו חיים של חיה ולא של בן אדם וכו' וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בחג השבועות, וכבר להקדים עכשיו בחודש סיון לשמוח שבחודש הזה אנחנו הולכים לקבל מחדש את התורה הקדושה, וזה שמחתינו וזה תקוותינו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו?
ולכן אני מאד מבקש אותך, תתחיל מהשבוע ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת במדבר, וכן לגרוס בכל יום הרבה פרקים משניות שמטהרת את הנפש מכל מיני זוהמה, ועל כולם מחר מתחילים ללמוד מסכת נדה כפי סדר הדף היומי, וזה המסכת האחרונה של סדר הש"ס, ולכן תקפוץ גם אתה ותתחיל ללמוד כל יום דף גמרא אפילו בגירסא שאין למעלה מזה.
אני מוסר את נפשי שהבית התבשיל יהיה פתוח מותיקין עד הערב, כך שיהיה רק טוב לאנשי שלומינו, ולכן תחזיר לי טוב, ואמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", בזה שאתה תלמד תורה, ולא תטעה את עצמך, בזה אתה מחייה אותי, יעזור הקדוש ברוך הוא שתציית אותי, ולא תתחרט לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר ב' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד שעושה איתנו בכל יום ויום, אדם כשבריא הוא לא שם לב את הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, הוא חושב שכך צריך להיות וכו', אבל כשאדם נחלש וכו', או נחלה וכו', אז הוא מתחיל לראות את גודל הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד ואחד, ולא בחינם שאנחנו אומרים בכל יום בהתפלה "נודה לך ונספר תהלתך על חיינו המסורים בידך. ועל נשמותינו הפקודות לך. ועל נסיך שבכל יום עמנו. ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב ובוקר וצהרים. הטוב כי לא כלו רחמיך. והמרחם כי לא תמו חסדיך", ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבעי, הוא צריך לאכול ולשתות ולבלוע את זה וכו', והוא לא יודע איזה נסים הקדוש ברוך הוא עושה איתו, ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר למוהרנ"ת ז"ל לכוון מאד מאד בברכת "אשר יצר" שאומרים בכל יום כמה וכמה פעמים "גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת", וזה ברכה מאד מאד חשובה, ואדם לא שם לב אל מה שהוא אומר, ואמרו חכמינו הקדושים (נדה לא) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, שומעים דברים מזעזעים, משפחה שלימה נכחדה בפעם אחד במיתה משונה בשריפה רחמנא לישזבן, והכל בסיבה שלא עבדו הבלמים וכו' וכו', איזה אסון כבד זה וכו', ובוודאי צריכים להתעורר בתשובה על דבר כזה, ולהתחיל לעשות התחלה חדשה באמונה הקדושה בו יתברך, אשר כל רגע ורגע שאדם רק חושב ממנו, כבר מקיים בזה מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, ולא צריכים להשקיע בזה שום דבר, רק להכניס בדעתו אמתת מציאותו יתברך איך שמלא כל הארץ כבודו, והוא יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, מפני סיבות בלתי ידועות ומובנות לנו, אלא אנחנו צריכים להתחזק באמונה פשוטה, אשר הוא יתברך צופה ומביט עלינו, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם מסתתר, ואם אדם היה מכניס את זה בדעתו, אזי היה נתקיים אצלו "יתפרדו כל פועלי אוון", והיה זוכה להגיע לשמחה אמיתיית, כי אין עוד שמחה כמו שמחת האמונה שאדם יודע שהכל לכל אלקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה הכל לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך הוא מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שעיקר המחלה שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי יודע שבכל צער לו צר, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא שמה, וזה מחזיק אותו מרפא אותו, אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הצער והעגמת נפש והחולשה שעובר עלי וכו' וכו', ואף על פי כן אני מתחזק בו יתברך, וזה מה שמחזיק אותי ומחייה אותי בעת צרה וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתחזק ולא להשבר, ואני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ובפשיטות גמור, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ויבוא היום שתתענג בנועם זיו שכינת עוזו יתברך בזכות הדיבורים שהרבית לדבר כל יום עמו יתברך, ואת הלימוד הזה קבלנו מרביז"ל, והוא סיפר לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
היום מתחילים ללמוד מסכת נדה בסדרת דף היומי, ולכן אני מבקש אותך אל תהיה בטלן, תתחיל גם אתה ללמוד היום דף גמרא במסכת נדה, ואל יחסר לך יום אחד מבלי לימוד דף גמרא, שזה יביא לך הצלחה גדולה בחיים ושמירה גדולה, ואני לא יכול להסביר לך איזה מסירות נפש היה לי בחיי לא לעזוב דף גמרא, לא תאמין דבר כזה, היה שבת לעת מנחה רעוא דרעוין קבלתי לא עליכם התקפת לב רביעית, והרופאים שעמדו על ידי אצו ורצו כבר לעשות לי צינתור, ואמרו שמוכרח תיכף ומיד להביא אותי, ונזכרתי שעדיין לא למדתי את הדף היומי, ולא רציתי בשום פנים ואופן לזוז עד שגרסתי את הדף גמרא, הייתי כל כך חלש אפילו לא יכלתי להחזיק את הגמרא, והחזיקו את זה שני אנשים וכו', ואחר הצינתור ראו שהמצב בכי רע, ועשו לי ניתוח לב פתוח וכו', וכשנתעוררתי ביום הבא וכו', ואיך שהפרידו אותי מכל המכשירים וכו', כבר למדתי את הדף היומי של היום השני, וגם כן שני אנשים היו צריכים להחזיק לי את הגמרא וכו', את כל זה אני מספר לך מה זה נקרא מסירות נפש, ותהלה לאל אתה לא צריך להגיע אל זה, רק אתה צריך רצון טוב, כי אני לא יכול להסביר לך מה זה לימוד דף גמרא ליום, אני יודע שאנשים יצחקו מזה וכו', או יגזימו שלא צריכים וכו', בשעה שאף אחד לא קולט שדף גמרא זה חיות להנפש, וממשיך על האדם את הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, אני מאד מקווה שתתחיל מהיום ללמוד מסכת נדה אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר, סוף כל סוף אם תהיה חזק בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכל להבין הכל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר ג' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ככל שאנחנו מתקרבים אל קבלת התורה, עלינו לשמוח מאד מאד, כי עם ישראל הם עם רק על ידי התורה הקדושה, ורק בזכות התורה הקדושה אנחנו מתקיימים כבשה אחת בין שבעים אומות, כי באמת אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" אי זה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו' ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, ולכן חזק ואמץ בכל יום ויום ללמוד תורה הקדושה, קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, שזה כל חיותינו, וזה כל עשירותינו.
חזק ואמץ מאד להשתוקק אל הקדוש ברוך הוא, כי כך מובא בזוהר (תרומה קנ) לית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא קדישא, ובגין כך זכאה איהו מאן דמהרהר הרהורין טבין לגבי מאריה, דאף על גב דלא יכיל למעבד לון, קודשא בריך הוא סליק ליה רעותיה כאילו עביד דא לטב, [אין רצון טוב שיהיה נאבד לפני הקדוש ברוך הוא, בשביל זה אשרי מי שמהרהר תמיד הרהורים טובים אל הקדוש ברוך הוא, שאפילו שלא יכול לקיים את זה, הקדוש ברוך הוא מחשב לו את זה כאילו הוא עשה את הדבר טוב שהרהר לעשותו], ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) בפרט כשאדם זוכה להוציא את הרצונות והכיסופים שלו מפיו, זה מביא אותו להגיע אל כל זה וכו', וכשבר ישראל משתוקק להקדוש ברוך הוא ומוציא מפיו את הכיסופים טובים שיש לו, על ידי זה הוא בונה עולמות חדשים.
כל כך חבל שאדם לא מתייגע בספרי רביז"ל, ששם מקבלים חיות חדשה בכל פעם מחדש, ומוהרנ"ת ז"ל מאריך בלקוטי הלכות אומנין הלכה ד' על מעלת האדם שמוציא מפיו את הרצונות והכיסופים שיש לו להקדוש ברוך הוא, ואיך שעל ידי זה נארגים עולמות חדשים וכו', אך בני אדם לא מאמינים בעצמם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ורוצה בעבודתם, ומזה בא שמתרשלים אפילו מדברים שיכולים לעשות וכו', וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריכים להאמין בהקדוש ברוך הוא כך צריכים להאמין בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, וכל דבר קטן שעושים בשביל הקדוש ברוך הוא, מאד מאד יקר בעיניו, וגורמים לו נחת רוח גדול מאד, ובאמת כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן למה אתה צריך להיות כל כך שבור וכו', ולהסתובב עם ספיקות וכו', הלא אתה מלא מצוות כל היום וכו', אלא אתה לא מעריך מה שאתה עושה, ולכן תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) שעל ידי שמחת המצוות יכולים לעלות מעומק הקליפות עד רום המעלות עולם האצילות וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר במדבר ד' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה יען שיוצא רק בכמה שנים שיהיה שבת ואחר כך חג השבועות, ורבים שואלים איך מתנהגים, ולכן אמרתי לרשום כמה פרטים שראוי לדעת.
השבת הזה הוא שבת מיוחדת, כי תיכף ומיד אחר כך נכנסים לקבלת התורה, ליל שבת זה רגיל, וסופרים את הספירה האחרונה, ובשבת בבוקר לפני התפלה טובלים ומכוונים כבר גם לכבוד החג, כי לא טובלים בשבת לפנות ערב לכבוד החג, כי זה זלזול בשבת, ולכן טובלים רק בבוקר קודם התפלה, ומכוונים כבר גם על ליל חג השבועות, מתפללים בשבת בבוקר כרגיל, ואחר כך אוכלים סעודת שבת, ומקדימים קצת תפלת מנחה כדי שיוכלו לאכול סעודה שלישית (ובדרך כלל כל אחד אוכל סעודה שלישית של שבת זו עם משפחתו בבית ולא בבית הכנסת), והיות שבחג השבועות צריכים לחכות על שיהיה שלימים, היינו מ"ט ימים שלימים, אז ממילא עד שיכנס החג יכולים לאכול אחר כך סעודה דשינה, כי ממילא אסור לעשות מלאכה (כגון לחמם את האוכל עד צאת הכוכבים לפי שיטת רבינו תם), ולכן עד אז אדם נעשה עוד פעם רעב וכו'.
ערבית של מוצאי שבת מתפללים תפלת החג והולכים הביתה בשמחה, ומקדשים כנהוג וגם אומרים המבדיל בין קודש לקודש וכו', ומברכים על הנר בעת הקידוש.
ואחר ברכת המזון מתאספים בבית הכנסת וערים כל הלילה, ואומרים פסוקי תנ"ך פסוק הראשון והפסוק האחרון מכל פרשה ומכל ספר נביאים וספר כתובים, ואחר כך אומרים תרי"ג מצוות, והעיקר בלילה זה להתבודד הרבה להקדוש ברוך הוא כי זה עת רצון גדול בשמים, וקודם עלות השחר הולכים למקוה, שאז ממשיכים על עצמם אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא משער נ', כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ו), ואחר כך מתפללים שחרית ותיקין, והולכים הביתה ועושים קידוש ואוכלים סעודה חלבית, והולכים לישון ובצהרים כשקמים אוכלים סעודה בשרית.
העיקר לבלות את כל חג השבועות בשמחה עצומה, ולבקש ממנו יתברך שירחיב לו בפרנסה, כדי שיוכל ללמוד תורה, וצריכים מאד מאד לשמור לא להיות בכעס או להתעצבן וכו', שזה מזיק מאד מאד לפרנסה וכו', רק לקבל את חבירו בסבר פנים יפות, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"א) שסגולה להתמדת התורה לא לדבר על אף אחד, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להיות מאוחדים יחד כמו משפחה אחת גדולה, כי תהלה לאל יש לנו קהילה מיוחדת במינה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל אחד ואחד יעשה התעוררות אצל בני משפחתו וקרוביו ידידיו שכל אחד יתרום סך מאה שקל עבור שיפוץ האולם, שאני רוצה לעשות את זה פנינה, ונרבה שם שמחות, ונזכה לקבל ביחד את פני משיח צדקינו בקרוב מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערש"ק לסדר במדבר ד' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים השנה משבת קודש תיכף ומיד לחג השבועות, שזה ענין גדול מאד מאד, כי שבת הוא עצם גילוי עצמיות אלקותו יתברך בלי שום לבושים, ושלימות לימוד תורה הקדושה צריכים ללמוד בצורה כזו שימצא את אלקותו יתברך בתוך הלכות שבתורה, שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (מגילה כח:) כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר (חבקוק ג' ו') "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות; היינו שכל הליכות של אדם בזה העולם, צריך ללכת על פי הלכות שבתורה, כי עם ישראל הם עם שונה לגמרי מאומות העולם, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות סא.) על הפסוק (יחזקאל ל"ד ל"א) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם", אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם; ואדם הוא מלשון אדמה לעליון, שיהודי הוא כדוגמת פרצוף כל העולמות, כי רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו יש בהם רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה, ובזה הם נקשרים בעצם עצמיות אלקותו יתברך, ולכן בשבת מאיר אורו יתברך בלי שום לבושים, וכבר נכנסים אחר כך לקבל את התורה, שעיקר השלימות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) לקבל את התורה מבחינת עתיק, היינו בלי שום לבושים, שמכל דבר כבר יראו את אלקותו יתברך, וכמו שכתוב (תהלים קי"ט) "כל מצוותיך אמונה", כל המצוות צריכים להביא את האדם לאמונה, והנה חכמינו הקדושים אמרו (שבת פט:) מדבר סיני שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו; היינו מאז שעם ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, ופסקה זוהמתם וכו', אומות העולם שונאים את נשמות ישראל, ומובא בשם צדיקים שזה טובה לעם ישראל, כי לולא זאת היו מתבוללים יחד, והיו שוכחים לגמרי שאנחנו יהודים וקיבלנו את התורה וכו', ולכן אומות העולם מתגעלים מאתנו, ושונאים אותנו וכו' וכו', וכמו שארע להבעל שם טוב הקדוש זי"ע כשהיה פעם במקוה, וכשיצא עמדו שם המון ערלים ולא רצה שיגעו בו, ואזי ביקש את הקדוש ברוך הוא שהם ילכו הצידה, והנה שמע איך שאומרים אחד להשני, בוא נזוז ולא ניגע בהיהודי הטמא הזה וכו', נמצא שזה טובה גדולה כשאומות העולם שונאים אותנו, כי ככה אנחנו נשארים דבוקים בו יתברך, וזה הטעם שנקרא חג השבועות גם "עצרת", מלשון "עוצרת" אותנו מלהתבולל עם אומות העולם, ולכן ראוי לנו מאד מאד לשמוח על נועם חלקינו שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וזכינו לקבל את התורה, כי עם ישראל הם עם רק על ידי התורה הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהלה לאל הקמתי קהילה קדושה חממה של אמונה ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדול זה חצי יובל שנים, וכמה צרות ויסורים עגמת נפש וחלישות הדעת ושברון לב עברתי עד שאני רואה כבר פירות ופירי פירות מקהילתינו הקדושה, והקמתי "בית הוראה" שמשם תצא הוראה לקהילתינו, ויש לנו ארבעה מורי צדק מומחים תלמידי חכמים, ולכן אם ארע איזה שאלה בבית, או יש איזה ספיקות בהלכה והנהגה, או שיש חס ושלום דין ודברים בין אחד להשני, אפילו פרוטה כי דין פרוטה כדין מאה, צריכים תיכף ומיד ללכת ולהתדיין רק בבית הוראה ולא לעשות דין לעצמו, וכן לשאול כל שאלה שרק קורה בבית בענין איסור והיתר או כשרות המטבח וכו' וכו', לא להתבייש לשאול, וזה מעיקרי קבלת תורתינו הקדושה, שאנחנו יהודים וכל מעשינו צריך להיות קשור אל התורה הקדושה, ומשבוע הבא אני רוצה שפעמיים בשבוע ידרוש מורי צדק אחר, פעם להגברים ופעם להנשים, ולחזור על כל ההלכות המצויות, ובזה נתקשר יותר ויותר אליו יתברך על ידי התורה הקדושה, וידוע שרביז"ל רצה מאד מאד שנלמוד הלכה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד הלכה בכל יום, ואשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזה עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ובפרט עכשיו שאני משפץ את האולם עבור אנשי שלומינו שיהיה לרווחת כולם, מי יתן שכל אחד ואחד שיעשה מבצע אצל קרובי משפחתו, ושכל אחד יעזור אפילו עם סכום פעוט של מאה שקל, כי אני רוצה לעשות מהאולם פנינה, והגיע הזמן שיהיה לנו כבר מקום מרווח לשמחות, אשר זה היה כל השנים החלום שלי שנוכל להרבות בשמחות בקהילתינו, ושלא יהיה הוצאות מיותרות לאנשי שלומינו היקרים, ולכן תעשה מבצע אצל קרובי משפחתך וידידיך וכו' וכו', שכל אחד יתרום מאה שקל למען שיפוץ האולם.
נא ונא היות שהשנה יוצא בחוץ לארץ שלושה ימים חג, היינו שבת ואחר כך שתי ימי חג, ובארץ ישראל יוצא שתי ימים, היינו שבת ואחר כך החג, ולכן כל אבא ואמא מחוייבים לשמור על ילדיהם עם מי הם מתחברים וכו', ועם מי הם הולכים וכו', כי החינוך זה יסוד היסודות ביהדות, ובפרט בחג השבועות אשר חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא ויגש) בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית טו) "במה אדע" יצחק אהב את שונאי דכתיב (מלאכי א) "ואת עשו שנאתי" יעקב אמר (ישעיה מ) "נסתרה דרכי, אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל שנאמר (תהלים ח) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין; וכו', ועלינו להתעורר בתשובה אחר שקרה אסון כזה שאבא ואמא ועם שש ילדים נספו באופן טראגי, ולפני זה קרה אסון כזה שאבא וחמש ילדים נספו גם כן בשריפה ברחובות באופן טראגי מאד, ולכן עלינו לשמור על ילדינו כמו ששומרים על אישון עין.
ראה לעשות התחלה חדשה עכשיו בחג השבועות, ותקבע לעצמך חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא, שזה העשירות הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד.
הקדוש ברוך הוא יזכינו לקבל את התורה בשמחה עצומה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נשא ח' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

עכשיו יצאנו מקבלת התורה, והנה חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא ויגש) בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית טו) "במה אדע" יצחק אהב את שונאי דכתיב (מלאכי א) "ואת עשו שנאתי" יעקב אמר (ישעיה מ) "נסתרה דרכי, אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל שנאמר (תהלים ח) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין וכו'; הרי שלך לפניך שעיקר קבלת התורה קבלנו רק בזכות הילדים שלנו, ולכן רואים שהסטרא אחרא מאד רוצים לתפוס את הנוער וכו', וכמו שכתוב (בראשית י"ד כ"א) "ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכוש קח לך", מלך סדם זה הס"מ שהעיקר רוצה את הנפשות להכניס בהם רעל נגד כל הקדוש לעם ישראל, והוא מוכן גם לתת על זה רכוש גדול, העיקר הוא רוצה את הנפשות, ואברהם אמר לו בפירוש אני לא צריך ממך שום דבר, ואמר ענה לו (שם) "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך" וגו', אני לא יקח ממך כלום, העיקר אל תיגע לי בהנפשות, על אחת כמה וכמה באין ערך, אנחנו צריכים לשמור על הנוער שלנו, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שאצלו עבודת חינוך הילדים, חשובה בדיוק כמו עבודת תיקון חצות בכל לילה, שזה מהעבודות הכי גדולות, כי אז השכינה יושבת מול האדם, שעליה נאמר (איכה ב' י"ט) "קומי רוני בלילה לראש אשמרות שפכי כמים לבך נוכח פני אדנ"י", ואז בעת חצות יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרוצים, עם כל זאת אמר מוהרנ"ת ז"ל שעבודת החינוך לחנך את ילדיו זה כל כך גדול, כמו עבודת קבלת פני השכינה בעת חצות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית שתראה להשקיע בהילדים שלך, כי ילדים טובים לא צומחים על העץ, אלא אם משקיעים בהילדים, זוכים לילדים טובים, כי גם עץ קטן אם לא מטפלים בזה, יצא עץ עקום וכו', שלא מוציא פירות וכו', ורביז"ל אמר (ספר המדות אות בנים סימן ס"ד) צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו, ולכן ראה למסור את נפשך פשוטו כמשמעו, ותשקיע בהילדים שלך, כי אוי ואבוי להורים שמגביהים את הידים ואומרים אנחנו לא יכולים יותר וכו', זה שקר גמור, רואים בחוש כשצריכים להשיג איזה כסף, נוסעים מקצה הארץ ועד קצהו וכו' וכו', וכשבא לחנך את הילדים שלו, אז מגביהים ידים ומתייאשים וכו', וזה בא מעצלות וכו', הפקירות וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לעזור לי לחנך את הילדים שלך, ודע לך שהחינוך של הילדים שלנו זה צריך להיות בראש מעייננו, ובפרט עכשיו שהדור כל כך פרוץ ומופקר וכו', ההורים מוכרחים להשגיח על הילדים, ולכן לעזור להתלמוד תורה ולהבית ספר איפה שלומדים הילדים, ולשתף איתם פעולה, ואם לא הרי ההורים האלו הם רוצחים ומופקרים וכו' וכו', ואם הילדים יגדלו רחמנא לישזבן לוקחי סמים וכו', גונבים וגוזלים וכו', ועושים כל מיני תועבות וכו', ההורים לא יכולים לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה", על כל פנים איך שהוא ההורים צריכים לעזור במה שרק יכולים, ולשתף פעולה עם מנהל התלמוד תורה או עם המנהלת של הבית ספר איפה שהילדים שלו לומדים, וכן לשתף פעולה עם המלמדים והמורות איפה שילדיו לומדים, ואז יזכו לילדים טובים.
נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותך, כי סוף כל סוף אנחנו יצאנו עכשיו מקבלת התורה, ועכשיו מתחיל ענין חדש בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, שיהיה המון שיעורי תורה, כי אין לנו בזה העולם אלא התורה הקדושה, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש שמואל כ"ג) תני רבי שמעון בן יוחאי, שלשה כתרים הם. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. כתר מלכות, זכה דוד ונטלו. כתר כהונה, זכה אהרן ונטלו. כתר תורה, מונח לתוכחת לכל באי עולם. לאמר, שאילו היו כתר כהונה וכתר מלכות קיימין, הייתי זוכה בהם ונוטלן. והרי כתר תורה מונח, כל מי שיזכה בו מעלין עליו כאלו זכה בכולן. וכל מי שלא זכה בתורה, לא זכה באחד מהן; ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות אם תצטרך באחד משיעורי התורה, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ואל תאמר מתי אני יוכל ללמוד כל כך הרבה תנ"ך, ששה סדרי משנה, בבלי ירושלמי תוספתא, רמב"ם טור ושולחן ערוך, ספרי הזוהר והתיקונים וכו' וכו', כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך ותברח מדי פעם לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, ולבית המדרש ללמוד או לשמוע איזה שיעור, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהלים קי"ט סימן ע"ג) כך אמר דוד אל תניח את רגלי שילכו למקום רצונם, אלא לתורתך כל היום לבית המדרש, כי אין יצר הרע נכנס לבית המדרש, הולך עמו כל הדרך, כיון שמגיע לבית המדרש אין לו רשות ליכנס שם, וכן הוא אומר (בראשית ד') "לפתח חטאת רובץ", כל מי שהוא עוסק בתורה אין יצר הרע שולט בו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר נשא ט' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר פשוט, אבל אצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ובאמת גילה לנו רביז"ל (שם סימן ל"ב) שעל ידי אמונה יכולים להגיע לרצון כזה שבעצמו לא ידע מה הוא רוצה וכו', אלא להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ורואים שבני אדם מאד מזלזלים באמונה, ולא יודעים שהבעל שם טוב הקדוש זי"ע אמר "האמונה היא הדביקות, והדביקות הוא האמונה", היינו בזה שאדם מכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד אשר מלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, על ידי זה בעצמו הוא מתדבק בו יתברך, אשר אין עוד תענוג יותר גדול מזה, כי אשרי האדם שתמיד רק חושב ממנו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו בתמימות ובפשיטות גדול מאד, שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך בוקע רקיעים, וזה נעשה על ידי כל בר ישראל, ולכן עלינו רק להתחזק עם כל הכוחות ולא להשבר משום דבר, וזה זוכים על ידי אמונה, וכמו שאמר רביז"ל (שם) אשר באמת אמונה הוא ענין חזק מאד, וחייו חזקים מאד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא, אבל מחקר שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה, אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו, ולכן חזק ותתחזק באמונה בו יתברך, אשר כל שניה ודקה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצות עשה, ובזה הוא לא צריך להשקיע שום דבר, רק לעצור לדקה ולחשוב "מלא כל הארץ כבודו" "אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל" "הכל לכל אלקות גמור הוא", ובזה הוא כבר מקיים מצוות עשה של "ודבקת בו", וזה מביא לאדם את כל הברכות, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", ולכן אשרי מי שמכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, ואינו חוקר שום חקירות כלל וכו', כי גם על עצמו אסור לחקור חקירות, למה נפלתי וכו', ולמה נכשלתי וכו', צריכים ללכת בתמימות ובפשיטות גמור, ועל ידי זה יהיה נכלל בו יתברך, כמו שכתוב (דברים י"ח י"ג) "תמים תהיה עם הוי"ה אלקיך", ופירש רש"י התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו, עיין שם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נשא י' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

אדם צריך להתחזק בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ואת ההתחזקות הזה מקבלים רק מרביז"ל, כי הוא נשלח לדור הזה להחיות נפש כל חי, ולכן אשרי מי שזוכה להטות אוזן קשבת אל דבריו הקדושים, וראוי כל אחד שרק נקרא על שמו, שיעשה לעצמו קביעות חזקה ללמוד בכל יום ספריו הקדושים "לקוטי מוהר"ן" שבפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שהספר הזה פותח קשיות גידיו של האדם, ויחזירו בתשובה שלימה, ויכולים להעשות בעל מח גדול על ידי ספרו זה, וכן בעל תשובה גדול, ולכן מה טוב ומה נעים להיות קבוע ללמוד בכל יום את ספרו הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שזה אתחלתא דגאולה, ולכן היה רצונו שנלמוד בזה הרבה מאד, עד שנהיה בקיאים בזה, ומוהרנ"ת ז"ל לאברך אחד, "חזור חזור הרבה לקוטי מוהר"ן, כי בגוף שיהיה שם לקוטי מוהר"ן, התולעים בקבר לא יגשו אליו", וכן צריכים להרבות בלימוד "ספר המדות", כי המדות הם עיקר האדם, ורביז"ל רצה שתמיד יהיה בכיס שלנו "ספר המדות", כדי שנוכל תמיד להוציא את זה ולעיין בו, ואמר שהספר הזה עשה אותו ליהודי, וכן ראוי ללמוד בכל יום קצת "סיפורי מעשיות", שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שמעורר מהשינה העמוקה, ואשרי מי שזוכה להיות בקי בהם, כי אפילו הלשון של הסיפורי מעשיות מעורר מהשינה, ועל כולם כדאי ללמוד הרבה את שיחותיו הקדושים של רביז"ל, שרשמם מוהרנ"ת ז"ל בספר "שיחות הר"ן" ו"חיי מוהר"ן", ולכן כל מי שנקרא על שם רביז"ל, ראוי לו להתמיד מאד בספריו הקדושים, ועל ידי זה יהיה לו התחזקות להתחדש בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כפי פגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אחד ואחד, אי אפשר להחזיק מעמד אלא על ידי שלומדים את ספרי רביז"ל.
והנה לומר את זה לאנשים שלא טעמו את הטעם של הנחל נובע מקור חכמה, זה מאד מאד קשה וכו', כי לא כל אחד זוכה לזה וכו', אבל לנו העניים נתגלה האור הגנוז הזה כי טוב, עלינו להטות אוזן קשבת לדבריו הקדושים, ועל ידי זה יהיה לנו במה להחיות את עצמינו, ולכן כל מי שנקרא "חסיד ברסלב", אם הוא מתלונן שעובר עליו מה שעובר וכו', זה רק מחמת שאינו לומד ספרי רביז"ל, והוא פשוט מאבד עצמו לדעת, ולכן מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל, אל תהיה בטלן, תציית את רביז"ל שרצה מאד שנלמד בספריו הקדושים, שבפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו גנוזים בתוך ספריו הקדושים, ולכן כל מי שרוצה לראות את רביז"ל, עליו רק להתמיד בספריו הקדושים, וכבר גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם], אשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נשא י"א סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבת חדשה שעדיין לא היה בעולם, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד כל השבת, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, וכו', ולכן צריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל. רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול, ולכן שבת חדשה שבאה צריכים לשמוח בזה מאד מאד, וכך מספרים על הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (מנחתו כבוד בטבריא) שהעידו עליו שראו אצלו דבר פלא, כל שבת כשבא, היה אצלו שבת חדשה כאילו אף פעם עדיין לא טעם טעם שבת, והיה כל כך שמח כל השבת, כאילו זה השבת האחרון שלו בחיים חיותו, ובאמת מי ששש ושמח כל השבת ושומר לא להיות בכעס בשבת, על ידי זה נשפע עליו כל ההשפעות בששת ימי החול, כי כל ההשפעות מתחילות משבת, ורואים שבני אדם מתלוננים כל השבוע וכו', על חוסר הפרנסה וכו', ויש להם צער ועגמת נפש מחובות וכו', והכל בא מחמת שהם לא בשמחת שבת, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שלא יהיה בר ישראל שש ושמח בשבת, ולכן צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להיות בשבת רק בשמחה, ולשמור מאד שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים בבית, כי הס"מ אורב על זה מאד מאד שאדם יהיה עצוב וממורמר כל השבת, ולכן אשרי אדם שאינו מטעה את עצמו כלל, אלא מוסר את נפשו בשבת לא לריב ולהתווכח עם אף אחד, והוא רק שש ושמח כל השבת, ומקפיד ללכת לבית הכנסת להתפלל את התפלות בשבת, כי גם בימי החול זה דבר גדול מאד להקפיד להתפלל במנין, אבל באין ערך כשבן אדם מתפלל בשבת במנין, אזי זוכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך.
נא ונא ראה לקחת את עצמך בידיך, ודע לך שאף שאני מעורר ומחזק אותך בכל יום הן בשמחה והן באמונה והן בלימוד תורה הקדושה והן בצדקה וחסד וכו' וכו', זה הכל כדי שלא יתיישנו אצלינו הדיבורים שאנחנו לומדים אצל רביז"ל, ולכן תעשה התחלה חדשה הן עם עצמך והן עם אחרים, רק להשתדל שיהיה תמיד שלום ואהבה בין נשמות ישראל, כי הס"מ לא יכול לסבול כשיש שלום ואהבה בין נשמות ישראל, כי כל הענין שלו זה רק פירודים "הפרד ומשול", ובזה שבר ישראל תמיד דן לכף זכות את הזולת, ומחפש אצלו רק את הטוב, והוא בורח מלשון הרע ורכילות וליצנות, על ידי זה משרה את השכינה, ולכן ראה מה לפניך, אתה צריך רק לבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך שתזכה להיות בשמחה, ותרגיש את השמחה ברמ"ח אבריך ובשס"ה גידיך, ובפרט ביום השבת, אז תראה איזה שפע יושפע עליך כל השבוע.
אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ומי שרק יוצא בחוץ והולך בקהילות אחרות וכו', כבר רואה את ההפרש בין קהילתינו הקדושה לבין קהילות אחרות וכו', אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהעלותך י"ג סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י  

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ועיקר ההתחזקות זה שמחה, צריכים למסור את נפשו להיות תמיד בשמחה, אך עליך לדעת שזה העבודה הכי קשה לאדם, כי הנשמה היא חלק אלקי ממעל, והיא תמיד נמשכת אל רוחניות חיות אלקות, ושם שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", והגוף מושכת רק אל ארציות וחומריות ועוביות וכו', שזה מקור העצבות והמרירות והדכאון וכו', וזה המלחמה בין הנשמה להגוף, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ב) שאדם צריך להפוך את הגוף שיהיה חלק מהנשמה, כמו שכתוב (איוב י"ט) "מבשרי אחזה אלקי" מבשר הגוף גם כן אזכה לראות אלקות, ואיך זוכים להפוך את הגוף שיהיה כסא להנשמה, על ידי מצוות מעשיות, ולכן אשרי אדם שמרבה בכל יום במצוות מעשיות דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב משלי ל"א) בני ישראל נצטוו על רמ"ח מצוות עשה כנגד האיברים, כל איבר ואיבר אומר לו לאדם בקשה ממך עשה בי מצווה זו, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל מצוות איפה שרק הולך, ואמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ח' סימן ה') ברוך אתה בעיר בשכר המצוות שאתה עושה בעיר, ברוך אתה בשדה בשכר המצוות שאתה עושה בשדה, ולכן תשתדל מאד מאד להיות תמיד בשמחה, וזה יקשר את גופך אל נשמתך, ונשמתך אל גופך, עד שתזכה לראות ולהתבונן על אלקותו יתברך שבכל הבריאה.
רואים בחוש איך שהס"מ מניח את עצמו לארכו ולרחבו כדי שאדם לא יהיה שמח, ומכניס בו יאוש ודכאון כאילו הוא הכי גרוע וכו', וכאילו הוא כבר לא שווה לשום דבר וכו', וכאילו כבר לא צריכים אותו מלמעלה וכו', ובאמת הכל דמיון אחד גדול, כי כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם".
העיקר ראה למסור את נפשך בענין חינוך הילדים, ותראה להם דוגמא חיה איך יהודי צריך להראות וכו', קודם מתחיל תמיד חינוך עם עצמו, ואחר כך יכולים לדבר עם הילדים, כי ילדים מחקים את ההורים, והם צריכים להיות דוגמא חיה להילדים וכו', אם הבן רואה שהאבא מקפיד ללכת שלוש פעמים ביום לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, הוא יחקה את האבא, אם הבן יראה שהאבא קובע עיתים לתורה, הוא יחקה את האבא, אם הבת תראה את האמא שומרת על כל כללי הצניעות, גם היא תלך ככה, ולכן אשרי ההורים שהם מחנכים את עצמם ועל ידי זה גם הילדים יקבלו דוגמא חיה מהם.
ראה להתפלל עבורי שאזכה לרפואה שלימה, ולבוא מה שיותר מהר ליבנאל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהעלותך י"ד סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ותשמור מאד שישרה השלום והאהבה בין אנשי שלומינו היקרים, וצריכים מאד מאד לשמור מבעלי מחלוקת וממסיתים ומדיחים מבית ומבחוץ וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"א סימן ז') גדול שלום ושנואה מחלוקת; ואמרו (ספרי ראה) לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אלא היו כולכם אגודה אחת, ורביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואמרו אנשי שלומינו שלצערינו הרב דבר זה עדיין לא נתקיים, תמיד היה אי הבנות בין אנשי שלומינו, אבל מה אומר לך, תהלה לאל אני יכול להתפאר שבקהילתינו הקדושה זה כן יתקיים וכו', ומתקיים וכו', אך צריכים לשמור תמיד משועלים קטנים מחבלי כרמים וכו', שמסיתים ומדיחים וכו', והם מאד מסוכנים, כי כלל זה צריכים לזכור (קידושין ע:) כל הפוסל במומו פוסל, ודי לחכימא, כי מי שמדבר על קהילתינו הקדושה שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה שרק יכול להיות, הוא רקוב עם ניאוף וכו', שזה מביא גם לכפירות ואפיקורסות וכו', ולכן אסור להתפעל מכל אלו המסיתים והמדיחים, רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותהלה לאל אני רואה עכשיו את הפירות של קהילתינו הקדושה, שאין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, תהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם ארבע מורי צדק יראי השם ומומחים בהלכה, יש לנו פעוטונים וגנים, תלמוד תורה לבנים, ישיבה קטנה וישיבה גדולה, ובית ספר לבנות וסמינר וכו' וכו', ושתי כוללים אחד לבעלי בתים ואחד לאברכים שלומדים את ההוראה, ויש לנו שש שיעורים קבועים שלומדים את הדף היומי במשך היום, ומנינים מותיקין עד חצות לילה, ואת החסד מה שאנחנו  רואים פה בקהילתינו אין דבר כזה בכל העולם כולו, ואני חזק בזה מאד מאד, כי אני מכיר המון קהילות, ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידיך, כי ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ומה ישאר מאתנו? רק מה שנחטוף בכל יום תפלה בציבור את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, את המאה ברכות שאנחנו אומרים בכל יום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; ועל כולם מה שנלמד בכל יום מקרא מפרשת השבוע, שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג') מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור; וכתב המשנה ברורה (שם) בספר מעשה רב כתב בהנהגת הגר"א שהיה נוהג תיכף אחר התפלה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה שנים מקרא ואחד תרגום ומסיים בערב שבת, וכן לחטוף בכל יום פרק או שתי פרקים משניות, ועל כולם את הדף היומי אשר אין למעלה מזה, כי דף גמרא ביום זה חיים לנפש, וכן את הצדקות שאנחנו נותנים בכל יום לפני כל תפלה ולפני עבודה וכו', שעל זה נאמר (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, חזק ואמץ מאד ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותשתדל מאד שיהיה אהבה ואחדות בקהילתינו הקדושה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהעלותך ט"ו סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטינו לאור, זאת אומרת על כל אחד עובר בכל יום משפט, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (ראש השנה כ.) אדם נידון בכל יום ויום, לאדם יש משפט, כל יום שופטים אותו, הן לטוב והן חס ושלום להיפך, אבל אם מתחזק באמונת חכמים על ידי זה המשפט יוצא לו לאור גדול, היינו שהחכם האמת מלמד אותו שכל מה שעובר עליו וכל מה שנגזר עליו וכו' זה הכל לטובה, ולכן המשפט יוצא לאור גדול, כי הוא יודע ועד אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ולכן הוא מאד מתחזק, ועל כן אשרי האדם שמתחזק באמונת חכמים, כי אם אדם פוגם באמונת חכמים אומר רביז"ל נדון במותרות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ערובין כא) הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת, זאת אומרת אם אדם מדבר נגד חכמים וצדיקים שדבוקים בו יתברך, עולים לו מותרות במוח והוא מבולבל ומבוהל, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מאלו שמדברים על צדיקים וחכמים אמיתיים, כי זה מראה לדעת שהם מאד פגומים בניאוף רחמנא לישזבן.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ותהילה לאל בקהילתנו יש כבר שש שיעורים במשך היום שלומדים ברבים את הדף היומי, הדף היומי של היום זה נדה טו, ולכן תראה להצטרף לאחד מהשיעורים, ואם אתה לא יכול להצטרף לאיזה שיעור על כל פנים תראה לגרוס בעצמך את הדף, אפילו בגירסא בעלמא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט) לעולם ליגרס איניש אף על גב דלא ידע מאי קאמר, ולכן אם תלמד בכל יום דף גמרא תרגיש אחרת לגמרי, זה יתן לך סיפוק רוחני, כי מה שאדם מרגיש ריק וכו', זה מפני שחסר לו דף גמרא, אני מאד מקווה שתכניס את הדברים האלה בתוך ליבך, ואז טוב לך כל הימים.
מאד מאד אני מבקש אותך שתראה לעזור לי בכל מיני אופנים שבעולם, שאני ימשיך עם הבית התבשיל אהל אברהם, כי זה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך ט"ז סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות הוא על ידי שמתמידים בלימוד ספרי רביז"ל, אשר אין ערוך אליה, ולכן תעשה לעצמך שיעור קבוע בכל יום בספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", אשר ידוע שרביז"ל רצה מאד מאד שנלמוד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פיו, וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שעורים ללמוד ספריו הקדושים שיעור אחד פשוט ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול, כי יש עמקות גדול ונפלא בספריו, ולכן אשרי מי שלומד הרבה את ה"לקוטי מוהר"ן", כדי שיהיה שגור על פיו, וזוכה לסיים כל חודש את כל ה"לקוטי מוהר"ן", ואם אתה לא יכול לסיים בחודש את כל ה"לקוטי מוהר"ן", תלמד כפי שנחלק לימי החודש, חודש הזה חצי השיעור, חודש הבא חצי השני, וכך תוכל לכל הפחות כל חודשיים לגמור את ה"לקוטי מוהר"ן", ואי אפשר להסביר את מעלת הזוכה להיות בקי בספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", עד שמוהרנ"ת ז"ל אמר לאברך אחד, אם תהיה בקי ב"לקוטי מוהר"ן", התולעים בקבר לא יגשו אליך, וידוע שתלמיד אחד מתלמידי מוהרנ"ת ז"ל נסע עם אוניה מלא ישמעאלים לארץ ישראל, ובדרך התחילו להציק לו, והתחיל ללמוד בקול "לקוטי מוהר"ן", ופתאום ברחו ממנו לכל הרוחות ועזבו אותו, וכשהגיע לארץ ישראל וסיפר את הסיפור הזה איך שהיה בסכנה גדולה שהציקו לו הרשעים, ולא היה לו איפה לברוח אז הוא למד "לקוטי מוהר"ן" בקול ועזבו אותו, ושאלו אותו מאין לקחתם את העצה הזו? ענה ואמר אני שמעתי בשעה שמוהרנ"ת ז"ל אמר לאברך אחד אם תהיה בקי ב"לקוטי מוהר"ן", התולעים בקבר לא יגשו אליך, אמרתי בוודאי זה מסוגל גם בחיים חיותי כשנטפלו אלי כל מיני שרצים ותולעים וכו', אשתמש עם העצה הזה וכך עשיתי ובאמת זה עזר מאד, והכלל רואים מזה שאם אדם בקי בספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", נשמר מכל מיני מזיקים, ולכן אל תהיה בטלן תקבע לעצמך שיעור יומי ב"לקוטי מוהר"ן" כפי שנחלק לימי החודש, ואם לא תספיק את כל השיעור יומי תלמד רק חצי, ובחודש הבא תלמד את החצי השני, וכך תזכה לסיים על כל פנים כל חודשיים את ה"לקוטי מוהר"ן" אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ה) שהספר שלו הוא שמירה לבית, וכן אמר (שם סימן שמ"ט) שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו "לקוטי מוהר"ן", והפליג מאד מאד במעלת האדם שיזכה להתמיד בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן".
אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך על ידי שלוחיו וכו', כי הס"מ יש לו שלוחים מבפנים ומבחוץ כל מיני ליצנים שמתלוצצים מהקדושה ומקררים מאמונת חכמים וכו', שועלים קטנים מחבלים כרמים שצריכים מאד מאד לשמור מהם, כי הם מאד מאד מסוכנים, וצריכים להרבות בתפלה ובתחנונים בכל יום שיהיה שמור מבעלי עבירה שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס שהם נואפים ככלבים, אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שאפילו הבל פיהם מזיק מאד, ולכן צריכים לשמור מהם מאד מאד.
והעולה על הכל צריכים לשמור על השלום בית אשר על זה אורב הס"מ יותר מהכל, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ג) מענין בני הנעורים ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. ואמר שזה מעשה בעל דבר שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. כי הוא אורב על זה מאד לתפסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס ושלום שגורם בערמומיותו לקלקל השלום שביניהם; ואוי ואבוי לאדם שמזלזל באשתו, כי בפירוש הזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) 'אוקיירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו', וכן אמרו (יבמות סג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, עליו הדבר הראשון לעזור לאשתו בכל המובנים, ואל יהיה חכם בעיניו שיוכל לזלזל באשתו, כי אחר כך יהיה מהצועקים ואינם נענים, ולכן אשרי אדם שהוא חכם ויודע מראש מה יהיה בסוף, כי אם יסתכסך עם אשתו, אזי היא תברח לו, ואז יתחיל לסבול הסבל הגדול וכו', ומה הוא צריך את זה?
תאמין לי אם היית מתמיד בספרי רביז"ל, היית זוכה לדעת מיושב באופן אחר לגמרי.
נא ונא תראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') על מאמרם ז"ל (ברכות נד:) מחנה ישראל כמה הוי, תלתא פרסא, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות בכל יום, הוא נמצא במחנה ישראל, ואיך שהוא רק מתקרר ומתחיל להתרשל מאיזה תפלה לא להתפלל במנין, זה כבר קליפת עוג מלך הבשן שיעקור אותו מהיהדות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהעלותך י"ז סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי באמת מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד שהכל בהשגחה פרטית, אזי כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) אשר באמת אמונה הוא ענין חזק מאד, וחייו חזקים מאד על ידי אמונה, כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא, אבל מחקר שהולך בחקירות ואין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות, ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו; על כל פנים איך שהוא כשאדם מתחזק באמונה, אזי החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי, ולא בחינם שרביז"ל אמר למוהרנ"ת ז"ל בשעה שתחדש חידושי תורה, כשתגיע לאמונה ולצדיק, תרחיב את העט, זאת אומרת שיכתוב הרבה בענין אמונה ואת נחיצותה, וכל היהדות תלוי בזה, וכן שיכתוב הרבה בענין מעלת ההתקרבות אל צדיק אמיתי שלא נותן לו מנוח לרגע, מחזק מעודד ומשמח אותו.
ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ומתמידים בספריו הקדושים, וזה כל חיותינו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו, וצריכים לשמור מאד מאד משועלים קטנים מחבלי כרמים, שהם מדברים על צדיקים וכו', וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ח) על הפסוק (תהלים ע"ג ט') "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ", כי עכשיו נתפשט האפיקורסות שהותרה הרצועה לדבר סרה על כל הצדיקים ועל כל יראי השם. והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם שאינו משגיח על כל העולם, ובאמת זה האפיקורסות הוא נגד השם יתברך בעצמו, אך שהם בושים לדבר בפיהם על השם יתברך, על כן הם מהפכין אפיקורסות שלהם לדבר על העולם. וזהו "שתו בשמים פיהם", שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמים, כי עיקר דבריהם נגד השם יתברך כביכול, אך "לשונם תהלך בארץ", שמחמת שבושים לדבר בפיהם נגדו יתברך, על כן לשונם תהלך בארץ שפושטין לשונם נגד העולם, אבל באמת "שתו בשמים פיהם"; ולכן אם תשמע איזה נחש מדבר נגד צדיק אמיתי שדבוק בו יתברך, תשמור ממנו מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד, וכמו שנשמרים מנחש ארסי, כך צריכים לשמור מאלו שהולכים לרכל מזה לזה וכו', ומזה לזה וכו', נגד הצדיק, וזה סימן שהוא נואף רחמנא לישזבן, כמו שכתוב (תהילים נ"ה כ"א) "שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו", וזה ברור כשמש, ורואים בחוש נואף מפורסם שנודף ממנו הניאוף, לא מתבייש ללכת מזה ואל זה לרכל ולדבר נגד הצדיק, שהוא בעצמו אוכל מפיתו, או לאותו בושה או לאותו חרפה, אבל כבר אמרו חכמינו הקדושים (סוטה מט:) פני הדור כפני הכלב, וכלב הוא הנואף שבחיות, רואה כלבה בצד רחוב זה, הוא רץ אחריה, רואה כלבה אחרת בצד רחוב זה, הוא עוזב את הכלבה הראשונה ורץ אל השניה בלי בושה, וכך נוהג היום שנואפים ככלבים לא מתביישים לדבר על צדיקים הדבוקים בו יתברך, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה מ"ב סימן ט') חצוף בחיה כלב, ולכן צריכים לשמור מאד מאד מכלבים כאלו שהם עזי פנים שבדור, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ') כמו שכתוב (ישעיה נ"ו) "והכלבים עזי נפש", והם עומדים וחולקים על תפלות איש הישראלי, ולכן צריכים לשמור מהם מאד מאד.
חסדי השם יתברך יש לנו קהילה נהדרת שאין לנו ממה להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור את הד' אמות שלנו שלא יכנסו בינינו כלבים נובחים, שהם עזי פנים שבדור, ולשמור מאד על ילדינו, ולכן כל אבא צריך לקחת את בנו עמו לבית הכנסת בשבת, וידאג שהוא ישב על ידו, ומי שלא עושה את זה הוא פשוט מופקר, אין דבר כזה אני לא יכול להשתלט עליו וכו', צריכים רק לרצות אזי יכולים, כי הבנים צריכים להיות עם האבות בתפלה ובפרט בשבת, וזה דבר גדול מאד וחינוך טוב להבנים, וכן אשרי מי שיכול ללמוד בשבת עם ילדיו במסגרת "אבות ובנים".
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה נעשה תהלה לאל הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יש על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו', תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, ורואים איך שישראל קדושים הם, שבאים ונכנסים בהחנות וכל אחד קונה מה שהוא צריך ליהדות, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ואוי להם להרשעים הארורים שמנעו מהם עד עכשיו יהדות, ולכן ראה גם אתה להכנס בחנות, ולקנות שמה כל מה שאתה צריך, כי זה זיכוי הרבים, כי אני רוצה להרחיב את החנות יותר ויותר, וזה אחד מהמתנות שנתן לי הקדוש ברוך הוא, שנזכה להיות ממזכי הרבים, כי אם היית יודע איך אנשים שהיו עד עכשיו רחוקים לגמרי מהיהדות וכו', נכנסים ומתענינים לקנות ציצית או תפילין או מזוזות וכו', זה הנחת הכי גדולה, ולכן גם אתה תקנה את כל מה שאתה צריך בהיהדות בהחנות שפתחתי, ובפרט שעכשיו יש מבחר של כל מיני ספרי רביז"ל שנדפסו בכל מיני מהדורות וכו', וכן כל ספרי חסידות וכו', וכן כל ספרי היסוד שיהודי צריך בביתו, ובזה שאתה תכנס לקנות, אתה מחזק את החנות שנוכל לפתח את זה יותר ויותר.
חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה לאדם, כי אין עבודה שבא קשה לאדם כמו שמחה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העוביות והגשמיות, וכל כך חבל כי הנשמה מושכת רק לרוחניות ששם מקור השמחה, והגוף סוחב ומושך רק בגשמיות ששם מקור העצבות והמרירות והדכאון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ולכן תראה מה לפניך, תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך י"ח סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש אתכם שתתחזקו יחד לחיות אחד עם השני בשלום גדול מאד, ולשמור את עצמם ממחלוקת וממריבות, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואני מאד מאד רוצה שזה יהיה בקהילתינו הקדושה, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאד מאד שנוא המחלוקת, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ח' סימן י"ז) אף על פי שישראל עסוקין במלאכתן כל ששת ימים, וביום השבת משכימים ובאים לבית הכנסת, וקורין קריאת שמע ועוברין לפני התיבה וקורין בתורה ומפטירין בנביא, והקדוש ברוך הוא אומר להם בניי הגביהו קולכם, כדי שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרת, ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, שלא יאמרו מלאכי השרת לפניי רבונו של עולם תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין בה, והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, ואתם מקיימים אותה בשלום; ולכן בואו נעשה התחלה מהשבת הזה לשמור מאד שיהיה רק שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, ושלא יהיה שום קנאה ושנאה בין אחד להשני, ואמרו חכמינו הקדושים (ספרי ראה) לא תתגודדו לא תעשו אגודות אלא היו כולכם אגודה אחת, ואני רגיל לומר בכל שנה בראש השנה לפני תקיעת שופר, אם יש פה בינינו אחד ששונא את השני, שיעשה לי טובה ויעזוב את הבית הכנסת, אני לא מעוניין שבתוך הד' אמות שלנו ימצא שני אנשים ששונאים אחד את השני, כי זה גורם קטרוג גדול למעלה, ואותו דבר אני אומר פה ביבנאל, מי שרוצה לגור פה צריך להתאמץ מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, ומי שלא יכול לעמוד בזה, שיעשה לי טובה שילך לחפש קהילה אחרת במקום אחר, כי אצלינו העיקר הוא השלום והאהבה והאחדות, וצריכים לשמור מאד מאד מאלו המדברים, שאמר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ג') שהמדברים הם השדים וכו', שגורמים פירודים וכו', אלו הם המחרחרי ריב וכו', ומוליכים לשון הרע מזה אל זה וכו', מאלו צריכים לשמור מאד מאד.נא ונא תקחו את עצמכם בידכם ותתחילו לשמור על הילדים שלא יסתובבו בשבת על הרחובות בלי מעש, כי כל אבא צריך שיקח את הבנים שלו לבית הכנסת, ולהקפיד שהם ישבו על ידו, ולא לתת להם להסתובב בחוץ בשום פנים ואופן, וזה מעיקר החינוך, ולא לומר שאני לא יכול להשתלט עליהם וכו', אלא לומר שאני לא רוצה וכו', כי כך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, אין דבר כזה אני לא יכול, תאמר אני לא רוצה, ודעו לכם כי מעיקר החינוך לקחת את הילדים לבית הכנסת ושישבו על יד האבא, ושיענו אמן יהא שמיה רבה קדושה וברכו וכו' וכו', אבל כמובן הכל בדרכי נועם, לא לתת מכות להילדים, שרביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, וכן להביא את הילדים לאבות ובנים וללמוד עמהם.אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, בואו נעשה התחלה חדשה על כל פנים משבת זו שירגישו את אור השבת בקהילתינו הקדושה, ושכל אחד ילך עם בגדים לבנים, אשר בזכות זה מוחלין כל העוונות, ובפרט כשהולכים בארץ ישראל עם בגדים לבנים, אמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע, על ידי זה יכולים לקרב את הגאולה, והלך לפרסם את זה, והס"מ בא ואמר לו אם אתה לא מפסיק מלפרסם את זה, אני יקח את עצמי עליך וכו', והוא נבהל והפסיק וכו', על כל פנים רואים מזה גודל הענין ללכת בשבת עם בגדים לבנים דייקא, שעל ידי זה מוחלין לאדם את כל העוונות.תשתדלו מאד מאד שישרה בקהילתינו אוירה של שמחה ואחדות ואהבה, והעיקר לזכור שמה שחוטפים כל יום מקרא משנה גמרא וכו', זה מה שילך לפנינו, וכן בזה שנכניס לפני כל תפלה כמה פרוטות לצדקה, וכן שנעשה מצוות בכל יום, זה ילך לפנינו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתם לא יכולים לתאר איזה שמחה יהיה לכם שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתתם כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא היה לי שכל בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, ולכן אשרי מי שמכניס את הדברים אלו בתוך לבו, וחוטף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, ואז טוב לו בזה ובבא לנצח נצחים.

המאחל לכם שבת שלום
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהעלותך י"ח סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

הנה אנחנו נכנסים בשבת חדשה שעדיין לא היה, ולכן צריכים לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת צריכים להיות רק בשמחה עצומה, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקונה, מיד היה בן דוד בא, ולכן ראוי לכל בר ישראל להתיישב בישוב הדעת אמיתי, מי יודע אם לא נתחזק יחד לכל הפחות משבת זו לשמור את השבת על ידי זה נקרב את הגאולה, ועיקר שמירת שבת הוא לא להיות בכעס כל השבת, ולא לריב עם אף אחד, ומכל שכן לא לדבר בו דברים בטלים, כמאמרם ז"ל (שבת קיג:) ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, כי אסור לדבר דיבורים בטלים בשבת, וכן לשמור ללכת בבגדי שבת (שם) וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול, ובפרט מי שהולך בבגדי לבן בשבת בארץ ישראל, הוא מקרב את הגאולה, ולכן ראה על כל פנים לקבל את השבת הזה בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך, ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה, ואי אפשר להסביר לבני אדם את גדולת השבת, כי השבת נדמה כחתונה גדולה ונותנים לנו רשות להציץ בה וכו', כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רנ"ד) לענין קדושת שבת, ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאד, ושמחים ומרקדים שם הרבה מאד מאד בשמחה וחדוה גדולה, ועומד אחד ומלביש עצמו בבגדיו היקרים, ורץ מהרה ורוצה להכנס ולשמוח שם, אבל צריכים זכיה שיוכל לראותו מן החרכים מתוך סדק קטן (שקורין שפארינע), ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תראה להיות כל השבת בשמחה, ותשמור מאד לא לריב עם אשתך ועם ילדיך, אדרבה תכניס שמחה בתוך ביתך, והעיקר שתיקח את הבנים שלך לבית הכנסת, ותקפיד שהם ישבו על ידך, אל תיתן להם להסתובב בחוץ בשום פנים ואופן, וזה מעיקר החינוך, ואל תאמר שאתה לא יכול להשתלט עליהם וכו', תגיד שאתה לא רוצה וכו', כי מעיקר החינוך לקחת את הילדים לבית הכנסת ושישבו על יד האבא, ושיענו אמן יהא שמיה רבה קדושה וברכו וכו' וכו', אבל כמובן הכל בדרכי נועם, לא לתת מכות להילדים, שרביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, וכן תביא את הילדים לאבות ובנים ותלמד איתם, אני מאד מקווה שהפעם תכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותהיה בשמחה כל השבת כולה מבואו ועד צאתו, כי הזכות הזה עולה על כל הזכויות, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ו) בעת שאדם שומר את השבת, גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, ומקיימו בתמימות ובפשיטות גדול, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו פרק כ"ו) קדושת הקדוש ברוך הוא וקדושת שבת וקדושת ישראל שלושתם חשובין כאחת.נא ונא תראה להתבודד בשבת, כי התפלה שאדם מתפלל בשבת זה ענין אחר לגמרי, ותזכור אשר אפילו דיבור אחד זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, מכל שכן עוד דיבור ועוד דיבור וכו' וכו', ואל יקל בעיניך דיבור אחד, ורביז"ל ביקש אותנו כל כך הרבה על ענין זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שדבר זה מטהר את המח מחשבה מכל מיני שטויות ודמיונות וכו', כי אין עוד דבר שמטהר את האדם כמו שיחה בינו לבין קונו, ועל כן תהיה רגיל בזה כל יום, ומכל שכן בשבת קודש.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שלח כ' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, וזה המצוה שבו כלולים כל המצוות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') כשאדם שש ושמח במצוות הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נכנס עם שמחתו, בשמחתו יתברך, ונעשה יחוד השלם, ולכן אשרי האדם שתמיד שש ושמח, והוא במצב רוח טוב, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) כשאדם יש לו אנפין נהורין פנים מחייכות, יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, ולכן תקבל את כל בר ישראל בסבר פנים יפות, והעיקר תשמור את עצמך מכעס וקפידות, שלא תכנס בעצבים וכו', ומכל שכן שיהיה לך סבלנות לאשתך ולהילדים, אשר אין עוד מדריגה יותר גדולה מזו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) אשר אריכת אפיים שזה מדה של סבלנות, זה זוכים על ידי תוקף האמונה, כי אדם צריך להחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, אשרי מי שמכניס ידיעות אלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.
נא ונא חוס וחמול על נפשך, ותשתדל ללמוד את הדף היומי, אשר דף גמרא זה חיות להנפש, ואי אפשר להסביר לבן אדם מעלת דף גמרא, כי זה קשה מאד מאד להסביר לו, כי על פי רוב אדם לא רוצה להאמין מה כבר יהיה אם אני ילמד גמרא? אבל באמת בזה תלוי כל הצלחתו הגשמי והרוחני, ואפילו לימוד בגירסא זה דבר גדול מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", ומובא בזוהר (קדושים פה:) ומאן דתיאובתיה למלעי באורייתא [ומי שיש לו רצון ללמוד תורה] ולא אשכח מאן דיוליף ליה [ולא מוצא מי שילמד אותו] והוא ברחימותא דאורייתא לעי בה [והוא מרוב אהבה לומד תורה] ומגמגם בה בגמגומא דלא ידע. [ומגמגם בלימוד ולא מבין מה שלומד] כל מלה ומלה סלקא [כל מילה ומילה עולית למעלה בשמים] וקודשא בריך הוא חדי בההיא מלה [והקדוש ברוך הוא שמח עם המילים שהוא גורס] וקביל לה ונטע לה סחרניה דההוא נחלא [ומקבל אותם מילים ונוטע מזה אילנות סביב על נחל העליון] ואתעבידו מאלין מלין אילנין רברבין ואקרון ערבי נחל [ונעשים מאלו המילים שמגמגם בתורה, אפילו שהוא לא מבין אילנות גדולות, ונקראים ערבי נחל], מכל זה רואים את מעלת האדם שזוכה אפילו לגמגם בתורה, איך שזה מאד מאד חשוב למעלה, ועל כן תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום דף גמרא, וזה יציל אותך מכל רע, ואני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית שתציית אותי ולא תתחרט.
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, ותרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה לפני כל תפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
תשמור מאד מאד שלא יסית אותך איזה פגום ומנוול וכו', נגד קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ואתה צריך לדעת שהאור לא מתערב עם חושך, וכן הרע לא מתערב עם הטוב, ולכן החושך והרע שונאים את האור והטוב, והבוחר יבחר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שלח כ"א סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם לקבוע עיתים בתורה, כי אי אפשר להסביר את מעלת האדם הזוכה לחטוף בכל יום איזה טוב אמיתי ונצחי, אפילו קצת דקצת וכו', קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה וכו', שזה הצלחה נצחיית שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וכבר אמר רביז"ל לאחד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) שאמר לו שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן וכו', ואמר לו רביז"ל שאף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום. ואמר שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת לא) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קבעיהם נפש", היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עתים לתורה מתוך הטירדא והעסק; ובפרט שתהלה לאל אתה נמצא בקהילה קדושה כמו קהילתינו הקדושה, שהיא חממה של אמונה, ראוי לך לחטוף בכל יום איזה שיעור בלימוד תורה הקדושה, כי חבל מאד על כל יום שהולך לאיבוד, כי כל יום בזה העולם יש נגדו יום למעלה בשמים, ולכן אשרי מי ששם לב אל זה, וממלא את היום עם טוב אמיתי ונצחי, מתפללים את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, לומדים שיעור בחומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, גורסים הרבה פרקים משניות, לומדים את הדף היומי, לומדים הלכה, מחזקים יהודים אחרים ועוסקים בהפצה, עוזרים במה שיכולים לעזור בבית התבשיל, ועל כולם יוצאים להתבודד להקדוש ברוך הוא, שכל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, העיקר לא ללכת בטל, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נט.) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, ולכן תשמור מאד מאד להיות תמיד עסוק במשהו, וזה יביא לך ישוב הדעת וכו', חבל מאד שתבלה את הזמן היקר שלך בשטויות וכו' וכו', ואמר החכם "הזהר מן הזמן, כי הוא אויב רע מאד", אין עוד דבר שהורס את האדם מללכת בטל, ולכן אשרי אדם שהוא תמיד עסוק, כי מי שמסתובב בטל, לבסוף מוציא את כל העצבים שלו על אשתו ועל הילדים, ונעשה מזה מריבות וכו'.
רביז"ל רצה מאד מאד שנדבר עם הזולת דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולכן אשרי מי שיכול לצאת להפיץ ולקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא, אבל אם הוא לא יכול וכו', אזי יחזק את שאר אנשי שלומינו, העיקר לא ללכת בטל שזה הדבר הכי חמור והכי מסוכן.
אני מאד מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה העבודה הכי קשה לאדם, כי אין עבודה שבא קשה לאדם כמו שמחה, כי טבע של אדם שנמשך אחר העוביות והגשמיות, וכל כך חבל כי הנשמה מושכת רק לרוחניות ששם מקור השמחה, והגוף סוחב ומושך רק בגשמיות ששם מקור העצבות והמרירות והדכאון, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ולכן תראה מה לפניך, תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.
היום יבוא סופר וילמד עם כולם את דיני תפילין ומזוזות, וכדאי שכל אחד ישתתף שם, כי תמיד כדאי ללמוד ויש מה ללמוד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר שלח כ"ב סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה חכמינו הקדושים אמרו (במדבר רבה פרשה ט"ז סימן ו') למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה, שדיברה באחיה, והרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר, נמצא לפי זה שהמרגלים היו רשעים, וכבר כיוונו לכתחילה לדבר רע על ארץ ישראל, ולא לשמוע בקולו של משה, רואים מזה חומר העוון של אדם שמדבר רע על משה שהוא הצדיק, אפילו שתהיה אחותו, ומכל שכן אחרים שמדברים על משה, ואפילו שיהיו ראשי בני ישראל, אם רק מדברים נגד הצדיק האמת, הוא כבר בכלל רשע, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים ברביז"ל, שהוא מחדיר בנו אמונה בהקדוש ברוך הוא, להאמין שאין שום מציאות בלעדי השם יתברך כלל, וכל הקטנות והיסורים והצער והסתלקות המוחין והצער שעובר עלינו וכו', מידות רעות ואהבת רעות וכו' וכו', שגם שם נתחזק ולא נשבר, כי אלופו של עולם נמצא בכל תנועה ותנועה, וכל החשכות והיסורים והמרירות שעובר עלינו, הכל כדי לנסות אותנו אל מי נפנה בעת צרה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תראה מה לפנינו, אנחנו זוכים להיות מקורבים אל רבי אמת כזה, שלא נותן לנו מנוח יום אחד, ומזכירנו את התכלית הנצחי בכל יום ובכל שעה, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד "בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה", וכבר אמר רביז"ל לאנשי שלומינו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לנו לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ולכן עלינו למסור את נפשינו רק על נקודת השמחה, כי הרגע שאדם שמח, נתרחב מוחו ודעתו, וזוכה למצוא את הקדוש ברוך הוא אפילו בכל החשכות והיסורים המרורים שעובר עליו וכו', אי אפשר להסביר לבן אדם את הנועם והעריבות והזיו שיכולים להשיג בזה העולם, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן א') על הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה ואדונינו מכל אלקים" דוד המלך אמר "כי אני ידעתי", אני ידעתי דייקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחבירו, ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום, לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני, הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דייקא. כי אי אפשר לספר כלל; ואל זה כל אחד מאתנו יכול להגיע אם רק יחזיק את עצמו ביחד עם אנשי רביז"ל, וזה היה מעולם השיחות והסיפורים ששחו וסיפרו ביניהם אנשי שלומינו היקרים, שתמיד היה דיבוריהם רק מענין התחזקות בעבודת השם יתברך, ודיברו דיבורי אמונה, ולכן רציתי מאד מאד לחדש את ההנהגה הזו שאנשי שלומינו כשמתוועדים יחד אחד עם השני, עיקר דיבורם יהיה רק איך להתחזק יחד, ולא לדבר שטויות איפה משיגים כסף וכו', כי כלל זה צריכים לחקוק בעצמו, שבדיוק כמו שאומרים חכמינו הקדושים (עירובין יג) כל המחזר על הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, אחד שרץ אחר כבוד, אז הכבוד בורח ממנו, אותו דבר כשאדם רץ אחר כסף, הכסף בורח ממנו וכו', ולכן צריכים רק לדבר מהקדוש ברוך הוא, וממילא יהיה שפע, אני לא יכול להסביר לך איך בניתי את הבית הכנסת הזה שעלה הון תועפות, אי אפשר להסביר את זה לבני אדם, אף אחד לא יאמין, כי כל אחד חושב שיש אצלינו מכרה של כסף וזהב וכו', בשעה שכל הבית הכנסת נבנה רק על ידי עניי אנשי שלומינו, מתוקף רצונם וכיסופם, והעולה על הכל תפלתם. ולכן גם אתה תתחזק ודבק את עצמך בו יתברך, ותכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, על ידי זה תראה איך שיושפע עליך שפע גשמי גם כן, וזה אי אפשר להסביר לבן אדם שעדיין הולך בחושך.
אין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, בפרט בית התבשיל - אהל אברהם שמתפקד מותיקין עד הערב, וכלל אנשי שלומינו נהנים מזה, דבר זה אין בשום קהילה. תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, והעולה על הכל את התורה שנלמד בקהילתינו זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, אשרי מי שמצטרף לאחד מהשיעורים של הדף היומי שנלמד בקהילתינו בשש זמנים אחרים, כי אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם הזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנפש, ומאיר על עצמו את הד' מלאכים השומרים את האדם, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שלומד דף גמרא ליום, יהיה לבו נכון ובטוח שישמר מכל רע, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר שלח כ"ג סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

כל כך חבל שאתה לא מקפיד ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ותהלה לאל יש בקהילתינו הקדושה כבר שש שיעורים בדף היומי במשך היום, ולכן אשרי מי שזוכה להתחבר אל איזה שיעור, ובאיזה שעה שנוח לו, וזכור גם זכור אשר דף גמרא ליום, זה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, ושמירה מכל דבר רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות של הד' מלאכים השומרים את האדם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואם אתה לא יכול להתחבר בדיוק לאחת מהשיעורים, עם כל זאת תראה ללמוד לבד אפילו בגירסא שזה גם כן דבר גדול מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואל יקל בעיניך לימוד דף גמרא, כי זה יביא לך הצלחה בהיום, כי אין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ריד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.
זכור גם זכור שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט:) אין טוב אלא תורה שנאמר (משלי ד' ב') "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"; ועיקר הצלחת קהילתינו הוא רק שבנויה על תורה עבודה וגמילות חסדים, שזה השלוש עמודים שעליה עומד העולם, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד על נועם חלקך שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותשתדל שאחר כל תפלה ותפלה מהשלוש תפלות שילכו אנשי שלומינו בריקוד, ולשמוח על נועם חלקינו, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית.
צא מהקטנות המוחין שלך וכו', ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת וכו', כי תהלה לאל אתה מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"; אשרי מי ששש ושמח כל היום, ואשרי ואשרי מי שמשמח גם את הזולת, אשר זה מדריגה הכי גדולה, כי אין עוד דבר כל כך חשוב בשמים כמו מי שמשמח את אחרים, כי יש כל כך הרבה אנשים שעובר עליהם צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', וכשבא בר ישראל עם פנים שמחות ועליזות, הוא פשוט מחייה אותם, ואמר רביז"ל להחיות יהודי זה לא דבר פשוט, אשרי מי שיאחז בזה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שלח כ"ד סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.
העיקר אל תכנס בלחץ מכל מה שעובר עליך עניות וקטנות, כי אתה צריך לזכור טוב טוב מה שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ג') לא מי שהוא עשיר היום עשיר למחר, ומי שהוא עני היום עני למחר, אלא לזה מוריד ולזה מעלה, שנאמר (תהלים ע"ה) "כי אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים", ולכן תתחזק ביתר שאת ביתר עוז, אל תחשוב שתמיד תהיה עני וכו', הכל יכול להתהפך בין לילה ליום, העיקר תתפלל להקדוש ברוך הוא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדה ע:) מה יעשה אדם ויתעשר, אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה, אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, שנאמר (חגי ב' ח') "לי הכסף ולי הזהב" מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגי.
דע לך שהקהילה הקדושה שלנו היא יחידה במינה בכל העולם כולו, ואת החסד שיש אצלינו, כמעט שאין בשום מקום בעולם, ובזה יש לנו להתפאר מאד מאד מקהילתינו הקדושה, עד כדי כך שאנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל כל כך רגילים לטוב וכו', עד שחושבים שזה טבעי וכך צריך להיות וכו', ולכן ראה לשמוח מאד מאד שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו. תהלה לאל אנחנו קהילה מאד מסודרת, ויש לנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, ויש לנו פעוטונים וגנים ותלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות, וסמינר לבנות, וישיבה קטנה וישיבה גדולה, ושתי כוללים, ומלבד זאת לומדים אצלינו את הדף היומי במשך היום בשש זמנים, שגם בעיירות הגדולות זה חידוש, ועל כולם שיש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שגם זה חידוש גדול מאד באיזה מושבה נידחת שיהיה דבר כזה, והעולה על הכל הבית התבשיל – אהל אברהם זה חידוש שבחידושים, שכל מי שרעב וצמא כבר יכול לבוא ולאכול ולשתות בשפע, עם זה אתה צריך מאד מאד לשמוח, ואני מאד מבקש אותך שתעקור כבר את העצבות והמרירות והדכאון שנכנס בך, ותהיה רק שש ושמח ותשמח את אשתך ואת הילדים, וכן לשמח את שאר אנשי שלומינו, אשר אין למעלה מזה, כמו שאמר רביז"ל להחיות יהודי זה לא דבר קטן, וחכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; אליהו הנביא העיד על שתי אנשים שהיו משמחים את אחרים, על ידי זה הם בני עולם הבא, ולכן תשתדל גם אתה לשמח את הקהילה, העיקר שיהיה רק שמחה ואהבה וחסד בקהילתינו, ועל כולם תתפלל עבור בריאותי, כי עדיין אני זקוק לרחמי שמים מרובים, כי עדיין אני מאד מאד חלש, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לי רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד, ואזכה לבוא לגור ביבנאל, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר קרח כ"ז סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך בכל מיני אופנים שבעולם ורק להיות בשמחה עצומה, ותהלה לאל יש לנו במה להיות בשמחה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת שבדור הזה, והוא מחייה ומחזק ומעודד אותנו להחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו וכו', כי בזה העולם מנסים את כל אחד בכל מיני נסיונות קשים ומרים וכו',  ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ואת ההתחזקות הזו מקבלים מרביז"ל, ולכן עלינו להתקרב ביתר שאת ביתר עוז אליו, וזה על ידי שקידה רבה בספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", כי רביז"ל רצה מאד מאד שנלמוד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן", עד שיהיה שגור על פיו, וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; ולכן אל תהיה בטלן, תקבע לעצמך קביעות בכל יום ללמוד ולעיין בספרו של רביז"ל "לקוטי מוהר"ן", ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, ולכן אם רוצים לראות את רביז"ל, זה רק בתוך ספרו, וככל שאדם לומד יותר את הספר "לקוטי מוהר"ן" הוא יותר מקורב אל רביז"ל, ולכן תשתדל מאד שלא יחסר לך יום אחד מבלי ללמוד "לקוטי מוהר"ן", והעולה על הכל שתשתדל להתבודד ולבקש ממנו יתברך שתזכה לקיים את עצותיו הקדושים שמלמד אותנו רביז"ל, כי התורות והמאמרים של רביז"ל כל כך גבוהים, עד שאי אפשר להשיגם אלא על ידי תפלה ושיחה בינו לבין קונו.
כמובן שהעיקר מה שאדם צריך לבקש בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממנו יתברך, שיזכה להיות בשמחה עצומה, כי על דבר זה מניח את עצמו הס"מ לארכו ולרחבו למנוע ולעכב מלהיות בשמחה, כי השמחה בעצמה זה רוחניות חיות אלקות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') בשעה שבר ישראל שש ושמח בקיום המצוה, על ידי זה הוא נכנס בשמחתו יתברך, וזה מה שהס"מ מאד מפחד, שבר ישראל המסובב בעוביות וגשמיות וכו', שיזכה גם הוא להיות נכלל באין סוף ברוך הוא, ולכן עושה כל מיני פעולות שבעולם להפיל את האדם בעצבות ובמרירות ובדכאון, ועלינו להתפלל בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש שנזכה להיות שמחים ועליזים, עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ותהלה לאל כל בר ישראל מלא מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ותאמין לי עם זה ראוי לנו לשמוח ולרקוד בכל יום על נועם חלקינו שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שהשמחה הזה עולה על כל השמחות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר קרח כ"ח סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, צריכים להכניס בעצמו שמחה עצומה שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, רואים בחוץ מה שקורה עם בני אדם וכו', ואין להם את ההתחזקות שיש לנו וכו', וכל כך חבל שהם לא יודעים מרביז"ל, ומהלימוד העמוק שלו שיחה בינו לבין קונו, לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם וכו', כי בלי זה אדם מבוהל ומבולבל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ח) בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם "פלייטיס" מבוהלים ומבולבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול וכו', ולכן עלינו לשבח לאדון הכל, על כל החסד שעשה עמנו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ועלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם לגלות ולפרסם את רביז"ל גם לאחרים, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) שאדם שיש לו סגולה, מהיושר שיגלה את הסגולה לעם סגולה, מאחר שאנחנו יודעים מרביז"ל, למה לא נגלה את רביז"ל לכולם, ואנחנו צריכים להרגיל את עצמינו תמיד לדבר מרביז"ל ומעצותיו הקדושים אחד עם השני, וכן עם כל בר ישראל, כי במקום שמדברים מרביז"ל, שם נמצא רביז"ל, ומוהרנ"ת ז"ל אמר, רביז"ל נמצא במקום שמניחים אותו להכנס וכו', וזה במקום שמדברים ממנו, ולכן אשרי מי שתמיד מדבר מרביז"ל, שאז נכון לבו יהיה בטוח שרביז"ל נמצא אצלו.
נא ונא ראה תראה לשקוד הרבה בלימוד משניות, שזה מזכך את הנשמה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ואמרו (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, ואם תהיה רגיל בזה, אזי אף פעם לא תשב בטל, תמיד תגרוס כמה פרקים משניות, וזה יעלה אותך בתכלית העליה, ומה גם שריבוי שקידה באמירת משניות, מביא לאדם פרנסה בשפע, אדרבה תנסה ותיווכח, רק אל תהיה בטלן, כי יבוא יום אשר אלו הפרקים משניות ישמרו עליך וכו', ויוליכו אותך אל מקום בטוח.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

2 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup