ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש מר חשוון ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש מר חשוון ה'תשע"ג

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' מר חשוון | ג' מרחשוון - מכתב כללי | ג' מר חשוון | ו' מר חשוון | ז' מר חשוון | ח' מר חשוון | י' מר חשוון | י"ב מר חשוון | י"ג מר חשוון | י"ד מר חשוון | ט"ז מר חשוון | י"ז מר חשוון | י"ט מר חשוון | כ' מר חשוון | כ"א מר חשוון | כ"ב מר חשוון | כ"ג מר חשוון | כ"ד מר חשוון - כללי | כ"ד מר חשוון | כ"ו מר חשוון | כ"ז מר חשוון | כ"ח מר חשוון | כ"ט מר חשוון - כללי

בעזה"י יום ג' לסדר נח א' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ואף שאני יודע שעובר עליך יסורים מרים וקשים מאד, עם כל זאת זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ה.) כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכאו ביסורין, ואם קבלם יראה זרע יאריך ימים, צריכים לסבול ולשתוק וכו', ולסבול ולשתוק וכו', כמאמרם ז"ל (ברכות ס"ב.) קבלה דיסורא שתיקותא, עצה לקבל את היסורים רק לשתוק, ולא להתלונן חס ושלום על הקדוש ברוך הוא, כי מה אנחנו יודעים ומבינים וכו', למה זה בא עלינו צרה כזו, צריכים רק לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תצא) צריך האדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שהיסורין באין עליו, למה, מפני שהיסורין מושכין את האדם להקדוש ברוך הוא, כי כשאדם שבור לגמרי, אז הוא פונה רק אליו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) אשרי אדם שנגעו בו יסורין וכבש רחמיו ולא קרא תגר; העיקר בזה העולם רק למצוא בעצמו את הטוב, ולא להשבר משום דבר בעולם, וזה עיקר גבורת בר ישראל, שאפילו שעומדים עליו כל מיני רשעים ארורים, ומחרפים ומבזים אותו, וגורמים לו צער ועגמת נפש וכו' וכו', עם כל זאת עליו להרגיל את עצמו רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ו') אם ראית שיסורין ממשמשין ובאין עליך רוץ לחדרי תורה, ומיד היסורין בורחין ממך; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תגרוס בכל יום המון פרקים משניות כסדרן, ועל כולם תהיה חזק בלימוד דף גמרא ליום, שזה מציל את האדם מכל מיני מרירות שבעולם, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מתים וכו', מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ולכן אל תהיה בטלן, תמסור את נפשך לברוח בכל יום לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות; כי בזה שתבוא להתפלל את השלוש תפלות בבית הכנסת דייקא, ואתה נותן כמה פרוטות לצדקה לפני התפלה, ואתה עונה אמן יהא שמיה רבה, קדושה, וברכו וכו' וכו', על ידי זה אתה קונה לעצמך זכויות הרבה מאד, שהם יצילו אותך מכל הצרות שלך, ומכל שכן וכל שכן כשגם תכנס לבית המדרש ותלמוד שמה בכל יום מקרא משנה גמרא, אין לתאר ואין לשער זכותך בשמים, כי כל העולם כולו לא שווה אל דבר אחד מהתורה, ומכל שכן כשזוכה ללמוד פרק אחד או לסיים מסכתא אחד, אין מספיק שכר בשמים לשלם לו, ולכן אל תהיה בטלן, עובר עליך משברים וגלים, תברח רק אל הקדוש ברוך הוא, תרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, וכן תתמיד בלימוד תורה הקדושה, ואז ירווח לך.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר נח ב' דראש חודש מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נכנסים בחודש חדש, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, כי החודש הזה נקרא מר חשוון, ואמרו צדיקים על שם (מגילה כ"ז:) ורחושי מרחשן שפוותיה; היינו אחר שעברנו ימי אלול הקדושים וימי תשרי הקדושים, שהירבנו בתפלות ובקשות, באמירת סליחות ותחינות ותחנונים וכו' וכו', עדיין בחודש מר חשוון השפתיים רגילים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן עלינו לשמוח מאד בכל החודש הזה, יעזור הקדוש ברוך הוא שמהיום והלאה נהיה חזקים בשיחה בינו לבין קונו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך; ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
אני מאד מאד מתחנן אליך, חוס וחמול על עצמך, ראה לדבר כל יום אפילו כמה דיבורים אליו יתברך, שזה עושה רושם בכל העולמות, והס"מ מכניס באדם יאוש וחלישות הדעת ושברון לב וכו' וכו', כאילו הוא כבר אבוד וכו', אדרבה בזה שלא תפסיק לדבר עמו יתברך אפילו כמה דיבורים, אתה מקושר אליו יתברך, וכן תהיה חזק מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי, אף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, גם כן מחמת חלישת הדעת ובלבולים וכו' וכו', אבל דע לך כי כל יום זה דור שלם, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על הפסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא" רבי יודן בשם רבי לוי אומר אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא, היינו שכל יום ויום הוא דור חדש, ואשרי מי שיודע איך לנצל את היום הזה שזה דור שלם, ולכן חטוף ואכול כל יום תורה ותפלה ומצוות ומעשים טובים, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ג) אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות ולשתות אחר כך איזה קפיטליך תהלים, ולהתלבש באיזה מצוות; ואל יקל בעיניך דברים אלו, כי יבוא היום שרק הנקודות טובות האלו יועיל לך, ולכן אל תהיה בטלן, חטוף היום את הדף היומי שהוא שבת י"ד, וכן בכל יום ויום, כי כל זמן שלומדים דף גמרא אפילו בגירסא, ניצול מכל רע, כי נעשה מסובב עם ארבע מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ואל תיקח את זה בקלות, כי זה חייך, אשרי מי שמכניס את הדברים האלו בתוך לבו, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר נח ב' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתכניס את עצמך טוב טוב במדה היקרה של לימוד זכות, כי זה יסוד היסודות אצל רביז"ל, (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאדם צריך לדון את אחרים לכף זכות, וכן לדון את עצמו לכף זכות, ועל ידי לימוד זכות יכולים להעלות מכף חובה לכף זכות, ומוהרנ"ת ז"ל אמר שעם הדרך הזה יכולים לעבור את זה העולם בשלום, וכן אמר לתלמידו ר' נחמן טולטשינר ז"ל שזה העבודה הכי קשה אצל האדם, כי אם אדם היה יכול לדון את הזולת לכף זכות, היו יכולים להחזיר את כל העולם כולו בתשובה, אך מה לעשות שהס"מ מסית ומדיח נגד כל אחד ואחד, וקשה מאד מאד לדון את הזולת לכף זכות, ולכן אני מאד מבקש אותך שלכל הפחות אתה ראה להחדיר בעצמך את המדה היקרה הזו של לימוד זכות, ותתחיל בביתך, תרגיל את עצמך ללמד זכות על אשתך, ולא לחפש ולחטט אחר מומים וחסרונות אצלה וכו', וכן תלמד זכות על חבריך וכו', וכן על כל בר ישראל, והס"מ מאד מפחד מזה, ולכן הוא מכניס בכל אדם דמיונות כאילו ההוא רוצה לעשות לו רק רע וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"א:) בשעה שעלי הכהן אמר לחנה (שמואל א' א') "עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעליך" וגו', שחנה ענתה לו לאו איכא שכינה ורוח הקודש גבך, שדנתי לכף חובה ולא דנתי לכף זכות, רואים מכל זה שאי אפשר לדון לכף זכות את הזולת, אלא כשהשכינה שורה בו, ויש בו רוח הקודש, כי הרי חנה אמרה לו לעלי (שם ט"ו) "ותען חנה ותאמר לא אדוני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפוך את נפשי לפני הוי"ה: אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרוב שיחי וכעסי דברתי עד הנה" וגו', ולכן אדם צריך להרגיל את עצמו תמיד לדון את הזולת לכף זכות, ודייקא על ידי זה יזכה שהשכינה תשרה בו, רוח הקודש יופיע אצלו, ואני מוכרח להגיד לך שזה לא עבודה קלה, כי זה בא מאד מאד קשה לאדם, כי טבע של אדם תיכף ומיד לדון את הזולת לכף חוב, הוא אפילו לא יודע מה שעובר עליו וכו' וכו', כבר כשהוא רואה דבר שלא מתאים לו וכו', או עושה דבר אחרת ממה שהוא חשב וכו', כבר דנים אותו לכף חוב, מה אתה יודע מה שעובר על האדם הזה? ולכן זה עבודה קשה מאד מאד לדון את הזולת לכף זכות, וצריכים לעבוד על עצמו שיזכה רק לראות את הזכות אצל הזולת, על אחת כמה וכמה איך צריכים לדון לכף זכות את הצדיק, ואוי לו לאדם שמחייב את הצדיק, כי לא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח לו, חכמינו הקדושים אמרו (שבת קכ"ז:) הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתחקוק בעצמך את המדה היקרה הזו של לימוד זכות על הזולת.
נא ונא אני מאד מתחנן אליך שתחוס על נפשך, ותשתדל כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, לספר לו יתברך כל מה שעובר עליך וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לשפוך שיחו ותפלה לפניו יתברך, אשר זה המפתח להכנס אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה; וכן תמסור את נפשך ללמוד את הדף היומי בכל יום, כי דף גמרא ליום רק ממשיך ישועות, הלוואי והלוואי שתציית אותי ותקיים מה שכתוב פה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח ג' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד 


חסדי השם יתברך הגעתי לכאן אתמול, ומה מאד גדלה שמחתי לראות קהילה קדושה שמואחדת יחד, זה חלקי מכל עמלי.לזאת אבקש מכל אנשי שלומינו ונא ונא לבל נשכח כרגע מה שהזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, ואצל רביז"ל היה עיקר היהדות שולחן ערוך ולכן הקמתי כאן "בית הוראה" שכל מי שיהיה איזה שאלה בהלכה או חס ושלום דין ודברים עם הזולת שיפנה תיכף ומיד אל הדיינים של קהילתינו הקדושה.דעו לכם פה זה לא הפקר, פה זה לא הרי מקלט לעבריינים או לפושעים וכו' וכו' אנחנו קהילה מגובשת, אין פה הפקרות של איש כל הישר בעיניו יעשה, יש לנו דיינים ומורי צדק, הכל צריך להתנהג כפי ההלכה, ואני עומד חזק על זה ומי שלא מתאים לו הקהילה, שילך ממקום שבא.קהילתינו הקדושה בנויה אך ורק על פי דעת רביז"ל, שאצלו היתה העיקר תורה תפילה צדקה וגמילות חסדים ולכן בואו ונתאחד יחד ואיש את רעהו יעזור, והעיקר לשמור על ילדינו כמו ששומרים על אישון עינינו שזה אצלינו עיקר גדול, כי הילדים שלנו זה העינים שלנו וכמו שאדם שומר על עיניו שלא יזוקו כך ויותר מזה צריכים לשמור על ילדינו, ולדאוג עם מי הם מתחברים וכו' ומה הם עושים וכו' ההורים הם אחראים על ילדיהם, ושלא יזרקו את האשמה על הזולת, ובפרטיות לא על התלמוד תורה ועל הבית ספר, כי אנחנו עושים מעל ומעבר לתת להילדים את החינוך הכי טוב, עם כל זאת ההורים מוכרחים לשתף פעולה עם הנהלת התלמוד תורה, ועם הנהלת בית ספר אני לא יתן בשום פנים ואופן שיקלקלו את ילדינו מרוחות זרות שבחוץ.אקווה להקדוש ברוך הוא שנזכה לגדל גדוד יראי השם שלא נתבייש עמהם לקבל פני משיח צדקינו.

המאחל לך שבת שלום


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח ג' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תכנס בלחץ וכו', כי זה יסוד החיים שאדם צריך להיות בן חורין, היינו לא להיות אף פעם בלחץ, אסור להלחיץ את עצמו משום דבר, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ו') אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה; ורביז"ל נתן לנו דרך הלימוד נורא ונפלא מאד וכו', שאפילו מי שיש לו ראש כבד וכו', וקשה הבנה, אם ילך בדרך זו יצליח מאד, כמובא בדבריו ז"ל (שיחות הר"ן סימן ע"ו) שאמר שאין צריכין בלימוד רק האמירה לבד, לומר הדברים כסדר, וממילא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו שירצה להבין תיכף ומחמת זה יקשה לו הרבה תיכף ולא יבין כלל רק יכניס מוחו בהלימוד ויאמר כסדר בזריזות וממילא יבין. ואם לא יבין תיכף יבין אחר כך. ואם ישארו איזה דברים שאף על פי כן לא יוכל לעמוד על כונתו, מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) 'לגמור והדר לסבור ואף על גב דלא ידע מה קאמר' שנאמר (תהלים קי"ט כ') "גרסה נפשי לתאבה", כי על ידי ריבוי הלימוד שילמוד במהירות ויזכה ללמוד הרבה, על ידי זה יזכה לעבור כמה פעמים אלו הספרים שלומד, לגומרם ולחזור להתחיל ולגומרם פעם אחר פעם. ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם; אבל צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר רע על אף אחד, כי זה מה שהס"מ רוצה שאחד ידבר על השני, וכל הכח שלו זה רק פירודים "הפרד ומשול", ולכן אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"א) סגולה להתמדה שיזכה להיות מתמיד בלימודו, הוא להזהר לבלי לדבר על שום איש ישראלי. כמו כשהכלה היא יפה אזי האהבה בשלימות. אבל כשיש להכלה איזה חסרון ומום, אזי בודאי אין האהבה בשלימות. כמו כן התורה נקראת כלה כמו שכתוב (דברים ל"ג ד') "תורה צוה לנו משה מורשה" ודרשו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז. פסחים מ"ט:) "אל תקרי מורשה אלא מאורסה", וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, כי ששים רבוא אותיות התורה כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, וכשיש חסרון באחד מישראל נמצא שיש חסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל, ועל כן בודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלימות. אבל כשיזהר מלדבר על שום בר ישראל ולבלי למצוא שום חסרון בשום בר ישראל נמצא שאין בהתורה שום חסרון ומום אזי בודאי יאהב את התורה מאד. ואזי יתמיד בלימוד התורה מגודל האהבה, וזהו (תהלים י"ט ח') "תורת הוי"ה תמימה" היינו כשתורת הוי"ה היא תמימה בלי שום חסרון ומום דהיינו כשנזהרין לבלי לדבר ולבלי למצוא שום חסרון בשום בר ישראל שהוא אות מהתורה, נמצא שאז תורת הוי"ה תמימה בלי שום חסרון ומום, אזי הוא משיבת נפש. כי אז דייקא זוכין לאהבת התורה ומרגישין טעם מתיקות התורה שמשיבה את הנפש מאחר שאין בה שום חסרון, ואז זוכין להתמדה.
אל תשכח שרביז"ל הזהרינו מאד מאד להיות בשמחה בשבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שהעיקר הוא להיות בשמחה בשבת, וצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה בשבת, ולשמור לא לריב בשבת, ולא להיות בכעס בשבת, רק להתענג כל השבת עם הסעודות שבת, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ז:) על הפסוק (שמות ט"ז כ"ה) "אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאוהו בשדה", ויען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ולכן צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו ולאכול בשבת שלוש סעודות, ולהקפיד מאד מאד על סעודה שלישית, כי אז הוא רעוא דרעוין רצון שברצונות, ואשרי האדם שבא לאכול בצוותא עם אנשי שלומינו סעודה שלישית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ב' לסדר לך ו' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

חזק ואמץ מאד מאד להיות רק בשמחה עצומה כי כל רגע שאתה בשמחה בזה אתה מראה טוהר לבבך שאין לך קושיות ספיקות עליו יתברך, כי אלו האנשים שנמצאים תמיד בעצבות ובמרירות ודכאון מגלים את פנימיות לבבם שיש להם הרבה קושיות וספיקות עליו יתברך רחמנא ליצלן ומחשבות של כפירות ואפיקורסות נכנס בהם ומשם באים לו כל היסורים  ולכן אמר רביז"ל ( ספר המידות אות עצבות ל"ג) מי שיש לו עצבות מביא על עצמו יסורין, ועל כן אל תהיה בטלן ראה לדון עצמך לכף זכות ותהיה רק בשמחה שזה ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד ורביז"ל הזהרנו על שמחה יותר מהכל כי שמחה מרחבת את הדעת והמח ולהיפוך על ידי עצבות באים כל המחלות והחולאים רעים.
נא ונא אל תהיה בטלן כל יום תדבר עמו יתברך אפילו כמה דיבורים כי כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה ולמען טובתך הנצחית כל יום לפני כל תפילה כמה פרוטות בקופת הצדקה ואלו הפרוטות ילכו לפניך ויצילך ממוות נצחי.
רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן תקל"ט) שטוב מאד ליתן בכל עת על פדיונות לצדיקים אפילו שלא בעת צרה ואמר על עצמו באם היה לו איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון היה נותןלו על הפדיון בכל יום ובכל עת ואמר רביז"ל (ספר המידות אות המתקת דין סימן ס"ו) צריך ליתן ממון על פדיון, ידוע בשעה שלקחו את הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע לבית סוהר על ידי מסירות והלשנות של שקר של איזה גנב ושיכור ונואף מפורסם שקרא עצמו "רב" אביגדור מפינסק (שם רשעים ירקב) אזי תיכף ומיד שלח שליח מיוחד אל הרב הקדוש מברדיטשוב זי"ע עם פדיון נפש שימתיק ממנו את הדינים והשליח מרוב בהלה וצער כשהגיע אל הרב הקדוש מברדיטוש זי"ע שכח את שם אמו של הבעל התניא זי"ע ויפתח הרב הקדוש מברדיטשוב את החומש ונפתח בפסוק (בראשית מ"ב א') וירא יעקב כי יש שבר במצרים וגו' ענה ואמר אָה יש שבר ש'ב'ר' שניאור בן רבקה אַה יש סבר ותקווה שהכל יתהפך לטובה ויצא זכאי וכך נתקיים רואים מזה שאפילו צדיק קדוש כמו הבעל התניא זי"ע גם שלח תיכף ומיד על פדיון בעת צרה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לתת על פדיון נפשינו כל יום ויומתק מאתנו כל הדינים על ידי פלא עליון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ג' לסדר לך ז' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל הכוחות לא ליפול מהאמונה  הקדושה כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה וצריכים לחפש ולבקש בעצמו היכן אוחז באמונה כי יש סובלי חולאים שעיקר הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון האמונה, ולכן הזהרנו רביז"ל מאד מאד על אמונה, כי כשיש לאדם אמונה יש לו כבר הכל, וכמו שאמר החכם מכל אדם (משלי ל"ג) איש אמונות רב ברכות, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא וכשיש לאדם אמונה ברורה ומזוככת אשר דבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון אזי הוא תמיד שש ושמח וחי חיים טובים ונעימים חיים מאושרים כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) על ידי אמונה זוכה לאריכת אפיים שהוא המדה היקרה של סבלנות, וידוע אשר אי אפשר לעבור את החיים בטוב אלא על ידי מדת הסבלנות לא לדחוק את השעה כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס"ד) כל הדוחק את השעה, השעה דוחקהו ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות גזילה הלכה ה') שכל הצרות שיש לאדם זה בא לו רק מחמת דחיקת השעה, כי אפילו עבירות שאדם עובר רחמנא ליצלן זה בא רק מחמת דחיקת השעה, הוא צריך כבר על המקום וכו' אין לו זמן לחכות וכו' ולכן אשרי מי שחזק באמונה פשוטה בו יתברך ומרבה לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור שמדברים עמו יתברך זהו הצלחה נצחיית
נא ונא אל תהיה בטלן כל זמן שהפה שלך יכול לדבר וכו' במקום לפטפט סתם דברים בטלים עם זה או עם זה וכו' יותר טוב שתרגיל עצמך לדבר עמו יתברך ועל ידי זה תהיה דבוק בו יתברך והוא ישמרך מכל רעה.
זכור גם זכור שרק הקדוש ברוך הוא קובע מה יהיה ולכן מה לך להתערב בדברים שלא שייכים אליך? אתה ברח לך רק אליו יתברך ואז טוב לך כל הימים.
הרבי רב אלימלך זי"ע היה לו תלמיד קדוש בשם רבי שמעון דייטש מדאברמיל זי"ע והוא היה תמיד מעורר את תלמידיו על אחדות ואהבה ואמר שקיבל מרבו, באם היה היה בין החברייא קדישא אחדות אמיתיית לא היה חסר לאף אחד פרנסה , כי אחדות בין התלמידים משפיע פרנסה, אבל אחדות תלי באמונה ככל שאדם מחדיר בעצמו שהכל זה אלקות אזי מתאחדים יחד יותר ויותר ונפתח צינור רחב לכולם ומשם משפיע הקדוש ברוך הוא פרנסה בהרחבה ולכן הלוואי היה בנינו אחדות אמיתי ואזי היה נשפע אלינו פרנסה בהרחבה ולאף אחד לא היה חסר שום דבר.
היום זה יום ההילולא של הצדיק הקדוש הזה רבי שמעון דייטש מדאברמיל זי"ע והיה רגיל לומר על ידי אחדות שיש בין התלמידים על ידי זה מתבטל לגמרי הס"מ שמקטרג על נשמות ישראל, אשרי התלמידים שמחזיקים עצמם ביחד.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

היום בערב זה ההילולא של אמי מורתי ע"ה רציתי שתבוא מוקדם בשעה שש וחצי שאזכה לעשות סיום.

בעזה"י יום ד' לסדר לך ח' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא תעשה כל מה שביכולתך לעשות בכל פעם התחלה חדשה, ורביז"ל אמר פעם לא מיבעיא שבכל פעם יוצא ממני דיבור חדש לגמרי אלא אפילו כל נשימה היא אצלי ענין חדש ובזה רצה להחדיר בנו איך שצריכים להתחדש בכל פעם ולא להתבלבל משום דבר שבעולם כי רוב בני אדם נופלים בדעתם רק מחמת העבר שלהם וכו' אבל אם אדם מרגיל עצמו לילך בדרך ושוכח את העבר שלו וכו' לגמרי לגמרי על ידי זה הוא יכול להתחדש בהתחדשות חדשה בכל פעם אשרי מי שחי את חייו בצורה כזו להתחיל בכל יום ובכל שעה ובכל רגע מחדש ואינו מתבלבל משום דבר שבעולם כלל. מה אומר לך הנה יום לילה וכו' והכל פורח ומה נשאר מהאדם? רק אלו הנקודות הטובות שלוקט בכל יום תפלה בציבור ועניית אמן יהא שמיה רבה קדושה וברכו צדקה וגמילות חסדים ולעשות טובה ליהודי וכן מה שזוכה לחטוף בכל יום מקרא משנה גמרא הלכה וכו' שזה חלקו לנצח, עשירות נצחי על אפו ועל חמתו של הס"מ שרוצה לשבור אותו מה שווה כבר כל התורה והתפלה והמצוות שלך? ועל זה בא רביז"ל להלחם ומגלה לנו אשר אין שום יאוש כלל ואם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן.
היום הדף היומי שבת כ"א והוא סוגיה דכבתא המדברת מכל הלכות חנוכה וראוי לך לחזור על הדף כמה פעמים ויהיה נצרך לך לימי חנוכה מאד.
אשרינו ואשרי חלקינו שאנו זוכים ללמוד בכל יום דף גמרא שזה הצלחה נצחיית.
היום זה יום הילולא של אמי מורתי אבקש אותך שתלמד פרק משניות עבור נשמתה מלכה בת חיים שלמה וליתן צדקה לטובת נשמתה ותתפלל על בריאותי ואהיה לך אסיר תודה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר לך י' מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

ראה לחזק עצמך ביתר שאת וביתר עוז ותוציא ממך את כל המרירות והחלישות הדעת שנכנס בך וכו' כי הכל מחמת חטאות נעוריך שעדיין לא תיקנת כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן א') מי שלא תיקן חטאות נעורים על ידי זה באים לו דאגות כל כך חבל לך שתענה עצמך בעינוים בחינם עם דאגות ועצבות ודימיונות וכו' וכו' בשעה שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן והוא יתברך כולו טוב כולו חסד ורחמים ורק מצפה שנדבר אליו יתברך ונשיח ונספר את כל אשר עם לבבינו אליו יתברך ודע לך שאפילו דיבור אחד מנענע את כל העולמות ואם היית חזק בזה לא היית מפסיק מלדבר עמו יתברך, כל כך חבל שעובר עליך יום אחר יום ואינך מדבר עמו יתברך והכל מפני שאתה חושב שצריכים לדבר הרבה עמו יתברך וכו' אזי אתה לא מתפלל ומדבר עמו יתברך אפילו דיבור אחד.
חזק ואמץ מאד מאד בענין זה להיות רגיל בשיחה בינך לבין קונך וזה יביא אותך אל מדת הסבלנות שתעקור מעצמך את הכעס שהורס אותך לגמרי.
 מה אומר לך ללמוד דף גמרא בכל יום כפי סדרת הדף היומי זהו חיות לנפש, וכל כך חבל על כל יום שנחסר לאדם דף גמרא, וזה אבידה גדולה, ולכן אל תהיה בטלן כל יום תגרוס ותלמוד את הדף היומי ואם תוכל לחזור על זה כמה פעמים, אזי בעת שתזכה לסיים את המסכתא נמצא שסיימת את המסכתא כמה פעמים וזה לא כל כך קשה לחזור בכל יום את הדף פעם פעמיים או אפילו שלוש וכו' ואם תרגיל עצמך כך אזי תרגיש כל מיני חיות ועריבות ונעימות.
נא ונא להיות בשמחה כל ימי השבת, כי מי ששמח כל השבת מוחלין לו על כל עוונתיו.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר וירא י"ב מר חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

דע לך שהיום מתחיל שבוע חדש, שבוע שעוד לא היה בעולם, ואתה יכול לזכות לדברים עליונים שאין לתאר ולשער כלל, כי כל שבוע זה ענין אחר לגמרי וגורם תיקונים גדולים בעולמות העליונים, כי כל שבוע זה פרצוף אחד מהעולמות העליונים חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד והשבת היא המלכות ובזה נשלם פרצוף שלם.
ולכן אל תהיה בטלן קח את עצמך בידך ותעשה התחלה חדשה הן להקפיד לבוא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת ולהתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה מעריב שגורמים זיווג עליון בכל העולמות וזה נעשה על ידי כל בר ישראל אפילו מהפחות שבפחותים וכו' צריכים רק אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך.
וכן תרבה לעשות חסד עם הזולת לדבר על לבו שיתחזק ועל ידי זה הדיבורים יחזרו גם אליך כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ח) כשאדם מדבר עם הזולת אזי הדיבורים חוזרים אליו בשעה שהוא מחזק אחרים באותה שעה הוא מתחזק בעצמו ולכן אשרי מי שרגיל לחזק בכל יום אחרים ועל ידי זה גם לו יכנס התחזקות.
וצריך שתדע אשר בזה העולם צריכים הרבה התחזקות כפי המרירות וכו' החלישות הדעת הקטנות הספיקות וכו' העקמומיות וכו' שמכניס הס"מ בלב, האדם הוא צריך להתחדש ולהתחזק בכל יום ולכן ראה לדבר עם אחרים בכל יום רק דיבורי אמונה והשגחה פרטית וזה יקפוץ חזרה אליך.
נא ונא אל תהיה בטלן תלמוד היום מקרא: מפרשת שבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירש"י וכן להרבות בפרקים משניות שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה ומקשר את נשמתו לשורשה ועל כולם דף גמרא בסדר הדף היומי או לבד או עם חברותא או לשמוע שיעור ואל יקל בעיניך דבר זה וכן תעורר ותחזק אחרים ללמוד דף גמרא שהיא שמירה להנפש.
נא ונא אל תהיה בטלן כלל אלא זכור גם זכור אם חכמת חכמת לך אם תהיה חכם ותציית אותי אתה החכם הכי גדול כי זה מה שבידך זה בטוח ואם לצת לבדך תישא ואם תעשה ליצנות מכל זה אתה עושה ליצנות מעצמך וזה הס"מ ימ"ש שוחק ממך ומתלוצץ ממך וכו' וכו' ולבסוף אתה נופל בידו.
ולכן קח עצמך בידך ותהיה רק בשמחה ותשמח את אשתך כי (ראש השנה ו') אשה בעלה משמחה ותשבור את הכעס והרציחה שבך שבא מפגם הברית הוצאת זרע לבטלה שגורם שאדם יהיה תמיד בכעס וברציחה ובמצב רוח מדוכא וכו' כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות עצבות סימן א') מי שלא תיקן חטאת נעורים על ידי זה באים לו דאגות ולכן כלך מכעס ודכאון עצבות ומרה שחורה וכו' כי בזה אתה מראה שאתה פגום רחמנא ליצלן.
הרגל עצמך במדת הסבלנות ותלך תמיד עם אנפין נהורין פנים שמחות אשר על ידי זה תקבל את פני הצדיק כמובא בדבריו ז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ג) אשרינו שזכינו להיות מקורב אל רבי כזה שלא נותן לנו לישון אלא מעורר אותנו מהשינה בכל יום מחדש.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

היום בלילה יש שיעור להנשים ראה שאשתך תגיע כי יש משהו מאד נחוץ לומר להם.

בעזה"י יום ב' לסדר וירא י"ג חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך כל יום זה בריאה חדשה ומי שזוכה לדעת נקי ולמוח מזוכך רואה את אורו יתברך המאיר לארץ ולדרים עליה ומתדבק בו יתברך ושר שירות ותשבחות אליו יתברך ונותן תודה והודאה על כל פרט ופרט מפרטי החסדים שעושה עמו השם יתברך ואז כל היום הולך כבר בצורה אחרת לגמרי לגמרי רק רואה את הטוב מכל הבריאה, ורוצה לחטוף מה שיותר פסוקים מתנ"ך ופרקים משניות ודפים גמרא וסימנים שולחן ערוך וכו' וכו' ולהרבות בצדקה וחסד ולעזור לזולת.
מה שאין כן מי שעדיין מוחו ודעתו מלא צואה וטינוף מפגמי הברית שלו והוא מלא מחשבות מגונות והרהורים רעים, לו העולם חשוך וכו' והוא רק מסתובב ממורמר והחיים שלו אינו חיים והולך בטל עד שזה משגע אותו לגמרי כמאמרם ז"ל (כתובות נ"ט.) הבטלה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה רחמנא ליצלן ואינו פותח ספר רק מסתובב כל היום עם הפלאפון ומפטפט עם כל אחד דברים בטלים ומבוטלים שאין בהם שום תכלית סתם דיבורים של מה בכך וכו' עד שמרוב שעמום הוא עושה הזיקות והוא לא יודע שמה שהוא עושה להזולת יקבל חזרה כפל כפליים וכו' וכו'.
ולכן אני מבקש אותך חוסה על נפשך ותציית את רביז"ל להיות בשמחה ותחדיר בעצמך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא ותהיה רגיל ללכת עם פנים שמחות אנפין נהורין ותרבה לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור זה קרן נפלא.
אל תהיה בטלן קח את עצמך כבר בידיך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

ראה לחזק עצמך ביתר שאת באמונה פשוטה בו יתברך, ורואים ושומעים איך שכל העולם רועדים וגועשים ממה שקורה עכשיו בארצות הברית סופה כזו שעוד לא היתה, ונתקיים (תהלים ק"ד ל"ב) "המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו" אנשים לא חלמו שגם באיזורים היהודיים יכול לקרות דבר כזה וכו' והכל כדי לעורר מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים כדי שנזכור שיש מנהיג לבירה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד ובמשפט והכל כדי לזכור ממנו יתברך ולפנות רק אליו יתברך, כי תכלית הבריאה היתה רק כדי להכירו יתברך מפרטי הבריאה ונזכה לגלות את ההסתרה שבה אנחנו נמצאים.


נא ונא הרגל עצמך לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זהו הצלחה נצחיית ועל ידי שיחה בינך לבין קונך נבנית האמונה הקדושה ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
ולכן אשרי ואשרי מי שמכניס עצמו היטב בתוך האמונה הקדושה שזה הנועם העליון כי אין עוד נועם ועריבות יותר מזה כשבר ישראל חי עם הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיל עצמו לדבר אליו יתברך אשרי לו בזה ובבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

 

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

 

מאד מאד אני מבקש אותך שתעבוד העיקר על מדת השמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו.

וצריך שתדע שרביז"ל לא נותן עצה שכדאי להיות בשמחה, אלא מדגיש מצוה גדולה להיות בשמחה, כי בזה שאדם שש ושמח עם נקודת יהדותו בזה הוא מגלה טוהר לבבו וכמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו ולכן צריכים למסור את נפשו העיקר להיות בשמחה ותיכף ומיד כשבר ישראל בשמחה על ידי זה נעשה כלי לקבל את אור האין סוף ברוך הוא ועולה ונתעלה מעלה וכו'.
מה אומר לך החיים כל כך קצרים הנה יום והנה לילה וכו' וכל כך חבל לעבור את היום עם דאגות או מרירות ועצבות וכו' אשר דבר זה רק מסבך את האדם יותר ויותר וכו' אבל כשבר ישראל שש ושמח על ידי זה נעשה בן חורין ממש (עין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') ועיקר השמחה שלנו צריך להיות שאנחנו מקורבים אל בן השמחה הנכלל במקור השמחה ועוסק לקשרנו אל שורש השמחה ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) אתם צריכים לשמוח שיש לכם רבי כזה ואמרו על זה אנשי שלומינו באם לא שמחים עם זה, זה פגם באמונת חכמים.
ההכרח לומר לך כי עיקר ההתקרבות אל רביז"ל הוא רק על ידי לימוד ספריו הקדושים כי  פניו שכלו ונשמתו הוא בתוך ספרו(לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב), ולכן אשרי מי שמתמיד ביותר  בשיחותיו הקדושים שבספרי "שיחות הרן" "חיי מוהרן" שהם השיחות שרשמם מוהרנ"ת ז"ל והם נקיים מכל מכל מיני כח המדמה שיש בשיחות של מה בכך וכו', עלינו לרקוד מרוב שמחה שאנחנו יודעים מרביז"ל והעיקר משתוקקים לעשות רצונו להיות רק בשמחה עם הנקודות טובות שיש בנו.
נא ונא הרגל עצמך לדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור זה הצלחה נצחיית ומדבק עצמו בו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל המלך.
מה אומר לך עם ענין של שמחה והתבודדות ראוי לנו לרקוד בכל יום וצריכים לשמור מכל אלו הנחשים והעקרבים שמדברים נגד זה וכו' כי לצערינו הרב גם בתוך הכרם של ברסלב נכנס כמה נחשים שנושכים בני אדם ומקררים אותם משמחה והתבודדות ובפרטיות מסדר דרך הלימוד של רביז"ל ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש הלכה וכו'.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

 

 

בעזה"י יום ו' לסדר עש"ק וירא י"ז חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח לנצח

מאד מאד אבקש אותך שאל תהיה בטלן מה ולמה אתה צריך להיות בחלישות הדעת? הלא הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטיית, דבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא הכל בהשגחת המאציל העליון.
ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ן) התפלה היא המשכת השגחה אם אדם רוצה לפעול מה אצלו יתברך העיקר תפלה כי מה שתפלה עושה שום דבר לא עושה, הטבע מחייב כך והתפלה משנית את הטבע, ולכן למה אתה כל כך שבור? פתח פיך ויאירו דבריך תדבר עמו יתברך ותספר לו יתברך כל מה שעובר עליך בפרטי פרטיות וזה המתנה שקבלנו מרביז"ל לדבר עמו יתברך ורק בזה מתגלה שהוא מקורב אל רביז"ל כי בפירוש גילה לנו (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה ונפתח הפה לדבר אליו יתברך.
הנה נכנס עוד שבת בזה העולם אשרי מי שמקבל את השבת בשמחה עצומה שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, בזה שאדם שש ושמח כל השבת זה יביא לו עשירות ורביז"ל אמר (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) אכילת שבת היא כולו קודש כולו אלוקות ולכן צריכים להתענג בעונג שבת וזה תיקון על כל העוונות.
ולכן אל תהיה בטלן תתחיל מהשבת הזו להיות רק בשמחה ותהיה סבלן גדול לא להוציא את העצבים על אשתך וכו' ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות ולכן תעשה כל מה שביכלתך כל השבת לשמוח ולרקוד שבזה ימחלו לך כל עוונתיך כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח.) כל המשמר שבת כהילכתה אפילו היה עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לך ולכן מה אתה כל כך עצוב ? למה אתה כל כך עצבני? קח עצמך בידיך ותהיה רק בשמחה ואז תתענג מזיוו שכינת עוזו יתברך המאיר בשבת ותזכה לעשירות גדול באמצע השבוע.
נא ונא ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי, תעיין ותלמד את הדף של היום ותראה דברים נפלאים פלאי פלאים מה שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך איך שחשוב אצלו יתברך יום של אדם בזה העולם שעובד אותו יתברך.
אשרינו שאנו מקורבים אל רביז"ל טוב להודות להשם יתברך על כל החסד הזה.
זכור אשר כל דיבור שאתה מדבר עמו יתברך זהו הצלחה נצחיית.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה י"ט חשון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

נא ונא ראה רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך וצריכים לחזור על זה פעמים אין מספר כי הס"מ עובד על כל אדם להשכיח ממנו את אמיתת מציאותו יתברך ולהכניס בו חלישות הדעת ולשבור את רוחו.

ואתה צריך לדעת כי אמונה מתבטאת בתפלה, ככל שאדם יותר חזק באמונה בו יתברך כך הוא מדבר עמו יתברך, וכיוון שהוא מדבר עמו יתברך אזי כל החיים שלו משתנים לטובה, כי אין עוד טוב כמו הדיבור אליו יתברך שזה המפתח בחסידות ברסלב רק לדבר עמו יתברך ולהיות רגיל לשפוך שיח ותפלה תמיד רק עמו יתברך.

ואמר החכם מכל אדם (משלי י"ט) איוולת אדם תסלף דרכו ועל הוי"ה יזעף לבו, אדם עושה שטויות רץ אחרי בני אדם כאילו זה תלוי בידם וכו' ואינם קולטים כי הכל מושגח רק ממנו יתברך ולא צריכים לעשות שום פעולה גשמית אלא תפלה ובקשה, להתפלל ולבקש ממנו יתברך שזה בונה כלי לקבל בו כל השפע.

אל תהיה בטלן הרבה בלימוד התורה הקדושה בכל יום ויום מקרא משנה גמרא וכו' ותרבה בשיחה בינך לבין קונך וזה יציל אותך מכל מיני דמיונות של טבע מקרה ומזל.

רק חזק ואמץ מאד שאתה נמצא אצל רביז"ל ותדון את עצמך לכף זכות ואז טוב לך כל הימים.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ב' לסדר חיי שרה כ' חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל השמחה שהיה לי בהיותי עכשיו ביבנאל שלוש שבתות, וראיתי במו עיני איך שהקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, רק גודלת וגודלת וכו' וכו', בהצלחה מופלגת, והכל מפני האחדות הגדולה ששרויה בין אנשי שלומינו, אשר זה היה רצון רביז"ל, כמו שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; הלוואי והלוואי שעוד קהילות ילמדו מקהילתינו איך שצריכים להחזיק את עצמינו ביחד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
נא ונא אל תשכח לרגע מה שדיברתי בכל השלוש שבתות איך שאין שום תכלית בזה העולם כלל, רק לברוח אליו יתברך, כמו שלימד אותנו רביז"ל, כי אין עוד דבר חשוב משיחה בינו לבין קונו, עד כדי כך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים ואמר שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות שיחה בינו לבין קונו; ולכן אל תהיה בטלן, אלא הרגל את עצמך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה כל דיבור ודיבור פועל בשמים, לא היית מפסיק מלדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה היה רצון של רביז"ל, שתמיד נדבר עמו יתברך.
זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ג' לסדר חיי שרה כ"א חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, זכור וגם זכור מה שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא.
ולכן אל תהיה בטלן, אלא ראה לקבוע את עצמך בקביעות עצומה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד, וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל "מעט גם כן טוב", ואם מרגילים את עצמו ללמוד בכל יום מעט ועוד מעט, על ידי זה במשך הזמן הוא זוכה לעבור בכל התורה כולה, ועל זה אמר החכם מכל אדם (משלי י"ג י"א) "וקובץ על יד ירבה", ואמרו חכמינו הקדושים (ספרי עקב) תלמידי חכמים למד ב' או ג' דברים ביום, ב' וג' פרקים בשבת, ב' וג' פרשיות, נמצא עשיר לאחר זמן, ועליו נאמר "וקובץ על יד ירבה", וזה שאומר היום אני לומד, היום אני שונה, למחר אני שונה, נמצא אין בידו כלום; היינו כשבר ישראל יש לו שכל ולומד כל יום קצת מכל לימוד, לבסוף הוא מגיע לכל מקומות של התורה הקדושה, מה שאין כן שסתם אומר עוד היום גדול היום אני ילמד הרבה וכו', מחר אני ילמד הרבה וכו', לבסוף אין בידו כלום, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל כבר ללמוד קצת מקרא מפרשת השבוע, פרק אחד משניות, דף גמרא בסדרת דף היומי וכו' וכו', זה מה שישאר ממך.
נא ונא זכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאוה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ וכו'. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום וכו', כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם כולו, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו; וכן הוא אצל רבנים וכו', אדם רץ אחר מישהו ימים ושנים וכו', והוא מכור אליו לגמרי וכו', ונדמה לו שישועתו תלוי ברב זה וכו', וההוא עובד עליו ומוריק לו את הכיסים וכו', או מהפנט אותו לגמרי, ומוציא לו את השכל מהדעת וכו', ולבסוף ההוא פותח את היד ורואה שהכל כלום וכו', וסתם ביליתי את הימים והשבועות והחודשים והשנים הכי טובות שלי בימי חיי, ומאומה אין בידי וכו' וכו', אבל זה כבר מאוחר וכו', ולכן כשאדם מתקרב אל איזה רב יהיה מי שיהיה, צריך תמיד לזכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, אם לא מקבלים מהרב תיכף ומיד מה שהוא צריך וכו', צריכים לדעת שהוא חי בדמיון ובטעות גדולה וכו', ומה צריך אדם? שכל ודעת, ועיקר הדעת והשכל הוא (דברים ד') "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", שיחדיר בו אמונה פשוטה בו יתברך, וילמד אותו איך מדברים אל הקדוש ברוך הוא, שזה יש לו תיכף ומיד ביד, "ומה שביד בטוח", כי למדתי אצל הצדיק הזה איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולדעת שאני עצמאי ואין לי אף אחד בזה העולם רק הקדוש ברוך הוא, ורק הוא יתברך יכול לעזור לי, וכן הרב צריך להכניס בו תשוקה עצומה ללמוד תורה הקדושה, ולכן צריך לזכור "מה שביד בטוח", אם אני התחלתי ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', בזכות הרב הזה, ולא החסרתי יום אחד מבלי לימוד תורה הקדושה וכו', אזי עלי לדעת "מה שביד בטוח", וכן אם הרב מוסר את נפשו שיהיה שלום בית בינו לבין אשתו, צריכים לזכור "מה שביד בטוח", ואם חס ושלום לא מקבלים את זה מהרב, צריכים לדעת שהכל דמיון גדול מאד, ולבסוף יפתח את היד ויראו שאין ביד שום דבר, וסתם רצתי אחריו ימים ושנים, ואיבדתי את שנותיי היקרים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה כ"ב חשוון ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה למסור את נפשך להיות רק בשמחה, ודע לך שכל הצרות והיסורים והמרירות שאתה עובר בחייך, זה רק מחמת חסרון השמחה, וכמה שלא נדבר מזה, זה לא מספיק, כי הס"מ שובר את כל אחד ואחד באופן אחר לגמרי וכו', ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתינו רק להיות בשמחה, כי השמחה היא הגאולה בבחינת (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", ואמר הבעל שם טוב הקדוש, כמו שיש גאולה בכלליות, כן יש גאולה בפרטיות, היינו שאדם יכול לגאול את עצמו עוד עכשיו אם רק יציית את עצות הצדיקים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') עצות הצדיקים הם עצות מהעולם הבא, מה שאין כן עצות המון עם, הם עצות של עולם הזה המלא שקר ופניות, כי הצדיקים הדבקים באין סוף ברוך הוא, והם נכללים לגמרי בו יתברך, ועוד בחיים חיותם הם כבר יותר למעלה בשמים מאשר הם על הארץ וכו' וכו', ודבר זה אי אפשר להסביר לאדם שהוא מוגבל וכו', ולכן עצות הצדיקים זה עצה מעולם הבא, הצדיק נותן את העצה מה טוב למעלה בשמים בשביל הנשמה, ולכן אשרי מי ששומע בעצת הצדיקים, ולכן לא בחינם שרביז"ל הדגיש כל כך על התקרבות אל הצדיקים, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן אם הוא הדגיש כל כך אשר צריכים להיות בשמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן תציית את רביז"ל ותהיה רק בשמחה, ותשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו.
העיקר ראה להתמיד בלימוד זוהר ותיקונים שזה דבר גדול מאד, עד כדי כך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ"ג חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואמר רביז"ל יש ענין שהכל יתהפך לטובה, רק צריכים להחזיק מעמד בזה העולם ולא להשבר משום דבר, ואף שעובר עליו חלישות הדעת וקטנות המוחין וכו' וכו'.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, אשר אין למעלה מזה, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מתלמידיו אם תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום, ויכולים להבין את זה בפשיטות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בו וכו', וזכור גם זכור מה שכתב הרמב"ם (פרק ח' מהלכות לולב הלכה ט"ו) השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להפרע ממנו, שנאמר (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב לבב", וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר (משלי כ"ה ו') "אל תתהדר לפני מלך" וכל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר (שמואל ב' ו') "ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני", ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר (שמואל ב' ו') "והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני הוי"ה";
אני מאד מאד מתחנן אליך שאל תהיה בטלן, תלמד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, הדף היומי של היום שבת ל"ו, אתה לא יכול לתאר ולשער מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותך מכל מרעין בישין, וימשיך עליך שמירה על ידי ארבע מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', הלוואי שהיית מציית אותי, לא היית מתחרט, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש.
אני מאד מבקש אותך שתקפיד להתפלל בכל יום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, וכן תרגיל את עצמך לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, שיחה בינו לבין קונו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.
ודעת לנבון שלפני כל תפלה הן שחרית והן מנחה והן ערבית והן התבודדות, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, וכמו שצריכים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ולאכול כשר, כך אדם חייב לתת צדקה, אבל כשאין לו, הוא לא פטור מלתת כמה פרוטות וכו', ורוב בני אדם מזלזלים במצוות צדקה שזה המצוה הכי גדולה, מפני שחושבים שצריכים לתת איזה נתינה גדולה, אבל שוכחים שבאלו הפרוטות קטנות שנותן כל יום, בזה הוא קיים מצוות צדקה, ורק זה מה שילווה אותו אחר מיתתו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"ד חשוון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שהקהילה שלנו גודלת וגודלת, תהלה לאל אנחנו כבר יותר מארבע מאות משפחות, ועכשיו בונים דירות חדשות, וכך הקהילה הקדושה שלנו רק תגדל יותר ויותר, כי מה שיותר משפחות מבחוץ רוצים להצטרף אל קהילתינו, שהיא קהילה פתוחה לכולם, ויכולים לבוא להתרשם מקהילתינו, תהלה לאל קהילתינו בנויה אך ורק על דעת רביז"ל, וידוע איך שרביז"ל הקפיד מאד מאד על הלכה, והזהירנו לא להטות מהשולחן ערוך כי הוא זה, ולכן הקמתי את "בית הוראה" שבו יש גאב"ד ושלוש מורי צדק, כולם יראים ושלימים, ואין להם שום אינטרסים עצמיים וכו', הכל כפי השולחן ערוך שבזה תלוי כל היהדות, ולכן אני נותן להם את כל הגיבוי, וכל מה שהם מפרסמים או פוסקים זה על דעת התורה, ועל כן אני מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים המחוברים אל קהילתינו הקדושה, שישמעו בקולם שזה קול התורה.
אני רוצה להבהיר לכל קהילתינו הקדושה שיבנאל אינה מערי מקלט, ואני לא רוצה בשום פנים ואופן שימצא אצלינו אדם אלים וכו', או מופרע וכו', לאלו אין שום מקום בקהילתינו, ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, שתעמדו על המשמר שלא ימצא בינינו אחד מופרע או אלים וכו', כי תיכף ומיד אני מוציא אותו מהקהילה שלנו שהיא קהילה קדושה חממה של אמונה, וכן אני מבקש את כולכם נא ונא תשמרו על הילדים שלכם שזה הנכס שלנו, וצריכים לשמור עליהם יותר ממה ששומרים על אישון העין, כי בעוונותינו הרבים הנסיונות בדור הזה קשה מאד מאד, ובפרט להנוער, והס"מ אורב מאד על ידי השליחים שלו לצוד את הנוער שלנו, ולכן אני מבקש את כל ההורים שישמרו טוב טוב על ילדיהם עם מי הם מתחברים וכו', ודעו לכם שהדבר הזה תלוי בנפשכם, כי אם אתם לא תשמרו על ילדיכם, מי ישמור עליהם? ואל תקחו את זה בקלות, כי זה בגדר פיקוח נפש, ומי שלא שומר על הילדים שלו עם מי הם מתחברים, הרי הוא פושע ורוצח במו ידיו את ילדיו.
כל מי שלא יציית את ה"בית הוראה" שהם הרבנים של קהילתינו, אין לו מה לחפש אצלינו, הקהילה שלנו זה לא הפקר, ואני עומד על זה חזק מאד.
אני מאד מקווה שכלל אנשי שלומינו ישתפו פעולה, כדי שנצליח בגדול בקהילתינו הקדושה, על אף שהס"מ מסית ומדיח יומם ולילה נגדינו וכו', כבר ידוע פתגם עממי "הכלב נובח והשיירה ממשיכה לדהור", כך היא קהילתינו שרק גודלת באיכות ובכמות, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להצליח בגדול.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"ד חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתחיל מהשבת הזו רק להיות בשמחה כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא גדול מאד, ולגדולתו אין חקר, והוא יתברך אב הרחמן המרחם על כל בריותיו, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל רחמנותו יתברך, וכבר ידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא; כי מדתו של הקדוש ברוך הוא רחמים, וכך אנחנו צריכים להתנהג גם כן ברחמנות, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן, המקום ירחם עליך; ולכן צריכים להרגיל את עצמו במדת הרחמנות, ובפרט לרחם על אשתו ועל ילדיו, ותעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות סבלן, כי הסבלן הוא תמיד המנצח, ואם סופגים בין כך עלבונות בזיונות חירופים וגידופים, צריכים לשתוק, תראו מה שאני סובל מהכלב המשוגע וכו', שמסית ומדיח יומם ולילה נגדי, ואני לא עונה לו, אלא מקיים את הפתגם העממי "הכלב נובח והשיירה עוברת", תהלה לאל הקהילה שלנו רק גודלת וגודלת באיכות ובכמות, ובונים דירות חדשות לרווחת אנשי שלומינו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות בושה סימן י"א) כשבא על אדם איזה בושה, יצפה לישועה; וכן אמר (ספר המדות אות תפלה סימן ע"ז) כשתשמע חרפתך ותשתוק, תזכה שיענה הקדוש ברוך הוא בקשתך; ולכן אל תהיה בטלן, שתוק שתוק אהובי בני על כל החירופים והגידופים שאתה סובל, כי הכל לטובתך לכפרת עוונות, ובפרט אם הבזיונות באים מצד אשתך, תשמור מאד מאד לא לענות לה, כי היא עצם מעצמיך, וזה כפרת עוונות, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו ואומר כל מה שיש בעולם הזה אין לי חפץ בהם [לפי שאין העולם הזה שלי] יושב ומשנה ומטנף כסותו לפני רגלי תלמידי חכמים ואין איש רואה בו דבר רע שואל כענין ומשיב כהלכה.
נא ונא תתחיל מהשבת הזו רק להיות בשמחה, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד על דבר זה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים להיות בשמחה, ולהכריח את עצמו רק להיות בשמחה, ולהתענג בעונג שבת, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות; בזה שאדם שמח ומתענג בקדושת שבת, כאילו הוא התענה אלף תעניתים, עכשיו אני שואל אותך האם לא כדאי להיות בשמחה כל השבת ולהתענג עם השבת, ועל ידי זה יתפטר מעצמו אלף תעניתים? רק חזק ואמץ מאד כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואם תציית אותי תראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך שבת שלום
 

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ו חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך, שעל דבר זה צריכים לחזור בכל יום ויום, ובכל שעה ושעה, ובכל רגע ורגע, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה, כי יש סובלי חולאים שיש להם מכות מופלאות והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, וידוע אשר מחלת העצבים שרוב רובם של בני אדם סובלים, זה רק מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה קונה לעצמו מדת הסבלנות, ומי שהוא סבלן הוא המנצח, כי אין עוד דבר כל כך חזק בחיי יום יום, כמו מדת הסבלנות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי אמונה זוכים לאריכות אפים שהיא מדת הסבלנות, ועל ידי זה שום רוח רעה יכול לעקור אותו וכו', אדרבה ככל שאדם הוא סבלן יותר, הוא המנצח בסופו של דבר, אבל הבעיה העיקרית שרוב רובם של בני אדם אין להם את אריכות אפים מדת הסבלנות, ועל ידי זה הם נכשלים בהכל, הן בשלום בית, הן בפרנסה, הן בהצלחה עם אנשים וכו' וכו', וכבר אמר החכם "אין גבורה כהתאפקות", זה עיקר הגבורה שאדם לא נכנס בעצבים, ועובר על כל הגלים והמשברים שמסבבים אותו.
נא ונא אל תהיה בטלן, היום מתחיל שבוע חדש, ולכן תראה ללמוד כל יום מקרא: חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, וכן תהיה חזק בלימוד משנה: שתיקח משניות ותגרוס פרק אחר פרק, מסכתא אחר מסכתא, עד שתזכה לסיים ששה סדרי משנה תתחיל עוד פעם, וכך תתנהג כל ימי חייך, וזכור כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, רוב רובם של בני אדם מתלוננים שאין להם פרנסה, אם היו גורסים בכל יום המון פרקים משניות, לא היה חסר להם פרנסה, והיו רואים נסים נגלים שעושה עמהם הקדוש ברוך הוא, ועל כולם תלמד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום, זה חיות להנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשים צורה של חיה ובהמה, וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע.
נא ונא ראה להיות בשמחה עצומה עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ותהלה לאל כל בר ישראל מלאים מצוות, וכמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצוות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; והעיקר מה שעובר על בני אדם מה שעובר וכו' וכו', מפני שאין שמחים בהטוב אמיתי ונצחי שיש בידם, כי אם היו שמחים ועליזים, היו מגלים את טוהר לבבם, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו.
דע לך מה שתתפוס היום אפילו כמה נקודות טובות, זה שלך לנצח נצחים, ואל תסתכל על הס"מ הרשע שמחליש את דעתך כאילו אבד מנוס ותקוה ממך וכו', תלעג לו, כי כל ענינו הוא רק רע כל היום, להעלים ולהסתיר מבני אדם את אמתת מציאותו יתברך, ולהכניסם ביאוש ובדכאון, ואשרי מי שזוכה להחזיק מעמד ואינו נשבר משום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ז חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ולהחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, והאמונה הפשוטה יכולה להביא את האדם אל אהבה כזו, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, כמובא בזוהר (ואתחנן רס"ז) שצריך אדם להתקשר באהבה עליונה בו יתברך, אשר כל העבודה שאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך להיות באהבה גדולה מאד, ובוא וראה אשר אין לך דבר בחביבות לפני הקדוש ברוך הוא כמי שאוהב אותו כראוי, כמו שכתוב (דברים ו' ה') "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", ומי שאוהב את הקדוש ברוך הוא מתעטר בחסד מכל הצדדים, ועושה חסד בכל, וזה לומדים מאברהם אבינו שלא עבד את הקדוש ברוך הוא אלא מאהבה, ולא הסתכל על אף אחד, ובזכות זה זכה למה שזכה וכו' וכו', (עיין שם כי רק תרגמתי את זה ללשון הקודש), כי אין לתאר ואין לשער את מעלת העובד הקדוש ברוך הוא על ידי אהבה, כמאמרם ז"ל (סוטה ל"א.) גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור; ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אהבה סימן ג') על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים; ודע לך שאי אפשר להגיע אל אהבת הבורא יתברך שמו, אלא על ידי אמונה פשוטה, כי כשאדם מאמין באמונה אמיתית אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה הוא יכול לבוא לרצון כזה שלא ירצה רק את רצונו יתברך, ויהיה נכלל לגמרי בו יתברך.
ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו.) "ואהבת את הוי"ה אלקיך" שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר (ישעיה מ"ט ג') "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", וכבר אמר רביז"ל שעל כל אחד ואחד מאנשי שלומינו הקדוש ברוך הוא אומר ישראל אשר בך אתפאר, וכמובן כדי להיות מאנשי שלומינו צריכים הרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, בתמימות ובפשיטות גמור, לפרש את כל שיחתו אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, שזה המפתח של חסידות ברסלב, להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל דיבור ודיבור צריך להיות יקר בעיניו, כי רואים רוב בני אדם למה מתרשלים משיחה בינו לבין קונו והתבודדות? כי עושים לעצמם חשבון שצריכים לכל הפחות שעה וכו', אך מרוב שברון לבו של אדם, הוא נשבר כל כך, עד שלבסוף הוא כבר לא יכול לדבר כלום, אבל אם אדם היה יודע שאפילו דיבור אחד שמדבר עמו יתברך זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, היה מדבר כל היום מהרגע שפותח את העינים בעת קימה, עד שהולך לישון, ואין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שלא מפסיק לדבר עמו יתברך, פה דיבור ושם דיבור, וככה במשך היום איפה שרק הולך מדבר אליו יתברך, זה התענוג הכי גדול שרק יכול להיות, אבל על זה צריכים אמונה פשוטה לידע שאין בלעדו יתברך כלל, וזה מביא את האדם לאהבה גדולה לאהוב את הבורא יתברך שמו, עד כדי כך שהוא לא יכול להיפרד ממנו יתברך, ואיפה שרק הולך הוא צריך לדבר איתו, אשרי מי שמגיע אל מדריגה זו.
מה אומר לך ראה לחזק את עצמך העיקר בשמחה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן כ"ה) על ידי שמחה בשמחת תורה, זוכה לעבוד את השם יתברך באהבה; ובזה שתמסור את נפשך ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכמה פרקים משניות, ודף גמרא, והלכה, זה יכניס בך שמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כשמחת התורה, ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, למה אתה צריך להיות בקטנות המוחין ובחלישות הדעת וכו', הן אמת שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', אבל אתה צריך לדעת עם החלישות הדעת והעצבות והמרירות והדכאון, לא תגיע אל שום דבר, אלא תסתבך יותר ויותר וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים


 

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ח חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, והעיקר תרגיל את עצמך לעשות חסד להזולת, וזה ניכר שהוא מזרע אברהם, כי יש אצל כל אדם טבע של אכזריות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') וצריכים לשבור את מדת האכזריות שיש בו, ולעשות צדקה וחסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואי אפשר לתאר ולשער את מעלת האדם שעוסק בחסד עם הזולת, כי לצערינו הרב הס"מ מכניס באדם אכזריות שיתאכזר על הזולת ביודעים ובלא יודעים, ובזה הוא מנתק אותו ממנו יתברך, וכל כך חבל וכו', כי יהודי אמיתי נמדד כפי החסד שבו, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות זכות אבות סימן ג') הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות; כי זה בעצמו הזכות הכי גדולה, ואנחנו מוצאים שבתחילת הבריאה קטרגו המלאכים על בריאת האדם, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן מסרתי את נפשי ועדיין אני מוסר את נפשי שקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, יהיה רק חסד, ובכל הדורות ראו אצל אנשי שלומינו שהיו גומלי חסדים עם הזולת, רק חזקו ואמצו ועודדו ושמחו את כל הנשברי לב, שאין עוד חסד יותר גדול מזה.
נא ונא תיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא את קופת הצדקה אל המשרד, והם מדווחים לי בדיוק מי יש לו קופה וכמה מכניסים וכו' וכו', ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ותהלה לאל עם הפרוטות האלו אני מחזיק את כל ההוצאות של הבית הכנסת וכו', והבית התבשיל וכו', ואת בני הנעורים וכו'.
אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, חוס וחמול על נפשך וראה לחטוף בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, אפילו שהחסרת אתמול וכו', ואפילו שאתה לא יודע מה יהיה מחר וכו', עם כל זאת את הדף של היום תראה ללמוד ואפילו לגרוס, כי אין עוד טוב מדף גמרא, וזה שומר את האדם מכל רע, ואני מתחנן אליך שתחוס ותרחם על עצמך, ותעשה כל מה שרק ביכולתך למסור את נפשך פשוטו כמשמעו לגרוס בכל יום דף גמרא, שזה חיות להנפש ושמירה לאדם, ועל כולם הרגל את עצמך לדבר אליו יתברך, ותשיח ותספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה, ורביז"ל ביקש אותנו מאד מאד על דבר זה, ואתה צריך לדעת שזה המפתח בחסידות ברסלב, לדבר בכל יום עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, ואפילו דיבור אחד מאד מאד חשוב בשמים, ורק זה מדביק את הנשמה אל האין סוף ברוך הוא, וכך נוהגים אנשי שלומינו היקרים המקורבים בלב ונפש אל רביז"ל, מהרגע שפותחים את העינים וכו', כשמתעוררים מהשינה וכו', עד הרגע שסוגרים את העינים וכו', כשהולכים לישון וכו', מדברים עמו יתברך, איפה שרק הולכים, ואיפה שרק באים, תמיד מדברים עמו יתברך, בלי שום חכמות והשכלות כלל, וזה חיי גן עדן בעולם הזה, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים על הפסוק (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, אשרי מי שמקיים את כל זה, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ט חשוון התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

באתי לבקש את אנשי שלומינו היקרים שתשמרו מאד מאד על כבוד הזולת, ולהתרחק מלשון הרע ורכילות וליצנות, שזה עוון חמור מאד מאד, ומכל שכן שלא ידקרו אחד את השני עם חרב הלשון, שזה מאד מאד חד, כמו שאמר דוד המלך (תהילים נ"ז ה') "בני אדם שיניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה", והקדוש ברוך הוא מקפיד על זה מאד מאד, הקמתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, יסוד של חסד, ולכן אני לא רוצה שעל ידי כמה נחשים ועקרבים וכו', יקולקל היגיעה והטרחה היזע והדם שהשקעתי פה חצי יובל שנים.
יען שהבטחתי למרן הראשון לציון הגאון המופלא רבי עובדיה יוסף שליט"א, שאביא לו אלף פעילים למען ש"ס, כי אני מאד מאד רוצה שיצליחו הפעם בגדול, כי סוף כל סוף השפילו את עדות המזרח וכו', ועדיין משפילים אותם ועושים מהם כל מיני צחוק וכו', ואנחנו למדנו את זה על בשרינו פה ביבנאל, איך שהאיכרים וכו', התנהגו ומתנהגים נגדינו וכו', ולכן הקמתי מטה הבחירות "ברסלב למען ש"ס", ובעוד יומיים נכנס בקצב, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתף פעולה איתי, כי פעם ולתמיד צריכים לעקור את הגזענות הארורה שמצוי היום לצערינו הרב, שזה מעכב את הגאולה.
אני עומד בשלי שש"ס זה לא מפלגה, ש"ס זה "להחזיר עטרה ליושנה", להגביה את עמך מעדות המזרח, שכבודם נרמס כאן בארץ ישראל מאד מאד, ולכן הגיע הזמן שנגאל כבר, ולכן אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו שתשתפו פעולה עם המטה המרכזי שהקמתי כאן ביבנאל "ברסלב למען ש"ס", הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכינו בגדול, ונזכה להיות שליחים לקרב את הגאולה על ידי איחוד עם ישראל יחדיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ט חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותוציא ממך את כל מיני ספיקות ובלבולים וחלישות הדעת שמדביק בך הס"מ, כי על ידי פגם הברית רחמנא ליצלן, בוראים קליפות ומשחיתים שהם מצערים את האדם, כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין, אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה; אדם שחטא בחטא של הוצאת זרע לבטלה, הוא ברא קליפות ומשחיתים לאלפים ולרבבות שמסבבים אותו לימין ולשמאל וכו' וכו', ואין העין של האדם רואה אותן וכו', והם אשר מצערים את האדם מאד מאד, ומכניסים באדם מרירות דמרירות וכו', עצבות ודכאון וכו', והעיקר חלישות הדעת שיחלש דעתו מכל דבר וכו' וכו', ואין דבר שיכול לשרוף את כל הקליפות האלו שברא מחמת עוונותיו כמו השמחה, כי כשבר ישראל שש ושמח באין סוף ברוך הוא, על ידי זה הוא נכלל בו יתברך, כמובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
דע לך שהחת"ם סופר זי"ע העידו עליו תלמידיו ששמעו ממנו לא פעם אחת שמיום עמדו על דעתו שפך דמעות כמים בעת תפלתו שמונה עשרה, והיה רוחץ את פניו עם הדמעות וכו', תתאר לעצמך צדיק קדוש כזה שהיה תלמידו של המקובל העליון רבי נתן אדלער זי"ע, וקיבל ממנו רב טוב צפון וגנוז, עם כל זאת כשבא בכל יום להתפלל שמונה עשרה שלוש פעמים ביום, היה שופך דמעות כמים, על אחת כמה וכמה איך שאנחנו צריכים להוריד דמעות בעת התפלה, אשר על ידי זה מבטלים את כל הקליפות שבראנו מחמת עוונותינו המרובים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, תתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, אשר על ידי זה תמשיך על עצמך השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
זכור גם זכור שקהילתינו נבנה רק על מדת החסד, ולכן אני מאד מקפיד על אלו שדוקרים את הזולת כאילו מוהרא"ש התכוון עליך במכתב זו וכו', או במכתב זו וכו', זה פשוט שפיכות דם ששופכים את דם הזולת על לא דבר, וזה מנכלי הס"מ להכשילנו בלשון הרע רכילות וליצנות, שהם עוונות חמורים עד מאד, את כל המכתבים שאני כותב, אני כותב לכל אחד ואחד, ומי שמתאים לו המכתב, שידע שזה בדיוק בשבילו, ושלא יזרוק את זה על הזולת, נא ונא לשמור מאד מאד לא לצער את הזולת, כי זה עוון חמור מאד, ואני מאד מאד מקפיד על דבר זה, סוף כל סוף אני נלחם יום יום עם הס"מ כדי להחזיק את הקהילה הקדושה שלנו במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אני מאד מבקש אותך חוס וחמול על עצמך, במקום שתדבר מהזולת וכו', יותר טוב תדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, וזכור גם זכור שימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ומה באמת מציל את האדם? כבר אמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות.
מסופר על רבי מיכל ז"ל בן רבי יצחק ז"ל בן מוהרנ"ת ז"ל, שהיה כל כך נזהר במצוות צדקה, שהיה מפריש מממונו פרוטות לצדקה כמעט לפני כל עשיית דבר מצוה, החל בקימתו לתיקון חצות שהכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, וקודם הלימוד הכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, וקודם התפלה הכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ולפני ברכת המזון הכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ולפני השינה הכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ולפני שיצא לדרך הכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, והכל כדי לקיים את דברי רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ד') שהצדקה פותח פתח להכנס בהקדושה, כמו שכתוב (דברים ט"ו) "פתוח תפתח", וצריכים תמיד להרחיב את הפתח של הקדושה כדי שיוכל להכנס בה, ולכן צריכים להרבות בצדקה, וכן ראה מאביו רבי יצחק ז"ל, שהוא ראה את זה ממוהרנ"ת ז"ל, ולכן אל תהיה בטלן, ותקיים גם אתה את זה, ואז טוב לך כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 


0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup