ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אייר ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אייר ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אייר | ד' אייר | ה' אייר | ו' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | ט' אייר - מכתב כללי | י"א אייר | י"ב אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר - כללי | ט"ז אייר | כ"ב אייר | כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר - כללי | כ"ז אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ד' לסדר טהרה א' דראש חודש אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י 

היום הוא ראש חודש אייר, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) שהחודש הזה מסוגל לרפואה, ודורשי רשומות אמרו (שמות ט"ו כ"ו) כ'י א'ני ה'וי"ה ר'ופאך, ראשי תיבות א'י'י'ר', ולכן ראוי לבקש הרבה ממנו יתברך על רפואה, כי שומעים כל כך הרבה חולאים רעים, שעכשיו בחודש אייר הוא הזמן להתפלל על רפואה שלימה, וכן אמר רביז"ל (שם) א'י'י'ר' ראשי תיבות (תהלים ו') א'ויבי י'שובו י'בושו ר'גע, כי בחודש הזה יכולים לבטל גם את המחלוקת, ורוב הצרות שבני אדם סובלים זה בא מהמחלוקת שבא מהס"מ, שמסית ומדיח את נשמות ישראל שיהיה מריבות בינהם, ולכן אשרי מי שמנצל את הזמן היקר של חודש אייר להרבות בתפלה ובקשה, הן על רפואה, הן שלא יתערב בשום מחלוקת בעולם, ועל ידי זה יצליח בחייו, כי רוב רובם של המחלוקות שיש בן נשמות ישראל, זה רק מהסתת הס"מ ימ"ש, כי באמת אם בן אדם היה רק מסתכל על עצמו לתקן את מעשיו וכו', ולא היה מסתכל בכלל על הזולת וכו', אזי היה חי חיים נפלאים מאד, ועיקר הצרה הוא שבכל מחלוקת יש מסיתים המדיחים שמסיתים מזה על זה ומזה על זה וכו' וכו', וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ד) בכל בעלי מחלוקת נתגלגלים שם ניצוצין מנשמות דתן ואבירם, ולכן אשרי מי שבורח מחבורות רשעים שרק רוצים לעשות מחלוקת, כמו שאמר רביז"ל (שם סימן נ"ח) מחלוקת בא על ידי חבורות רשעים, ולכן אשרי האדם שאף פעם לא מתערב במה שקורה אצל הזולת וכו', רק עוסק לתקן את עצמו, ואז דייקא היה זוכה לחיים נפלאים,
זכור גם זכור מה שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בוודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא; ולכן אני מאד מבקש אותך בשביל טובתך הניצחית שאל תהיה בטלן תחטוף בכל יום קצת מקרא. קצת משנה. קצת גמרא, קצת הלכה, כי רק זה מה שישאר ממך, וכמו שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד. וכן תרגיל את עצמך לדבר בכל יום עמו יתברך, אשר אמר אליהו הנביא (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו. וכבר ידוע הסיפור שרביז"ל סיפר למוהרנ"ת ז"ל "כשהייתי במערת אליהו על הר הכרמל ציירתי לעצמי שפה ישב אליהו הנביא והתבודד להקדוש ברוך הוא", ובעת שמוהרנ"ת ז"ל סיפר זאת לאנשי שלומינו אמר הבנתי מדברי רביז"ל שגם אליהו הנביא לא הגיע למדריגתו אלא על ידי שיחה בינו לבין קונו, שהוא התבודדות. 
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, אשר אין למעלה מזה, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מתלמידיו אם תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום, ויכולים להבין את זה בפשיטות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר טהרה ב' דראש חודש אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות תמיד בשמחה, כי זה מה שביקש אותנו רביז"ל תמיד לשמוח על נקודת יהדותינו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", והשמחה שאדם שש ושמח עם המצוות שזוכה לקיים בכל יום, בזה נשמתו נטהרת מכל מיני חלודה וכו', ומח מחשבתו מתנקה מכל מיני זוהמה ולכלוך שנדבק בו וכו' וכו', כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה להיות רק בשמחה עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, שעל ידי זה מח מחשבתו נדבקת באין סוף ברוך הוא, ומובא בזוהר (וישב ק"פ:) על הפסוק (מלכים ב' ג') "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה", שהשכינה לא שורה במקום עצבות, מאיפה אנחנו רואים את זה? מיעקב שהיה עצוב על יוסף שנעלם ממנו, ובשביל העצבות הסתלקה ממנו שכינה, כיון שבא לו השמחה על בשורת יוסף, מיד (בראשית מ"ה כ"ז) "ותחי רוח יעקב אביהם", ולכן אל תהיה בטלן, רק תראה להיות בשמחה, ולשמח את אשתך וילדיך, והשמחה פותחת את שערי הצלחה, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח.
אני מאד מבקש אותך שאל תבלבל את עצמך משום בלבול של דברים שלא שייכים אליך כלל, רביז"ל גילה לנו (סיפורי מעשיות מעשה י"ג מיום ב') החרש שלא שמע כלל מה שקורה בעולם, דייקא הוא חי חיים טובים חיים נעימים חיים מוצלחים וכו', כי כל העולם כולו בוכים וכו', ורק נשמע חסרונות של עצמו ושל אחרים וכו' וכו', ובשביל זה כל אחד דואג וסובל וכו', אבל כשאדם עושה את עצמו חרש מכל מה שקורה בעולם, על ידי זה דייקא חי חיים טובים ונעימים, ולכן אל תהיה בטלן, אל תכנס בשום דבר שלא שייך אליך, ברח מזה, כי חמור עוון לשון הרע מאד מאד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) הכל בלשון הרע.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקווה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקווה, ואין מי שיקווה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום עירובין ל"ד, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, ומובא שהגר"א אמר שבכל לימוד דף גמרא, מקיימים מאות ואלפי מצוות תלמוד תורה, עכשיו אשאל אותך האם לא כדאי להיות עקשן גדול ללמוד בכל יום דף גמרא?
וכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר טהרה ב' אייר התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק להיות אך ורק בשמחה, ובפרט עכשיו בימי ספירת העומר עליך לדעת שהשבתות האלו מאירות מאד מאד בשמים, כי באמת בימים אלו בימי הספירה עלינו לתקן את הפגם של תלמידי רבי עקיבא, שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ב:) מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, ושבת נקרא שלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא (שבת י'), וכן השבתות של ימי הספירה, אז הם מאירות מאד מאד בשמים, ומקפידים מאד מאד על כל בר ישראל לראות איך הוא מתנהג בשבתות האלו, ולכן צריכים להיות בשבתות אלו של ימי הספירה שמחים ועליזים עד מאד, שלכל הפחות אנחנו עושים כל מה שביכולתינו שיהיה שלום ואהבה בין הבעל והאשה, בין איש לרעהו וכו', ומובא בזוהר חדש (אחרי מות מ"ח) בא וראה ביום הזה של השבת צריך האדם לשמוח ביום ובלילה, וצריך להתקין שולחן, ויעשה שמחה לעליונים ולתחתונים.
בא ראה כשבא אדם מבית הכנסת, הולכים עמו מלאכים קדושים מצד זה, ומלאכים מצד זה, והשכינה על כולם כאם על הבנים, ובשעה הזו (תהלים צ"א) "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך" וגו', "רק בעיניך תביט" וגו', "כי אתה הוי"ה מחסי" וגו', "לא תאונה אליך רעה" וגו'.
כל זה אם האדם יכנס לביתו בשמחה ויקבל אורחים בשמחה, וכשבאה השכינה והמלאכים ויראו נר מאיר ושולחן מתוקן, ואיש ואשתו בשמחה, בשעה הזו אומרת השכינה זה שלי הוא, (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר".
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אתה יכול לזכות על ידי שמחת השבת לדברים עליונים מאד מאד, ולא בחינם שהס"מ אורב על כל משפחה ומשפחה שיהיה מריבות דייקא ביום השבת, כי הוא יודע אשר (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות; בזה שאדם שש ושמח כל השבת, ומכבד את השבת, זה נחשב כאילו התענה אלף תעניתים, ולכן הוא רוצה לבלבל את מנוחת השבת על ידי כעס ורציחה וכו' וכו', שלא יועיל לו השבת לתקן את כל מה שקילקל וכו', ולכן תהיה חכם ובשום פנים ואופן אל תתן שיהיה בביתך מריבות בשבת, רק שמחה וריקודים כל השבת, ואז תראה שיהיה לך פרנסה בשפע בכל ימות השבוע.
נא ונא ראה לשמור על הילדים בשבת קודש שלא יסתובבו על הרחובות, ואשרי מי שעוזר לי לקבץ את כל הילדים לבית הכנסת, ולומר עמהם אמן יהא שמיה רבא וכו', שזה גורם נחת רוח גדול בשמים.
אני מאד מבקש אותך שתתפלל עלי בשבת זו על בריאותי, ואהיה לך אסיר תודה כי אני זקוק לרפואות ולישועות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר אחרי קדושים ד' אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, וזה הלימוד קבלנו מרביז"ל להחזיק מעמד בכל המצבים שרק עוברים על בני אדם וכו' וכו', כי מנסים את כל אחד בנסיון אחר וכו', ואשרי מי שזוכה לעמוד בנסיונות הקשים שמנסים אותו, ואינו נשבר משום דבר, ואינו קורה תגר כלפי מעלה חס ושלום, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ב' סימן ג') אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה; ולכן ראה להחזיק מעמד ולא להכנס בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', מכל מה שעובר עליך, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן ג') אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקדוש ברוך הוא מנסה אותה, העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין ואינו כועס; ולכן צריכים להחזיק מעמד בכל מיני מצבים שבעולם, ולא להשבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
וכבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת הלכה ו' אות י"ח) שאנו רואים שתיכף ומיד אחר קריעת ים סוף שאז היה גילוי אלקות בתכלית מדריגה עליונה, מה כתיב? (שמות ט"ו כ"ג) "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם" וגו', "שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו" וגו', כי זה עיקר הנסיון לכל אדם המתחיל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שצריכין לסבול המרירות שעובר עליו, ולכן אשרי האדם שזוכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עם כל הכוחות ולא נשבר משום דבר שבעולם, וזה גדולת בר ישראל שיכול להפוך את המרירות ולמתיקות, ואת החושך לאור, והרע לטוב, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, ולכן רק תחזיק מעמד ולא להשבר בשום פנים ואופן.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ודע לך שהס"מ עובד מאד מאד קשה על האדם למנוע אותו מלהתפלל איזה תפלה במנין, הן מחמת עצלות וכבדות וכו', והן מצד מניעות אחרים וכו', העיקר שלא יבוא להתפלל איזה תפלה במנין, כי הוא יודע כל זמן שבר ישראל בא להתפלל במנין, אזי הוא מכלה את כל הקליפות שברא מחמת עוונותיו המרובים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים פרשה ב' סימן כ"ד) על הפסוק (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו" אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, "משגיח מן החלונות" מבין כתפיהם של כהנים, "מציץ מן החרכים" מבין אצבעותיהם של כהנים; כי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שמתפללים שם והכהנים עולים לדוכן, על ידי זה ממשיכים את שכינת עוזו יתברך אלינו, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהן, ולכן אל תהיה בטלן, תמסור את נפשך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות, ולא יהיה הדבר הזה קל בעיניך, כי אתה יכול לזכות לכל טוב אמיתי ונצחי, וכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאין וטובלין ועולין טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהם מלאים עוונות, ויוצאים מלאים מצוות.
וכן אני מאד מבקש אותך חוס וחמול עליך, וראה להתחיל היום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג') מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור; וכתב המשנה ברורה (שם) בספר מעשה רב כתב בהנהגת הגר"א שהיה נוהג תיכף אחר התפלה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה שנים מקרא ואחד תרגום ומסיים בערב שבת, וכן תתמיד בלימוד משניות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, שכל המתמיד במשניות, נמשך עליו פרנסה בשפע, ועל כולם אל תהיה בטלן, ראה ללמוד היום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה שמירה לנפש, וממשיך יראת שמים לאדם, הדף היומי של היום היא עירובין ל"ז, הלוואי שתוכל לקחת חברותא וללמוד איתו ביחד, או לשמוע שיעור ממגיד שיעור, שאין למעלה מזה, ותהלה לאל בקהילתינו יש שש שיעורים במשך היום שלומדים את הדף היומי, ואם לא תוכל להצטרף לכל זה, אזי תלמד לבד אפילו בגירסא, שזה דבר גדול מאד מאד, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואל תיקח את זה בקלות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר אחרי קדושים ה' אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, לידע להודיע ולהוודע שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ויומתקו כל הדינים מעל כלל נשמות ישראל, ואף אחד לא יוכל לעם ישראל לבטלו ולהכניעו וכו', כמו שכתוב (ישעיה נ"ד י"ז) "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי הוי"ה וצדקתם מאתי נאום הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (אסתר רבה פרשה י' סימן י"א) גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים, אמר לו גדול הוא הרועה שמצילה ושוברן לפניהם; הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בכל מיני נסיונות קשים ומרים, ואנחנו צריכים לעמוד חזק באמונה פשוטה בו יתברך, לא להשבר משום דבר, וצריכים לדעת כי רק התורה תנצח, ורק תינוקות של בית רבן שלומדים תורה ינצחו, כמאמרם ז"ל (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים; ולכן צריכים לחזק ולעודד ולשמח את כל לומדי תורה, ולהמשיך ללמוד תורה, שרק בזכותם עומד כלל נשמות ישראל, כבשה אחת בין שבעים זאבים, כי באמת צריכים לדעת אשר אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" איזהו ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו', ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך; ולכן עם ישראל צריכים מאד מאד לשמוח שקבלנו את התורה בהר סיני, וזה הולך מדור דור עד דורותינו אלו, וביחד נזכה לחזור בתשובה שלימה ולקבל פני משיח צדקינו שבוא יבוא ולא יאחר, ויאיר את אמתת מציאותו יתברך בכל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שד"י וכל בני בשר יקראו בשמך, ויקבלו כולם את עול מלכותך, וזה יהיה היעוד לכל הבריאה כולה, שכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אחרי קדושים ו' אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חזק ואמץ מאד ותראה למסור את נפשך על נקודת השמחה, שמאד מאד הזהירנו רביז"ל על זה להיות בשמחה תמיד, ובפירוש גילה לנו מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה בו יתברך, ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג' כ"ה) "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, והכל מושגח רק ממנו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר שבעולם, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך? כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, כי מאחר שיודע שהכל רק ממנו יתברך, מה יש לו להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום, אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בוודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה וכו', אם למרק עוונותיו וכו', ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בוודאי לטובה, כי (תהילים ק"ג ט') "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור", ובודאי ישוב השם יתברך ויהפוך הכל לטובה, וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן מי שיודע דבר זה הוא בשמחה תמיד, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע וכו', וסובר שיש טבע מקרה מזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, כי מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה ברצון ברצונו יתברך, היינו שיודע שהכל רק ברצונו יתברך, אזי זוכה לשמחה גדולה, וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכין לשמחה גדולה, כי על ידי זה דייקא הוא חוזר להשם יתברך ויודע שהכל לטובה; ולכן אל תהיה בטלן, מאחר שיש לנו רבי כזה שמלמד אותנו לימודים עמוקים כאלו איך להתחזק על כל פרט ופרט בהחיים, ראוי לנו לשמוח מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אחרי קדושים ז' אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, בזה העולם צריכים הרבה התחזקות כפי פגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אחד ואחד בכל יום ויום מחדש, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' אות י"ג) צריך האדם לחזק את עצמו להתקרב להשם יתברך תמיד מכל מה שיעבור עליו בגוף ונפש וממון וכו', כי יש בני אדם שמטעים את עצמם, שאינם יכולים להתקרב להשם יתברך מחמת ריבוי היסורין והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליהם, אבל באמת זה לא כן, כי אם יסתכלו בעין האמת, יראו שכל היסורים העוברים עליהם הם בחסד גדול ממנו יתברך, והיסורים האלו שעוברים עליהם לא באו עליהם לרחק אותם על ידי זה מהשם יתברך חס ושלום, רק אדרבא כל מה שעובר עליהם ברוחניות ובגשמיות וכו' וכו', זה הכל רק כדי לקרב אותם ביותר, ולעורר אותם בתשובה שלימה, ולפדותם על ידי זה מעונשים קשים רחמנא ליצלן, ומדינה של גיהנום ולזכותם לעולם הבא, ובפרט שבתוך הצרה והיסורים בעצמן יכולים למצוא בהם הרחבות גדולות, וכן יש בני אדם שמטעים את עצמם, שאינם יכולים להתקרב להשם יתברך מחמת עוצם ריבוי פגמים שפגמו לפניו יתברך, ודייקא מהחלישות הדעת הזה שיש להם, על ידי זה מתרחקים מאד מהשם יתברך, אבל באמת זה לא כן, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד שאסור לאדם לייאש עצמו בשום פנים ואופן, כי אפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות ומעשים טובים, ולזכות לחלק טוב לעולם הבא, רק צריך לחזק את עצמו מאד בהנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, ויודע ויאמין כי עדיין יש לו תקווה לשוב להשם יתברך באמת, ולתקן הכל; ותאמין לי אם תלך בדרך הזה, אז אף פעם לא תיפול בדעתך, ותמיד תהיה שש ושמח על נועם חלקך ששם גורליך אצל רביז"ל, ואתה נמצא בקהילה קדושה כמו קהילתינו שהיא חממה של אמונה, אשר אין טוב מזה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר אחרי-קדושים ח' אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם כי החיים לא קלים לאף אחד, והעיקר בזה העולם הוא התחזקות כפי שאדם מחזק את עצמו כך זוכה לעבור את זה העולם בשלום, ועיקר ההתחזקות הוא על ידי התחזקות בו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (תמיד כ"ח עמוד א') איזה הוא דרך ישרה שיבור לו האדם יחזיק באמונה יתרה אדם צריך להיות מאד מאד חזק באמונה בהקדוש ברוך הוא ליידע להודיע ולהיוודע שאין בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון וכפי שאדם מחדיר בעצמו ידיעות אלו כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי.
ולכן אל תהיה בטלן תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ואז החיים שלך ישתנו לגמרי לטובה.
מה אומר לך ידיד היקר אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו מקורבים לרבה כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו, טוב להודות להקודש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה איתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אחרי-קדושים ט' אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

באתי לבקש אותך שתראה לקחת עצמך בידיך זכור גם זכור אשר אתה מקורב אל רביז"ל ולכן תראה לציית אותו.
רביז"ל הזהרנו על שמחה, האם אתה שמח? האם אתה משמח את אשתך?
רביז"ל הקפיד מאד על חינוך הילדים ושלא יכו אותם האם אתה מקיים את זה? הצדיק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע אמר: חינוך הילדים עולה על כל המצוות שבתורה כי התכלית להביא ילדים בזה העולם לחנכם לאמונה בו יתברך לקיום מצוותיו יתברך. האם אתה שומר על ילדיך ובפרט בשבת שלא יסתובבו על הרחובות?
רביז"ל הזהירנו מאד מאד על האהבה האחווה והריעות בין אנשי שלומינו ובפירוש אמר העולם יקנאו אתכם על גודל האהבה שיהיה ביניכם. האם אתה נזהר בזה? האם אינך זה שמדבר לשון הרע על הזולת?
רביז"ל הקפיד מאד שנתבודד כל יום עמו יתברך ונספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבינו. האם אתה מקיים זאת?
אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך זו הצלחה נצחיית שאין כמוהו, ולכן אל תהיה בטלן זה הבית מנוס היחידי שלך, לברוח רק אליו יתברך ,ולכן הרגל עצמך לדבר עמו יתברך בכל יום ויום ותספר לו יתברך את כל אשר עם לבבך ואת גודל הנחת רוח שאתה גורם למעלה בשמים אין לתאר ואין לשער כלל, יבוא היום ולא תוכל להודות לי על זה שעוררתי אותך לדבר עמו יתברך שעל ידי זה נמתקים ממך כל הדינים.
נא ונא ראה ללמוד בכל יום את הדף היומי אפילו באמירה בעלמא כי כל זמן שאדם פותח גמרא ישאר יהודי ירא שמים ויום שאינו פותח את הגמרא הוא מתקרר לגמרי מיראת שמים וכבר נעשה קל שבקלים וכו' ולכן תקפיד ללמוד בכל יום את הדף היומי ואפילו שאתה לא מבין ,"דף גמרא מוכרחים לומר בכל יום" שזה הצלת נפשות וממשיך על עצמו הד' מלאכי שמירה ג'בריאל מי'כאל ר'פאל א'וריאל.
הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל רע וימשיך עליך ברכה והצלחה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אחרי-קדושים ט' אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו "חסידי ברסלב" הגרים "ביבנאל עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

דעו לכם אנשי שלומינו היקרים כי קהילתנו הקדושה כאן ביבנאל היא קהילה יחידה במינה חממה של אמונה גן עדן התחתון ממש, וזו קהילה פרטית שבניתי וטפחתי במסירות נפש הכי גדולה זה חצי יובל שנים ,איזה צרות וייסורים ועגמת נפש ומרירות סבלתי מהס"מ ימ"ש עד שזכיתי להקים את הקהילה הקדושה הזו, ולכן בקשתי מכם שמרו מאד מאד על הכרם שנטעתי במסירות נפש ואל תתנו שיבואו שועלים קטנים ויחבלו לי את הכרם, כי אני לא יתן את זה בשום פנים ואופן.
הקהילה הקדושה שלנו מתנהגת אך ורק על פי דברי רביז"ל ולכן מי שלא מתאימה לו הקהילה הזו שיחפש מקום אחר, אצלנו רק דבר רביז"ל קובע,ו אני מאד מאד מקפיד שלא יסתובבו ביננו אינשי דלא מעלי כגון בחורים בליעל (פושטקים) או אלו שלוקחים סמים וכו' וכל מיני פושעים וכו' פה אין להם מקום כלל, ואם רואים איזה בחור ריק או פוחז או תמהוני או משונה תיכף ומיד להוציאו או למסרו למשטרה, פה ביבנאל ובפרט בקהילתינו הקדושה אינה מערי מקלט פה אצלנו אין מקום להולכי רכיל וכו' בעלי מחלוקת וכו' או פושעים ועבריינים ואני מאד מקפיד על זה.
הקהילה שלנו היא קהילה של תורה ותפלה, הקמתי את "הבית הוראה" ובו ארבע הדיינים מומחים וכל דבר גדול או קטן צריכים לשאול אותם על פי הלכה. שלא יהיה כאן איזה הדיוט קופץ בראש, תהילה לאל יש לנו "בית הוראה" ולכן כל שאלה בהלכה לשאול אך ורק אותם.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לקדש שמו יתברך ונעשה נחת רוח לו יתברך. 

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר אמור י"א אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר

מאד מאד אני מבקש אותך שתציית את רביז"ל שאמר (ספר המידות סימן רע"ג) שטוב להאדם להרגיל עצמו שיחייה עצמו באיזה ניגון, כי ניגון יש לו כח גדול לעורר ולחזק אתה אדם ואפילו מי שאינו יכול לנגן אף על פי כן בינו לבין עצמו הוא יכול לנגן איזה ניגון שרק ירצה העיקר להחיות את עצמו, כי בזה העולם צריכים המון התחזקות כפי פגעי ומקרי הזמן שעובר על כל אחד ואחד ולכן אין עצה רק' להחיות עצמו עם ניגון העיקר לא ליפול בדעתו כלל משום דבר ואסור להכנס בלחץ כלל פעם אחת התלונן אחד להגאון הקדוש הסטייפלר ז"יע מה זה שיש שמנגנים ניגון זמן רב וזה ביטול תורה וכו' וצעק עליו הסטייפלר זי"ע ספרי מוסר כבר לא לומדים היום נשאר עוד שיהודים  שרים איזה פסוק של אמונה בו יתברך גם את זה רוצים לקחת מהם? ובאמת אצלו שמעו איך שמפזם לעצמו איזה פסוק של אמונה וחוזר על זה פעמים אין מספר וכן קרה בליל שבת שנכבה האור ולא היה יכול ללמוד שמעו אותו שר אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח וכו' וחזר על זה המון פעמים.
הכלל שאדם צריך להחיות את עצמו עם ניגון כדי להיות חזק באמונה בו יתברך וכמו שאמר דוד המלך (תהלים ל' ה') "זמרו להוי"ה והודו לזכר קודשו" וכתיב (תהלים ק"ה ב') "שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו" העיקר לא להשבר משום דבר שזה היסוד אצל רביז"ל להחזיק מעמד באמונה הקדושה ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך .
מה אומר לך אם היית יודע מה זה לדבר עמו יתברך לא היית מבטל את הזמן היקר לפטפט דברים בטלים עם אנשים וכו' אלא תמיד היית שר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא.
נא ונא חטוף ואכול כל יום מקרא משנה גמרא שזה האוצר הנצחי שלך וכן תבוא לבית הכנסת להתפלל במנין את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית ואז אל רב טוב הצפון תזכה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר אמור י"ב אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מה אומר לך עלינו להודות בכל יום להשם יתברך על גודל החסד חינם שעשה עמנו שזיכנו להתקרב אל רביז"ל אשר הוא מעורר אותנו בכל יום ויום מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים וכו' כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') יש בני אדם שישנים את ימיהם ואף שנדמה שהם לומדים ומתפללים הכל בבחינת שינה כי כשהמח יושן ואינו מרגיש את אמיתת מציאתו יתברך זה נקרא בחינת שינה והצדיק מעורר מהשינה.
והנה רואים בחוש יום בא יום הולך ומה נשאר מהאדם רק מה שזכה לחטוף באותו יום איזה נקודה טובה כי באמת אחר ישוב הדעת אמיתי רואים ומרגישים "יום עובר ואינו חוזר" ומה שאדם זכה לחטוף באותו יום כגון שלש תפלות שחרית מנחה ערבית ציצית תפילין וכו' ברכת המזון וכו' וקיום מצוות מעשיות זה מה שנשאר לאדם לנצח נצחיים.
אדם לא תופס שהיום שעבר לא יחזור אליו לעולמים וכל יום בזה העולם יש כנגדו יום רוחני מעלה ומה שעשה כאן ביום הזה כן נחקק ביום הרוחני למעלה ולכן אל תהיה בטלן רק חזק ואמץ מאד מאד להיות בשמחה עצומה ותחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי.
הלוואי שהיית מציית אותי לגרוס כל יום את הדף היומי שאפילו הגירסא זה דבר גדול מאד כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש ואם תרגיל עצמך בזה ממש לא תרצה לעזוב את הגמרא.
נא ונא חזק ואמץ מאד.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר אמור י"ג אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

היום בלילה יהיה "פסח שני" אשר כל עניינו, שבאו אנשים אל משה ואמרו (במדבר ט') אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע וגו', אדם שהוא נכשל ונעשה טמא עם כל זאת אינו מתייאש כלל אלא בא אל הצדיק ושואל ומבקש ומתחנן על נפשו למה נגרע? אזי הקדוש ברוך הוא מגלה רחמנותו שיכולים הכל לתקן כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן אין דבר כזה להתייאש.
ולכן אני מאד מבקש אותך מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל ראה לציית אותו ואל תכנס בלחץ זו הדחק רק הרגל עצמך לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו שזה "התבודדות", וזכור גם זכור אשר אפילו דיבור אחד שמדברים עמו יתברך זה חשוב בכל העולמות רק אל יחלש דעתך ואל יפתוך יצרך מה כבר יהיה אם תדבר איזה דיבור לפניו יתברך וכו', אל תאמר זאת, כי כל תחינה ובקשה שאדם מתחנן ומבקש ממנו יתברך זה נשמע ונתקבל בכל העולמות.
הרי אתה צריך פרנסה וכו' שלום בית וכו' נחת מהילדים וכו' למה לא תבקש ממנו יתברך? ולכן אם אתה באמת מקורב אל רביז"ל תציית אותו בדבר זה ותרגיל עצמך לדבר עמו יתברך בכל יום ויום אפילו קצת שדבר זה יזכך אותך לגמרי.
נא ונא ראה להיזהר בתפלה בציבור אשר אין למעלה מזה ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ט.) אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפללין, וקודם כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה שעל ידי זה יתקבל תפלתך בשמים.
היום הדף היומי הוא עירובין מ"ו, אל תהיה בטלן חטוף ואכול דף גמרא כי זה חלקיך לנצח נצחיים.
רציתי מאד שתתן לאשתך לבוא מחר בערב לדרשה תעשה כל מה שביכלתך להיות חזרה מוקדם כדי שאשתך תוכל לבוא לדרשה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר אמור י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

הנה היום הוא פסח שני שנתן לנו הקדוש ברוך הוא הזדמנות לחזור בתשובה שלימה אם לא זכינו לחזור בתשובה כשיצאנו ממצרים, רואים מזה את גודל רחמנתו יתברך שאפילו שאדם לא יכול להקריב את קורבן פסח וכו' וכו' כי היה טמא וכו' עם כל זאת לא אבדה תקווה ותוחלת ממנו כי גדול אדוננו ורב להושיע, הקדוש ברוך הוא הוא אב הרחמן ומרחם על נשמות ישראל אפילו שעושו מה שעושו וכו' וכמאמרם ז"ל (פסחים פ"ז:) אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים ולכן אני מאד מבקש אותך קח את עצמך בידך ותתעורר בתשובה על כל פנים מהיום הזה שבא פסח שני, שנותנים לאדם הזדמנות לא להתייאש בחיים ואפילו שעובר עליו מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת רואים את גודל רחמנתו יתברך כי בפסח שני אנחנו מוצאים שחמץ ומצה הם בתוך ביתנו להורות שאפילו שאדם נפל כל כך שמעורבים בו טוב ורע וכו' עם כל זאת יש לו תקווה גדולה לתקן את הכל, ולכן קח את עצמך בידך ותעשה היום התחלה חדשה רק להיות בשמחה כי השמחה מגלה את טוהר לבבו שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא שמרוב עוונותיו נעלם ונסתר ממנו אמיתו יתברך ולכן דייקא היום תעשה התחלה חדשה ותחפש ותבקש ותמצא בעצמך נקודה טובה כמו שהזהרנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאצל כל בר ישראל נמצאים נקודות טובות וזה מה שאנחנו רואים פלא שדייקא בפסח שני זה ההילולא של רבי מאיר בעל הנס שהיה חיש למיעוטא היינו שתמיד חיפש על המיעוט טוב שיש בכל בר ישראל וככה אנחנו צריכים לחיות, הן לחפש את הטוב אצל האשה ואצל הילדים והן לחפש את הטוב שיש בכל בר ישראל.
ובדרך זה אנחנו צריכים ללכת ולחיות, לרחם על הולת כי כך אמרו חכמינו הקודשים (שבת קנ"א:) כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים וכל מי שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו מן השמים, ולכן יסוד גודל בקהילתינו הקדושה לעשות חסד עם הזולת לרחם אחד על הזולת ולא לחפש ולחטט אחר הרע של הזולת, זה יסוד מוסד בקהילתינו הקדושה ומי שלא יכול לעמוד בזה אין לו מה לחפש בקהילתינו הקדושה, קהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה ואחד צריך לעזור לזולת.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להתחזק ביתר שאת וביתר עז, תהיה חזק בעצמך ותחזק גם אחרים ובזכות זה תזכה להיגאל

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

מאד מאד אני  מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להיות רק בשמחה כי באמת ראוי לנו לשמוח מאד מאד שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות ובפרט שיש לנו במה לשמוח שאנחנו זוכים לקייים את מצוותיו יתברך שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן כ"ד) על ידי שמחה של מצווה הקדוש ברוך הוא מסוחח עליו.
מה אומר לך ראוי לכל בר ישראל לרקוד בכל יום על הזכות שזוכה לעשות מצוות, שהם רצונו יתברך  ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ס"ג.) כל העושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן כל יום אתה מתעטף בציצית ומתעטר בתפילין ויש לך מזוזה על פתח ביתך וכו' וכו', למה אתה צריך להיות שבור? ראוי לך לשמוח מאד מאד, אצל רביז"ל היה שמחה הדבר הכי חשוב, כי שמחה היא יסוד ביהדות ובקיום האדם בגשמיות, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') אין לך אדם בישראל שאינו עושה מאה מצוות בכל יום, ולכן אני מאד  מבקש אותך ראה לעשות כל מה שבידך רק להתחזק ועל ידי זה יהיה לך סבלנות לבית שלך לאשתך ולילדך ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ג') ברבות השמחה נתחזק כח השכלי והמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק העצבות והדאגות, ולכן למה אתה לא תהיה בשמחה?
אני מאד מבקש אותך שתהיה זהיר לבוא לבית כנסת להתפלל כל יום שחרית מנחה ערבית במנין דייקא כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שנכנס בבית הכנסת בעולם הזה  נכנס לבית הכנסת בעולם הבא ולפני כל תפילה להכניס כמה פרוטות לצדקה ועל ידי זה כל התפילות שלך תתקבלנה לרצון לפני אדון כל.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אמור ט"ז אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו "חסידי ברסלב" הגרים "ביבנאל עיר ברסלב" הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים שתזכרו מה שאמר רבי"זל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן י"ז) שבשבת מוכרחים ליות בשמחה וצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה כי בשבת הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל העוונות אם אנחנו שמחים בשבת.
אני מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים שתזכרו שרביז"ל הקפיד מאד מאד על הלכה ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחיוב ללמוד בכל יום הלכה ועיקר לימוד הלכה הוא כדי לקיים הלכה למעשה ולכן הקמתי את "בית הוראה" שכל שאלה בהלכה לשאול את הדיינים ומורי צדק של קהילתינו, תדעו לכם שאין זה הפקר צריכים לציית את השולחן ערוך ורביז"ל הקפיד על זה מאד מאד, ולכן אני מוכרח להגיד לכל אנשי שלומינו לאחרונה תהלה לאל בונים בתים כן ירבו, אבל זכרו היטב שיש הלכה שלא יהיה היזק ראיה אסור לבנות חלון נגד חלון של חברו זה לא חומרה, זה איסור חמור ולכן אסור לעשות דברים תחת גב חברו, איסור גזילה הוא חמור מאד מאד וכו' וכו' ובפרט שיש קיר משותף צריכים לשמור על השותפות וכו' ולא להקל בדברים כאלו וכו'.
וכן צריכים לזכור כשהולכים להחנות את הרכב צריכים מאד מאד לשמור לא להזיק את הרכב של הזולת כי הרבה פעמים שריטה אחד וכו' ששורטים את הרכב של הזולת וכו' עולה כמה אלפי שקלים לתקן את זה ואוי ואבוי אם לוקחים את זה בקלות, נמצא שפשוט גונבים מהזולת, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות גניבה וגזילה סימן ה') מי שלא חס על ממון חבירו בידוע שהוא גנב וצריכים להקפיד על זה מאד מאד כי כך אמר רביז"ל (אות גניבה וגיזלה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול וכיוון שהתיר לעצמו גזילת  חברו הרי הוא מוכן לכל חטא ועוון ואין תקנה לאסירו מדרכו הרעה, ולכן אני מאד מקפיד על אלו שלוקחים בקלות את הדבר הזה ואחד מזיק לשני.
הקדוש ברוך הוא ששמו שלום ישים שלום ואהבה בנינו, ואז השכינה תשרה בתוכנו ויהיה לנו חלק בגאולה הקרובה שיגאל אותנו הקדוש ברוך הוא.

 

המאחל לכם שבת שלום

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אמור ט"ז אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

אין לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לנו שאנחנו מוקורבים אל רבה כל כך גדול שהוא נהר המטהר מכל הכתמים אי אפשר לתאר ולשער איזה מאושרים הם תלמידי רביז"ל, שעצם ההתקרבות אל רביז"ל זה דבר גדול מאד מאד ומכל שכן שזוכים גם לציית אותו אזי בוודאי יש לנו בזה לשמוח, כי בפירוש גילה לנו ריבז"ל אני יכול לעשות צדיקים כמוני ממש, זאת אומרת אם אנחנו מצייתים אותו הוא יכול להביא אותנו אל המדרגות הכי עליונות.
ולכן אל תהיה בטלן יש לנו רבה כל כך גדול מה הוא מבקש אותנו? רק להיות בשמחה, ואף שזה כל כך קשה להיות בשמחה כי כל אחד ואחד עובר עליו משברים וגלים צרות יסורים ומרירות עד אין קץ וכו' וכו', אם כל זאת עלינו לציית את רביז"ל שכל כך ביקש אותנו שנהיה רק בשמחה.
השמחה מרחבת את הדעת, השמחה מכניסה באדם סבלנות שזה העיקר בחיים כי בלי סבלנות אי אפשר להתקיים בזה העולם כלל, עובר על כל אדם בתוך הביתו מה שעובר וכו' וכו' וצריכים סבלנות לאשה וכו' לילדים וכו' ולמי לא? ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק א' קנ"ה) שלהגיע לסבלנות זה זוכים רק על ידי תוקף האמונה כי אדם צריך להיות חזק באמונה בו יתברך להכניס בדעתו שדבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אל בהשגחת המאציל העליון ואל תשכח שכל רגע דקה שניה שאדם רק חושב "מלא כל הארץ כבודו" הוא מקיים מצוות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, זה כל כך קשה?
ולכן אל תהיה בטלן תתחזק להיות בשמחה ובפרט בשבת, צריכים להיות כל השבת בשמחה ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בכרות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, אם אדם שש ושמח כל השבת יהיה לו שפע כל ימות השבוע מה עושה הס"מ? דייקא בשבת הוא עושה מריבות בין אדם לאשתו וכו' וכו' כדי להפר לו את מנוחת השבת, ולכן  אל תהיה בטלן תשתדל כל השבת רק לשמוח כי השבת זה אורו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה, ולכן תעשה כל מה שביכלתך להיות רק בשמחה בשבת.
בפרט השבת הזו עלינו לשמוח מאד כי קוראים את כל חגי השנה וכן במוצאי שבת יהיה לנו ל"ג בעומר ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי שרביז"ל גילה נפלאות עליו שעל ידו לא תשתכח תורה מישראל ולכן עלינו לשמוח מאד בשמחה נצחיית.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל במניין כל ימות השבוע ובפרט בשבת שתהלה לאל יש לנו שבע מניינים בשבע זמנים נפרדים כך אפילו עם אתה קם קצת יותר מאוחר יש לך מניין.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום ה' לסדר בהר בחוקתי כ"ב אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל... נרו יאיר

באתי לבקש אותך מאד מאד שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עז לבטוח בו יתברך וכך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק' ה') על יהי הפסוק הזה זז מפיך "אשרי אדם בוטח בך" כי בזה העולם צריכים הרבה התחזקות על אמונה ובטחון.
ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אם רוצים להעניש את האדם אזי לוקחים ממנו את האמונה והבטחון והוא כבר נענש כי כל זמן שאדם חזק באמונה ובטחון שום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו.
ולכן אל תהיה בטלן ראית כבר כל כך הרבה ניסים ונפלאות שעשה איתך הקב"ה עד עכשיו למה אתה צריך לפול בדעתך בדיוק עכשיו וכו' וכו'?
הרגל עצמך לבקש בכל יום ממנו יתברך רבונו של עולם תן לי אמונה ובטחון שאזכה להאמין בך שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא ואזכה לבטוח בך שאתה לא תעזוב אותי וכשם שעזרת לי עד עכשיו כן תמשיך לעזור לי ותוצאי אותי מהפח שנפלתי אליו שהסתבכתי בחובות גדולים ואני לא יודע איך לצאת מזה.
אנא ממך אבי שבשמים חוס וחמול עלי ותרחיב לי ברוחניות ובגשמיות כי עיני צופיות רק אליך.
ואני מאמין באמונה שלימה ובבטחון חזק שתוציא אותי מהסבך שהסתבכתי בו ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
אתה צריך להרגיל את עצמך לדבר אליו יתברך ולבקש ממנו יתברך בתמימות ובפשיטות כל מה שאתה צריך כי באמת הוא יתברך אב הרחמן וימלא כל משאלות ליבך.
נא ונא אל תהיה בטלן תלמד היום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע ותגרוס הרבה פרקים משניות כסדרן שזה מסוגל לפרנסה ועל כולם תלמד היום את הדף היומי עירובין נ"ח ודע לך שזה עיקר העשירות של האדם שזוכה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא.
אני מתחנן אליך תתפלל את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית במניין דייקא ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר-בחוקתי כ"ג אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ... נרו יאיר 

מאד מאד אני מבקש אותך ראה להתחזק ביתר שאת וביתר עז כי השבת הזאת מברכים ראש חודש סיון חודש קבלת התורה, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להיברא מנשמות ישראל, עם שקיבלו את התורה ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ובזה יכולים להחיות את עצמו שמאד מאד חשוב דבר זה בשמים כי כשבר ישראל מחיה את עצמו עם נקודת יהדותו בזה הוא מגלה את טוהר לבבו איך שכוונתו רצויה ובזה מלאך מיכאל מעלה שעשועים בכל העולמות כי הס"מ תמיד מתגרה עם מלאך מיכאל, כי מלאך מיכאל מלמד זכות על כל נשמות ישראל והס"מ ימ"ש תמיד רק מחפש אחר הרע שיש בכל אחד ורוצה להראות שאינם צדיקים וכו' וכו', אבל בזה שעם ישראל שמחים במצוות אפילו הכי פחות וירוד וכו' וכו' בזה מנצחים את הס"מ כי הוא לא יכול לסבול את שמחת המצוות, ולכן אל תהיה בטלן תעשה התחלה חדשה מהשבת הזאת רק להיות בשמחה ואף שאני יודע שזה בא לך מאד קשה כי אין עוד דבר שבא לאדם קשה כמו מדת השמחה כי הס"מ מניח את האדם לעשות הכל וכו' רק לא להיות בשמחה כי השמחה זה בעצמו הקדוש ברוך הוא  כביכול, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') כי כשבר ישראל שש ושמח במצוות אזי הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא וזה מה שהס"מ לא יכול לסבול, ולכן ההכרח לחזק את עצמו בכל הכוחות רק להיות בשמחה ולבקש ממנו יתברך בכל יום ובכל שעה רבונו של עולם זכני להיות בשמחה עצומה עד שאזכה לרקוד מרב שמחה על נעם חלקי שבראתני מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות ואזכה על ידי שמחה זו להכלל לגמרי בך עד שלא יהיה למראה עיני רק אמתת מציאותך יתברך ויתעלה שמך.
אנא ממך חוס וחמול עלי ותוציאני מכל צרותי ומחובותיי שנפלתי אליהם והרחב לי בגשמיות וברוחניות עד שאזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
כך אתה צריך להתפלל בכל יום בכל שעה ובכל רגע ועל ידי זה תמשוך על עצמך אורו יתברך תמיד שזה התענוג העולה על כל התענוגים.
נא ונא תהיה וותרן בתוך ביתך תמיד לוותר ולוותר ולוותר ואף פעם אל תתפרץ על אשתך יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה כי הכעס בבית מביא עניות בבית וכמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' בסימן ל"ח) שעל ידי כעס מאבדים את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק לא להתפרץ בבית ואני יודע שזה יהיה לך מאד קשה וכו' עם כל זאת זה הניסיון שלך.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתציית אותי, יהיה לך טוב בעולם הזה ומכל שכן בעלם הבא.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ה אייר ה'תשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד ... נרו יאיר 

אני מאד מאד מבקש אותך שרק תתחזק בכל מיני אופנים שבעולם ששום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ג סימן ג') על הפסוק (תהילים קמ"ה) טוב הוי"ה לכל ורחמיו על כל מעשיו, על הכל שהן מידותיו הוא מרחם היינו זה הקדוש ברוך הוא מלא רחמים ואנחנו צריכים ללכת במידותיו והעיקר לרחם על עצמינו כי בזה שאדם לא בא לבית הכנסת להתפלל שלש פעמים ביום שחרית מנחה ערבית בזה הוא מתאכזר על נפשו ולכן אדם צריך לרחם על עצמו וללכת במידותיו יתברך שזה כולו רחמים.
ולכן אדם צריך ללמוד קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא ולרחם על עצמו כי אם הוא לא לומד בכל יום קצת מהלימודים האלו הוא אכזר הכי גדול על נשמתו ואם אדם לא מרחם על עצמו איך יכולים לצפות שירחם על הזולת.
הס"מ יש לו כל מיני תירוצים לאדם שלא יבוא בכל יום להתפלל במניין ולא יבוא לבית המדרש ללמוד קצת תורה אשר אין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקיבלתם עליכם תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, וכל כך חבל שמסרו לנו אוצרות כאלו שלא צריכים להשקיע שום דבר רק רצון טוב וגם את זה אנחנו לא יכולים להראות וכו' וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך חוס וחמול עליך וראה להתחזק ביתר שאת וביתר עז ותרחם על עצמך וכך ירחם עליך הקדוש ברוך הוא, ואמר דוד המלך (תהילים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי" זה שאני יודע שאתה רחמן ומרחם על כולם זה ההתחזקות שלי, אבל אתה צריך להסכים שאי אפשר לצפות שירחמו עליך אם אתה לא מרחם על עצמך, בזה העולם צריכים להיות סבלן גדול שזה תלוי במידת האמונה ככל שאדם מאמין בהקדוש ברוך הוא זוכה לסבלנות יותר גדולה.
אני מאד שמח לראות ההתפתחות של הקהילה הקדושה שלנו יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לראות הרחבת קהילתנו ביתר שאת וביתר עז וזה תלוי כפי האחדות ואהבה שיהיה בינינו ואם יהיה אפילו אחד שמסית ומדיח נגד קהילתנו וכו', אין לו מה לעשות בד' אמות שלנו צריכים לרחק אותו בכל מיני ריחוק.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נהיה מאוחדים ועל ידי זה נהיה ראויים לגאולה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר במדבר כ"ו אייר (יסוד שביסוד) התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שיצאו עד עכשיו כבר שלושה חלקים מסדרת "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", ותהלה לאל זה נחטף יותר מהר ממה שחשבנו, וזו זכות הרבים לדורות, כי יחד עם התשובות האלו כתובות גם השאלות, וכלל זה צריכים לזכור כי על כל שאלה שמישהו שואל יש לכל הפחות עוד אלף אנשים אם לא יותר וכו', שיש להם אותה שאלה, והם צריכים בדיוק את התשובה הזו. ולצערינו הרב מיליונים מאחינו בני ישראל עדיין רחוקים מהיהדות, וצריכים לקרב את כולם אליו יתברך, ולכן אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של מי שיפיץ את זה לכלל נשמות ישראל, כי הספרים האלו הם להיט גדול וכולם חוטפים את זה, ונתעוררים בתשובה, ולכן אשרי מי שזוכה להפיץ בכל יום את ספרי רביז"ל הן הקונטרסים והחוברות, והן את שאר הספרים, ובפרט את ה"שאלות ותשובות בחסידות ברסלב" אשר אין עוד מעלה יותר גדולה מזו בתיקון הברית, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה; ומי יכול להתפאר שהוא נקי מהחטא הזה, ולכן עלינו למסור את נפשינו בכל יום להפיץ את ה"שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", שזה עושה נפלאות בין נשמות ישראל.
וכן אלו שלא יכולים להפיץ, שעל כל פנים שישתתפו בהדפסתם, ויהיו שמות המנדבים מודפסים בסוף הספר, וזה זיכוי הרבים לדורי דורות, כי מי שמזכה את הרבים הזכות הזו הולכת לפניו תמיד, ולכן אבקש את כל אחד מאנשי שלומינו שישתתף באיזה סכום שהוא רק רוצה, כדי שיהיה לו חלק בהדפסת "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב", ואשרי מי שקונה ספרים ונותן את זה למפיצים להפיץ, ויהיה לו גם כן חלק בהפצה, אשר אין מילים לפרש מעלת הפצת מעיינות החכמה חוצה, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) על הפסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" - אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, והלוואי שהיינו מצייתים את מוהרנ"ת ז"ל שהניח לנו צוואה ארבעה ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדא שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה". אשרי מי שיתן יד ושכם להדפסת והפצת "שאלות ותשובות בחסידות ברסלב".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ"ז אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ואין עוד תענוג וזיוו וחיות יותר מזה, כי באמת כשבר ישראל מנקה את המח מחשבה שלו, ורק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נטהר מכל הטומאות, כי רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רל"ד) שהעיקר הוא המחשבה, וכשבר ישראל שומר על מחשבתו, ומכניס תמיד בדעתו אשר אין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, על ידי זה בעצמו הוא נטהר מכל עוונותיו, והעיקר תלוי בקדושת ובטהרת המחשבה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ג) המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהיה לו ממון, בודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות; ולכן אל תהיה בטלן, אף שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', ראוי לך לדעת שהכל מחמת שאינך שומר על קדושת המחשבה, כי המחשבה היא ביד האדם להטותה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ') המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו למקום שהוא רוצה, אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל, ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, הוא ביד האדם לחזר ולהטותה בעל כרחה אל הדרך הישר, לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסר לדרך אחר, שתופסין אותו באפסר וכיוצא, ומחזירין אותו בעל כרחו אל הדרך הישר, כמו כן במחשבה ממש, שיכולין לתפסה בעל כרחה להשיבה אל הדרך הראוי, וכשבר ישראל חושב בטוב, אזי יהיה טוב, ולהיפך כשחושב ברע, אזי יהיה רע רחמנא ליצלן, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ט) שהיצר טוב הם מחשבות טובות, והיצר הרע הם מחשבות רעות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על המחשבה, ולהרגיל את עצמו לחשוב רק מחשבות טובות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן ט') תאוות ניאוף אינו נרחק מן האדם אלא על ידי הרחקת ראות העין והמחשבה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על מחשבתו, ולהכניס בעצמו תמיד את אמתת מציאותו יתברך, וזה יביא אותו לידי שמחה אמיתיית, כי אין עוד שמחה כשמחת הדביקות באין סוף ברוך הוא, אשרי מי ששומר על מחשבתו ומחדיר בעצמו אשר הכל לכל אלקות גמור הוא, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה.
זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"ח אייר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נכנסנו בשבוע אחרון של ספירת העומר, כי היום הוא "חסד שבמלכות", ולכן עלינו להכין את עצמינו לקבלת התורה, שאז נפתחו השמים וראו כולם את כבודו יתברך, כמו שכתוב (שמות כ' ט"ו) "וכל העם רואים את הקולות", כי במתן תורה היה גילוי נורא ונפלא כזה, עד שראו במו עיניהם בעיני בשר גילוי אלקותו יתברך בתכלית ההתגלות, כי באמת התורה הקדושה מלובשת בכל פרטי הבריאה, דומם צומח חי מדבר, כי יש הלכות ששייכים בדומם, ויש הלכות ששייכים בצומח, ויש הלכות ששייכים בחי, ויש הלכות ששייכים במדבר, להורות שבכל פרטי הבריאה נמצא הקדוש ברוך הוא, כי הוא יתברך ותורתו אחד הם, ולכן בעת מתן תורה היה גילוי כזה שראו במוחש עם עיני הבשר איך שהוא יתברך מלובש בכל פרט מפרטי הבריאה, ולכן כפי שזוכים להכין את עצמינו לקבלת התורה, כן נזכה להגילויים האלו, וזה שייך גם עכשיו, ומלבד זאת אמרו חכמינו הקדושים (שבת קמ"ו.) ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, וזה שייך גם עכשיו, כי כשבר ישראל מקבל על עצמו עול תורה, וקובע עיתים לתורה, על ידי זה נפסקת הזוהמה שנכנסה בו מחמת חטאיו המרובים.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" זה שאין בידו לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (שמות רבה פרשה ל"ב סימן ב') אמר הקדוש ברוך הוא לישראל משעה שעמדתם בסיני וקבלתם את התורה, כתבתי שאני אוהב אתכם; ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם גורלינו, ואנו יודעים מרבי אמת כזה שלא נותן לנו מנוח יום אחר יום, ומחזק ומעודד ומשמח אותנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא בכל מחיר, אשרינו ואשרי חלקינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר כ"ט אייר ערב ראש חודש סיון התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ודע לך שאנחנו ביבנאל גרים לא רחוק מהציון הקדוש של השל"ה הקדוש, סך הכל חמש עשרה דקות נסיעה, ולכן אל תהיה בטלן, מקובל אצל אחינו בני ישראל בכלליות לומר את התפלה שתיקן לומר עבור ילדים טובים בערב ראש חודש סיון, ובפרטיות מי שגר לא רחוק מציונו הקדוש, שיהיה שמה ויתפלל את התפלה הזו, כי באמת צריכים רחמים רבים שיזכה לילדים טובים, וזה לא הולך בקלות, וצריכים לשפוך הרבה דמעות שיהיה לו ילדים טובים, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תני דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר וכל מעשיו הטובים שהיה עושה היה עושה בסתר, והיה לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יבוא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. ואמרו לא יצתה אותה שנה ולא שנית ולא שלישית עד שבא עזרא והעלה הקדוש ברוך הוא על ידו את ישראל מבבל, ואותו הכהן עמהם, ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו הכהן לבית עולמו, עליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז) "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'. "והתענג על הוי"ה ויתן לך משאלות לבך" וגו', ולכן אל תהיה בטלן, תקפוץ לשמה ותתפלל את התפלה הזו, והקדוש ברוך הוא השומע ישמע גם את תפלתך.

תפלה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים מספר של"ה הקדוש:

אַתָּה הוּא יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ עַד שֶׁלֹּא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָּה הוּא אֱלֹהֵינוּ מִשֶּׁבָּרָאתָ הָעוֹלָם, וּמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָּה אֵל, וּבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְּגִין לְהִשְׁתְּמוֹדָעָא אֱלָקוּתָךְ בְּאֶמְצָעוּת תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּרֵאשִׁית", בִּשְׁבִיל תּוֹרָה וּבִשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, כִּי הֵם עַמְּךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בָּהֶם מִכָּל הָאֻמּוֹת, וְנָתַתָּ לָהֶם תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, וְקֵרַבְתָּם לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל:
וְעַל קִיּוּם הָעוֹלָם וְעַל קִיּוּם הַתּוֹרָה בָּא לָנוּ מִמְּךָ יְהׂוָה אֱלֹהֵינוּ שְׁנֵי צִוּוּיִים, כָּתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "פְּרוּ וּרְבוּ", וְכָתַבְתָּ בְּתוֹרָתְךָ "וְלִמַּדְתֶּם אׂתָם אֶת בְּנֵיכֶם", וְהַכַּוָּנָה בִשְׁתֵּיהֶן אֶחָת, כִּי לֹא לְתׂהוּ בָרָאתָ כִּי אִם לָשֶׁבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָּרָאתָ יָצַרְתָּ אַף עָשִיׂתָ, כְּדֵי שֶּׁנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ:
וּבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ יְהׂוָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, וְאַפִּיל תְּחִנָּתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוּיוֹת עַד שֶׁתְּחָנֵּנִי וְתִשְׁמַע תְּפִלָּתִי לְהַזְמִין לִי בָּנִים וּבָנוֹת, וְגַם הֵם יִפְרוּ וְיִרְבּוּ הֵם וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָּל הַדּוֹרוֹת לְתַכְלִית שֶׁהֵם וַאֲנִי כֻּלָּנוּ יַעַסְקוּ בְּתוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה לִלְמׂד וּלְלַמֵּד לִשְׁמׂר וְלַעֲשׂוֹת וּלְקַיֵּם אֶת כָּל דִּבְרֵי תַלְמוּד תּוֹרָתְךָ בְּאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹרָתֶךָ וְדַבֵּק לִבֵּנוּ בְּמִצְוֹתֶיךָ לְאַהֲבָה וּלְיִרְאָה אֶת שְׁמֶךָ:
אָבִינוּ אָב הָרַחֲמָן, תֵּן לְכֻלָּנוּ חַיִּים אֲרֻכִּים וּבְרוּכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר יְצוּרָיו לְחַיִּים בְּרַחֲמִים, זָכְרֵנוּ לְחַיִּים נִצְחִיִּים כְּמוֹ שֶׁהִתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אָבִינוּ "לוּ [יִשְׁמָעאֵל] יִחְיֶה לְפָנֶיךָ", וּפֵרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְּיִרְאָתֶךָ":
כִּי עַל כֵּן, בָּאתִי לְבַקֵּשׁ וּלְחַנֵן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָּשֵׁר, וְאַל יִמָּצֵא בִי וּבְזַרְעִי וּבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שׁוּם פְּסוּל וָשֶׁמֶץ, אַךְ שָׁלוֹם וֶאֱמֶת וְטוֹב וְיָשָׁר בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וּבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוּ בַּעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי מִשְׁנָה, מָארֵי תַלְמוּד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת תְּרוּמִיּוֹת, וְיַעַבְדוּךָ בְּאַהֲבָה וּבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִצוֹנִית, וְתֵן לְכָל גְּוִיָּה וּגְּוִיָּה מֵהֶם דֵּי מַחְסוֹרָהּ בְּכָבוֹד, וְתֶן לָהֶם בְּרִיאוּת וְכָבוֹד וָכׂחַ, וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְשָׁלוֹם בֵּינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוּוּגִים הֲגוּנִים מִזֶּרַע תַּלְמִידֵי חֲכָמִים מִזֶּרַע צַדִּיקִים, וְגַם זִוּוּגָם יִהְיוּ כְּמוֹתָם כְּכָל אֲשֶׁר הִתְפַּלַּלְתִּי עֲלֵיהֶם, כִּי זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן:
אַתָּה יְהׂוָה יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָּנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה, עַל כֵּן עֲנֵנִי יְהׂוָה עֲנֵנִי בַּעֲבוּר הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקׂב, וּבִגְלָלָם תּוֹשִׁיעַ בָּנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דּוֹמִים לְשָׁרְשָׁם, וּבַעֲבוּר דָּוִד עַבְדְּךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַּמֶּרְכָּבָה, הַמְשׁוֹרֵר בְּרוּחַ קָדְשֶׁךָ:
שִׁיר הַמַּעֲלוֹת אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא יְהׂוָה הַהׂלֵךְ בִּדְרָכָיו: יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תׂאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ: אֶשְׁתְּךָ כְּגֶפֶן פּׂרִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתֶךָ בָּנֶיךָ כִּשְׁתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ: הִנֵּה כִי כֵן יְבׂרַךְ גָּבֶר יְרֵא יְהׂוָה: יְבָרֶכְךָ יְהׂוָה מִצִּיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב יְרוּשָׁלָםִ כּׂל יְמֵי חַיֶּיךָ: וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל: אָנָא יְהׂוָה שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה יְקֻיַּם בָּנוּ הַפָּסוּק וַאֲנִי זׂאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר יְהׂוָה רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר יְהׂוָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם:  יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהׂוָה צוּרִי וְגוֹאֲלִי:

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

6 תגובות

  • 1.
  • מאת: מלכה
   מבין כל אדם ואדם,יודעת מה קורה בנבכי הנשמה
   של כולנו...השם ישמור את מוהרוש וייתן לו בריאות איתנה..
  • 2.
  • זה הבת-קול שיוצאת בכל יום ואומרת.........
   מאת: משה ניסים ויצמן
  • 4.
  • מלאך צבאוות
   מאת: משה
  • 5.
  • מאת: זלמן
   אני מחוזק מאוד של אגרת מדי יום ביומוי של מהרא"ש שליטא
   אשרינו שזכינו מנהיג קדוש כזה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup