ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אדר ה'תשע"ג
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אדר ה'תשע"ג
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
המכתב החדש | א' דראש חודש | א' ראש חודש - כללי | ב' דראש חודש | ב' אדר | ג' אדר | ד' אדר | ה' אדר | ז' אדר | ח' אדר | ט' אדר | י' אדר | י"א אדר | י"ב אדר - כללי | י"ב אדר | ט"ז אדר | י"ז אדר | י"ח אדר | י"ט אדר | כ"א אדר | כ"ב אדר | כ"ג אדר | כ"ד אדר | כ"ה אדר | כ"ו אדר | כ"ח אדר - כללי כ"ח אדר | כ"ט אדר

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך עכשיו אנחנו נכנסים בחודש אדר חודש השמחה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שהוא לא נח כרגע, ומעורר את אנשיו מהשינה העמוקה שאנו ישנים בהם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שיש בני אדם שישנים את ימיהם, והצדיק האמת מעורר אותם מהשינה, והעיקר לפתוח את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל כך חבל שאנחנו יכולים להתעלות בעליה גדולה, עליה אחר עליה וכו' וכו', אם רק היינו מתאחדים יחד יותר ויותר, וכך מובא בזוהר (משפטים צ"ד:) תא חזי, בר נש כד אתיליד יהבין ליה נפשא, מסיטרא דבעירא מסיטרא דדכיו, מסיטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש, זכה יתיר יהבין ליה רוחא מסיטרא דחיות הקודש, זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסיטרא דכרסייא, ותלת אלין אינון, אמה עבד ושפחה דברתא דמלכא. זכה יתיר יהבין ליה נפשא באורח אצילות, מסיטרא דבת יחידה, ואתקריאת איהי בת מלך, זכה יתיר יהבין ליה רוחא דאצילות מסיטרא דעמודא דאמצעיתא, ואקרי בן לקודשא בריך הוא, הדא הוא דכתיב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", זכה יתיר יהבין ליה נשמתא מסיטרא דאבא ואמא, הדא הוא דכתיב (בראשית ב' ז') "ויפח באפיו נשמת חיים", מאי חיים, אלא אינון י"ה, דעלייהו אתמר (תהלים ק"נ ו') "כל הנשמה תהלל י"ה", ואשתלים ביה יהו"ה. זכה יתיר יהבין ליה יהו"ה בשלימו דאתוון יו"ד ה"א וא"ו ה"א, דאיהו אד"ם באורח אצילות דעילא, ואתקרי בדיוקנא דמאריה, ועליה אתמר (בראשית א' כ"ח) "ורדו בדגת הים" וגו', והאי איהו שולטנותיה בכל רקיעין, ובכל אופנים ושרפים וחיוון, ובכל חיילין ותוקפין דלעילא ותתא וכו'; שאדם יכול לעלות מעלה מעלה אם יהיה לו רצונות וכיסופים אחריו יתברך וכו' וכו', ומה עושה הס"מ, מכניס בנו הבל הבלים, רצונות של דמיונות ושטותים וכו' וכו', ולבסוף אין לנו לא גשמיות ולא רוחניות, אבל אם היינו מתחזקים ביתר שאת ביתר עוז, והרצונות והכיסופים שלנו הייתה רק לקיים את רצון רביז"ל, לא היה חסר לנו שום דבר, אפילו פרנסה בשפע, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים; ורואים שכל מי שמקורב אל רביז"ל, ויותר מתבודד אליו יתברך, ולא מעניין לו שום דבר, רק איך להתעלות ברוחניות, אזי הקדוש ברוך הוא משלם לו גם גשמיות שיש לו פרנסה בשפע, ולכן תיקח את עצמך בידיך, ותראה מה לפניך, אל מה רביז"ל רוצה להביא אותנו, ותברח מחברים רעים שסתם מבלים את הזמן בהבל ובריק וכו', בלשון הרע רכילות וליצנות וכו', אשר דבר זה לא מביא לשום דבר, כי אדם צריך להיות תמיד עסוק, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (כתובות נט.) הבטילה מביאה לידי שעמום (שגעון) ולידי זימה, ולכן תשמור מאד מאד להיות תמיד עסוק במשהו, וזה יביא לך ישוב הדעת, חבל מאד שתבלה את הזמן היקר שלך בשטויות וכו' וכו', ואמר החכם "הזהר מן הזמן, כי הוא אויב רע מאד", אין עוד דבר שהורס את האדם מללכת בטל.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום א' לסדר תרומה א' דראש חודש אדר התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה חודש אדר שהיא חודש השמחה נכנסה בסימן טוב ובמזל טוב, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, ואנחנו נמצאים בחלקו של רביז"ל, שזה השמחה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה, ואמרו אנשי שלומינו על זה, שמי שלא שמח עם זה, סימן שנפגם אצלו האמונת חכמים.
בכל שנה אני מעורר את אנשי שלומינו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, שצריכים לשמור על הילדים שבשום פנים ואופן לא יהיה בידיהם נפצים וכו' וכו', כי אין שנה שלא יקרה אסון לילדים, והנה כבר אתמול היה בחדשות שילד איבד עין רחמנא ליצלן על ידי נפצים, ולכן אני מזהיר באזהרה חמורה שבשום פנים ואופן לא ימצא ולא יראה בקהילתינו מאף ילד שיהיה בידו נפצים, ואני מאד מבקש אותך על זה שתשמור מאד על ילדיך, כי (חולין י.) חמירא סכנתא מאיסורא; וזה לא משחק ילדים, כי לצערינו הרב כל שנה ילדים מאבדים אצבעות או עינים רחמנא לישזבן, ובכלל עלינו לשמור מאד מאד על ילדינו עם מי הם מתחברים וכו', ואנחנו צריכים לשמור מאד מאד על קהילתינו הקדושה שלא יתערב זר בקהילתינו וכו', ואין בד' אמות שלנו שום מקום לתמהונים וכו', או אלימים וכו', או מסוממים וכו', תיכף ומיד לגרש אותם מהד' אמות שלנו, אני לא צריך אנשים שעוברים על החוק בשום פנים ואופן.
גם אני מאד מאד מבקש עכשיו בימי השמחה שיהיה הפרדה מוחלטת בין גברים לבין נשים, שזה עוון חמור מאד מאד, ולא חומרא בעלמא, כי היצר הרע אורב מאד מאד לערב את השמחה על ידי קלות ראש וכו', הן בשוק פורים, והן בשמחת פורים וכו' וכו', שבשום פנים ואופן שלא יתערבו גברים ונשים יחד.
הקדוש ברוך הוא ישמור את קהילתינו, ונזכה שהשכינה תשרה בתוכינו.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר תרומה ב' דראש חודש אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה אנחנו נכנסים היום בחודש השמחה, חודש אדר, שאמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ט) משנכנס אדר מרבים בשמחה, ופירשו צדיקים שהכוונה הוא שעם שמחה מרבים את הקדושה, וידוע שרביז"ל אמר אשר א'ד'ר' ראשי תיבות (תהלים קי"ט) ר'אש ד'ברך א'מת, וחכמינו הקדושים דרשו על זה (בראשית רבה פרשה א' סימן ז') אמר רבי יצחק מתחילת ברייתו של עולם ראש דברך אמת, "בראשית ברא אלקים" (ירמיה י') "והוי"ה אלקים אמת ולעולם כל משפט צדקך" שכל גזרה וגזרה שאתה גוזר על בריותיך הן מצדיקין עליהם את הדין ומקבלין אותו באמונה; ויש לומר פירוש פשוט כי סופי תיבות של בראשית' ברא' אלקים' זה א'מ'ת', שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה רק בשביל אמת, ועיקר האמת הוא תלוי בהדיבור, שאדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שרק זה נקרא אמת, ואל זה זוכים רק על ידי תוקף השמחה, כי כשאדם שש ושמח, על ידי זה אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו', איזה גזירה רעה חס ושלום, אם הוא תמיד בשמחה, אזי הוא מצדיק עליו את הדין, ומקבל את הדבר שנגזר עליו באמונה, כי באמת אם בר ישראל שש ושמח עמו יתברך, על ידי זה מאיר עליו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, שצריכים להרגיל בשמחה בחודש זה.
אני מאד מבקש אותך שתתפלל עלי כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות התפלות שלך, נזכה לראות רק ישועות והרחבות גדולות מאד, ואני רוצה השנה לסדר קימחא דפסחא לכלל אנשי שלומינו עם סל כזה שעדיין לא ראו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ואמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ועל קוטב זה נבנה קהילתינו הקדושה, רק לעשות חסד אחד עם השני, שבזה מוחקים את הס"מ שהוא שרו של עשיו, שממנו יוצא עמלק, שממנו יוצא המן שקיטרג על עם ישראל, ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה הפרד ומשול, לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, וצריכים מאד מאד לשמור שלא יהיה חס ושלום שום פירודים בין נשמות ישראל, ובפרט בקהילתינו הקדושה שהיא כליל תפארת החסד, שאי אפשר למצוא קהילה קדושה כזו בשום מקום.
נא ונא לשמור מנחש שמתחבא בתוך הקש וכו', ורק מסית ומדיח מבפנים נגד קהילתינו, דעו לכם שהנחש הזה הס"מ רוכב עליו, כמובא (זוהר חדש כי תשא) דא נחש דרכיב עליה סמאל; ולכן אדם שמסית נגד קהילתינו הקדושה שהיא תפארת של חסד, צריכים לדעת שזה הנחש שהס"מ רוכב עליו, וצריכים לשמור ממנו מאד מאד, וזכור את זה טוב טוב אם אתה שומע אחד מדבר לשון הרע נגד הקהילה, דע לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליו, והוא מסוכן מאד, כי (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום שבת קל"א, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
בכל שנה אני מעורר את אנשי שלומינו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, שצריכים לשמור על הילדים שבשום פנים ואופן לא יהיה בידיהם נפצים וכו' וכו', כי אין שנה שלא יקרה אסון לילדים, והנה כבר אתמול היה בחדשות שילד איבד עין רחמנא ליצלן על ידי נפצים, ולכן אני מזהיר באזהרה חמורה שבשום פנים ואופן לא ימצא ולא יראה בקהילתינו מאף ילד שיהיה בידו נפצים, ואני מאד מבקש אותך על זה שתשמור מאד על ילדיך, כי (חולין י.) חמירא סכנתא מאיסורא; וזה לא משחק ילדים, כי לצערינו הרב כל שנה ילדים מאבדים אצבעות או עינים רחמנא לישזבן, ובכלל עלינו לשמור מאד מאד על ילדינו עם מי הם מתחברים וכו', ואנחנו צריכים לשמור מאד מאד על קהילתינו הקדושה שלא יתערב זר בקהילתינו וכו', ואין בד' אמות שלנו שום מקום לתמהונים וכו', או אלימים וכו', או מסוממים וכו', תיכף ומיד לגרש אותם מהד'  אמות שלנו, אני לא צריך אנשים שעוברים על החוק בשום פנים ואופן.
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לדעת מרביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר תרומה ב' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, שמחייה ומחזק אותנו יום יום שעה שעה, ואשרי מי שקובע את עצמו בקביעות חזקה ללמוד את ספרו של רביז"ל, שמאד מאד הזהירנו על זה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו "לקוטי מוהר"ן" שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, ולכן אשרי מי שלומד הרבה את ה"לקוטי מוהר"ן", כדי שיהיה שגור על פיו, ואני מוכרח להגיד לך שכל ההתקרבות לרביז"ל, תלוי כפי שמרגילים את עצמו ללמוד את ספרו "לקוטי מוהר"ן", ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו].
עכשיו בחודש אדר צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להיות בשמחה, ולשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו, ולא להסתכל על שום בריה שבעולם, תהלה לאל כל בר ישראל מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ולכן צריכים לדון את כל אחד לכף זכות, היפך המן עמלק שהשר שלו בשמים הוא הס"מ ימח שמו, שרק רוצה לראות פירודים בין נשמות ישראל, כמו שאמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה הפרד ומשול, לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ועל ידי שזוכים לשמוח, בזה מוחקים את המן עמלק המסית אותנו אחד נגד השני, כי אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) ליכא דידע לישנא בישא כהמן; עוד לא היה אחד שיכל לדבר כל כך הרבה לשון הרע על עם ישראל כהמן, ולכן צריכים מאד לשמור לא לדבר אחד על השני, ובזה שנזהר על זה, על ידי זה יאיר עלינו מלך הכבוד בעצמו, ונזכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך המאיר בכל העולם כולו, וגם בעולם הזה מלובש אורו יתברך בדומם צומח חי מדבר, שהכל לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, אשרי מי שתמיד שש ושמח עם כל הנקודות טובות שיש בו, ועושה כל מה שביכולתו להתאחד עם נשמות ישראל, שאין ערוך אליו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה כ"ט.) תניא רבי שמעון בן יוחי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו' גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר למענכם שלחתי בבלה ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר ושב הוי"ה אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.

 

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר תרומה ג' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותדע שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, וכפי שאדם מתחזק באמונה זאת, כן זוכה לעבור על הכל, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד על נקודת האמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ב) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי העיקר הוא אמונה, ועיקר האמונה זה בתמימות ובפשיטות גמור, להשליך את דעתו ושכלו המדומית לגמרי, וכשאדם חזק באמונה, על ידי זה נכלל באין סוף ברוך הוא, ונתבטל ממנו הישות והגיאות שזה מה שגורם לו שלא ילך לו בחייו כסדר, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ב) שמה שהולך לאדם שלא כסדר, הוא מפני הישות והגאווה שיש בו, ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם; וכל זה ראו במשך כל הדורות אנשים שנפלו ממדריגתם וכו', ונעשה קלי הדעת פורקי עול לגמרי וכו', כל זה היה שלא נטהרו מהגאווה הסרוח והישות שנתפס בהם, ולכן צריכים לעשות כל מיני השתדלות שבעולם לבטל את כל כולו רק אליו יתברך, ולנקות את עצמו מכל מיני ישות, כי גם ירבעם ונבט וחביריו לא נעקרו ממנו יתברך, אלא על ידי הגאווה הסרוחה שהיה אצלם, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל כל כך על אמונה ולדבר מאמונה, ולהתחזק באמונה, כי תיכף ומיד שאדם מחדיר בעצמו אשר הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, ואז כשאדם כל כך חזק באמונה פשוטה הזו, אז החיים שלו חיים אחרים לגמרי, ואין בו שום ישות וגיאות וכו', כי הוא יודע שהוא נמצא בידו יתברך, ואפילו שרואה בין כך ובין כך שאלו הרשעים והקלי עולם וכו', הגנבים והרמאים והצבועים וכו' וכו', מצליחים להוציא מבני אדם כסף במירמה וכו', אבל לא קולטים שכל הכסף שבא ברמאות ובגניבה ובצביעות, לבסוף זה הולך לרופאים וכו', או לטמיון לגמרי וכו', ולכן אשרי מי שמחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, כי בידיעת אדם שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבות האדם הכל ממנו יתברך, בידיעה זו יתפרדו כל פועלי אוון, ולא יכולים להזיק לו כלל, אשרי מי שמחזיק את עצמו בעיתים הללו באמונה פשוטה, ושומר את עצמו מנחשים ועקרבים שמדברים נגדו יתברך, שהם מאד מאד מסוכנים, כי אם מכניסים באדם ספיקות באמונה רחמנא ליצלן עוקרים אותו משורשו, ולכן צריכים מאד מאד להזהר מאנשים כאלו שהם ממש נחשים ועקרבים מסוכנים, ואוי לו לאדם שפוגע בו נשיכתם, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה ביבנאל, כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, מאד מצליחה, ותהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים שאין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אני רוצה שגם אתה תעשה את כל הקניות שלך בהחנות הזה שהקמתי, ודע לך שהחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ותקנה שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת, ורשע אחד טמא מטומא מנע מהם את היהדות במשך כל השנים, אוי לו ואוי לנפשו וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שתהיה לי בעזר גדול מאד בהחנות, כי אני רוצה להרחיב את הפעילות של החנות יותר ויותר, שלא יחסר שמה שום דבר, ושיהיה שמה כל מה שיהודי צריך במקום אחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תרומה ד' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בכל יום ויום מחדש, ועיקר ההתחזקות שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שלא עוזב אותנו יום יום, ומחזק אותנו ומדריך אותנו איך לעבור את זה העולם בשלום, ועליך לדעת אשר חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו", ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בזה שאנחנו מקורבים אל הצדיק האמת שהוא רביז"ל, והוא מחזק ומעודד אותנו על ענין שיחה בינו לבין קונו, שנזכה לדבר עמו יתברך.
ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שעל ידי זה תדביק נשמתך בו יתברך, כי כל אחד כפי שזוכה לבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, על ידי זה נשפע עליו שפע והצלחה רבה, ואם היו בני אדם יודעים מעלת הדיבור והשיחה בינו לבין קונו, לא היו מפסיקים לדבר כל יום אליו יתברך, והיו מקבלים ממנו יתברך מה שהיו רוצים וכו' וכו', ורואים בני אדם סובלים כל כך הרבה, וכל הסבל שלהם זה רק מחמת שניתקו את עצמם ממנו יתברך וכו', אבל בו ברגע שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה חוזר ונתקשר אליו יתברך, ולכן ראה להרבות בדיבורים בכל יום עמו יתברך, ועל ידי זה יומשך עליך רב טוב הגנוז והצפון, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה ה' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל... נ"י

הנה לאחרונה נתעוררו כלל ישראל מהשינה העמוקה, ורק עכשיו קולטים מה ואיך יוצא חורבן לכלל קדושת ישראל מהמחשב (מכשף) שמחובר לאינטרנט, או שאר כלי משחית, כגון אייפון, אייפד וכו' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אישית, חוס וחמול על הילדים שלך, אל תאמר שלך זה לא יזיק וכו', אבל דע לך שלהילדים שלך זה בוודאי יזיק, ואל תיקח את זה בקלות, כי כל ילד או ילדה שמסתכלים בהכלי משחית האלו, רחמנא ליצלן לבסוף יוצאים לתרבות רעה, ולכן אני מוכרח להגיד לך שיש עכשיו בעולם קליפה עצומה שכובשת את כל חלקה טובה מכלל ישראל, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא מחשב (מכשף) שמחובר אל אינטרנט, וכן אייפד, בלקברי וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרות ומופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראה לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי אם יש לך דבר כזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו, ואני חוזר ומדגיש שמהבתים הכי טובים והכי חרדים וכו', הילדים שלהם יוצאים לתרבות רעה רק מפני שלההורים יש מחשב שמחובר לאינטרנט, ולכן אל תגיד שלך זה לא יזיק, אני מוכרח להגיד לך שלבסוף תהיה מהצועקים ואינם נענים כלל, ולכן חוס וחמול על נפשות ביתך, ואל תזרוק את האשמה על פלוני או אלמוני, האשמה זה רק עליך אם יהיה לך מחשב המחובר לאינטרנט.
נא ונא עכשיו אנחנו נמצאים בחודש אדר חודש השמחה, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמור מאד מאד ממדת העצבות שהיא מדה מגונה מאד, והורסת את האדם לגמרי, ודע לך שאדם מסוגל לעשות את כל העבודות שבעולם, אבל לא להיות בשמחה, כי שמחה זה הקדושה, וכמאמרם ז"ל (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג') "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה"; ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, והעיקר תכניס שמחה בביתך לשמח את אשתך בכל מיני אופנים שבעולם, כי כשהאשה תהיה שמחה ועליזה, אזי גם הילדים יהיו שמחים ועליזים, ואזי יהיה אוירה של רוגע בתוך הבית, ואין לך מתנה יותר יפה מזו שאדם שש ושמח ומשמח את אשתו ואת ילדיו, וכל הבית מתנהג על דרך של סבלנות ובלי לחצים, שאז הילדים גדלים מוצלחים מאד מאד בחייהם, ולכן ראה להכניס בביתך אוירה של שמחה ורוגע, ותראה איך שהשכינה תשרה בתוך ביתך, ולא יחסר לך שום דבר, כי במקום של שמחה שם השכינה שורה, ובמקום שהשכינה שורה שם הברכה מצויה, ובפרט בשבת הזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שצריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ז' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ובפרט עכשיו שמתקרב זמן הפורים שהוא זמן מחיית עמלק שהוא כלל הספקות שנכנסים באדם, נגד האמונה הקדושה, שזה קליפה עצומה, ורוב הצרות שאדם סובל, זה רק מחמת שלבו נעשה מלא עקמומיות נגדו יתברך, ומשה רבינו לוחם נגדו, כמו שכתוב (שמות י"ז י"א) "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק", ודרשו חכמינו הקדושים (ראש השנה כ"ט.) וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלים; כי משה הוא הצדיק האמת, רבם של ישראל, שבא בכל דור ודור בתוך מנהיגי ישראל, שהם מעוררים את נשמות ישראל להסתכל כלפי מעלה,  ולשעבד את הלב לאבינו שבשמים, ועל ידי זה נכנע קליפת עמלק, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל שנשמת משה בו, והוא מחזקינו ומעודדינו ומשמחינו, ומוליך אותנו על דרך הנכונה, וגילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שמשה רבינו נמצא אצל כל בר ישראל, ומעורר את כל איבר ואיבר שיזכה לעשות מצוות ומעשים טובים, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו שזכינו להבראות מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וצריכים מאד מאד לשמור לא ליפול בעצבות ובעצלות כרגע, שזה אבי אבות הטומאה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ועצלות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה והזריזות, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ולכן תראה מה לפניך, תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים, ואל תחשוב שזה בא לאדם קל וכו', כי כשאדם חוטא בר מינן, בורא קליפות ומשחיתים שמעלימים ומסתירים ממנו את אמתת מציאותו יתברך, שזה מכניס דכאון ועצבות ומרירות בתוך לבו של האדם, שמשם נובע כל העקמומיות שיש לאדם קושיות וספיקות עליו יתברך, ולכן דייקא היום שהוא ההילולא של משה רבינו, צריכים להתעורר ולזכור את גודל האהבה שהיה לו למשה רבינו לכלל נשמות ישראל, כמאמרם ז"ל (מנחות ס"ה.) משה רבינו אוהב ישראל היה; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') כי המנהיג האמיתי שהוא בחינת משה, הוא הרחמן האמיתי, ועיקר הרחמנות להוציא את עם ישראל מעוונות, ולכן בזה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ראוי לנו מאד מאד לשמוח, כי מה היינו עושים בלי רביז"ל? ופעם התבטא רביז"ל "מכם אתם יכולים לדעת מה שעובר על כלל העולם", (היינו אנחנו שיש לנו כבר את הדיבורים של רביז"ל, אף על פי כן עובר עלינו מה שעובר וכו', מה יעשו אנשים שהם לא מקורבים אל רביז"ל, והם לא יודעים מהדיבורים שלו, ואין להם במה להתחזק וכו', מה עובר עליהם?), ולכן עלינו לשמוח בההתקרבות שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, אשרינו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ח' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, בפרט עכשיו בחודש אדר חודש השמחה, צריכים לעבוד הרבה על נקודת השמחה, ומה שבני אדם כל כך מזלזלים במדת השמחה, כי חושבים שזה סתם חומרא, וזה סתם עצה להוציא את האדם מדכאון וכו' וכו', אבל באמת עצם הענין שבר ישראל שש ושמח עם נקודתו הטובה שיש בו, כי כל בר ישראל אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) יש לו נקודה מה שאין בחבירו, כי כל בר ישראל נשמתו היא חלק אלקי ממעל ממש, ומה שהוא כל כך מרוחק ממנו יתברך, הוא רק מחמת שנפל מהשמחה, כי שם אצלו יתברך שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן צריכים לעשות כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, וזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, כי טבע של האדם שנמשך תמיד אחר העצבות והעצלות מחמת פגעי ומקרי הזמן שמסבבים אותו וכו', ולכן צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות רק להיות בשמחה ולשמוח עם נקודת עצמו שתהלה לאל נברא מזרע ישראל ויש אצלו המון מצוות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, והס"מ שרו של עמלק רק מכניס באדם קרירות וספיקות באמונה הקדושה, ועל ידי זה הוא תופס את כל העולם כולו במלכודת שלא יכולים לצאת מזה וכו' וכו', ולכן עליך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ובפרט עכשיו בחודש השמחה חודש אדר, שאמרו צדיקים א'ד'ר' ראשי תיבות ר'ישא ד'עתיקא א'יתגלייא, שבחודש הזה מתגלה המדריגה הכי עליונה שבעולמות העליונים, שהוא עצם גילוי אלקות יחידה שביחידה, עתיקא עילאה, והמן הרשע רצה לתפוס את החודש הזה, אבל דייקא בחודש הזה הוא נפל, כי על ידי תוקף השמחה שעם ישראל שמחים ועליזים, מוחקים אותו לגמרי, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, וידוע אשר מזל של חודש אדר היא דגים, בלשון רבים, כי בזה נתברכו אפרים ומנשה, כמו שכתוב (בראשית מ"ח ט"ז) "וידגו לרוב בקרב הארץ", שהם מזרע רחל, וכן בחודש זה בא ישועה לעם ישראל על ידי מרדכי ואסתר, שמרדכי מזרע רחל היה, ולכן מזל אדר זה דגים, לשון רבים, היינו מרדכי ואסתר שעל ידם בא הישועה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') שמרדכי זה סוד ידים על שם להכות כף אל כף, ואסתר זה סוד ירכים, על שם ריקודים, כי על ידי המחאת כף וריקודים זוכים להמתיק את כל הדינים, ולכן אשרי האדם שזוכה לנצל את החודש הזה להיות בשמחה, ולרקוד, ועל ידי זה הוא ממשיך על עצמו אור וזיו מרום גבהי מרומים, שזה סוד ד'ג'י'ם', שהוא ראשי תיבות י"ג מ'דות ד'דיקנא, כי אז בחודש אדר נתגלה י"ג מכילין דרחמי, שזה בא מעתיק, ואי אפשר להסביר לא בכתב ומכל שכן לא בדיבור, את מעלת החודש הזה, אם אדם שש ושמח כל יום, הרי זה יהיה מובטח לשמוח כל השנה, ולכן צריכים להכריח את עצמו רק להיות בשמחה, והשמחה מרחבת את הדעת, ותיכף ומיד כשיש לאדם הרחבת הדעת, הוא נמצא בגדלות המוחין וכבר לא מפחד משום דבר, ומחזיק מעמד מכל מה שעובר עליו.
מה אומר לך כל כך חבל שמתוך הטרדות אתה יכול לגנוב בכל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) לאדם אחד שהתנצל לפני רביז"ל שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר לו רביז"ל אף על פי כן ראוי לו לחטוף איזה זמן לעסוק בתורה בכל יום, ואמר, שזהו מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א) ששואלין את האדם קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש"; היינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עיתים לתורה, כי צריך האדם לחטוף ולגזול עיתים לתורה מתוך הטירדא והעסק דייקא; וידוע אשר בימינו היה הגאון המופלא רבי יעקב ישראל המכונה הסטייפלער זי"ע, כשבאו אליו אנשים לבקש ממנו ברכה שינצלו מטרדות וכו', היתה תשובתו "בלי טרדות אי אפשר להצליח, סוד ההצלחה היא בהתגברות על הטרדות", ובאמת זה מרומז בזוהר הקדוש (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך ויותר מיכולתך לגרוס בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, ואפילו שאתמול לא למדת, ומחר אתה לא יודע אם תוכל ללמוד, אין לך אלא היום הזה, כי דף גמרא יציל אותך מכל הצרות והיסורים והמרירות והמכאובים וכו', ואם תוכל לחזור על הדף הזה כמה פעמים אפילו בגירסא, אין למעלה מזה, כי דף גמרא זה הצלת נפשות ממש, ואם תרגיל את עצמך בדבר זה, תהיה הכי מאושר בחייך.
כתוב בספר שם הגדולים (חלק ספרים - מערכת ת' אות נ"ו) וכתב הגאון רבי שעפטל בן הגאון הרב של"ה בצוואה הנדפסת בסוף ספר יש נוחלין (דפוס אמשטרדם) "לימוד גמרא ופירוש תוספות חיוב כמו הנחת תפילין", "לימוד כל המשניות הוא דבר גדול" וקבלה בידי שאינו רואה פני גיהנם מי שהוא בקי במשניות, וצריך להיות בקי בגמרא וכו', עיין שם.
אני מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, ותראה לדון את אשתך לכף זכות, ותראה שיהיה רק שמחה בביתך, תעקור מעצמך את המדה הרעה של כעס וקפידות וכו', ותשמור מאד מאד לא להכניס את אשתך בלחץ וכו', ואל תלחיץ אותה, ואל תתפרץ עליה וכו', אלא תדון אותה לכף זכות וכו', ואמרו חכמינו הקדושים אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ט' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להיות בשמחה, אשר אין למעלה מזה, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מתלמידיו אם תהיה תמיד שמח, לא תראה פני גיהנום, ויכולים להבין את זה בפשיטות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
עכשיו בדור הזה ובפרט בעיתים הללו, הילדים צריכים רחמים רבים שלא יתדרדרו לשאול תחתית ומתחתיו וכו', ולכן על כל אבא ואמא לבקש כל יום ויום ממנו יתברך על הצלחת הילדים, וצריך שתדע כי תפלת האבות על בנים, זה מאד מאד מקובלת בשמים, ואל תיקח את זה בקלות, כי בנפשך זה וכו', מה סך הכל מבקשים ממך, שכל יום ויום תתפלל על הצלחת ילדיך שלא יצאו לתרבות רעה, ושיהיה לך רוב נחת דקדושה מהם, ואם היית יודע איך שהתפלות שלך על ילדיך פועלות בשמים, לא היית מפסיק מלהתפלל עליהם כל יום ויום, ואפילו כמה פעמים ביום, וחכמינו הקדושים סיפרו לנו (תני דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר וכל מעשיו הטובים שהיה עושה היה עושה בסתר, והיה לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יבוא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. ואמרו לא יצתה אותה שנה ולא שנית ולא שלישית עד שבא עזרא והעלה הקדוש ברוך הוא על ידו את ישראל מבבל, ואותו הכהן עמהם, ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו הכהן לבית עולמו, עליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז) "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'. "והתענג על הוי"ה ויתן לך משאלות לבך" וגו', הרי שלך לפניך מה תפלה של אבא יכול לגרום, עד שכל הילדים שלו יהיו מוצלחים ויעלו מעלה מעלה, ולכן אל תזלזל בדבר זה, אלא כל יום ויום תתפלל על ישועת ילדיך.
מה אומר לך כמעט שאין יום שאני לא מעורר אותך ללמוד בכל יום את הדף היומי כי דף גמרא זה חיות להנפש, ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שקבוע ללמוד בכל יום דף גמרא, והס"מ מאד מאד מפחד מלימוד גמרא, ולכן הוא יעשה כל מיני פעולות שבעולם העיקר שאדם לא ילמד דף גמרא ביום, ולכן אל תהיה בטלן, תעשה לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתמול לא למדת וכו', ואתה לא יודע אם מחר תוכל ללמוד וכו', מה יש לך להתבלבל מאתמול או ממחר? העיקר תזכור מה שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתה רוצה לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא, דע לך שאין לך רק את היום הזה, ולכן ראה לחטוף ביום הזה דייקא את הדף היומי, שהוא שבת קל"ט, ואין לתאר ואין לשער את סיפוק הנפש שיש לאדם שלומד כל יום דף גמרא במסגרת הדף היומי.
האריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר, וחמש דפים תיקוני זוהר, והיום זה מאד מאד קל לקיים את זה, כי הדפיסו את הזוהר והתיקונים באותיות גדולות, ועם ניקוד שבקל מאד לומר דפים אחר דפים, שזה זיכוך הנפש, ולכן מה טוב ומה נעים באם תעשה לעצמך גם קביעות להתמיד בלימוד זוהר ותיקונים שזה דבר גדול מאד, עד כדי כך שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה י' אדר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקרבים אל חג הפורים, שאז נפתחים השמים ושמי השמים, ומאיר אורו יתברך בגילוי כזה, עד שאמרו חכמינו הקדושים על פורים (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים כל מה שאדם מבקש בפורים הוא יקבל, ומובא שפורים הרבה יותר גדול מיום כיפורים, כי זה נקרא כפורים ולא פורים, כי פורים יותר גדול אפילו מיום הכיפורים, והענין הוא כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ובפורים אז עוסקים לתקן עבירות שבין אדם לחבירו, ובשביל זה עיקר המצוה של פורים הוא (אסתר ט' י"ט) "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים", שאחד מתחבר עם חבירו, וזה לעומת זה המן עמלק שהשר שלו זה הס"מ ימ"ש, כל הענין שלו הוא רק פירודים, להפריד בין נשמות ישראל, "הפרד ומשול", על ידי שיש פירודים הוא יכול למשול, ולכן אמר המן (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שתהיה אחדות בין נשמות ישראל, ועל זה אנחנו צריכים הרבה לעבוד, ובפרט בקהילתינו הקדושה שבפירוש אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אנחנו מוכרחים לקיים את רצונו של רביז"ל, שנתחזק באהבה אחווה וריעות יותר ויותר, ולא לתת לשום גורם חיצוני וכו', שיסית נגד קהילתינו הקדושה, ומי שלא אוהב את קהילתינו הקדושה, זכותו לעזוב את הקהילה מה שיותר מהר.
חסדי השם יתברך שהקמתי קהילה כל כך נפלאה ביבנאל, קהילת חסידי ברסלב, שאין בכל העולם כולו קהילה כזו, פתוחה ושקופה לכל, כל אחד יכול לבוא ולהתרשם מהקהילה, תהלה לאל יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, דבר זה יש רק בערים הגדולות כגון ירושלים בני ברק וכו', אבל באיזה מושבה נידחת מי היה מאמין דבר כזה, וכן את התורה שלומדים פה אצלינו, זה אי אפשר להסביר, כי כל אחד מאנשי שלומינו היקרים לומד על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, ותהלה לאל יש כיום ששה שיעורים קבועים על דף היומי, שלומדים דף גמרא בצוותא, מלבד זאת כמעט כל הקהילה לומדים את הדף היומי בכל יום, ועל כולם מדת הצדקה והחסד שיש בקהילתינו, בזה אין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז נגד כל הרוחות וכו', שהס"מ מנסה להכניס את הטלפיים שלו בקהילתינו, הוא לא יודע שתהלה לאל אנחנו מקורבים אל רביז"ל, שהוא בחינת מרדכי, אשר בפירוש כתוב (אסתר ג' ב') "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", וזה מה שחורה להס"מ שהוא לא יכול לשבור את האחדות שיש בינינו, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, ומי יתן שכלל אנשי שלומינו יתאחדו כבר יחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, שזה היה הרצון של רביז"ל, שתהיה אחדות גדולה בין אנשי שלומינו, והס"מ עובד על זה מאד מאד שיהיו פירודים בין אנשי שלומינו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, אנחנו מצדנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק שתהיה אהבה ואחדות בין אנשי שלומינו, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ד) שכל ההתחלות הוא מפורים, ולכן צריכים לעשות התחלה חדשה מהפורים הזה להשתדל מאד מאד לעשות תעמולה גדולה שיהיה שלום ואהבה בין כלליות חסידי ברסלב, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ז:) משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות; כי באים ונכנסים מבחוץ אנשים שאתמול שלשום וכו', היו בנוקבא דתהומא רבה, ועברו על כל העבירות שבעולם וכו', והיום הם כבר אומרים דעות בדברי רביז"ל, האם זה לא מצחיק? האם זה לא כואב? ולכן עלינו לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק שיהיו  שלום ואהבה, שזה הוא רצונו יתברך, כמאמרם ז"ל (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום".
היום זה יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי יוסף ברוך מניישטאט זי"ע, המכונה דער גיטער יוד (היהודי הטוב) הוא היה הבן של הצדיק הקדוש בעל "מאור ושמש", תלמידו החביב של הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ולמה קראו אותו היהודי הטוב? כי הוא היה טוב לכולם, הוריד את עצמו לכל בר ישראל, והחביא את מדרגותיו והשגותיו בלבושים על גבי לבושים, והוא היה מעמיד פנים כלפי אנשים שהוא אדם פשוט לגמרי, עם כל זאת מי שעין חדה לו, ראה שפה מדובר באיש מורם מעם שכל ברכה שבירך אנשים התקיימה, כי תפלותיו נשמעו בשמים, והיו רואים מופתים גלויים אצלו, עם כל זאת גם את זה הוא ביטל בפשטות כזו, עד שאנשים לא שמו לב לכל מה שקרה בד' אמותיו, וזו מעלת צדיק גדול ונורא הדבוק באין סוף ברוך הוא בקביעות, שיכול להסתיר ולהעלים את מעלותיו ומדרגותיו מבני אדם, עד שאנשים יחשבו שיש להם עסק עם אדם פשוט כמוהם וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה י"א אדר (תענית אסתר מוקדם) התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שהיום הזה תתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי הוא עת רצון גדול מאד בשמים לפעול כל מה שצריכים, כי אסתר המלכה ביקשה ממרדכי (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו" וגו', כי בשעה שעובר גזירות רעות על עם ישראל, צריכים להקדים בתענית ובתפלה, אבל העיקר הוא אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, כי כשיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, אזי התפלות נתקבלנה לרחמים ולרצון, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה שמצדך יהיה רק שלום ואהבה בין נשמות ישראל, ואת זה רצה רביז"ל, וכך אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וכך צריך להיות, והס"מ עושה כל מה שהוא רק יכול שיהיה פירודים בין אנשי שלומינו, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר מאלו הנחשים והעקרבים וכו', שמתחבאים תחת הקש וכו', וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
נא ונא תנצל את הימים הקדושים האלו להיות רק בשמחה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה ב.) מגילה נקראת באחד עשר בשנים עשר בשלושה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר, ואמרו צדיקים שמיום י"א כבר מאיר אור הפורים, ויכולים לקבל בכל יום ויום חלק מאור הפורים, והנה חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים כל מה שאדם מבקש בפורים הוא יקבל, ולכן כבר בימים האלו יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים, ולכן אל תהיה בטלן, הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך הוא הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, וחבל מאד שלא מצייתים את רביז"ל, שכל כך ביקש אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, ותאמין לי שזה כל כך קל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל מחמת חסרון אמונה אדם מתרשל מזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ורואים שאחד יכול לדבר עם השני שעה שעתיים ושלוש, כל מיני שטויות וכו' וכו', וכשבא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אפילו דיבור אחד בא לו מאד מאד קשה, אין זה אלא שהס"מ אורב על כל אחד ואחד והוא לא נותן לו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן תפתח את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואז תראה איך שהכל ישתנה לטובה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר לא יכול לפעול.
מה אומר לך זכור גם זכור אשר בפורים אז הוא זמן שקיבלו עם ישראל את התורה מחדש מאהבה, כמאמרם ז"ל (שבת פ"ח.) הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב (אסתר ט' כ"ז) "קימו וקבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר; וכן אז היה הכנעת המן עמלק, ולכן הוא זמן של התחלה להתחיל מחדש בעבודת השם יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך ומתחנן אליך, חוס וחמול על נפשך, תלמד בכל יום קצת מקרא מפרשת השבוע, ופרק או שתי פרקים משניות כסדרן, והעולה על הכל ללמוד את הדף היומי, אשר זה הצלחה נצחיית, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע.
נא ונא תמסור את נפשך להיות בשמחה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שהוא שש ושמח כל השנה, ובפרטיות אלו ימי הפורים הקדושים, שאז יכולים לפעול בשמחה דברים עליונים מאד מאד, והס"מ מכניס באדם דכאון פנימי וכו', ושולח לו כל מיני סיבות העיקר שלא יהיה בשמחה, ולכן מוכרחים להכריח את עצמו להיות בשמחה.
אני מאד מבקש אותך שתשמור מאד מאד על הילדים שלא ישתוללו וכו', ולא ישתו לשכרה וכו', כי זה מאד מאד מסוכן, וכן לא ישתמשו עם נפצים שזה פיקוח נפש ממש, כי בכל שנה ילדים מאבדים אצבעות ועינים רחמנא לישזבן, והעולה על הכל צריכים לשמור על הילדים שלא יתירו לעצמם לגנוב, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועון, ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה; וצריכים לשמור על כל פרט ופרט, ומוהרנ"ת ז"ל אמר שחינוך ילדיו יותר חשוב לו מעבודת החצות שלו, אשרי מי ששומר על ילדיו.

המאחל לך חג פורים שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תצוה י"ב אדר (שבת זכור) התשע"ג

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בשבת קודש שנקרא "שבת זכור", כי בשבת זו קוראים את זכירת עמלק, ותיקנו את זה חכמינו הקדושים לקרוא את פרשת זכירת עמלק מה שעשה לעם ישראל סמוך לפורים, כי גם אז המן שהיה מזרע עמלק רצה לחסל את כלל נשמות ישראל, ולבסוף הכל נהפך על ראשו ותלו אותו על עץ, ובמצות זכירת עמלק כלול כבר שעם ישראל צריכים לזכור את אשר עשו לנו העמלקים במשך אלפיים שנות גלותינו, אשר בוודאי בוא יבוא היום שנזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ואיך אברהם יקרא חזרה את בנו ישמעאל וכו', שיעזבו את כל השטויות והדמיונות שלהם, וכן יצחק יקרא חזרה את בנו עשיו וכו', שיעזבו את כל השטויות והדמיונות שלהם, שזה תפלתינו בכל יום "להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לפניך הוי"ה אלקינו יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד", ויעקב אבינו יקבץ יחד את שתים עשרה בניו, שהם כלל י"ב עדות שיש בין עם ישראל, ויעשה שלום ביניהם, ויכללו באין סוף ברוך הוא, ודוד המלך יכרות את זרע עמלק לגמרי, וימחקו מן העולם, ואת זה עלינו לזכור טוב טוב, כי סוף כל סוף גאולתינו קרובה מאד מאד, אבל אנחנו צריכים לראות שלא נהיה מאלו שדוחקים את הגאולה, כי אין עוד דבר שמעכב את הגאולה, כמו שנאת חינם, ולכן כל המצוה של פורים זה רק אהבה אחווה וריעות, שזה משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שאיש את רעהו יאמר חזק, ובפרט בקהילתינו אנחנו צריכים למסור את נפשינו שיהיה אחדות ואהבה גדולה בין אנשי שלומינו ואחד לא יקטרג על השני, שעל ידי זה הוא מעורר את הדינים של המן עמלק ימח שמו, שהשר שלו זה הס"מ ימח שמו, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ולכן אנחנו צריכים לעמוד חזק בציווי של רביז"ל, זה הנקודה עיקרית של "שבת זכור", וכן של חג הפורים, שיהיה בינינו אהבה גדולה מאד מאד, שזה יגרום שמחה גדולה מאד בכל העולמות.
אך באתי לעורר את אנשי שלומינו, יום פורים הוא יום מסוגל מאד לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, כל מה שצריכים, כמאמרם ז"ל (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים כל מה שאדם מבקש בפורים, הוא יקבל, ולכן אף שזה מצוה לשתות, עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) שעל ידי שכרות שוכחים את כל האזהרות שהזהירנו משה רבינו, וכן שוכחים את הרמ"ח מצוות עשה, עיין שם, ולכן מספיק לשתות שתים או שלוש כוסות ולא יותר, ורוקדים ורוקדים ורוקדים, ושמחים ושמחים ושמחים, ובתוך כך בוכים ומבקשים את הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים, אבל הרגע שאדם משתכר והוא מאבד את השיווי משקל שלו וכו', ומכל שכן כשמזיק להשני וכו', בזה הוא מראה שהוא עדיין רחוק מאד מאד מהשלימות, וחבל לפספס יום קדוש כזה שהוא אפילו יותר גדול מיום הכיפורים, כמובא (תיקוני זוהר תיקון כ"א) כי זה נקרא יום כפורים, שפורים יותר גבוה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לנצל את יום הפורים במשלוח מנות איש לרעהו, ואחד עוזר להשני, ומתפייס עם השני, כי ביום הכיפורים אז הוא תשובה בין אדם למקום, תשובה מיראה, אבל פורים הוא תשובה בין אדם לחבירו, תשובה מאהבה, והמן עמלק ששרו הוא הס"מ ימח שמו וזכרו, מאד מאד מפחד מאחדות, כי כל ענינו זה "הפרד ומשול", ומסית ומדיח את כולם אחד נגד השני, כי כל הענין שלו הוא לקטרג על נשמות ישראל, כמאמרם ז"ל (מגילה י"ג:) ליכא דידע לישנא בישא כהמן; ולכן קיטרג על נשמות ישראל, ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", ולכן עלינו למסור את נפשינו שבקהילתינו הקדושה שמתנהגת על פי דעת רביז"ל, שיהיה אחדות ואהבה גדולה מאד, ואיש את רעהו יתמכו ויעזרו, ואנחנו כמו משפחה אחת גדולה, ומי שלא אוהב את קהילתינו, שיצא מפה מה שיותר מהר, אנחנו לא מעוניינים לנחש שמתחבא תחת הקש וכו', שיסתובב בינינו וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; ואם אתה שומע אחד מדבר לשון הרע נגד הקהילה, דע לך שזה נחש שהס"מ רוכב עליו, והוא מסוכן מאד.
ולכן אני מאד מבקש שלא יהיה שום היזקות בפורים, אדרבה יראו אהבה גדולה בין אחד להשני, וירקדו ביחד במשך כל הפורים, והעולה על הכל לשמור על הילדים, ולהזהיר אותם שלא יהיה ביניהם הוללות והיזקות וכו', וזכרו היטב אשר חינוך מתחיל מהבית, כי הילדים מחקים את ההורים, ואמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא.
אני מאד מבקש את כלל אנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה, שלא תקחו את הדברים בקלות, כי אם יהיה שמחה וששון ביניכם, וכן תצרפו את הילדים להשמחה, נזכה כבר לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ובמחיית עמלק, ונגאל גאולת עולם, ונעשה טובה לכל עם ישראל ולכל העולם כולו, כי כך מובא בזוהר (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ולכן אני רוצה מאד מאד שזה יהיה דרך קהילתינו הקדושה ביבנאל עיר ברסלב.

המאחל לכם שבת שלום וחג פורים שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תצוה י"ב אדר (שבת זכור) התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, כי השבת הזו היא שבת שעלינו לזכור את מעשה עמלק, שהכניס בעם ישראל ספיקות באמונה הקדושה, כמו שכתוב (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבינו אם אין", ועל ידי זה דייקא "להלחם עם ישראל ברפידים", ודרשו חכמינו הקדושים (תנחומא בשלח) אין רפידים אלא שרפו ידיהם מן התורה, ולפיכך עמלק בא עליהם, וכן את מוצא שאין השונא בא אלא על ידי רפיון ידים מן התורה; ולכן עליך לקבל על עצמך דייקא מהשבת הזו להיות בשמחה עצומה, שבזה מוחים לגמרי את זכרו של עמלק, כי כל העצבות והמרירות והדכאון שנכנס באדם, זה רק מחמת שיש בו ספיקות באמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שהכל מושגח בהשגחה פרטיית, אזי הוא תמיד בשמחה, כי מה יש לו להיות בעצבות ובדכאון וכו', מאחר שהכל ממנו יתברך, ועליו רק לברוח אליו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך בגשמיות וברוחיות גם יחד, וכן תתחיל מעכשיו ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, עד שביום שישי כבר סיימת את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, משנה: תשתדל לגרוס כסדרן משניות, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, אם תתמיד במשניות כסדרן יהיה לך פרנסה בשפע, ומה גם שתקרב את הגאולה, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ולכן כל מי שגורס משניות, יש לו חלק בהתקרבות הגאולה, גמרא: שאל יחסר לך יום אחד מבלי לימוד דף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו בגירסא, ואל יקל בעיניך דברים אלו, כי כל החיים והעשירות שלך תלויים בזה, וכמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; ולכן אם יש לאדם את השלוש לימודים האלו כל יום, אז יהיה לו בבית לחם ושמלה וכו' וכו', וכל טוב אמיתי ונצחי, ואל תיקח את זה בקלות, אדרבה תנסה ותראה שלא יחסר לך שום דבר.
אני מאד מבקש אותך אף שבפורים מצוה גדולה לשתות, אבל מספיק שתים או שלוש כוסות, והעיקר לרקוד ולשמוח וכו', והרמ"א היה הולך בכל מוצאי פורים לעורר את אנשי עירו קראקא אם בירכו ברכת המזון שהוא דאורייתא, ואם התפללו ערבית, בדרך כלל כשאדם שותה יותר מדי, שוכח לברך ברכת המזון שזה דאורייתא, ומכל שכן ששוכח להתפלל תפלת ערבית שזה דרבנן, כי באמת עליך לדעת שעיקר שלימות השכרות והשתיה בפורים, צריך לדעת שיזכור יותר ויותר את הקדוש ברוך הוא, ולא יצא מדיני התורה כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך תחוס ותרחם על נפשך ותעשה התחלה חדשה מפורים הזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ד) שעכשיו כל ההתחלות הוא מפורים.
אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל האהבה שיש לי אליך, ובשביל זה אני מעורר אותך כל יום ויום שתתחזק ולא תהיה שבור, ומכל שכן שלא תהיה בחלישות הדעת, כי כל זה מעשה הס"מ ימ"ש שרוצה לרחק אותך ממני, כי הוא מאד מפחד אם תציית אותי, אז אין לו כבר לעשות אצלך, עם כל זאת כל זמן שאני חי אני מוכרח ומחוייב לעורר ולחזק ולשמח את כל אנשי שלומינו שומעי דבריי, כי סוף כל סוף מה ישאר מאתנו? כלום! רק מה שנזכה לחטוף טוב אמיתי ונצחי בזה העולם, כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום וחג פורים שמח

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא ט"ז אדר התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

הנה חסדי השם יתברך נכנס בנו ימי הפורים הקדושים, ימים של שמחה, ועלינו להמשיך את השמחה הזאת לכל השנה, כי באמת אין עוד דבר יותר חשוב כמו שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח; והס"מ אורב על האדם מאד מאד שלא יהיה שמח, כי בזה שאדם שמח, הוא מכלה ומבטל ממנו את כל הקליפות שברא מחמת ריבוי עוונותיו, ולכן הם עושים כל מיני פעולות שבעולם העיקר שאדם לא יהיה בשמחה, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד להכריח את עצמינו להיות בשמחה, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שאנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומדריך אותנו בדרך הישרה, לדעת את הדרך איך להתנהג בכל פרט ופרט מהחיים, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ומובא (שבט מוסר פרק ל"ט) אשר הצדיק שדבוק עמו יתברך ובתורתו, אין הטומאה חל עליו, והוא מטהר אחרים, ומקדשם, כי גזע קדושה הוא, לכן נקרא הצדיק קדושה, כי הוא הקדושה עצמה, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות הוא על ידי שנרגיל את עצמינו לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה ופותח את הפה לדבר אליו יתברך, שזה התענוג הכי גדול, מי שזוכה תמיד לשיר שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, ליתן לו יתברך תודה והודאה על העבר, ולבקש על להבא, שדבר זה מדביק את הנשמה אל האין סוף ברוך הוא, כי כפי שאדם מרבה לדבר עמו יתברך, על ידי זה מנקה את עצמו מכל מיני טינוף ולכלוך מעשיו וכו', וזוכה למוחין נקיים, עד שמוחו נדבקת בו יתברך, ומובא (רבינו יונה) המתפלל הוא כאיש מביא קרבן לפני בוראו, ונפשו קשורה ודבוקה בעולם העליון, עולם הנשמות ועולם הרוחני, וזה שכתוב בחנה (שמואל א' א') "ואשפוך את נפשי", שהייתה מתפללת בכל לבה כאילו הקריבה נפשה; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אף שמחמת פגעי ומקרי הזמן נמשך  עליך עצבות ועצלות, זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, ולכן אשרי אדם שיש לו שכל וקולט תיכף ומיד שבו ברגע שנמשך עליו עצבות ומרירות ודכאון וכו', זה בא מצד הטומאה, ולהיפך כשימשיך את עצמו אל השמחה, ולפקח את דעתו, זה בא מהקדושה, ולכן תראה מה לפניך, תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמם

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ז אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מה אומר לך ידידי היקר, ככל שמתקדם יום ועוד יום וכו' וכו', עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז עם הלימוד של רביז"ל, שלימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ורואים בחוש שבני אדם שבורים ורצוצים וכו', נמצאים בחלישות הדעת וכו', והכל מחמת שמסתכלים על יום האתמול וכו', איך עבר עליהם? ואיזו חלישות הדעת היתה להם וכו'? וכן מתבלבלים מיום המחרת מה יהיה? ומה נאכל? ואף אחד לא דואג על היום הזה, וכבר אמר החכם "אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים", ולכן אשרי האדם שזוכה לשמוח בכל יום ויום עם הנקודות טובות שזוכה לחטוף בזה העולם, כי אין לך בר ישראל שמאמין בהקדוש ברוך הוא, שלא יהיה לו טוב אמיתי ונצחי בכל יום ויום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; אלא אדם לא שמח עם זה, ולכן הוא תמיד נמצא בחלישות הדעת ושברון לב וכו', ועל ידי העצבות והדאגות והחלישות הדעת וכו', הוא מאבד טוב אמיתי ונצחי, כי אם היה בר ישראל שש ושמח על הטוב שיש בו, אזי היה יכול להכפיל את הטוב פי כמה וכו' וכו', כי רוב רובם של בני אדם דואגים על האתמול וכו', או דואגים על המחר וכו', אף אחד לא חושב מהיום הזה, שהיום הזה גם כן יום, והיום הזה צריכים לשמוח עם "שלא עשני גוי", שזו השמחה הכי גדולה שנולד בר ישראל, מאמין בו יתברך, וזוכה לקיים את מצוותיו יתברך, ויש לכל בר ישראל הרבה מצוות, אך הוא לא שם לב מה הוא עושה וכו', כי אצלו זה כבר דבר פשוט וקל בעיניו וכו', כמו שאמר הנביא (ישעיה כ"ט י"ג) "בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלומדה", ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידיך ותזכור שאין לך רק את היום הזה, ומה שתחטוף ביום הזה זה שלך לנצח נצחים.
ולכן אני מתחנן אליך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, היינו כל זמן שאדם נזהר בהשלוש תפלות, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ותיכף ומיד כשיתחיל להתרשל אפילו מתפלה אחת, הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
וכן אני מבקש ומתחנן אליך בכל לשון של בקשה שלא תהיה בטלן, עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום הוא שבת קמ"ז, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא בכל יום, ולהתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, וכן תהיה שש ושמח כל היום על נקודת יהדותך, ועל ידי זה תזכה להיות הכי מאושר בחייך.
נא ונא תהיה ותרן בביתך יהיה מה שיהיה, ויהיה איך שיהיה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק א') דרכן של תלמידי חכמים עניו ושפל רוח זריז ממולא עלוב ואהוב לכל אדם שפל לאנשי ביתו ירא חטא ודורש את האדם לפי מעשיו ואומר כל מה שיש בעולם הזה אין לי חפץ בהם [לפי שאין העולם הזה שלי] יושב ומשנה ומטנף כסותו לפני רגלי תלמידי חכמים ואין איש רואה בו דבר רע שואל כענין ומשיב כהלכה; אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה, ואנחנו נמצאים בקהילה כזו חממה של אמונה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמם

בעזה"י יום ה' לסדר כי תשא י"ח אדר ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אבקש אותך שתתאזר במדת הסבלנות שאין עוד מדה יותר טוב מזו, כי הסבלן הוא המנצח, ובזה העולם מוכרחים את מדת הסבלנות, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים בצורה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, כאשר כל אחד יודע בנפשו מה עובר עליו וכו', ואמר החכם "הדאגה מקצרת החיים, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו", כי לבסוף אדם יוצא מזה העולם, ועבר כל יום ויום עם דאגות משונות אחרות, ובין כך איבד את היום, ולכן אשרי אדם שמתאזר במדת הסבלנות, ולא נשבר משום דבר שרק עובר עליו, ואת הלימוד העמוק הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, שהוא המתנה הכי יפה שנתן הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו, ששלח לנו את רביז"ל בעולם בדורות אלו, להחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, והעיקר שביקש אותנו להרגיל את עצמינו לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, ובפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו; ובברסלב היה יהודי פשוט מאד, והיה דרכו לומר בכל יום הרבה תפלות ובקשות, ורביז"ל הפליג מאד במעלתו, איך שבגודל תמימותו הוא לא מפסיק מלומר כל היום תפלות ובקשות, שכך צריך בר ישראל לנהוג, לזרוק את החכמות המדומות שלו, ולהרבות בתפלה ובקשה, ודייקא על ידי זה זוכים לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, כי תפלה תלויה באמונה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו') והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן אשרי מי שאין לו שום קושיות עליו יתברך, ועל ידי זה ילך בטח בהכל, ויהיה לו סבלנות מאד גדולה, כי הסבלנות תלויה בתוקף האמונה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) כי מי שמאמין בו יתברך שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחתו יתברך, על ידי זה הוא זוכה למדת אריכת אפיים שזו המדה היקרה של סבלנות.
אנשי שלומינו מספרים שהצדיק רבי אפרים ב"ר נפתלי ז"ל (תלמיד רביז"ל) כשנסע לארץ ישראל, בא אליו חכם אחד ושאל אותו הרבה שאלות וקושיות וחקירות באמונה וכו', והשיב לו רבי אפרים ז"ל שמובא בזוהר שיש גיהנום הנקרא שאול, ונראה לי בשביל זה נקרא הגיהנום הזה שאול, ששם נכנסים כל אלו ששואלים קושיות וספיקות אחריו יתברך, ונתבייש החכם ועזב אותו, רואים מכל זה כשאדם יש לו ספיקות באמונה רחמנא ליצלן, סובל את הגיהנום בזה העולם, ולכן אשרי האדם שמחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, שאז חי חיים טובים חיים נצחיים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמם

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תשא י"ט אדר התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה בשמחה כל השבת, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות של שאדם שהוא שש ושמח עמו יתברך, עד כדי כך שמוחלין לו את כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ותאמין לי שעיקר השמחה שראוי לנו לשמוח שאנחנו נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ואנחנו מאמינים באלקים חיים ומלך עולם, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות ג') מי שליבו שלם עם השם יתברך, ואמונתו חזקה, ומאמין שהכל ברצונו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג' כ"ה) "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא, כי הוי"ה יהיה בכסלך ושומר רגלך מלכד", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים, חס ושלום, אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בודאי רק לטובה: אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים, חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, ולא לעולם יריב וכו', ובודאי ישוב השם וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, כמאמרם ז"ל (קידושין מ:) הקדוש ברוך הוא מביא יסורין על הצדיקים בעולם הזה, כדי שירשו עולם הבא, ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין, שעל ידיה הבריות באים לחיי העולם הבא, ועל כן הוא בשמחה תמיד, כי היסורין ממרקין עוונותיו של אדם, ואפילו שעבר בחייו מה שעבר רחמנא לישזבן וכו', עם כל זאת הצער והיסורים שעובר, זה ממרק כל עוונותיו, ומה גם שיהיה כלי להמשיך אליו את אור וזיו וחיות ודביקות האין סוף ברוך הוא, ויהיה מרכבה להשכינה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ד סימן ה') אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על בריה כשהוא חי, אלא על בעלי יסורין, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה הקדושה, וטועה בטעויות, ונכנס בכפירות של חכמי הטבע וסובר שיש טבע ומקרה ומזל חס ושלום וכו', אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, וכמו שכתוב (איוב ט"ו כ') "כל ימי רשע הוא מתחולל" וכו', "קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו: לא יאמין שוב מני חושך", כי מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה בו יתברך, ויודע שכל מה שעובר עליו זה בחשבון צדק, או למרק עוונותיו, או להזכירו לחזור בתשובה, כמאמרם ז"ל (מנחת נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין; אזי על ידי זה הוא זוכה לשמחה אמיתיית, כין אין עוד שמחה כמו כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, וממרק את כל עוונותיו, ואחר כל הצרות והיסורים והמרירות שעוברים עליו, הוא יצא זכאי בדין, ודייקא אז יושפע עליו שפע גדול מאד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת פ"ח:) עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהם הכתוב אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", אשרי האדם שמחזיק מעמד בעת שעובר עליו משברים וגלים, ובורח אל הקדוש ברוך הוא, והוא רק שש ושמח, על ידי זה הוא מביא על עצמו ישועות גדולות מאד, ולכן אל תהיה בטלן תיקח את עצמך בידיך ותהיה רק שמח, ואם היית תמיד שמח לא היה חסר לך שום דבר, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, ותראה שתהיה הכי מאושר בחייך, ומה גם אם אתה תהיה בשמחה, לא תעשה שום ביקורת על אשתך וכו', ולא תצטרך להרביץ להילדים שלך, כי לא תהיה עצבני, כי אלו שמרביצים את הילדים, זה בא רק מחמת עצבים, לא מחמת חינוך, ולכן כשאדם שש ושמח, הוא אף פעם לא עצבני אלא הוא סבלן גדול מאד, ומדביק את עצמו באין סוף ברוך הוא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה מסירות נפש גדול מאד להתפלל בכל יום ויום במנין, ובפרט בשבת קודש, שזה דבר גדול מאד ללכת לבית הכנסת דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה בראשית) עם הארץ שאינן יודעין לא לקרות ולא לשנות ולא לדרוש כמדבר שאינו מגדל פירות, והן נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומברכין ברוך יוצר המאורות, ומחיה מתים שהוא ברא ומחיה מתים, והן עונים אחריו אמן, ואומרים מאמינין אנו שהוא מחיה מתים, והוא שברא את העולם, אפילו אין בידן אלא שכר אמן זה דים;
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום שבת קמ"ט, אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי כ"א אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נ"י

היום הוא יום ההילולא של הצדיק הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, אשר רביז"ל הפליג מאד מאד במעלתו, ושמעתי מאנשי שלומינו מפולניה שהיו רגילים לומר בכל יום לפני התפלה, את התפלה שתיקן הרבי רבי אלימלך זי"ע, ואמר הרב הקדוש מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" שמי שמרגיל את עצמו לומר את התפלה הזו לפני תפלת שחרית, יהיה בטוח שתפלתו תתקבל בשמים.
אחיו הקדוש הרבי רבי זושא מאנפולי זי"ע, שאל פעם אותו תגיד לי אחי הקדוש מהיכן יש לך הכח להראות כל כך הרבה מופתים ופלאות? ענה ואמר הרבי רבי אלימלך זי"ע, הכנסתי בין תלמידי אהבה כל כך גדולה, שיש ביניהם שלום ואהבה, וזה נותן לי את כל הכח להמשיך ישועות ונפלאות לעם ישראל, רואים מכל זה מעלת האחדות והאהבה שיש בין התלמידים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לדון את כל אחד מאנשי שלומינו מקהילתינו הקדושה לכף זכות, ואל תחפש ולחטט אחר מומין וחסרונות אצלהם וכו', תהלה לאל התפטרנו מאחד שתמיד חיפש חסרונות על כל אחד ואחד וכו', והיה ממש כמו נחש בין הקש, ולכן אני מאד מאד מבקש שעל כל פנים מעכשיו נזכה להחזיק את עצמינו ביחד באהבה גדולה מאד, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי על כל אחד ואחד עובר משברים וגלים וכו', עניות ודחקות וכו', זה בכה וזה בכה, ולכן אף אחד לא מעוניין שיחטטו לו בחסרונות שלו וכו', צריכים לזכור שחסרונות יש לכולנו, וזה לא מעלה למצוא חסרונות אצל הזולת, עיקר המעלה למצוא את הטוב שיש אצל כל אחד ואחד, וטוב יש אצל כולם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ורביז"ל הזהירנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב( שצריך לחפש ולבקש ולמצוא אפילו אצל רשע גמור נקודות טובות, ועל ידי שמוצאים אצלו נקודות טובות, ודנים אותו לכף זכות, יכולים להחזיר אותו בתשובה שלימה, ואין לך עוד הרגשה טובה כמו שאדם תמיד דן את כולם לכף זכות, ומשתדל לעזור להזולת, ולהיפך אין עוד מדה רעה מגונה מאד כמו שאדם תמיד דן את הזולת לכף חוב, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ח) שהוא מסטרא דקין, שתמיד מחפש את הרע אצל הזולת.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת, שמוליך אותנו על דרך הנכונה שנהיה הכי מאושרים בחיינו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל פקודי כ"ב אדר התשע"ג

שלום וברכה אל...  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ועל ידי שמחה הוא זוכה לכל טוב אמיתי ונצחי, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחולאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ואם אדם היה תמיד שמח, אף פעם לא היה חולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה רק בשמחה, אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם אתה רוצה להצליח בחייך, תשתדל עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריח את עצמך להיות בשמחה, ותראה שיהיה לך הצלחה בהחיים.
בעזרתו יתברך בשבת הזה עושים סיום מסכת שבת כפי סדרת הדף היומי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראה ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, כי דף גמרא ליום, זה הצלת נפשות ממש, כי הנפש משתוקקת אל דף גמרא, והס"מ מאד מפחד מלימוד גמרא, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שתלמו"ד גימטריא של הקליפה המחטאת את האדם בפגם הברית, ולכן הוא מאד מאד מפחד מזה שלומד גמרא בכל יום, ולכן אם אתה רוצה להציל את נפשך, תגרוס את הדף היומי אם אתה לא מבין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; ואל תסתכל מה שאחרים אומרים וכו', אתה צריך להיות חזק וללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא זה חיות לאדם, וכל זמן שפותחים בכל יום את הגמרא, תהיה בטוח שתשאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ולכן תציית אותי בזה, ותהיה עקשן גדול על דבר זה, הדף היומי של היום שבת קנ"ב. תעשה מה שתעשה, אבל שלא יחסר לך דף גמרא, הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים ולא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך, והנה אתה רואה בעיניך, כל אלו שזכו ללמוד כל יום דף גמרא, יום אחר יום, והנה עבר מאה וחמישים ושתים ימים, וכבר הולכים לעשות עוד כמה ימים סיום על מסכת שבת, וכך לכל הפחות יש לכל הפחות בכל יום לאדם זכות שלמד את הדף היומי אפילו בגירסא, ולכן אני מתחנן אליך שגם אתה תהיה בין אלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שיציל אותך, כי דף גמרא ליום, זה הצלת נפשות, ושומר את האדם מכל הקליפות שמסבבים אותו מחמת ריבוי עוונותיו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין, אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה; אדם שחטא בחטא של הוצאת זרע לבטלה, הוא ברא קליפות ומשחיתים לאלפים ולרבבות שמסבבים אותו לימין ולשמאל וכו' וכו', ואין העין של האדם רואה אותן וכו', ועל ידי דף גמרא הוא שורף את כל הקליפות האלו, עכשיו אני שואל אותך, האם לא כדאי לגרוס בכל יום דף גמרא, שזה מציל אותו מכל הקליפות והמשחיתים וכו'?
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים, וזכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה להתראות בשמחה רבה.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל פקודי כ"ג אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואל זה זוכים רק על ידי תוקף האמונה, להיות חזק באמונה פשוטה שהוא יתברך מנהיג את עולמו בהשגחה פרטיית, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון.
אנשים מדברים עכשיו פוליטקה וכו' מי יעלה ומי יבא וכו' ומי בראש ומי בסוף וכו' ואף אחד לא קולט שהכל משחק מכור וכו' יש מנהיג לבירה, חכמינו הקדושים אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך במקומך יושיבוך אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה.
לפעמים בני אדם כל כך עקשנים וגאוותנים וכו' ובטוחים בעצמם ופתאום מלמעלה שולחים מישהו שיעשה צרות שיציק וכו' וכך כולם נכנסים בלחץ אוי מה יהיה? איך יהיה? מה נעשה? ואם יש לבני אדם שכל ושבים אליו יתברך אזי יתפרדו כל פועלי אוון, הקדוש ברוך הוא עושה פירוד ביניהם והם נתבלטים כלא וכו' ואם אין שכל וחושבים שהכל טבע מקרה ומזל אזי מקבלים עוד מכה ועוד מכה וכו' עד שיחזרו אליו יתברך וידעו שיש כאן יד השם מכונת.
וזה הלימוד העמוק מרביז"ל שבפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן סימן ר"ן) שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחמת חסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך אין לו שום יסורין ואינו מרגיש שום צער כי (איוב א') "הוי"ה נתן והוי"ה לקח" והכל ממנו יתברך בחשבון צדק ובכוונה מדוייקת עד מאד.
עלינו לשבח לאדון הכל שאנחנו מקורבים אל רביז"ל והוא אשר מעורר אותנו בכל יום לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולהיות רגילים לדבר עמו יתברך אשר על ידי זה ממשיכים את השגחתו הפרטיית עלינו, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכלתך והרגל עצמך לדבר עמו יתברך שזה הייתה בקשתו של רביז"ל לכל תלמידיו, אשרי מי שדן את עצמו בכל פעם ועל ידי זה ממתיק ממנו את כל הדינים ויזכה שיאיר עליו האור הגנוז כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט"ו) מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז שיתגלה לעתיד שיראה לשפוט עצמו בכל דבר שעושה שזה כל הענין של התבודדות כשאדם מרגיל עצמו לדבר עמו תברך על ידי זוכה לקירבת הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה בונה הביטחון העצמי שלו, וזוכה לישוב הדעת אמיתי.
נא ונא אל תשכח ללמוד את הדף היומי שבת קנ"ג ועוד כמה ימים אנחנו זוכים לסיים מסכת שבת ולהתחיל מסכת עירובין וזכור זכור שדף גמרא יציל אותך מכל מיני פורעניות המצויות בעולם ויומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל פקודי כ"ד אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

באתי לחזק אותך שלא תיפול בדעתך כלל מפגעי ומקרי הזמן כי גדול אדונינו ורב להושיע .
רק חזק ואמץ מאד באמונה פשוטה בו יתברך ודע לך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא ועל ידי שתהיה חזק ואמיץ באמונה פשוטה על ידי זה יאיר עליך אור השכינה ותהיה בטל לגבי האין סוף ברוך הוא ותאיר על נפשך כל מיני שפע.
רביז"ל אמר (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונתיך ולכן חזק ואמץ להאמין בהשם יתברך שהוא שומע את תפלתך, ולכן ראה לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות ודע לך שכל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר עמו יתברך נשמע ונתקבל בכל העולמות ועושה רעש גדול למעלה וכו' אך האדם מקטנות דעתו וקטנות אמונתו אינו מאמין בזה, ולכן הוא מתרשל ומאבד בידיו טוב אמיתי ונצחי שרוצים לתת לו למעלה.
לכן הדבר הראשון קח את גופך בכל בוקר וטבול אותו במקוה שאז בו ברגע שגופך הגשמי נטבל כאן במקוה תתאה בו ברגע נשמתך נטבלת שם למעלה במימי הדעת ונזדככים גופך ונשמתך יחד.
אחר כך תעשה מעשה בפועל ותלך בזריזות לבית הכנסת ששם משכן השכינה ותתפלל במנין דייקא ואז בהכרח שהקליפות שבראת מעוונתיך המרובים ובפרטיות מפגמי הברית שלך יברחו ממך ותמשיך עליך השגחה שלימה כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו, אבל אוי לאותה בושה כשאדם לא הולך לבית הכנסת איזה בושות סובלת ותסבול נשמתו עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבא היינו עוד בחיים חיותו יסבול מה שיסבול וכו' כי עצם ביאת האדם שלש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה מעריב מאיר על נפשו אור אלוקי ואז יקל לו בפרנסתו ויתפרדו כל פועלי אוון.
ולכן אבקש אותך קח את עצמך בידיך ותבא שלש פעמים ביום בבית הכנסת ועל ידי זה יאיר עליך מלך הכבוד ותמיד תהיה בשמחה עצומה, כי במקום השכינה שם השמחה מצויה ולכן צריכים לשמור מאד לא לזלזל בבית הכנסת שלא יעשה קלניא לשכינתא בושות לנשמתו שהיא חלק אלוק ממעל ולכן אמרו חכמינו הקדושים (מגילה כ"ח.) בתי כנסיות אין נוהגין בהם קלות ראש, אין אוכלים בהן ואין שותין בהן.
נא ונא חוס על נפשך ואל תהיה עצוב כי עם עצבות לא פועלים כלום רק תתחזק להיות בשמחה תמיד, והשמחה היא הצלחת האדם, כי מי שתמיד שמח, והוא משמח את אשתו כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו') אשה בעלה משמחה על ידי זה נשפע עליו שפע בפרנסה ורביז"ל הזהירנו ביותר לכבד ולייקר את האשה ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) כמה סבל האשה סובלת צער עיבור צער לידה וגידול וכו' וכו' ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שכל העשירות של האדם בא לו רק בזכות אשתו ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מצעיא נט.) אוקיירו לנשייכו כי היכי דתתעטרו תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. אתה כל כך דואג על פרנסתך וכו' אבל אתה גורם לעצמך עניות בזה שאתה מזלזל באשתך וכו' עם כל מיני תירוצים וטענות ומענות של הבל הבלים וכו' כי באם היה לך סבלנות אם אשתך לא היה חסר לך שום דבר בעולם.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקהל פקודי כ"ה אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

מאד אבקש אותך שתשמר מן הכעס כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שמלמעלה רוצים לתת לאדם שפע של כסף לרוב וכו' אך יש מדה רעה שמעכבת מהאדם את כל שפע הכסף, והיא המדה רעה של הכעס שנטבע באדם שנכנס בלחצים ומתחיל לכעוס, והכעס מעכב ממנו את הפרנסה ולכן נמצאים כל כך הרבה עניים מפני שלא נזהרים מהמדה המגונה של כעס וקפידות ובפרט כשכועסים על האשה זה מה שמעכב את כל הפרנסה של האדם, כי רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) אשר העשירות של האדם באה רק בזכות האשה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט) אוקיירו לנשייכו כי היכי דתתעטרו, תכבדו ותייקרו את נשותייכם כדי שתתעשרו.
העשירות של אדם תלויה רק כפי השמחה והסבלנות שמשקיע בביתו, ביתו זו אשתו (יומא ב.) ולכן אני מאד מבקש אותך אם אתה רוצה להיקרא חסיד ברסלב על שם רביז"ל, זכור מה שהזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) לכבד ולייקר את האשה ולזכור כמה סבל הם סובלות צער עיבור צער לידה צער גידול וכו' וכו' ורוב העולם מזלזלים בזה ובשביל זה הם סובלים עניות.
ולכן אשרי האדם ששובר את הכעס שלו, ואומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) סבלנות ואריכת אפים תלוי באמונה אם מכניסים בעצמו אמונה שאין שום מציאות בלעדו יתברך על ידי זה זוכים להיות סבלן.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקהל פקודי כ"ו אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

דע לך שהס"מ רץ אחריך להפיל אותך להיות בכעס ורציחה וכו' ולהקפיד על כל דבר ובפרטיות על אשתך וכו' העיקר שלא תהיה לך שבת רגועה ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא (שמות ל"ה ג') לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ומובא על זה בזוהר לא תבערו אש הכעס כי הכעס גם ככה חמור מאד, אבל יותר חמור הכעס ביום השבת שאז מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד והנשמה נדבקת באין סוף ברוך הוא ומרגישה נועם העליון אבל הכעס מגרש את הכל וממשיך עליו חושך על כל ימי השבוע רחמנא ליצלן.
ולכן תעשה כל מה שביכלתך להיות רק בשמחה כל השבת ושלא יראו על פניך שום שמץ של עצבות ומרירות וכו' כי אתה מזיק לנפשך.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא המתנה הכי יפה שנתן הקדוש ברוך הוא לעולם ורביז"ל מלמד אותנו איך לדבר עמו יתברך פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו אשר אין עוד טוב מזה, שדבר זה ממשיך על האדם הארת האין סוף ברוך הוא בגילוי רב אשרי מי שיציית את רביז"ל בדבר זה להיות רק בשמחה כל השבת (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) ולדבר עמו יתברך במשך כל השבת שאין למעלה מזה.
נא ונא ראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז באופן שלא תיפול בחלישות הדעת כרגע כי גדול אדונינו ורב להושיע והס"מ רק רוצה להכניסו בחלישות הדעת ולהקטין את דעתו ומוחו וכו' וכו' כדי לעוקרו ממנו יתברך.
עליך לדעת אשר כל מחשבה שאדם רק חושב ממנו יתברך הוא מקיים בזה מצוות "ודבקת בו" שהכל תלוי בזה שאדם יזכה למדריגה כזו שאדם רק יחשוב ממנו יתברך וידע שגם כאן בעולם העשיה הגשמי והחומרי נמצא אורו יתברך ונתגלה לחפצים בו וכו' ומה הס"מ מעלים ומסתיר את האור כי טוב ומכניס באדם חלישות הדעת וקטנות המוחין עד שמזה בא אחר כך לאדם כעס וקפידות מחלוקת ומריבות ולכן ראה מה לפניך כדי שתנצל מכל זה.

 

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויקרא כ"ח אדר התשע"ג

שלום וברכה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב הגרים ביבנאל עיר ברסלב הוי"ה ישרה שכינתו תמיד.

באתי לבקש את כלל אנשי שלומינו היקרים שתראו להתחזק יחד באהבה גדולה מאד מאד אשר זה היה רצון רביז"ל שנהיה מאוחדים יחד ואמר (חיי מוהרן" סימן שי"ט) העולם ראוי שיתמהו על גודל אהבה שתהיה בנינו כי האהבה עם אנשי שלומינו ביחד זה הצלחתנו ולכן תשמרו מאד מאד על האהבת חברים .
זכרו היטב שהיום התחילו ללמוד כפי סדרת דף היומי מסכת עירובין ולכן אני מאד רוצה שכולכם תצטרפו ללמוד בכל יום את הדף היומי ומי יתן שתקחו חברותות כי אין לנו שיעור אלא התורה הזאת ומי שיהיה חזק בדף גמרא בכל יום רק ירויח וכו' כי ירגיש סיפוק רוחני ונפשי כי אם לא לומדים דף גמרא ביום מרגישים ריקנות וחבל מאד .
נא ונא תעשו את כל הקניות שלכם והמתנות לכבוד החג בחנות שהקמתי ביזע ובדם "ברסלב סנטר" שזה למען זיכוי הרבים ועכשיו כל ההדפסה עוברת דרך החנות ולכן בזה שתקנו בחנות אתם עוזרים לקרן הדפסה יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לגדל ולפרסם את שמו של רביז"ל בעולם

 

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר ויקרא כ"ח אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בשבוע חדש שעדיין לא היה והוא פרשת ויקרא, ומהשמים מחכים שנעשה נחת רוח לו יתברך.
ולכן אשרי מי שמתחיל כבר היום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת ויקרא המדברת מכל הקרבנות שהקריבו ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות ק"י.) כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה וכן שאר הקרבנות, ועל כן ראה לעשות התחלה על כל פנים מפרשת השבוע הזו ללמוד חומש ורש"י עם התרגום שזה סגולה לאריכות ימים כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שכל המשלם פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו, איזה תענוג ללמוד בכל יום פרשה חומש ורש"י עם התרגום שעל ידי זה ממשיכין על עצמו חיות מהתורה הקדושה.
וכן אשרי מי שזוכה ללמוד על כל פנים בכל יום פרק או שני פרקים משניות כי משנ"ה אותיות נשמ"ה שעל ידי לימוד משנה הוא מזכך את הנשמה וכן משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ולכן אל תהיה בטלן חטוף בכל יום כמה וכמה פרקים משניות כסדרן שזה יזכך אותך ויביא לך פרנסה.
ועל כולם זכור גם זכור כי היום מתחילים ללמוד בסדרת הדף היומי מסכת עירובין שהוא דבר גדול  מאד שתהיה עקשן ללמוד יום אחר יום דף גמרא אפילו בגירסא אפילו שאתה לא מבין ומכל שכן כשתיקח חברותא או תשמע שיעור בלימוד דף גמרא אין למעלה מזה כי על ידי זה תמשיך על עצמך מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל ואל יקל בעיניך דבר זה כי בנפשך הוא.
העיקר רק תהיה כל היום בשמחה ואל תניח את העצבות אצלך כרגע כי העצבות היא סם המוות פשוטו כמשמעו, והס"מ רק רוצה להפיל את האדם בעצבות ובמרירות ודכאון וכו' כי הוא יודע, הרגע שאדם נכנס בלחץ זו הדחק וכו' ונעשה מצומצם בדעתו ושכלו אזי הוא בכעס ורציחה וכו' ועל ידי זה הוא מאבד כל מה שהקדוש ברוך רוצה לתת לו שפע כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) השם יתברך רוצה לתת לאדם בכל יום ויום שפע אך מידה רעה שיש בטבע האדם מנעוריו שזו המידה רעה של כעס שעוקרת את האדם משורשו לגמרי ולכן תעשה כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה שזה יסוד מוסד אצל רביז"ל ותראה לשמור עצמך מכל מיני מסיתים ומדיחים וכו' שיעקרו אותך לגמרי ממנו יתברך.
זכור גם זכור שיש לנו רבי גדול כזה שראוי לנו לשמוח עמו בכל יום ויום מחדש והעיקר לציית אותו שביקש אותנו להיות רק בשמחה תמיד וכן להרגיל עצמינו לדבר עמו יתברך ששתי יסודות האלו זהו קיום האדם גם בגשמיות ומכל שכן ברוחניות.
רק תהיה מאוחד עם אנשי שלומינו היקרים ותשמור מאד מאד שלא תהיה שום מחלוקת ואי הבנות בינינו כי רביז"ל הקפיד על זה ביותר ואמר לפני שיצא מעיר ברסלב לעיר אומין להסתלק וכו' אם תחזיקו עצמכם ביחד אתם תמשיכו אותי אליכם ולכן העיקר לשמור על האחדות שזה הכלי להכניס את רביז"ל בתוכינו.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויקרא כ"ט אדר התשע"ג

שלום וברכה אל ... נרו יאיר

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם כי בזה העולם צריכים התחזקות חדשה בכל יום ויום כפי היסורים והמרירות והחלישות הדעת שעובר על כל אחד ואחד.
ולכן אל תהיה בטלן קח את עצמך בידך ותהיה רק בשמחה כי עם עצבות מרירות ודכאון לא תפעל שום דבר.
העיקר הרגל את עצמך לדבר על הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו כי אין עוד טוב מזה, וזה הלימוד העמוק שקיבלנו מרביז"ל כדי לעבור את זה העולם ואל יקל בעיניך הדיבורים האלו שאתה מדבר אליו יתברך כי כל דיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית, הצלחה כזאת שאין לתאר ואין לשער כלל, אנשים לא יודעים איזה אוצרות יש בהם בשביל זה במקום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הם מדברים ומפטפטים שטויות על דא ועל הא וכו' וכו', וכל כך חבל כי כל דיבור ודיבור שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא עושה רושם בכל העולמות ולכן אל תהיה בטלן מהיום תצא לשדה ותטייל שמה ותדבר עם הקדוש ברוך הוא וזה יעזור לך בכל המובנים ובפרט לקרר את עצביך וכו' וכו'.
נא ונא תהיה חזק בלימוד חומש ורש"י עם התרגום בפרשת השבוע וללמוד כמה פרקים משניות כסידרן והעולה על הכל את הדף היומי כי זה מה שישאר לך.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

1 תגובות

    • 1.
    • אשרנו !!! זה הבת-קול שיוצאת בכל יום..... !
      מאת: משה ניסים
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup