ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"ד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"ד
כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:
ראש חודש | ב' אב | ג' אב | ד' אב | ה' אב | ז' אב | ח' אב | י' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ד אב | ט"ו אב | ט"ז אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ג אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ח אב | כ"ט אב

ארכיון כל המכתבים לגברים »

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

היום ראש חודש מנחם אב, ואמרו צדיקים למה נקרא החודש הזה מנחם אב? אלא עם ישראל מנחמים את הקדוש ברוך הוא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ג.) בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם; ולכן אנחנו עם ישראל בני הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", מנחמים את האב שהוא הבורא יתברך שמו, ומבקשים ממנו שיגאלינו כבר גאולת עולם, ואז השמחה יהיה בשלימות, כשעם ישראל יכירו כולם את הקדוש ברוך הוא, וכולם יעסקו בשיחה בינו לבין קונו, וישירו שירות ותשבחות אליו יתברך, וכן כל העולם כולו יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון וכו', ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, ויתקיים (צפניה ג' ט') "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי"ה לעבדו שכם אחד", זה יהיה השמחה הכי גדולה, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה שזוכים להכיר את הבורא יתברך שמו איך שמלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ובתוך כל עלמין, ויכולים לדבר איתו כאשר ידבר איש אל רעהו, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, כי זה יהיה הגאולה.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ותענה אמן יהא שמיה רבה בקול גדול, שעל ידי זה קורעין לך כל הגזרי דינים שנגזר עליך, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ט:) כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו קורעין לו גזר דינו, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ועל ידי זה ממשיכים על עצמו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ב' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אנחנו נמצאים עכשיו בימי אבל על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה וגלות ישראל שהלכו בגולה זה אלפיים שנה ועל העלמת הצדיק האמת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשינו. אך כעת שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשינו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום, בנין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו. על כן מאד צריך להזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו, על כן צריך להזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבלי ציון (ישעיה ס"א) "פאר תחת אפר", 'פאר תחת אפר' דייקא; וכן יכולים במשך כל היום לבקש את הקדוש ברוך הוא על צרות וגלות ישראל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל עוסק תמיד להתפלל עבור כלל נשמות ישראל הנמצאים בצרה וצוקה, וזה דבר גדול מאד מאד, כי בשמים יש היכל מיוחדת על אלו הצדיקים תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, ומתפללים תמיד על ישועתם וגאולתם של ישראל ועל בנין בית המקדש, וכן אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ד') כל חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומחמד ומתאוה ומצפה על כבוד ירושלים ועל בית המקדש ועל הישועה שתצמיח בקרוב בימינו ועל כינוס גלויות, מיד שורה רוח הקודש בקרבו.
נא ונא דייקא בימים אלו שאנחנו בוכים על דם ישראל שנשפך כמים, עלינו להתחזק ביתר שאת ויתר עוז לא לקטרג על שום בר ישראל, כי הס"מ ימ"ש כל ענינו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי כל הכח שלו זה "הפרד ומשול", ואנחנו צריכים לעקור את זה מאתנו, אלא להתחזק באהבת ישראל ולהתפלל על כלל נשמות ישראל שנזכה כבר להגאל, ואל יקטן בעיניך תפלתך, כי כל תפלה שכל בר ישראל מתפלל אפילו הפחות שבפחותים וכו' וכו', אם רק מתפללים על ישועות וגאולת ישראל ובנין בית המקדש, זה מאד מאד חשוב למעלה, ולכן תצטרף בכל יום עם תפלות כלל נשמות ישראל, שכולנו מחכים ומצפים להגאל, כי רואים בחוש את הנסים ונפלאות שעושה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נסים נגלים שידוד הטבע אשר לא יאומן כי יסופר, מה שכולם רואים בחוש איך שיד הקדוש ברוך הוא מגינה על עם ישראל בארץ ישראל, כל הטילים שהפלשתים הארורים יורים הולכים רק בשדות ובשטחים פתוחים וכו', ועל זה אנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח את הבורא יתברך שמו, ולבקש על גאולתינו ופדות נפשינו, שזה רצונו יתברך שאנחנו נתעורר בתשובה, כמו שאמר הנביא (מלאכי ג' ז') "שובו אלי ואשובה אליכם אמר הוי"ה צבאות", ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וירא) ראה מה יפה התשובה, אמר הקדוש ברוך הוא (מלאכי ל"ג ז') "שובו אלי ואשובה אליכם", שאם ביד אדם כמה עוונות והוא שב לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מעלה עליו כאילו לא חטא.
הקדוש ברוך הוא יזכינו לראות בישועתם וגאולתם של כלל נשמות ישראל.

יען שהמשפחה של הקדוש שאול אורון הי"ד יושבים שבעה בביתם בפוריה, שזה סך הכל חמש דקות מיבנאל, רציתי שכל אחד מאנשי שלומינו יקיים מצות ניחום אבלים שזה מצוה גדולה וחיזוק גדול להמשפחה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

אנחנו נמצאים בתשעת ימי אבל על חורבן בית המקדש, שנחרב רק בשביל שנאת חינם, ועדיין מרקד בינן (עיין יומא ט), ודם ישראל נשפך כמים, כי שקול נפש אחת מישראל כנגד כל העולם כולו, ולכן עלינו לבקש רחמים ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו, ויגאלינו גאולת עולם, ושיהיה שלום ואהבה בין כלל נשמות ישראל, אשר בזה תלוי כל הגאולה, והס"מ ימ"ש הוא תמיד מקטרג על נשמות ישראל, הוא הגורם לפירודים בין נשמות ישראל, כי כל הכח הטומאה שלו זה רק פירודים להפריד בין נשמות ישראל ובין אחד להשני, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלך לא יהיה שום חלק בלדבר על אף בריה מעם ישראל, וזכור תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין מ:) לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר (קהלת ט' י"ח) "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה", בשביל חטא יחידי שחטא אובד ממנו טובות הרבה, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר (קהלת ט' י"ח) "וחוטא אחד יאבד טובה הרבה", בשביל חטא יחידי שעשה זה אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') צריך כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, ואם בשבילי נברא העולם, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל עבורם, ולכן על כל אחד ואחד מאתנו מונח חוב לזכור שכל העולם כולו תלוי ועומד על כל אחד ואחד מאתנו, אם כל אחד יחשוב ויתבונן טוב טוב איך שכל העולם כולו עומד עליו, וכל הבריאה כולה מצפים ומקווים על מעשיו וכו', על קיום מצוותיו וכו', על לימוד תורתו וכו', והעיקר על תפלתו וכו', אז בוודאי היה כל אחד מאתנו מסתכל אחרת ומתבונן אחרת על כל הבריאה כולה, ולכן דייקא בימים האלו ימי אבל שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש ועל גלות וצרות ישראל, כדאי שכל אחד ואחד יכניס את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, וירבה להתפלל על עצמו ועל בני ביתו ועל כלל נשמות ישראל ועל כלל העולם כולו, שיתגלה מלכות שדי וכולם יכירו שהוא יתברך מלך ומלכותו בכל משלה, וכבר יופסק השנאת חינם וכו', שמשם בא כל המלחמות וההיזקות שאחד מזיק את השני וכו', ועל זה צריך כל אחד ואחד מאתנו להרבות בתפלה ובתחנונים ובקשות ובפרט בימים אלו שהכל נחרב וכו', ואנו מצפים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע לגאולה שלימה, שיתגלה הקדוש ברוך הוא אלינו במלוא הדרו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך ותצא קצת לטייל בחוץ בשדה או בהר להתבודד עמו יתברך, ולהתיישב מה התכלית בזה העולם? ומה מעשיך בזה העולם? מה אתה צריך לתקן כאן בעולם הגשמי והחומרי הזה? וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו:) גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו; ולכן דייקא בימים אלו כדאי שכל אחד ואחד מאתנו יפשפש במעשיו דייקא, (ולא במעשי אחרים), וכך נוכל לראות שיהיה לנו עולם יותר יפה וכו', להכין את כל העולם כולו אל הגאולה השלימה.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
והעולה על הכל לעסוק רק בחסד, כי בשביל זה הקמתי את הבית התבשיל "אהל אברהם", לעשות חסד עם כל בר ישראל, ושיאכלו ענווים וישבעו, ושנהיה רגילים לעזור אחד להשני, כי רק בשביל זה נבראנו, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן אני רוצה לעקור את הרשעות והאכזריות וכו', שלא יראה ולא ימצא בקהילתינו אדם אחד שעושה רשעות להשני וכו', או מדבר לשון הרע על אחרים וכו', אדם כזה אין לו מה לעשות אצלינו כלל, רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואנשי שלומינו אמרו שדבר זה עדיין לא התקיים, כי במשך כל הדורות היה תמיד ויכוחים וכו', חיכוכים וכו', בין אנשי שלומינו, ואני רוצה להראות את זה שדבר אחד מדבריו הקדושים של רביז"ל לא שב ריקם, ולכן אם יש אחד שלא יכול להשתוות או להתפשר עם הזולת, אין לו מה לעשות בתוך קהילתינו, אני לא צריך פה אנשים חולי נפש וכו', או אכזרים וכו', כי מי שלא יכול להתפשר עם הזולת, הוא מראה פגם בנפשו, את זה אני יעקור מקהילתינו, כי כל הגאולה תלוי רק על ידי אהבת חינם, והס"מ ימ"ש כל הענין שלו זה שנאת חינם "הפרד ומשול", ולכן זכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם; שזה השלוש יסודות של קהילתינו הקדושה, שיהיה תורה, וגמילות חסד אחד עם השני, ולהתפלל בציבור, ודייקא על ידי זה אמר הקדוש ברוך הוא "פדאני לי ולבני מבין אומות העולם", היינו שזה יהיה הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק דייקא בימים אלו שהם ימים טרופים, ימי אבל על חורבן בית המקדש שנגרם על ידי שנאת חינם, כמאמרם ז"ל (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים; ולכן צריכים לעקור מאתנו את הענין הזה של שנאת חינם פעם ולתמיד, ואני לא רוצה שימצא בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, אחד או אחת שמדברים לשון הרע אחד על השני זה אבי אבות הטומאה, וזה הס"מ בעצמו שרוכב על הנחש להסית ולהדיח אחד נגד השני, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון"; ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני, ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן אני רוצה לעקור פעם ולתמיד מהקהילה הקדושה שלנו אלו שמדברים לשון הרע ורכילות וכו', אחד על השני, אני לא צריך אותם בקהילה בשום פנים ואופן, "אני צריך איכות ולא כמות", מספיק צרות עם ישראל סובלים רק מחמת הגועל נפש שנקרא גזענות וכו', ומחלוקת ומריבות שיש בין עם ישראל וכו', ולא בחינם שאמר רבי מאיר מזוז שליט"א (ראש ישיבת כסא רחמים) ח'מ'א'ס' ראשי תיבות ח'סידים מ'תנגדים א'שכנזים ס'פרדים, והפירוש הפשוט הוא שכל אלו שגורמים מחלוקת ומדברים אחד על השני, ח'סידים על מ'תנגדים, א'שכנזים על ס'פרדים, וכן להיפך וכו', הם באמת החמא"ס, כי מי שגורם גזענות ומכניס שנאה בין נשמות ישראל הוא פשוט רוצח וכו' וכו', מספיק מחלוקת שיש בין עם ישראל, מספיק גלות שאנחנו סובלים מפני שנאת חינם אחד עם השני, הגיע הזמן שנגאל, ורק העוון הזה של שנאת חינם ולשון הרע אחד על השני, זה מה שמעכב את הגאולה, ולכן מספיק ש'נאה ק'נאה ר'שעות, שזה ראשי תיבות ש'ק'ר', הגיע הזמן שנתחיל לחשוב על תכליתינו הנצחי, כי יבוא היום שנצטרך לעזוב את זה העולם, ומה ילווה אותנו? רק שתי דברים, תורה שזכינו ללמוד בכל יום על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל מקרא משנה גמרא מדרש הלכות ואגדות וכו', שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד; שנאמר (משלי ו') "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך", ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"א.) "בהתהלכך תנחה אותך" בעולם הזה, "בשכבך תשמור עליך" בקבר, "והקיצות היא תשיחך" לעולם הבא; תפלה שבאנו שלוש פעמים בבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, והעולה על הכל שקיימנו את עצות רביז"ל להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא התבודדות, שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות, הם המלווים אותו עד שיגיע לבית עולמו; אין עוד דבר שמלווה את האדם עד הרגע האחרונה כמו השיחה בינו לבין קונו.
נא ונא תחדיר בעצמך את הדיבורים האלו, ותקיים מה שאמר החכם מכל אדם (משלי ד') "שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים: בדרך חכמה הורתיך הדרכתיך במעגלי ישר: בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל: החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך", אני יודע שהרבה צוחקים מהדיבורים האלו וכו', אבל נראה מי שצוחק אחרון הוא המצליח הנצחי.
בימים טרופים אלו שעם ישראל נמצאים בסכנת חיים וכו', ואנחנו צריכים המון זכותים כדי להשאר בהחיים וכו', צריכים לזכור מה שאמר החכם מכל אדם (משלי י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות", ואמר (משלי כ"א כ"א) "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד", ולכן אני מאד מבקש אותך שתיקח מהמשרד שלנו קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא אלי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה "קרן הצדיק", ועל ידי זה תנצל מכל רע, ותשאר בהחיים, ויקויים אצלך (משלי ג' ט"ז) "אורך ימים בימינה בשמאולה עושר וכבוד", בזכות צדקה זוכים לאריכות ימים מצד אחד, ולעושר וכבוד מצד שני.
הקדוש ברוך הוא יאיר פניו אלינו ויגאלינו גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

השבת הזאת נקראת 'שבת חזון' על שם ההפטרה שאנחנו קוראים בשבת זו, (ישעיה א' א') "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם", ודורשי רשומות אמרו ח'ז'ו'ן' זה ראשי תיבות ח'צי ז'עם ו'חצי נ'חמה, זאת אומרת החצי החודש הראשון זה זעם, מלא דינים, שהיה אז חורבן בית המקדש, וגלות וצרות ישראל וכו', והחצי השני של החודש זה נחמה שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שעוד נזכה לראות במו עינינו בבניין בית המקדש ובגאולת ישראל, ולכן השבת הזה שנקרא 'שבת חזון', הוא שבת מיוחדת בשנה, ואמר הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע מי שמזכך את עצמו הוא יכול לראות בשבת זו בעיני שכלו איך שירד בית המקדש בנוי מן השמים, אבל אל זה צריכים הכנה, כמו כל שבת צריכים להכין את עצמם לזכות להרגיש את נועם השבת, אשר שבת הוא מעין עולם הבא, וכמו שאל עולם הבא צריכים להכין את עצמם, כי אם לא מכינים את עצמם בזה העולם, אין לו שם כלום, ככל שאדם הכין את עצמו בזה העולם עם שמחת קיום מצוות מעשיות, ועם לימוד התורה בתשוקה וחשק גדול, ועם תפלה ובקשה תחינה שיחה בינו לבין קונו, כמו כן ירגיש עריבות נעימות זיו אלקותו יתברך בגן עדן, אבל אם הוא לא הכין את עצמו, אזי הוא נשאר בחוץ, ולכן אשרי אדם שזוכה לחשוב בששת ימי החול על שבת שאז הוא יום מנוחה, ומה סך הכל מבקשים ממנו, שבשבת לא יעשה שום דבר, רק יהיה שש ושמח, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ואם אדם מכין את עצמו כל יום על יום השבת, אז מאיר לו יום השבת באופן אחר לגמרי, וכמו כן כל אדם שמכין את עצמו בזה העולם מדי יום ביומו מדי שבת בשבתו, אזי זוכה להארת עולם הבא ונכלל שם בעצם עצמיות אלקותו יתברך, כמאמרם ז"ל (שבת קנ"ג.) רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע איזהו יום ימות, אמר להן וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה, ואף שלמה אמר בחכמתו (קהלת ט' א') "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר", אמר רבן יוחנן בן זכאי משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן, פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך, טיפשין שבהן הלכו למלאכתן, אמרו כלום יש סעודה בלא טורח, בפתאום ביקש המלך את עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין, והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין, שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים, אמר הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו; הרי שלך לפניך איך שאדם מכין את עצמו בששת ימי החול כך יאיר לו השבת, וכמו שמכינים את עצמו בזה העולם, כך זוכה לעולם הבא, ולכן אל תהיה בטלן, דייקא בשבת זו שנקרא 'שבת חזון' שחצי הראשון של החודש זה מלא זעם ודינים וכו', אם זוכים להחזיק מעמד בכל הצרות והיסורים והמרירות שרק עובר על האדם וכו', לבסוף יזכה לחצי השני של החודש הזה שהוא מלא רחמים מלא חסדים מלא נחמות, וכך עובר על כל אדם כל יום, מצד אחד רואה את החסדים והרחמים גמורים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא, בכל פעם הוא מציל אותו מכל מיני עונשים קשים ומרים, ומצד שני צריכים להרבות בתחנונים ובתפלות שיחזק אותו הקדוש ברוך הוא לא ליפול בדעתו בעת שעובר עליו צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, ואת שני הלימודים האלו אנחנו מקבלים מרביז"ל שזה הדעת והשכל, כי דעת כלול בו חסד וגבורה, כי אם מחברים יחד חסד עם גבורה מזה יוצא דעת, היינו מי שיש לו דעת הוא יודע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי על עולם הבא נאמר (ישעיהו ס"ד ג') "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו", ולכן דייקא בשבת זו ראה לשמור מאד מאד לא להכנס בלחץ ודחק וכו', הן מעצמך הן מאשתך הן מילדיך, והן משאר אנשים, רק תתחזק ותבקש הרבה ממנו יתברך שהשבת הזה יאיר בך הארה מבנין בית המקדש שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות לנו, ותראה איך שהכל יתהפך לטובה, כי החיים מלא נסיונות קשים ומרים וצריכים להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם, וזה גדולת בר ישראל שלא נופל בדעתו מכל מה שעובר עליו, ואת הלימוד העמוק הזה קיבלנו מרביז"ל שמצד אחד אדם צריך תמיד רק לשמוח אפילו בהצרה הכי גדולה שעובר עליו, ולחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות, ומצד שני צריכים לעורר רחמים רבים אצלו יתברך שיחוס וירחם עליו שלא יהיה נדחה חס ושלום ממנו יתברך, כי בזה העולם אדם נמצא בסכנה גדולה מאד, ולכן השבת הזה הוא שבת מיוחדת במינה, והוא נגד חג הסוכות שאז אדם נכנס עם הגשמיות שלו בתוך הסוכה, כי עיקר מצוות סוכה הוא לאכול בהסוכה ולישון בהסוכה וכו', ונכנס כל כולו בתוך הסוכה, והוא נעשה מסוכך בסתר צל כנפיו יתברך על ידי צל הסוכה, כמו כן שבת זו שנקראת 'שבת חזון' אם אדם זוכה לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, אז יאיר לו מלך הכבוד בעצמו את הארת עולם הבא בעולם הזה, וזה יהיה בנין בית המקדש בנין בית המוחין, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ג) שעל ידי דעת זוכים להמשיך על עצמו בנין בית המקדש, וזוכה לראות את השגחתו הפרטיית על כל פרט ופרט, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך השבת הזה תשמור מאד מאד להיות בשמחה, ותתרחק מעצבות ומעצלות ותחזיק מעמד מכל מה שעובר עליך כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, וככל שתבטל את עצמך כל כולך אליו יתברך, אזי הקדוש ברוך הוא ישמור עליך שאף רשע ושונא וכו', לא יוכל לעשות לך שום רע, אלא יפול עליו הרע שרוצה לראות בך, כמו שכתוב (תהילים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", וכתיב (משלי כ"ו כ"ז) "כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב".
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך ותחיה עם זה.

המאחל לך שבת שלום
בעזה"י יום א' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ה, וסימן ר"כ) שהולך אפיקורסות גדול על העולם. וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים, ואמר אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף על פי שהוא אומר זאת, אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים, כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, "והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו" (דניאל י"ב י'), ואם כן מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הנסיון קודם ביאת משיח שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים באמונה, ומי שיזכה לעמוד בנסיון וישאר קיים באמונתו, אשרי לו ויזכה לכל טוב המעותד לבוא לנו במהרה בימינו אשר ניבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו מקודם, ואם כן היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו להשאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום נסיון וצירוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם, ובאמת אף על פי כן, אף על פי שהודיעו זאת מקודם אף על פי כן יהיה נסיון גדול. ורבים ירשיעו כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים", אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, ובודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם; וצריכים לחזור על זה עכשיו ביותר, כי אנחנו רואים בחוש עין בעין איך שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, בנסים נגלים, נסים שאפילו מי שמטומטם לגמרי מוכרח להודות שאין בזה דרך הטבע כלל, ואין פה יד בני אדם כלל, אלא השגחתו הפרטית, שהפלשתים הארורים יורים אלפים טילים וכו', וזה נופל על שדות פתוחים וכו', זה היה יכול לעשות שמות וחורבונות וכו', ואף על פי כן רואים שאין פה כוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה, אלא שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') יש בני אדם המכסים כלליות הנסים בדרך הטבע, וכשתכלה זאת ותתרבה אמונה בעולם אז יבא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב (שיר השירים ד') "תבואי תשורי מראש אמנה" ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בשלח) אין הגליות עתידות להגאל אלא בשכר אמנה; ועכשיו הגיע הזמן שנודה בפה מלא שאין כאן דרך הטבע כלל, ואין כאן כוחי ועוצם ידי עשו את החיל הזה וכו' וכו', אלא יש פה יד השם, ששומר על עם ישראל, וככל שיסתכלו על יד השם שהוא יתברך שומר אותנו כאשר רואים בחוש ששום טיל לא נופל על מקום ציבורי וכו', שהיה יכול לעשות שמות לגמרי רחמנא לישזבן, ובהכרח לומר שאין כאן אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר עלינו, וככל שנסתכל על זה באמונה, ולא נכסה את הנסים בדרך הטבע, ולא נלביש את זה בכח בני אדם וכו', זה יהיה הקדמה לגאולתינו, כי הגאולה תהיה רק בזכות האמונה הקדושה, ולכן לא בחינם שרביז"ל הירבה לדבר עמנו מענין אמונה, ובכל שיחה שרק סח אתנו אמר מוהרנ"ת ז"ל סיבב רביז"ל תמיד שהשיחה תצא מאמונה ותפלה, שדבר זה החדיר בנו רביז"ל כדי שנרבה בשיחה בינו לבין קונו, ונתחזק ביחד באמונה פשוטה בו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע 'האמונה זה הדביקות - והדביקות זה האמונה' וככל שאדם מחדיר בעצמו שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אל בהשגחת המאציל העליון ואמרו חכמינו הקדושים  (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, וככל שאדם מחדיר בעצמו את האמונה הפשוטה הזו, אזי הוא רואה נסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עמו ועם כלל נשמות ישראל, ובפרט בעת הזאת, שעל פי דרך הטבע לא יכול להיות דבר כזה שאלפי טילים וכו', יפלו רק על שדות ומקומות פתוחים, אין זה אלא יד השם בדבר.אשרי אדם שיש לו שכל והוא מכניס את עצמו בתוך אמונה פשוטה בו יתברך, ויודע ועד אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחה פרטיית, ואז דייקא חי חיים נצחיים עריבים ומתוקים חיים מאושרים עוד בזה העולם, מאחר שיודע שכל מה שקורה איתו זה הכל בהשגחה פרטיית, וכך גילה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כשאדם פוגם במחשבה הוא סובל מהילדים שלו, וכשאדם פוגם בהדיבור, הוא סובל מאשתו וכשאדם פוגם במעשיו הוא סובל מבני אדם, ולכן ראוי לחזור בתשובה שלימה במחשבה דיבור ומעשה שלו, ועל ידי זה יתפרדו כל פועלי אוון, יתבטלו כל הסבל שסובל מהם, ולכן אתה צריך להתאזר במדת הסבלנות, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכור מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודע לך כשאדם עוצר את עצמו לא לכעוס, בזה אפילו שנמצא במדור הקליפות וכו', הוא עולה עד עולם האצילות, שהוא בטל ומבוטל אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אדם צריך לבטל את עצמו כל כולו אליו יתברך, ושלא יהיה לו אפילו משהו תרעומת על אשתו וכו', כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", אני יודע שכואב לך את הבזיונות שאתה סופג מאשתך, אבל אתה צריך לדעת שהכל הוא בחשבון צדק ממנו יתברך.אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן ח' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך בכל הכוחות שבעולם, ולא להניח את העצבות והמרירות והדכאון שיתפוס אותך כרגע, וזה כל ענין של תשעה באב שאנו צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש, אבל דייקא אז מתחיל לצמוח קרנו של משיח, כמובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות שבת הלכה ז' אות כ"ד) שבסוף יום תשעה באב נצמח צמיחת קרן משיח. ואז השם יתברך מתחיל לנחם אותנו בכל מיני נחמות שהם ז' דנחמתא שקורין מן שבת נחמו עד ראש השנה, שבהם מתחיל המתקת החרון אף של חטא העגל; ובראש השנה אז הוא יום הדין, הקדוש ברוך הוא בכח הצדיק האמת דן אותנו ואת כל העולם כולו לכף זכות, ולכן אנחנו רואים שבתוקף יום התשעה באב שהוא יום החורבן של בית המקדש ושל כלל ישראל, דייקא אז מתחיל לצמוח אורו של משיח, וזה לימוד עמוק כשאדם מגיע לתכלית הירידה שנדמה לו שאבד מנוס ותקוה ממנו, וכאילו אין לו כבר שום תקנה וכו', דייקא אז אם הוא יתחיל להתחזק אז יזכה להשבע נחמות שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, עד שנכנס אל יום הדין שהוא ראש השנה, ויכתב לנו שנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה, ולכן ראה לחזק את עצמך אפילו בהמצבים הכי קשים שעוברים עליך, אל תיתן שפגעי ומקרי הזמן ישברו אותך, ואת הלימוד העמוק הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, שהוא מנחם הכל ומשמח הכל, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב'), וזה שמו של רביז"ל על שם הנחמה, והוא בן השמחה, ועליו נאמר (בראשית ה') "זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה הוי"ה" כי אחר חטא אדם הראשון נתערב כל העולם כולו בטוב ורע וכו', ומזה סובלים כל אחד מה שסובל, כמו שכתוב (שם ג') "ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך: וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה: בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה" וגו'. והתיקון יהיה על ידי משיח שהוא יכניע את הנחש הקדמוני שממנו סובלים מה שסובלים, ולכן משי"ח עולה כמספר נח"ש, כי הוא יתקן את כל הבריאה כולה, וינחם הכל וישמח הכל, עד שכולם יודו וישבחו ויפארו את הבורא יתברך שמו, וידברו עמו יתברך פנים אל פנים.
ולכן תעשה כל הפעולות שבעולם לשמח את עצמך אפילו בהמצבים הכי קשים שעוברים עליך, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ודייקא ככל שעובר עליו מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', עליו להמשיך לדבר אליו יתברך, ולא לעזוב את עצמו בשום פנים ואופן, ואפילו בהמצבים הכי קשים וכו', והכי חשוכים וכו', שרק עובר על האדם וכו', עליו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, וזה הלימוד העמוק של רביז"ל, אשרי מי שמכניס בעצמו את הלימוד הזה, ואז טוב לו כל הימים, העיקר להתחזק ולא להשבר משום דבר בעולם, אדם צריך תמיד לשמוח ולשמח את עצמו עם כל הנקודות טובות שיש בו, וזה יתן לו כח לעבור על הכל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י' מנחם אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולעשות כל מה שביכולתינו להחדיר בעצמינו אמונה פשוטה בהגאולה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, וככל שבר ישראל מכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, כמו כן נגאל מכל צרותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
נא ונא שתראה לעשות כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"א אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, כי בזה העולם עובר על כל אחד משברים וגלים, ונסיונות קשים ומרים, כל אחד כפי שורש נשמתו וכו', מנסים אותו בכל מיני נסיונות קשים ומרים מאד, ועיקר גדלות של בר ישראל זה כשזוכה להחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, אדרבה מהפך את הצרה לרווחה וכו', את החושך לאור, את המר למתוק, כמובא (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ומובא מהגר"א זי"ע אם אדם היה יודע מה משלמים למעלה על כל צער, ועל כל עגמת נפש, ועל כל חלישות הדעת וכו', אזי בשעה שהיה בא עליו איזה צרה וכו', היה רוקד מרוב שמחה שמלך הכבוד בעצמו דואג לנקות ממנו את עוונותיו שבגלגול זה ובגלגול הקודם וכו', ועיקר ההתחזקות שאדם צריך לחזק את עצמו הוא תמיד להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך צרותיו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים כ') אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשים אותי והם משתפים בכבודי, כבודי עמהן באותה שעה אני עונה להן, כי דייקא כשעובר על האדם איזה צרה מרה וכו', ומר לו החיים מאד, והוא מסובב עם כל מיני צרות ויסורים וכו', ואף על פי כן מחזיק מעמד ולא נשבר וכו', אדם כזה הוא יותר גדול ממלאך שנקרא 'עומד', כי ידוע מה שגילו צדיקים באם מלאך היה יורד אל זה העולם לא היה יכול להחזיק מעמד אפילו רגע אחד, וזה היה הויכוח בין מלאכי מעלה לבין משה, כמאמרם ז"ל (שבת פ"ח:) בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו? אמר להן לקבל תורה בא, אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? (תהלים ח' ה') "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו", (תהלים ח' ב') "הוי"ה אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים", אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להן תשובה, אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה, וכו', אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה? "אנכי הוי"ה אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", אמר להן למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה? "לא יהיה לך אלהים אחרים", בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב מה כתיב בה? "זכור את יום השבת לקדשו", כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה? "לא תשא" משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה? "כבד את אביך ואת אמך" אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה? "לא תרצח" "לא תנאף" "לא תגנוב" קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר (שם) "הוי"ה אדונינו מה אדיר שמך" וגו', ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר, שנאמר (תהלים ס"ח י"ט) "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם", בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות אף מלאך המות מסר לו דבר וכו', עיין שם, כי משה רבינו מסר את נפשו עבור כלל ישראל, ולחם עם המלאכים להוריד את התורה, ולתת את זה להם, ואי אפשר היה לו להביא את התורה לעם ישראל, כי המלאכים רצו את התורה אצליהם כמו שכתוב (תהלים ח' ב') "תנה הודך על השמים", ועל זה ניצח אותם משה רבינו ושאל אותם האם ירדו למצרים וכו', וסבלו מה שסבלו כמו שעם ישראל סבלו שם וכו', והאם יש ביניהם עבודה שהם צריכים לשבות בשבת וכו', האם יש להם משא ומתן וכו', האם יש להם יצר הרע של רציחה של ניאוף ושל גניבה וכו', מיד הודו לו, רואים מזה שעיקר מעלת בר ישראל שעובר עליו כל כך הרבה נסיונות קשים ומרים בזה העולם העובר, ואף על פי כן הוא מחזיק ולא נשבר משום דבר, וככל שמחזיק יותר מעמד מעלתו גבוהה וגדולה בשמים, שזה מעלת הצדיקים המופלגים מאד, כמו שאמר פעם מוהרנ"ת ז"ל למה הגיע רבי שמעון בן יוחאי למה שהגיע? שהיה לו מדה זו בהתחזקות, למה הגיע האריז"ל למה שהגיע? שהיה לו מדה זו בהתחזקות, למה הגיע הבעל שם טוב הקדוש זי"ע למה שהגיע? שהיה לו מדה זו בהתחזקות, למה הגיע רביז"ל למה שהגיע? שהיה לו מדה זו בהתחזקות, וסיים ולמה הגעתי למה שהגעתי? מפני שיש לי מדה זו בהתחזקות, כאומר כל גדולת גדולי מובחרי הצדיקים שזכו למה שזכו בזה העולם, שעבר עליהם מה שעבר כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים ומחלוקת וכו' וכו', ואף על פי כן החזיקו מעמד וכו' וכו', רואים מזה שעיקר גדולת בר ישראל הוא כשזוכה להחזיק מעמד אפילו כשעובר עליו מה שעובר וכו', ולא רואה שום דרך ומבוא לצאת מצרתו, אדרבה צרתו מתגברת יום יום שעה שעה וכו', ביותר וביותר וכו', עם כל זאת הוא מחזיק מעמד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שוחר תהלים כ"א) כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, באותה שעה אתם נגאלים; היינו דייקא כשאדם בא לשיא השפלות והירידות וכו', ומסובב בכל מיני צרות ומכאובים וכו', כל מיני חובות וצמצומים וכו', עובר עליו משברים וגלים של מחלוקת, ואנשים מדברים עליו כל דבר אסור, וממציאים עליו כל מיני שקרים, ואף על פי כן מחזיק מעמד ואינו נשבר כלל, באותה שעה הוא נגאל מכל צרותיו, ועיקר הגאולה שנפתח לו אורו יתברך באור וזיו וחיות ודביקות כזה שאי אפשר לתאר ולשער כלל, עד שלבו בוערת בלהבת אש שורף מרוב דביקות הבורא יתברך שמו וכו', ומלבד אהובי ידידי היקר שלא תשבר משום דבר שעובר עליך וכו', וזכור גם זכור שרביז"ל לימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ובזה נמדד גדולת הצדיקים כי גם עליהם עבר מה שעבר וכו', לא היה צדיק בזה העולם שלא עבר עליו מה שעבר וכו', ועיקר גדולתו שהחזיק מעמד ולא נשבר, ולכן אנחנו צריכים להחדיר בעצמינו את הלימוד העמוק הזה לא להשבר משום דבר, ולא להתבלבל משום בן אדם וכו' וכו', אדרבה ככל שעובר עלינו מה שעובר, לא רק שאנחנו מתחזקים בעצמינו, אלא עושים כל מיני פעולות שבעולם ומחזקים גם את אחרים, את כל הירודים והנפולים והמושלכים וכו' וכו', זה מה שלימד אותנו רביז"ל לחזק ולעודד ולשמח את כל הרחוקים, ולהפיח בהם רוח חיים להחזירם אליו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן י"ב אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה לקבל את השבת הקודש הזה בשמחה עצומה, כי שבת הזה נקרא 'שבת נחמו' שכביכול הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, והנביא צועק ומכריז (ישעיה מ' ה') "ונגלה כבוד הוי"ה וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי"ה דיבר", כי זה יהיה עיקר הנחמה שיראו כל כך בעיני השכל את אמתת מציאותו יתברך, עד שיהיה אצל האדם פשוט אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ולכן יזכה כל אחד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, עד בשעה שידבר אל הקדוש ברוך הוא יהיה כל כך דבוק בו יתברך, עד שירגיש "כי פי הוי"ה דיבר", כביכול קולו יתברך יוצא מפיך, כמו שכתוב (דברים י' כ"א) "הוא תהלתך והוא אלקיך", ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, שהשם יתברך מנחם אותנו שעוד נזכה לראות הרבה ישועות ונסים נגלים.
נא ונא אני מתחנן אליך שתקפיד מאד מאד ללכת בשבת עם בגדים לבנים דייקא, כי מי שהולך עם בגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תלך עם בגדים לבנים בשבת, ודע לך שמובא מהאריז"ל (פרי עץ חיים שער השבת פרק ד') צריך שילבוש בכל שבת בגדים לבנים. לכן אל יפחות מד' בגדי לבן, כמו מלבוש עליון ותחתון, ואזור, וחלוק. וקבלתי ממורי ז"ל, שכפי הגוון המלבושין שאדם לובש בשבת בעולם הזה, כך מלבישין אותו אחר פטירתו בימי השבת תמיד, לכן ראה לחכם אחד לבוש שחורים אחר פטירתו בימי השבת, והגיד כי כך היה לבוש בעולם הזה, והוא נענש במדה זו. וד' בגדי לבן אלו, נגד ד' אותיות הוי"ה; עיין שם, והנה בכל העולם כולו מפני שאנחנו בגלות בין הגויים, לא יכולים לקיים את זה, כי רובם הולכים עם בגדים שחורים, וכשאחד ילך בשבת בבגדים לבנים יצחקו ממנו, והוא יהיה נראה כמו חתן בין אבלים וכו', לזאת כשבאנו בהתחלה לגור ביבנאל, אזי תיקננו ששם כולנו נלך בבגדים לבנים, כי אין ממי להתבייש שמה כלל וכו', ואדרבה המקום מאד מאד קדוש וכו', כי זה לעומת זה יש שמה הס"מ שלוחם נגד היהדות ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ולכן שמה כולנו הולכים בבגדים לבנים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות זה נזכה כבר להגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואותו דבר עם בגדים לבנים, אם קהילה אחת תלך בבגדים לבנים בזכות זה נגאל, ולא בחינם שהס"מ מוציא את כל החיצים שלו עלינו, אבל כבר כתוב (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח, ומה שיקרה ביבנאל יקרה בכל ארץ ישראל, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בנחמת וגאולתם של עם ישראל.
אנחנו רואים בחוש את הנסים נגלים שעושה הקדוש ברוך הוא איתנו ביבנאל, אף שהס"מ הרשע קם נגדינו ומסית ומדיח וגורם פירודים והסתות בינינו, עלינו לא להתבלבל מכל זה, כי כבר עברנו כאן חצי יובל שנים מרורות וכו', ממש עברנו פה צרות כאלו, ובפרט בענין חינוך הבנים והבנות וכו', ובענין קדושה וטהרה וכו', מה שלא רואים ולא שומעים בקהילות אחרות, שזה שצריך להיות ממונה על הדת, הוא דייקא מסית ומדיח נגדינו וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו מחזיקים מעמד, ולכן עלינו להתאחד יחד ולא להסתכל על השועלים קטנים מחבלי כרמים שמסיתים ומדיחים בינינו לעשות מחלוקת ופירודים, עברנו כבר מה שעברנו וכו', וזכינו למה שזכינו וכו', ולכן אין לנו מה לפחד כלל, העיקר שיהיה אחדות ואהבה בינינו, ואחד לא ידבר לשון הרע ורכילות אחד על השני שזה הדבר הכי גרוע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן מי שלא יכול לעצור את עצמו והוא מוכרח לדבר לשון הרע על הזולת וכו', ולחשוב שהולך לקרוה מי יודע מה בקהילתינו וכו', איזה זעזוע וכו', הכל הבל ורעות רוח וסתם לשון הרע ורכילות שהס"מ רוצה לעשות פירודים בינינו, אבל הוא לא יצליח בשום פנים ואופן, כי מי שלא שייך לקהילתינו ממילא יעזוב אותנו, וכנגד כל אחד שיצא מפה יבואו בדיוק עשר משפחות חדשות, כמו שהייתי צודק עד עכשיו, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז ואל תהיה בטלן, אל תסתכל על אף אחד, כי חבל מאד על הזמן היקר, כי כל יום ויום הוא דור חדש, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא, ומה טעם, דור הולך ודור בא; ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום קיום מצוות מעשיות בשמחה עצומה, וירקוד מרוב שמחה, תהלה לאל כל בר ישראל יש לו בכל יום מאה מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; וכן ראוי להקפיד מאד מאד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, אפילו שזה בא במסירות נפש הכי גדולה, כי על ידי שמתפללים בבית הכנסת את השלוש תפלות, זוכה להמשיך על עצמו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ולכן תעשה לעצמך טבע שני להתפלל במנין את השלוש תפלות, והעולה על הכל תשתדל לרחם על הילדים שלך, ואל תכה אותם כמו שהזהירנו רביז"ל על זה יותר מהכל, ואמר (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ד אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שאנו זוכים לדעת מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להתמיד בשיחותיו הקדושים שבספרי "חיי מוהר"ן" "שיחות הר"ן" שהם השיחות שמוהרנ"ת ז"ל רשמם, וצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם לקיים כל שיחה ושיחה שרביז"ל ביקש מאתנו, ובפירוש אמר לנו (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (שם) וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם].
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, הדף היומי של היום מגילה ל' ואין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
מחר בלילה יהיה ט"ו באב, ויהיה שיעור לנשות אנשי שלומינו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתתן שאשתך תבוא להשיעור, כי זה יום מיוחדת להנשים, ויש לי הרבה דברים נחוצים לדבר איתן, ולכן תראה לשמור על הילדים ותשלח את אשתך שתבוא, כי זה מאד מאד נחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר עקב חמשה עשר באב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל...  נ"י

היום זה חמשה עשר באב שאמרו חכמינו הקדושים (תענית ל:) אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא חמשה עשר באב מאי היא? אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה; ובאמת עלינו להתבונן מה קשר בין יום הכיפורים לבין חמשה עשר באב? אלא אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן ביום הכיפורים זה שמחה גדולה מאד שאז הקדוש ברוך הוא מכפר על כל העוונות שאדם חטא בין אדם למקום, שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק א') על הפסוק (תהילים קל"ט ט"ז) "ימים יוצרו ולא אחד בהם" זה יום הכפורים לישראל, לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל, משלו משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים ומשליכין אותו כנגד פתח בית המלך וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה. ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה. היינו כשבר ישראל מתבזה הרי הוא מוציא את כל הזבל והלכלוך שעשה וכו', ושם את זה לפני פתח המלך וכו', והקדוש ברוך הוא מוחל על כל עוונותינו זה השמחה הכי גדולה, ומהו השמחה בחמשה עשר באב? שאז התרו השבטים לבא זה בזה, כי נעשה שלום ואהבה בין איש לרעהו, שאז הקדוש ברוך הוא מוחל ומכפר על עוונות שבין אדם לחבירו, ולכן גדול השמחה של חמשה עשר באב בהפלגה גדולה מאד, כי אז מתאחדים נשמות ישראל זה עם זה, ועל ידי זה עושים תשובה על שחטאו בין אדם לחבירו, והקדוש ברוך הוא מוחל להם, ולכן היום הזה חמשה עשר באב הוא שמחה גדולה מאד, בדיוק כיום הכיפורים.
ולכן עלינו לקבל על עצמינו לשמור מאד מאד מהעון החמור של לשון הרע ורכילות, שזה עוון הכי גדול, כמאמרם ז"ל (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע; וכן אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני.
ולכן אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, הקמתי קהילה קדושה ביזע ובדם, במסירות נפש הכי גדולה, נא ונא שבל יהין אחד לדבר רע על השני, כי אני מאד מאד מקפיד על זה שלא ימצא בינינו אחד הולך רכיל וכו', נחש הנושך בלשונו בלשון הרע ורכילות וכו', אדם כזה אין לו מקום אצלינו כלל, ואני רוצה לנקות את הקהילה הקדושה שלנו, שהיא חממה של אמונה שבל יראה ובל ימצא בעל מחלוקת, וידוע מה שאמר מוהרנ"ת ז"ל את הכל רביז"ל יכול לקבל אבל לא בעל מחלוקת, במשך כל הדורות היו אנשי שלומינו מרחקים בעל מחלוקת מאתנו, כי לצערינו הרב עובר על כל אחד ואחד צרות ויסורים מרירות ומכאובים, ואף אחד לא מעוניין להתערב בשום מחלוקת, כי כל אחד עסוק עם הצרות שלו וכו', וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן כ') הנואפים לרוב הם בעלי מריבה לצדיקים; אם רואים אחד לא מתבייש לדבר על הצדיק, צריכים לדעת שהוא נואף, ועלינו לשמור ממנו מאד מאד, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ג) שהנואף האויר פה שלו מזיק למי ששומע את דבריו, ולכן אני רוצה לנקות את הקהילה שלנו מבעלי מחלוקת, מספיק יש לנו בחוץ את הס"מ המסית ומדיח נגדינו תמיד וכו', ומעורר מדנים נגדינו מתושבי המקום וכו', מה אנחנו צריכים גם ס"מ ובעל מחלוקת ובעל לשון הרע מבפנים? ולכן אני ישרש את זה פעם ולתמיד.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (תענית לא.) מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף יאסף; ופירוש רש"י, מכאן ואילך, מחמשה עשר באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו: דלא יוסיף, לעסוק בתורה בלילות: תקבריה אימיה, כלומר ימות בלא עתו: היינו מחמשה עשר באב מתחיל כבר הלילות להתארך, ואמרו חכמינו הקדושים (עירובין סה.) לא איברי סיהרא אלא לגירסא; כי הלילות הם מסוגלים ביותר ללימוד תורה הקדושה, כמובא ברמב"ם (פרק ג' מהלכות תלמוד תורה הלכה י"ג) אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה, אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה, שנאמר (איכה ב') "קומי רוני בלילה" וכל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר (תהלים מ"ב) "יומם יצוה הוי"ה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי" וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו, שנאמר (איוב כ') "כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח", (במדבר ט"ו) "כי דבר הוי"ה בזה" זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר וכו' עיין שם. וכן הוא בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ו סעיף כ"ג) מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה באכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהם אלא בדברי חכמה ותלמוד תורה: הגה, כי אין אדם לומד רוב חכמתו כי אם בלילה. ויש לאדם להתחיל ללמוד בלילה מט"ו באב ואילך, ומאן דלא מוסיף יסיף, עיין שם. ולכן מהיום הזה צריכים לקחת את עצמו בידים, ולהתחיל ללמוד תורה ביום ובלילה, וכן להתבודד עמו יתברך, כי מחמשה עשר באב עד ראש השנה יש ארבעים יום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר עקב ט"ז אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ודע לך שהס"מ רודף אחריך להכשיל אותך שתיפול בעצבות ובמרירות ובדכאון, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן כל בר ישראל מוכרח לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם שהוא תמיד בשמחה, כי השמחה זה הגאולה הפרטית של אדם, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (תהילים ס"ט י"ט) "קרבה אל נפשי גאלה", שכמו שיהיה הגאולה הכללית לכל עם ישראל, כך לעת עתה צריך כל אחד לגאול את נפשו מהגלות המר והארוך הזה וכו', ואיך יכולים להוציא את עצמו מהגלות? זה על ידי תוקף השמחה, שאדם צריך מאד מאד לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, ולא לתת שהס"מ ישבור אותו.
דע לך כשבר ישראל הוא תמיד בשמחה אזי הוא מוצא את מקומו בכל מקום, כי הוא יתברך מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ולכן כל מי שמדבק את עצמו תמיד בחי החיים בו יתברך על ידי זה איפה שרק יהיה ימצא את הקדוש ברוך הוא ולא שייך אצלו מקום כלל, כי בכל מקום הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, אבל להגיע לזה צריכים להיות רק בשמחה עצומה, לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו, כי תהלה לאל כל בר ישראל הוא מלא מצוות, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן יש לכל בר ישראל עם מה לשמוח בכל יום ויום, עם המצוות שמסבבים אותו, והרגע שהוא שמח עמו יתברך אז איפה שרק יהיה ימצא שמה את הקדוש ברוך הוא, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) ששאלו הסבי דבי אתונא איפה האמצע של העולם? והראה רבי יהושע בן חנניה עם אצבעו פה, שאלו אותו מי אומר שכך הוא? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, תביאו חבלים ותמדדו ותראו שאני צודק, ומגלה רביז"ל שיש בזה סוד נפלא מאד, כשמתחיל הבלבולים עם האדם איפה המקום שלו להיות ולגור? אזי העצה להגיד לו פה, איפה שאני נמצא שם אמצע העולם, ועם כל זאת כשהקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו מבלבלים אותו ושואלים מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? ואחר כך כשילך למקום אחר וכו', גם שמה יגידו לו מי אומר שאתה צריך לגור פה, אולי אתה צריך לגור במקום אחר? כי כשאדם חוטא בפגם הברית אזי הוא בורא קליפות ומשחיתים, והם מבלבלים את דעתו ומעקמים את לבו וכו', בקושיות וספיקות, ולא מוצא את המקום שלו, אבל אם אדם מאמין בו יתברך, ומכניס בדעתו את אמתת מציאותו יתברך, על ידי זה איפה שרק תשים אותו הוא יהיה רק שמח, כי אין עוד שמחה כשמחת האמונה בהשם יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל...  נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתאזר במדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יפה מהמדה היקרה הזו של סבלנות, שזה תלוי כפי מדת האמונה שיש בו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שאריכות אפים שהוא מדת הסבלנות תלוי כפי האמונה שיש בו, כי אם אדם חזק שהכל לכל מה שעובר על כל אחד ואחד בגשמיות וברוחניות זה ממנו יתברך, על ידי זה יש לו כוחות הנפש בלתי מוגבלים, ושום רוח מצויה וכו', רוח סערה וכו', לא יכולים לעקור אותו, מאחר שהוא נשרש טוב טוב באמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אזי שום דבר לא יכול להזיז אותו או לשבור אותו וכו' וכו', ולכן תכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
אף שאני חוזר על זה מפעם לפעם, אבל ההכרח לחזור על זה בכל יום ויום מעלת התפלה בציבור, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') על מאמרם ז"ל (ברכות נד:) מחנה ישראל כמה הוי, תלתא פרסא, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות בכל יום במנין דייקא, הוא נמצא במחנה ישראל, ואיך שהוא רק מתקרר ומתחיל להתרשל מאיזה תפלה לא להתפלל במנין, זה כבר קליפת עוג מלך הבשן שיעקור אותו מהיהדות ויוצא ממחנה ישראל, וידוע בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נטילת ידים הלכה ו' אות פ"ד) שסיחון ועוג הם היו המלאכים שקיטרגו על בריאת האדם וכו', ולבסוף הפילם הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (בראשית ו' ד') "הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלקים אל בנות האדם וילדו להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם", שהם היו סיחון ועוג וכו', ומשה רבינו הכניע אותם לגמרי, עיין שם, עם כל זאת קליפת בעל פעור עדיין נשאר, ובשביל זה היה משה רבינו צריך להקבר מול בית פעור וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כדי להכניע את טומאתו וכו', שזה פגם הברית, וידוע שבדור הזה יש לנו את הבעל פעור שהוא הכלי משחית הנקראים איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', ומי שיש לו את זה בכיסו, לבסוף נופל בניאוף, ומפסיק להתפלל במנין, ומתיר לעצמו להתפלל כמה דקות בביתו, ולבסוף גם את השלוש תפלות הוא לא מתפלל, כי הוא יוצא ממחנה ישראל, וזה צריכים לדעת בידיעה ברורה אשר כי ניאוף זה בדיוק כמו סמים, הרגע שנתפסים בזה קשה מאד מאד לצאת מזה, ולכן אני מתחנן אליך שתעשה כל מה שביכולתך לבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, שעל ידי זה אתה הורג את היצר הרע שלך, כי עצם ההליכה שאתה הולך לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, אתה מרבה זכויות עליך, וזה מה שיציל אותך מהטומאה שיש בעיתים הללו על ידי הכלי משחית הנזכרים וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך אפילו שבא לך במסירות נפש לבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין, ועל ידי זה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתזכור טוב טוב מה שאמר רביז"ל (שיחות הרן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם כי העולם מטעה מאד, יכולים בקלות לעבוד על בני אדם והאדם אפילו לא יתפוס שעובדים עליו, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') שהיצר הרע דומה כמי שאדם הולך עם יד סגורה וכולם רצים אחריו ולבסוף הוא פותח את ידו וזה ריק בלי כלום, נמצא שרצתי אחר מישהו ימים ושנים ולבסוף מאומה אין בידי.
ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכל מיני רמאים וצבועים שעובדים על בני אדם, ותמיד תיקח בחשבון את הכלל הזה "מה שביד בטוח", אם אתה מתפלל שלוש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין זה בטוח שלך, והזכות הזה עולה על כל הזכויות, כי כשבר ישראל מתפלל במנין אומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') מחנה ישראל כמה הוי? תלתא פרסי היינו השלוש תפילות, כל זמן שהאדם מתפלל את השלוש תפילות במנין ידע שהוא נמצא במחנה ישראל, אבל כיוון שמתחיל לבטל תפילה אחת הוא כבר יוצא ממחנה ישראל, וזו היתה כוונתו של עוג שהיה קליפה חזקה מהמלאכים שקטרגו על בריאת האדם, להפיל הר על האדם שיחשוב שזה דבר כבד מאד להתפלל את השלוש תפילות במנין דייקא, ומזה בא שבני אדם מתרשלים מזה ולבסוף יוצאים לתרבות רעה רחמנא ליצלן, ולכן כל זמן שאתה מתפלל במנין אתה נמצא במחנה ישראל וכיוון שאתה מתחיל להתרשל מזה דע לך שאתה לא בטוח עם עצמך וכו' וכו', אתה תצא ממחנה ישראל, אותו דבר כל זמן שאתה לומד בכל יום מקרא משנה גמרא הלכה "מה שביד בטוח" זה שלך וזה אף אחד לא יכול לקחת ממך ומי שמעורר אותך על דבר זה הוא הצדיק והוא רוצה בטובתך הנצחית, ואין לו פה שום כוונות אחרות, כי זיכה אותך עם מצוות, מה שאין כן כשאין לך כל זה דע לך שעובד עליך.
חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק' ב' הלכה ג') על תפילין שהיו בני אדם הולכים בהם כל היום, מפני מה לא החזיקו בהם שהם אנשים כשרים בענייני מעשרות הרי הם הולכים כל היום עם התפילין? מפני הרמאים שהיו הרמאים נוהגים ככשרים שהיו מניחים תפילין כל היום כדי שיחזיקו בהם שהם כשרים וצדיקים, ופעם אחת הפקיד יהודי את ממונו אצל אחד שהיה מניח תפילין כל היום וכשבא אחר כך לתבוע את כספו אמר לא היו דברים מעולם, וההוא צעק ווי ווי אני הפקדתי אצלך את כספי ומפני שראיתי שאתה הולך כל היום עם תפילין דימיתי שאתה צדיק, הרי שלך לפניך שאפילו רואים אחד מתנהג בחסידות מופלגת והולך כל היום עם תפילין או עם טלית אסור להאמינו כי הוא רמאי וצבוע וצריכים לשמור ממנו מאד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"ח:) שאמר ינאי המלך לאשתו אל תתראי מן הפרושים ולא ממי שאינם פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, אם אדם לא מזכה אותך עם קיום מצוות מעשיות עם לימוד תורה הקדושה עם לחזק לעודד ולשמח אותך שתתפלל את השלוש תפילות במנין, וכן שתדבר עמו יתברך וכו' וכו', דע לך שהוא צבוע ורמאי וצריכים להיזהר ממנו מאד מאד, ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר לנו את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם העולם מטעה מאד, לצערנו הרב עובדים היום על בני אדם מאד, אשרי מי שנזהר אצל מי הוא מקורב ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדל להיות כל השבת בשמחה עצומה, כי שבת הוא עצם אלוקותו יתברך, זאת אומרת בששת ימי החול כביכול הקדוש ברוך הוא מתלבש בעובדין דחול ולכן קורה שאדם שוכח כביכול מהקדוש ברוך הוא במשך כל השבוע כי הוא עסוק בעסקיו רץ ומתרוצץ להשיג פרנסתו, הוא שוכח שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, ולכן מצוי מאד שאדם באמצע השבוע הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא ונדמה לו שיש כאן טבע, מקרה, מזל, הוא כל כך שבור שנדמה לו שאין לו מזל וכו', והוא נולד במזל רע וכו', בשעה שהכל דמיון אחד, הקדוש ברוך הוא נסתר בתוך הבריאה, הקדוש ברוך הוא מלובש בדומם צומח חי מדבר וכו', אבל אדם טרוד כל השבוע וכביכול הוא שוכח ממנו יתברך.
מה שאין כן בשבת אין מלאכה, הכל מוכן, ולכן בשבת מאיר עצם עצמיות אלוקותו יתברך, ואם רק מתבוננים שמי מפרנס אותי? מי נתן לי את האוכל בשבת קודש? אם לא הקדוש ברוך הוא, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות בניו לתלמוד תורה, אדם יכול להגיד עבדתי בששת ימי החול וכו', או כבר הזמינו והכינו וכתבו את התקציב שלי בראש השנה וכו', אבל הוא צריך לזכור שההוצאות של שבת ושל יום טוב וזה שהוא משלם שכר לימוד לילדים שלו, זה לא בתקציב של ראש השנה, ולכן בשבת מאיר אור הקדוש ברוך הוא בעצמו ומאיר עצם עצמיות אלוקות יתברך, אדם צריך מאד מאד לשמוח כל השבת ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרים שבת אחת כתיקונה מיד היה בן דוד בא, אם אדם היה מכניס בעצמו כל ימי השבת שהנה הקדוש ברוך הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כביכול הוא לא מלובש בשום לבושים של ימי החול, כי אסור לעשות עובדין דחול, אסור לעשות שום מלאכה, נמצא מאיפה אני מתפרנס רק מהקדוש ברוך הוא אז היה זוכה שכבר הגאולה הפרטית שלו היתה באה, כי הרגע שהאדם מדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא ויודע ועד שאין בלעדו יתברך כלל אלא בכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם אז כל החיים שלו היו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, וכל הצרות של האדם זה רק מפני שמלביש שהכל טבע מקרה ומזל ובשביל זה הוא נשבר עד שנדמה לו שזה סוף העולם, ולכן תראה לקבל את השבת בשמחה עצומה וזה יביא לך שפע בגשמי וברוחני, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ז) בעת שהאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה, ולכן מי שדבוק בשבת ושש ושמח כל השבת כל המהות שלו משתנה לגמרי, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן ב') לא דומה אור פניו של האדם כל ימות השבוע כמו שהוא דומה בשבת, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') להמשיך את קדושת השבת על ששת ימי החול שגם בימי החול נרגיש את אור השבת.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה כל השבת רק להיות בשמחה ותשמור מאד לא לדבר דברים בטלים בשבת, כי זה בעצמו חילול שבת כמאמרם ז"ל (שבת קי"ג:) ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול.
ולכן ראה לעשות כל מיני פעולות שבעולם להיות בשבת רק בשמחה עצומה שזה יביא לך את העשירות הכי גדולה גם בששת ימי החול, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ח' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, ועל כן שמור מאד לא לריב עם אשתך כל השבת ואל תלך עם הילדים שלך ביד קשה, כי בזה אתה עוקר אותם לגמרי משכלם, כי כבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן כ"ז) הבנים שוטים כשאביאם כעסן, הילדים אוהבים את האבא שהוא מתייחס אליהם וכו', שנותן להם תשומת לב וכו', נותן להם חום ואהבה וכו', כששואלים משהו את האבא הם רוצים תשובות, אבל אם האבא כעסן והוא מוציא את העצבים שלו על הילדים על ידי זה הם נשארים שוטים וכו', ואמר רביז"ל (ספר המידות אות כעס סימן כ"ד) על ידי כעס מוליד בנים שוטים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת ושיהיה לך סבלנות לגבי אשתך ולגבי ילדיך כל השבת, ואז הבית שלך יהיה מבורך.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"א אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה ליישב את דעתך מה עובר עליך? ומה חסר לך? ומה אתה צריך בזה העולם? כי באמת אם אין לאדם יישוב הדעת אזי הוא מבוהל ומבולבל לגמרי ועובר לו יום אחר יום בלי כלום וכו', ואם זה היה בלי כלום כבר היה טוב וכו', אבל הבעיה שאין לאדם יישוב הדעת אזי החיים שלו מרים מאד מאד, כי הוא מסתבך בצרות וייסורים וחובות שלא היה צריך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ממון סימן ע"ז) מי שעושה מעשיו במהירות בלי יישוב הדעת נעשה בעל חוב, ולכן גילה לנו רביז"ל שבזה העולם צריכים הרבה יישוב הדעת, ליישב את עצמו מה התכלית מהתאוות שבתוך הגוף וכו', ומה התכלית מהתאוות שמחוץ לגוף וכו', כגון כבוד ממון פרסום וכו' וכו', ואל יישוב הדעת אמיתי זוכים רק על ידי שיחה בינו לבין קונו, שאדם צריך לשפוט את עצמו איך עובר לו היום, כי באמת יש לנו בפרשת השבוע (דברים י"א כ"ו) "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את היום הזה מתנה, כל יום ויום זה יום חדש וזה מתנה שנתן לו הקדוש ברוך הוא, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהילים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו" אם אתם רוצים לשמוע בקולו יתברך דעו לכם שאין לכם רק היום הזה, כי על פי רוב אדם דוחה מיום לחברו, מחר אני יתחיל לבוא לבית הכנסת להתפלל במנין וכו', מחר אני יתחיל ללמוד שיעורים כסדרן וכו', מחר אני יהיה בשמחה וכו', הוא דוחה מיום לחברו, ובין כך הוא שוכח שהיום הזה זה גם כן יום, ולכן אמר משה רבינו אל יהושע (שמות י"ז ט') "צא והלחם בעמלק מחר" היינו צא להילחם בעמלק שדוחה אותך תמיד על מחר רק לא היום, כי הוא מאד מאד מפחד מהיום הזה, ולכן הוא דוחה את האדם תמיד מיום ליום העיקר לא היום הזה, גונב לו את היום הזה, ועל זה אנחנו צריכים הרבה יישוב הדעת שהיום הזה הוא יום שכבר לא יחזור לנו לנצח, ומה שזוכים לחטוף ביום הזה זה רווח שאי אפשר לתאר ולשער כלל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ה) רווח העולם הזה אין לשער, דהיינו מה שאדם יכול להרוויח בזה העולם ולא צריך להשקיע שום השקעה זה אי אפשר להסביר כלל, ולכן צריכים כל יום ויום להתבודד להקדוש ברוך הוא ולדבר עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית, כי בזה שאדם מתבודד ושופט  את עצמו על כל מה שהוא עושה זוכה ליישוב הדעת, ולכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה חלק ב' סימן ט"ו) על ידי אמונה נתיישב הדעת, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחיל היום לבקש את הקדוש ברוך הוא על נקודה אחת שזה הנקודה העיקרית בחיים להיות בשמחה, ותהילה לאל יש לנו במה לשמוח שזכינו להיבראות מזרע ישראל ולא עשני גוי וכגויי הארצות שזה השמחה העולה על כל השמחות, ואל תדחה את השמחה מיום ליום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן צריכים הרבה לבקש על שמחה, כי אדם ששש ושמח עם נקודת יהדותו על ידי זה זוכה ליישוב הדעת ואז אף אחד כבר לא יכול לבלבל אותו וכו', או לשבור אותו וכו', או להפילו וכו'.
נא ונא חטוף ואכול בכל יום מקרא מפרשת השבוע, משנה שתקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום כמה פרקי משניות שזה מזכך את הנפש מכל החלודה שנדבק בה, וכן תחטוף בכל יום ללמוד דף גמרא בסדרת דף היומי אשר אין למעלה מזה, הדף היומי של היום זה מועד קטן ו', ולכן אל תהיה בטלן ושלא יחסר לך יום אחד מלימוד דף היומי ועל כולם תלמד הרבה הלכה, כי רביז"ל הזהירנו מאד מאד על לימוד הלכה, ואמר (שיחות הרן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה.
מה אומר לך אם אדם מתבונן טוב טוב הרי התורה משולה אל לחם ומים, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו זוטא פרק י"ג) וכי מה ענין תורה אצל לחם ומים? אלא ללמדך שכשם שאי אפשר לו לאדם להיות בלא לחם ומים אפילו יום אחד, כך אי אפשר לו לאדם להיות בלא תורה אפילו שעה אחת, שנאמר (יהושע א' ח') לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו ואז תצליח את דרכך ואז תשכיל, ולכן אני מתחנן אליך חוס וחמול על נשמתך חטוף ואכול היום הזה דייקא שיעור בתורה אפילו קצת דקצת, כמו שאדם רעב יאכל אפילו מעט, אבל לא יחסר לו יום מבלי אוכל.
וכן תקפיד להתפלל שלש תפילות במנין דייקא אשר אין למעלה מזה, ותבוא להתפלל בבית הכנסת הנקרא על שם רביז"ל, כי בית הכנסת שנקרא על שם רביז"ל ומדברים שם רק מרביז"ל שמה נמצא רביז"ל בעצמו, ולכן צריכים מאד להקפיד שבבית הכנסת הנקרא על שם רביז"ל מדברים רק מהצדיק האמת שהוא רביז"ל בעצמו, וצריך לנהוג בכבוד גדול מאד, ולהקפיד לא לעשן שמה, כי רביז"ל מאד הזהירנו לא לעשן סיגריות וזה חוצפה גדולה מאד שאדם שנקרא על שם רביז"ל מעשן סיגריות, ולכן אסור לעשן לא מבעיא בבית הכנסת אלא אפילו ברחבת הבית הכנסת, כי אם רביז"ל אמר לא לעשן אז לא מעשנים נקודה. חכמינו הקדושים אמרו (מגילה כ"ח:) בתי כנסיות אין נוהגין בהם קלות ראש אין אוכלים בהם ואין שותים בהם, ולכן עלינו להקפיד על דבר זה מאד מאד.
נא ונא תעזור לי לעשות חסד עם הזולת שזה הבית התבשיל "אהל אברהם" שהקמתי ביזע ובדם ואני רוצה שכל אחד בלי יוצא מן הכלל יעזור לי לשמור על המקום הקדוש הזה, ולעשות חסד אחד עם השני, לראות שהמקום יהיה נקי להקפיד לברך ברכות על כל מאכל בקול גדול ולשמור מדברים בטלים, כי במקום שעושים חסד שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים מאד לפחד לא לעבור על רצונו יתברך ואחד לא יזלזל בשני, ולשמור שהילדים לא ישתוללו, הולך לי בחיים שבית התבשיל "אהל אברהם" יהיה נקי ומסודר ומי שרעב ומי שצמא שיבוא לאכול ולשתות ויברך את הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ב אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה יודע מרביז"ל, כי מה היית עושה בלי רביז"ל? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בשמחה זו שאנחנו יודעים מצדיק קדוש ונורא כזה כמו רביז"ל, ועלינו לפרסם אותו בכל העולם כולו, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן ט"ז) מי שמפרסם את הצדיק זוכה לשמחה, ואתה יודע ששמחה זה יסוד גדול בחיי האדם, כי על פי רוב בני אדם נקלעים בצרות ויסורים ונופל עליהם פחדים גדולים מאד, ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל (ספר המידות אות פחד סימן י"א) מי שיש לו פחדים יזמר זמר של שמחה, ולכן תרגיל את עצמך לזמר ולשיר בעצמך איזה שיר של שמחה שזה יביא אותך אל שמחה, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון ושיר, כי ניגון ושיר הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך, אפילו מי שאינו יכול לנגן אף על פי כן בינו לבין עצמו הוא יכול להחיות את עצמו עם איזה ניגון כפי שהוא שר לעצמו, וזה יוציא אותך מהשאול תחתית שאתה נמצא בו וכו' וכו'.
רואים בני אדם מענים את עצמם בעינוים גדולים מאד וכל זה מחמת שתמיד מסתכלים על הזולת וזה שובר אותם לגמרי, ורביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד לא להסתכל על הזולת, וגילה לנו את הסוד הנפלא של אברהם אבינו איך החזיק מעמד על ידי (יחזקאל ל"ג) אחד היה אברהם, שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בחינת אחד ולא הסתכל על שום בריאה שבעולם, וכן גילה לנו את הסיפור הנפלא מהחכם והתם שהחכם הלך עם חוכמות ותמיד הסתכל על הזולת ועל ידי זה ירד לטמיון וכו', מה שאין כן התם הקדוש שתמיד היה שש ושמח אפילו שלא היה לו שום דבר, הוא אשר הצליח בחייו ועד שעלה מדרגה לדרגה ועד שנעשה שר על כל השרים וכו' (עיין סיפורי מעשיות מעשה מהחכם והתם מעשה ט'), והעיקר לדון את כל יהודי לכף זכות, כי הס"מ ימ"ש כל העניין שלו זה פירודים, להפריד בין נשמות ישראל, כי זה כח הטומאה שלו "הפרד ומשול", לעשות פירודים בין אחד לשני, ולכן אנחנו צריכים לחפש ולבקש אצל כל אחד נקודה טובה, כמו שלימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) אם הולכים בדרך זה יכולים להחזיר בתשובה כל אחד ואחד, כי מסכנים אנשים עובר עליהם משברים וגלים צרות וייסורים מרורים ומכאובים קטנות וחלישות הדעת וכו' וכו', וכשבא בר ישראל ומשמח אותו ומוצא בו נקודה טובה על ידי זה יכול להחזיר אותו בתשובה שלימה.
אתה צריך לדעת שעם ישראל הם עם קדוש "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" אין כמו עם ישראל, אבל לצערנו הרב שמו מנהיגים של שקר שעובדים על בני אדם ומוציאם מהם את כספם בכל מיני תרגילים ושוברים אותם במה ששוברים וכו', ולכן הזניחו את רוב רובם של עם ישראל, והצדיק האמת לוחם בשביל עם ישראל להחזירם למוטב, כי עם ישראל הם עם קדוש, והקדוש ברוך הוא רוצה את כל אחד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים פ"ה:) אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, והקדוש ברוך הוא רוצה מאד מאד שנדון את כל יהודי לכף זכות, למצוא את הטוב שיש בכל אחד ואחד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ב') אמר הקדוש ברוך הוא למשה כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל שבח, לגדלם ולפארם, הקדוש ברוך הוא מאד מאד אוהב מי שיכול לשבח את עם ישראל, ולא מי שמדבר רע על עם ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וירא) בזמן שהבריאות חוטאין ומכעיסין מה הקדוש ברוך הוא עושה? חוזר ומבקש להם סניגור שילמד עליהם זכות, כי הקדוש ברוך הוא חפץ בעם ישראל וברא את כל הבריאה רק בשביל עם ישראל, ולכן אם אדם משבח את כל בר ישראל הוא מאד חביב אצל הקדוש ברוך הוא, כמו כל אבא ששמח כשמשבחים את הבן שלו, כמו כן ויותר באין ערך כלל הקדוש ברוך הוא שש ושמח כשמשבחים את בניו, בני רחומיו, שהוא נמצא איתם תמיד, כמאמרם ז"ל (מגילה כ"ט.) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא כל מקום שגלו שכינה עמהם, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל והוא שורה בניהם אפילו שנמצאים במקום שנמצאים וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (חולין צ"א:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, ולכן תקח את עצמך בידך ותתחיל לשמוח שזכית להתקרב אל רביז"ל שאין עוד זכות יותר גדולה מזו, מה היינו עושים בלי רביז"ל, ובפרט שימי אלול הקדושים הולכים להיכנס שהם ימי רחמים וחסדים, ימי תשובה, ולכן קח את עצמך בידך ותתחזק ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדוננו ורב להושיע.
נא ונא תמסור את נפשך לבוא להתפלל בכל יום בבית הכנסת דייקא ואל יקל בעיינך דבר זה, כי יבוא היום שתתחרט שלא נכנסת בכל יום לבית הכנסת, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ברכות ח'.) כשיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לבית הכנסת להתפלל נקרא שכן רע, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא, יבוא יום שתתחרט למה לא היית כל יום בבית הכנסת, כי בזה שאדם אומר קדושה וברכו, אמן יהא שמיה רבה, מוחלים לו על כל עוונותיו, האם זה כל כך קשה לבוא לבית הכנסת להתפלל? אתה לא רואה איך שהס"מ עבד עליך העיקר שלא תכנס לבית הכנסת להתפלל, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם שאת השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית תתפלל בבית הכנסת במנין דייקא, ותראה איך שיומשך עליך שכינת עוזו יתברך, כי הבית הכנסת זה מקדש מעט, וכמו כשאדם נכנס לבית המקדש אפילו שהיה לו חושך ואפילה וסיבבו אותו עננים וכו' וכו', איך שנכנס לבית המקדש כבר האיר לו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, כמו כן עכשיו כשבר ישראל זוכה להיכנס לבית הכנסת בכל יום מובטח לו שיאיר עליו אור האין סוף ברוך הוא, ולכן אל תהיה בטלן תעשה לעצמך קביעות להיכנס בכל יום לבית הכנסת להתפלל במנין דייקא ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ג אב ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך תעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק ולא להישבר בשום פנים ואופן כי גדול אדוננו ורב להושיע ורביז"ל לימד אותנו שבשום פנים ואופן אסור ליפול בייאוש ובדכאון ובפרט שאנחנו זוכים שיהיה לנו רבי כזה עלינו לשמוח מאד מאד, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן קל"ג) הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות ישראל בשביל הצדיקים, ולכן אשרי מי שזוכה להיות מקורב אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת שבדור הזה.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל בזמן תפילה, להתפלל ותיקן אין למעלה מזה, זמן תפילה לכתחילה זה עד שעה עשר בין בקיץ בין בחורף, זמן תפילה בדיעבד זה עד שעה שתים עשרה בין בקיץ בין בחורף, וצריכים להקפיד מאד שלעולם לא יעבור תפילת שמונה עשרה משעה שתים עשרה, כי אחר כך יש שאלה על כל התפילה שלו, ולכן תזהר בזה מאד מאד כי רבים מזלזלים בזה ואין על זה שום היתר.
אני מעורר אותך כל יום ויום להתפלל במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח') אימתי היא עת רצון מתי שהציבור מתפללים והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם ומתלבש עצמו במצוות העיקר שאדם לא יבוא לבית הכנסת להתפלל בציבור, כי הוא יודע אם בר ישראל אפילו שעבר מה שעבר וכו' וכו', ונפל למקום שנפל וכו' וכו', אם רק יבוא לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית ימחלו לו על כל עונותיו, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה הנחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן שכשהם טמאים וטובלין ועולים טהורים כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסים לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאים מצוות, ולכן אל תהיה בטלן תבוא לבית הכנסת להתפלל במנין דייקא, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ח') מי שהוא משכים ומעריב לבית הכנסת להשלים עשרה עליהם הוא אומר "פדה בשלום נפשי" ולכן דע לך שהס"מ מאד מפחד מאדם שבא לבית הכנסת להתפלל בציבור, כי מי שמתפלל בבית הכנסת במנין על ידי זה נמחל לו כל עוונותיו, ולכן אל תהיה בטלן תראה מה לפניך סך הכל מבקשים ממך שתשתדל עם כל הכוחות לבוא לבית הכנסת להתפלל במנין, ודע לך שהס"מ יסית אותך לא לבוא לבית הכנסת להתפלל, כי הוא יודע שבזה שאתה בא לבית הכנסת להתפלל אתה הורג אותו לגמרי, ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם לבוא לבית הכנסת וזה יביא לך טהרה לנפש ואריכות ימים ושנים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות תפילה סימן ל"ח) אקדימו ואחשיכו לבי כנישתא כי היכי דתוריכו חיי, כשאדם מקדים ומחשיך לבוא לבית הכנסת זאת אומרת בבוקר ובערב הוא בא להתפלל בבית הכנסת הוא זוכה לאריכות ימים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות תפילה סימן ב') המתפלל בבית כנסת כאילו הביא מנחה טהורה, ולכן ראה למסור את נפשך לבוא לבית הכנסת ואל יקל בעינך דבר זה כי חיי ילדיך תלויים בזה, וכך אמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סמן נ"ב) יקדים ויחשיך לבית הכנסת כי על ידי זה יאריך ימי בניו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל מה שעובר עליך בגשמיות וברוחניות, כי אין אדם שלא יעבור עליו איזה משברים וגלים וכו', זה בכה וכו', וזה בכה וכו', ועיקר השלימות שאדם לא יהיה קורא תגר להקדוש ברוך הוא, היינו שלא יהיה לו טענות על הקדוש ברוך הוא ותמיד יכניס בדעתו שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובתו, אף שיש הרבה דברים שהאדם לא מבין, עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כי יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם והוא חושב שזה לרעתו ולבסוף יוצאת מזה טובה גדולה מאד, לכן אסור להתרעם בשעה שבא עליו ייסורים, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) אשרי אדם שנגעו בו ייסורים וכבש רחמיו ולא קרא תגר, זה עיקר השלימות שאדם שעוברים עליו ייסורים ולא שואל שום קושיות וספיקות עליו יתברך למה באים לו הייסורים האלו.
מספרים על הצדיק הקדוש רבי שמעון מיערסלוב זי"ע שזכה לאריכות ימים מופלגת, שבימים ההם זה היה חידוש כי לא האריכו ימים כל כך וכו', ושאלו אותו צדיקי אמת איך זכית להגיע לזקנה מופלגת כזו? אמר להם כל ימי הייתי בעל ייסורים גדולים וכו', סבלתי מהרבה מחלות וכו', וחולאים רעים קשים ומרים וכו', ואף פעם לא התרעמתי על הקדוש ברוך הוא, והסביר את עצמו כשאדם עובר עליו צרות וייסורים יש לו טענות להקדוש ברוך הוא ושואל למה מגיע לי צרות וייסורים ומרירות כאלו? אזי מקצרים את ימיו וקוראים אותו למעלה, ואומרים לו בו למעלה ותראה שהכל בחשבון צדק וכו', ולכן הוא נפטר צעיר, מה שאין כן אני אף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא למה מגיע לי צרות וייסורים ומכאובים כאלו, ידעתי גם ידעתי כי (תהילים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו" מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, וכתוב (דברים ל"ב) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, כשאדם לא שואל שאלות למה באים עליו צרות וייסורים אזי זוכה לאריכות ימים, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תצא) צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שהייסורים באים עליו, למה? כי הייסורים מושכים את האדם להקדוש ברוך הוא והוא שב בתשובה שלימה על ידי זה, ואדם כששותק בשעה שבאים עליו ייסורים זוכה שהשכינה שורה עליו בקביעות, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ד) אין הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על בריה כשהוא חי אלא על בעל ייסורים, ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך.
וכתב השל"ה הקדוש (פרשת תולדות) אי אפשר לבוא למעלת קדושת ישראל רק אחר הצירוף והזיכוך בקבלת ייסורים, כי הייסורים נמשכים מכוח קטרוג הקליפות וכשמקבל הייסורים באהבה אז נשברים הקליפות ונתמרק מחטאיו המרובים, ומי שכוחו גדול לא די לו שממרק הקליפה אלא כובש הקליפה תחתיו ומטהרה ואחר כך עולה מעלה מעלה וכו', עיין שם. ולכן אסור לקראות תגר ולהתלונן על הקדוש ברוך הוא שעובר עליו מרירות וייסורים עניות ודחקות כי הכל לטובה.
העיקר להרגיל את עצמו לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולא להתבייש לדבר אליו בשפת האם ולספר לו כל מה שעובר עליו בתמימות ובפשיטות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי ייסורים, ומי יודע שכל הייסורים שעוברים עליך זה לא בא לך אלא כדי להמשיך אותך אליו יתברך, ולכן אתה צריך לשמוח מאד מאד שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך ושולח אליך ייסורים כדי שתשוב אליו יתברך, ואף שקשה מאד לקבל ייסורים, אבל שתוק וגם שתוק ואל תתלונן לא בקש ברחמים ובתחנונים ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך וימתיק ממך כל הדינים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ב') השמח בייסורים מביא ישועה, ועל כן אני מאד מבקש אותך אל תתלונן על הייסורים שבאים עליך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ס"ז) מי שמקבל את הייסורים באהבה זוכה לזרע שיאריך ימים.
נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא והלכה, כי רק זה מה שיציל אותך ורק זה מה שילווה אותך, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (מועד קטן ט':) האי עלמא אושפיזך וההיא עלמא ביתא, העולם הזה אתה בו רק אורח ובעולם הבא שם הבית שלך, ולכן ראוי לכל אדם לחשוב כל יום מה מכינים בבית הנצחי, לכן אשרי אדם שזוכה לבנות לעצמו בית ברוחניות שלומד בכל יום דף היומי ב'בלי דף היומי י'רושלמי ופרק ת'וספתא שזה ראשי תיבות ב'י'ת', כי מי שזוכה להכניס את עצמו בזה הוא זוכה לבנות לעצמו בית נצחי, עכשיו אתה לא מבין את זה, כי אתה נמצא בגוף גשמי וחומרי ואתה לא יכול להבין ולהשיג שיש עוד עולם שלבסוף תצטרף להגיע לשם בלי שום ספק וספק ספיקא כלל, ולכן אתה מתרשל יום יום מלחזור אל הקדוש ברוך הוא, הלא רביז"ל הזהרנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) ואמר שצריכים לשמור על הזיכרון לזכור מעלמא דאתי שיש עוד עולם, ולבסוף יצטרך להגיע לשם וכו', לכן אשרי אדם ששש ושמח עם המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כי אין עוד שמחה כשמחת קיום מצוותיו יתברך, ובזה ראוי לנו לשמוח מאד מאד ולא להישבר, כי תהלה לאל יש לנו הרבה מצוות, כל יום שאנחנו יוצאים מפתח ביתנו יש לנו מזוזה על הפתח, וראוי לשמוח עם זה ולבקש ממנו יתברך, רבונו של עולם כמו שאני יוצא בריא ושלם מפתח ביתי, תחזיר אותי לביתי בריא ושלם ותשמרני על הדרך מכל רע, כשאדם הולך לבית הכנסת מלווים אותו מלאכי מעלה ומכריזים לפניו הבו יקריה לברא דמלכא, תנו כבוד לבן של המלך שהולך אל בית המלך, וכיוון שנכנס בבית הכנסת ומשתחווה לפני הארון קודש, ואומר "ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך", אז מזעזע עולמות על גבי עולמות, וכשמכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה בבית הכנסת ומתעטף בציצית שזה הבגד של המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ומתעטר עם תפילין שהם הכתר של מלך מלכי המלכים, אז נעשה רעש גדול בשמים והמלאכים מקנאים אותו, אדם פשוט טיפה סרוחה וכו' וכו', זוכה להתעטף עם בגדי המלך ולהתעטר בכתר המלך וכשמתחיל להתפלל את סדר התפילה שכל מזמור וכל ברכה יש בזה כוונה וסודות שתיקנו אנשי כנסת הגדולה אז הוא מרעיש את כל העולמות, ולכן אל תהיה בטלן תראה מה לפניך אתה צריך רק לרקוד מרוב שמחה שאתה זוכה להיכנס לבית הכנסת להתפלל שלש פעמים ביום שזה היכל המלך אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז באמונת חכמים, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים אדם יודע איך להתנהג, ובאמת מובא (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות י"ד ל"א) ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו אם במשה האמינו בהו"יה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן צריכים מאד מאד להיזהר בכבוד חכמי ישראל האמיתים הדבוקים בו יתברך ובתורתו הקדושה, ומי שמעיז נגד פניהם דע לך שראשו מלא צואה וטינוף, כמאמרם ז"ל (עירובין כ"א) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, זאת אומרת מי שעושה צחוק מחכמי ישאל הדבוקים בהקדוש ברוך הוא ובתורה הקדושה סימן שיש לו צואה בראשו, ולכן צריכים לשמור מאד מאד מאלו האנשים שפוגמים באמונת חכמים כי הם מאד מאד מסוכנים, כי הרגע שהוא יקח אותך מהצדיק על ידי זה הוא יקח אותך אחר כך ממנו יתברך, ולכן ראה להתחזק באמונת חכמים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה.
נא ונא ראה לציית את רביז"ל בלי שום חוכמות והשכלות כלל, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו לסלק את דעתו וחכמתו לגמרי ולציית את הצדיק על כל אשר יאמר כי הוא זה, ולא יטה לא לימין ולא לשמאל, וזה נקרא שלימות אמונת חכמים.
אתה צריך לדעת שכל דברי רביז"ל הם עצות נפלאות מהעולם הבא איך להתחזק בזה העולם ולהחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר, כי העולם הזה הוא כים סוער שבקלות יכולים ליפול בנוקבא דתוהמא רבה ולעקור את עצמו מהקדוש ברוך הוא שאז הוא האדם הכי אומלל בעולם, כי כל זמן שיש לאדם אמונה בהקדוש ברוך הוא אזי ימשיך על עצמו ישועות וחסדים, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה חלק ב' סימן ו') עיקר הישועה הבאה אינו אלא על ידי אמונה, ומידת האמונה היא לפי מנהיגי הדור, ותהלה לאל אנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת שבדור הזה, ולכן עלינו לציית אותו על כל פרט ופרט בחיים, אם הוא הזהיר אותנו מאד מאד לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו ולדון את עצמנו לכף זכות אזי זה צריך להיות עד הסוף, אין דבר כזה להישבר מאחר שיש לנו רבי כל כך גדול, שבפירוש גילה לנו לפני ההסתלקות שלו לעילא לעילא מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן שיחה קע"ז) אתם צריכים לשמוח שיש לכם רבי כזה, ולכן אם אדם לא שמח עם הנקודות טובות שיש בו סימן שאין לו אמונת חכמים, וכן הוא בעניין שיחה בינו לבין קונו שרביז"ל הרבה לדבר עמנו שצריכים הרבה הרבה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה מן הכל, דהיינו שהאדם הולך במקום שאין שם שום בריה ומשיח ומספר את כל אשר עם לבבו לפניו יתברך אזי כל החיים שלו הולכים בצורה אחרת לגמרי, ולכן אם לא מקיימים את זה סימן שאין לו אמונת חכמים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן כל יום ויום תספר לו יתברך מה שעובר עליך ועל ידי זה יומתק ממך כל הדינים, כי כשבר ישראל מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומתוודה על כל מה שהוא עושה אינו זז משם עד שהקדוש ברוך הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (תורת כהנים בחוקותי) אמר הקדוש ברוך הוא מיד שמתוודים אני מוחל להם, כי אין עוד דבר יותר חשוב כמו הווידוי דברים, שהאדם מתוודה להקדוש ברוך הוא ומספר לו יתברך את כל מה שעשה שעל ידי זה זוכה להמשיך על עצמו הארת עולם הבא בעולם הזה, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב משלי י"ח) מי גרם לדוד שבא לחיי עולם הבא, פיו שאמר חטאתי, ואמרו (זהר בראשית נ"ו) כל מאן דייוודי חטאיה קודשא בריך הוא שביק ליה ומוחל על חוביה, הרגע שהאדם מודה להקדוש ברוך הוא שעשה דבר זה וכו', או דבר זה וכו', ומבקש ממנו סליחה לא זז משם עד שמוחלים לו, ואין עליו שום דין למעלה בשמים, ואת זה רביז"ל רוצה להכניס בנו, ולכן אם אנחנו לא מתבודדים בכל יום סימן שאין לנו אמונת חכמים, ולכן אל תהיה בטלן תציית את רביז"ל ותבוא כל יום לדבר אל הקדוש ברוך הוא ותספר לו מה שמעיק ומציק לך וזה יצילך מהגהינם של זה העולם, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) שכאן הוא הגהינם כפי המשברים והגלים שעוברים על כל אחד ואחד צרות וייסורים מרירות ומכאובים חלישות הדעת ועניות דחקות וחובות וכו' וכו', כאן זה הגהינם ממש, ולכן אשרי אדם שזוכה לברוח אל הקדוש ברוך הוא ומספר לו יתברך כל מה שמעיק ומציק לו שעל ידי זה נמתק ממנו כל הדינים, ואם תקיים את זה סימן שיש לך אמונת חכמים ברביז"ל, ואם לא תדבר בכל יום עמו יתברך דע לך שאין לך שום שייכות אל רביז"ל, שאף אחד לא יטעה אותך בזה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל שכל עניינו זה תפילה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן צ"ג) למה חולקים על דבריו? כי חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ו':) כרום זולת לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ומאי ניהו? תפילה, ומחמת שכל העניין שלו זה רק תפילה, כי תמיד היה מדבר עם אנשי שלומינו רק מעניין תפילה והתבודדות, שאדם צריך להיות רגיל לדבר עמו יתברך ולשיח לפניו ולבקש ממנו כל מה שצריך, ובני  אדם מזלזלים בזה ולכן חולקים עליו, עיין שם. ועל כולם זכור גם זכור איך שרביז"ל מעורר אותנו על סדר דרך הלימוד להיות רגילים ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא אפילו קצת דקצת אבל זה המזון הרוחני שלנו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') כמו שהאדם צריך מזון כדי קיומו, לחזק את גופו בלחם ומים וכו', כמו כן נשמתו צריכה מזונא דנשמתא, מזון לנשמה שזה תורה, שאין עוד דבר יותר גדול מזה, זכור גם זכור שעובר עליך יום אחר יום ואתה לא פותח חומש או משניות או גמרא, שאמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ו') בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף ומוחרם ומנודה וכו' וכו', אדם יכול ללכת עם חליפה יפה וכו', ולהלביש את עצמו עם כל מיני לבושים יפים וכו', כמו סוחר וכו', כמו תלמיד חכם וכו', אבל אם אין תוכו כברו שאינו לומד בכל יום אפילו קצת תורה הוא מוחרם ומנודה מכל העולמות, ודוחים אותו מדחי אל דחי, ומסכן אינו מוצא את מקומו, ולכן אל תהיה בטלן תציית את רביז"ל ותקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום תורה, ומה הסיבה שבני אדם אינם לומדים תורה? כי הם רוצים ללמוד בפעם אחת הרבה וכשלא הולך להם אז הם מפסיקים לגמרי ללמוד, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה י"ט סימן ב') מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את כל התורה כולה? מי שפקח אומר הריני שונה שתי הלכות היום שתי הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה, וכן על פי רוב אדם שוכח מה שלמד אזי הוא אומר מה מועיל לי התורה שאני לומד כשאני שוכח, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (שם) טיפש אומר מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה? אבל פקח אומר ולא שכר יגיעה הקדוש ברוך הוא נותן לי? ובאמת כשבר ישראל לומד כמה פסוקים חומש או פרק משניות או דף גמרא באותו שעה שלומד נדבקת נשמתו בתוך התורה הקדושה והתורה היא רוחנית ונשמתו היא רוחנית, ובו ברגע הוא נכלל בתוך רוחניות התורה שהיא נצחית וכשיצא מזה העולם התורה תלווה אותו, ולכן למה לא תרחם על עצמך? למה לא תלמד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, ועל כולם ללמוד בכל יום הלכה, שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן שיחה כ"ט) שכל בר ישראל מוכרח ללמוד בכל יום הלכה אפילו כמה הלכות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"א) למה נמשלה התורה לתאנה שהתאנה נלקטת מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי שאינה מתלמדת לא בשנה ולא בשתים וכו' וכו', וזה סדר דרך הלימוד של רביז"ל (שיחות הרן שיחה ע"ו) שרביז"ל נתן לנו דרך קלה איך שכל בר ישראל יכול ללמוד הרבה תורה אם רק ירצה והתורה מעשרת ברוחניות ובגשמיות גם יחד, ולכן למה לא תציית את רביז"ל? אתה לא רואה איך שהס"מ עובד עליך?
נא ונא עכשיו זה נקרא חופש הגדול וכו', צריכים מאד מאד לשמור על הילדים לא לתת להם לעשות מה שהם רוצים אתה ואשתך צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם לשמור על ילדיכם איפה הם הולכים? עם מי הם מתחברים? כי בקלות הם יכולים לצאת לתרבות רעה, ואל תאמר לא, הבן שלי או הבת שלי הם שמורים וכו' וכו', אין דבר כזה ילדים צריך לחנך אותם, ועיקר החינוך לחנך את עצמו קודם, כי הילדים מחקים את ההורים, ומה שהם רואים אצל אבא והאמא כך הם יעשו, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו) שותא דינקוא או דאבא או דאמא, כששומעים שילדים מנבלים את הפה שלהם סימן ששמעו את זה בבית או מהאבא או מהאמא, ולכן שמור על עצמך מאד מאד ומסור את נפשך בשביל שמירת הילדים, ואל תקח את זה בקלות, כי סוף כל סוף אתה תסבול מזה שהבן או הבת שלך יצאו לתרבות רעה, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א') ללמדך שכל המונע בנו מהמרדות סופו שיבוא לתרבות רעה וסופו ששונאו, כי אדם שלא שומר על הילדים שלו סימן שהוא שונא אותם, ומה גם שהוא רוצח פשוטו כמשמעו, כי ילדים צריכים את החום ואהבה של אבא ואמא, ולכן החינוך הוא יסוד גדול ביהדות, ואמר מוהרנ"ת ז"ל שאצלו החינוך של הילדים כל כך חשוב כמו עבודת חצות שלו שאז הוא עת רצון גדול בשמים ומי שער בשעת חצות ומקונן על חורבן בית המקדש אז מעלתו גדולה בשמים וצורתו נחקקה בכיסא הכבוד, כמו כן מי שמרחם על ילדיו ומחנך אותם לתורה ולתפילה ולקיים מצות מעשיות על ידי זה צרותו נחקקה בכיסא הכבוד, ואל תקח את זה בקלות כי בנפשך הוא, ובפרט עכשיו שהדור כל כך פרוץ צריכים ההורים לשמור מאד מאד על ילדיהם, כי בקלות יכולים לאבד אותם הן מהעולם הזה שהם יגמרו בכלא והן בעולם הבא מסכנים שנקרעו לגמרי ממנו יתברך, ולכן אשרי האבא ואמא ששומרים על ילדיהם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"דשלום וברכה אל אהובי ידידי היקר לי מאד ... נ"י 

הנה באה שבת באה מנוחה, היינו כשמגיע שבת אז מתגלה הקדוש ברוך הוא בלי שום לבושים, כי בשבת מתגלה עצם עצמיות אלוקותו יתברך ונשמתו של אדם, ואם אדם זוכה לחשוב כל השבת רק ממנו יתברך על ידי זה מאירה נשמתו בהארה נוראה ונפלאה מאד.רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) אכילת שבת היא כולה אלוקות, כולה קודש, ולכן עצם האכילה בשבת זה כבר מקרב את האדם אליו יתברך, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) שלא תהא אכילתך בשבת כבחול אלא ענגהו, שבשכרו כתיב (ישעיה נ"ח) אז תתענג על הוי"ה, ולכן צריכים מאד מאד להיזהר בשבת לאכול שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח.) כל המקים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח, ומדינה של גהינם, וממלחמת גוג ומגוג, ובזהר הקדוש מחמיר מאד על אכילת שלוש סעודות בשבת, שהם כנגד השלוש אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ומי שמזלזל בסעודה אחת סימן שנפשו פגומה רחמנא ליצלן, ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם לכבד את השבת עם שלוש סעודות, ותשמור מאד לא לדבר אז שטויות, אלא תשב ביחד עם אשתך וילדיך ותספר להם סיפורי צדיקים שזה יוסיף קדושה על קדושת שולחן השבת, ואל יקל בעינך דבר זה לכבד את השבת בסעודת שבת, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) קדושת שבת עדיף מאלף תעניות, תתאר לעצמך אדם חטא הוא צריך להתענות הרבה תעניתים כפי תיקוני האריז"ל, ואומרים חכמינו הקדושים כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לכבד את השבת ולהיות בשמחה כל השבת שאז ימחל לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח.) כל המשמר שבת כהילכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, ולכן אל יקל בעינך כבוד שבת שזה יביא לך מנוחה, ושמור מאד לא להיות בכעס בשבת, אף שגם בששת ימי החול כעס זה עוון חמור שעוקר את נפשו, אבל ביותר חמור כעס בשבת, ולכן תהיה נזהר בזה מאד מאד.תראה למסור את נפשך לבוא בשבת להתפלל בבית הכנסת בליל שבת, שאז אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר עוונך ויכופר, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם לבוא להתפלל בליל שבת בבית הכנסת ובמנין דייקא שעל ידי זה אתה גורם שעשוע גדול בכל העולמות, וכן תקפיד מאד לבוא להתפלל בשבת בבוקר במנין דייקא יהיה באיזה שעה שיהיה, אבל תתפלל במנין ותשמע קריאת התורה שאז זוכים שנתגלה אליו אור גדול מאד, ומי שזוכה לקרוא ביחד עם הבעל קורא בשקט ממשיך עליו הארת התורה, ואסור לדבר אז שום דיבור, כי בשעה שהבעל קורא קורא זה בדיוק כמו במעמד הר סיני שצריכים לעמוד ברתת ובזיע לשמוע את הבעל הקורא, וכן תתפלל מוסף במנין שזה דבר גדול מאד, ואחר כך תלך לאכול סעודה שניה של שבת קודש, ואחר השינה אשר שינה בשבת תענוג, תקום ותלך לבית הכנסת להתפלל מנחה ותשמע קריאת התורה ותאכל סעודה שלישית שאז הוא עת רצון גדול מאד רעווא דרעווין, ותשתדל מאד מאד להאריך קצת ביציאת השבת, כי תוספת שבת זה דאורייתא וממשיך עליו אור וזיו וחיות ודבקות באור האין סוף ברוך הוא, ולכן אשרי מי שאוחז את שיטת רבנו תם בצאת השבת, שאז נתווסף עליו קדושת שבת, ותתאר לעצמך שבשביל עוד חצי שעה להחזיק את השבת אתה תזכה שכל ימי השבוע יהיה לך שפע, כי עיקר השפע שאדם מקבל בששת ימי החול זה רק על ידי שמירת השבת, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הויה היא תעשיר זו ברכת שבת.נא ונא ראה לחטוף בשבת יום תהילים, היינו התהילים מחולק לשבעה חלקי השבוע ואשרי מי שזוכה לומר בכל יום "יום תהילים" ומסיימו בשבת, שאז מאיר על עצמו אור גדול מאד, ודוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא שמי שיאמר תהילים יהיה חשוב כאילו למד ויגע בנגעים ואוהלות, ולמה דווקא שתי מסכתות אלו? כי נגעים באים על לשון הרע שזה עוון חמור מאד, ולכן אם אדם נכשל בלשון הרע על ידי אמירת תהילים נמחל לו העוון החמור של לשון הרע, ואוהלות מדברת מטומאת מת, זאת אומרת אפילו אדם שנטמא כבר בכל מיני טומאות וזוהמות הכי גרועות על ידי אמירת תהילים הוא זוכה לטהר את עצמו, ולכן אשרי מי שזוכה לומר בכל יום תהילים, ובפרט בשבת קודש, ואשרי ואשרי מי שזוכה לסיים את כל ספר התהילים בשבת קודש, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) אמירת תהילים מסוגל לתשובה וזוכה להיכנס למעלה בשערי התשובה ונדבק באות השייך לשורש נשמתו ואל יקל בעינך דברים אלו.אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזר במידת הסבלנות כי הסבלן הוא המנצח, ובפרט בעניין שלום ביתך שצריכים מאד מאד לשמור על השלום בית, ובפרט בשבת שאז הוא הייחוד השלם שאדם צריך מאד לכבד ולייקר את אשתו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט) אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו, ואמר רביז"ל  (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שעיקר העשירות באה רק על ידי האשה, ולכן תשמור כל השבת מאד מאד שלא יהיה מריבות בביתך, ותמסור את נפשך על דבר זה, כי הס"מ עובד שעות נוספות בשבת לחרחר ריב בין האשה לבעלה, וזכור דבר זה מאד כי אין אדם ניצול מזה.חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עם הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה התפילות שלך פועלות בשמים לא היית מפסיק להתפלל, כי הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה ושולח לאדם כל מיני ייסורים ובלבולים רק כדי שיבוא אליו ויתחנן אליו שיוציאו מהייסורים האלו שנפל בהם, ואדם מסכן במקום שישים לב לזה הוא עוד מתרעם על הקדוש ברוך הוא, במקום שיבוא ויתפלל אליו ויספר לו את כל לבו, ולכן תראה לציית את רביז"ל שהזהרנו על דבר זה מאד, לדבר אל הקדוש ברוך הוא שזה נקרא התבודדות, אשרי מי שחזק בזה ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.זכור גם זכור שבשבת זו ככר מברכים את חודש אלול חודש התשובה, ולכן כבר עכשיו תתחיל להתפלל אל הקדוש ברוך הוא שתזכה להיות אצל רביז"ל בראש השנה באומן, ואל יפתך יצרך שקשה לך וכו', שאין לך כסף וכו', אך הפעם לא תיסע וכו', יש מלחמה וכו', דע לך שכל זה הוא עצת היצר, כי בפירוש גילה לנו מוהרנ"ת ז"ל שכל אחד ואחד שבא לרביז"ל בראש השנה יהיה לו חלק בגאולה, ומי יודע אם אתה לא תשלים את מספר האנשים שצריכים להיות אצל רביז"ל בראש השנה ועל ידי זה יבוא הגאולה. אשרי מי שזוכה לשמוח כל השבת ומדבר עמו יתברך בלשון שרגיל בא, ושומר מאד לא לדבר דברים בטלים, כמאמרם ז"ל (שבת קיג:) "ודבר דבר" שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון תזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום א' לסדר שופטים כ"ח אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אהובי היקר לי מאד ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עז ולהיות שמח שיש לנו רבי כזה, שבפירוש אמר לנו מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רק ביקש אותנו שני דברים עיקרים בחיים, מצד אחד שנהיה רק שמחים ועליזים עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, ותהלה לאל יש לכל בר ישראל המון נקודות טובות ועל כל פנים ראוי לשמוח עם "שלא עשני גוי" שאיך שהוא נבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, שאנחנו עדים שעשיו וישמעאל הם רוצחים שזה כבר אלפים שנה הם הורגים ושוחטים שורפים וחונקים וכו' את עם ישראל עם קדוש הדבוקים בו יתברך, ולכן כל בר ישראל מאד מאד חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, ועלינו לדון את כל אחד לכף זכות, וכן לדון את עצמנו לכף זכות, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב)  שצריכים לדון את השני לכף זכות, וכן צריכים לדון את עצמו לכף זכות, וכמו שאסור לשנוא את הזולת אסור לשנוא את עצמו, ועל זה יש לנו מאד מאד לשמוח בשמחה אין סופית, ומצד שני צריכים להרגיל את עצמנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית, וזה לא כל כך קשה צריכים רק לפתוח את הפה ולדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי באמת הוא נמצא ואין בלעדו נמצא והכל לכל אלוקות גמור הוא ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ולכן בכל מקום שהאדם נמצא שם יכול לדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא.
ועל שני הדברים האלו הזהירנו רביז"ל ביותר היינו מצד אחד שמחה ומצד שני התבודדות שהם השני גדרים על שני צידי הגשר צר שאדם צריך לעבור בזה העולם, והכלל והעיקר לא להתפחד כלל, ובזה תלוי כל חסידות ברסלב להיות רק בשמחה, ותמיד לדבר עמו יתברך ומי שחזק בזה ראוי לו לשמוח מאד מאד שהוא מקורב אל רביז"ל.
והנה אנחנו נכנסים בימי אלול הקדושים שראוי לנו לעשות חשבון הנפש האם כל השנה היינו שמחים ועליזים עם נקודת יהדותנו? האם דיברנו כל יום עמו יתברך ועשינו חשבון הנפש איך ובמה עובר לנו היום? ועל כל פנים להתחיל מעכשיו בחודש האחרון של השנה שנהיה שמחים ועליזים שאנחנו מכינים את עצמנו לנסוע אל רביז"ל לראש השנה שביקש אותנו כל כך לבוא אליו, ולכן צריכים הרבה תפילות שלא יהיה לנו שום מניעות ושום שליח משליחי הס"מ שלא יוכל להחליש את דעתנו לא לנסוע אל ראש השנה באומן דייקא, שרק שם הקיבוץ הקדוש שלנו, ומי שאינו זוכה לנסוע מאיזה סיבה שרק לא תהיה יעשה מנין עם עשרה מאנשי שלומינו בעירו שהוא גר שמה, כי כך אמר מוהרנ"ת ז"ל אם יתקבצו עשרה אנשים מאנשי שלומינו ויעשו קיבוץ בהתקשרות אל רביז"ל הוא יהיה איתם, ולכן אל תטעה את עצמך שהקיבוץ הוא במקום פלוני, או במקום אלמוני וכו' וכו', איפה בזה העולם שמתקבצים עשרה מאנשי שלומינו ומתפללים יחד בהתקשרות לרביז"ל שם נמצא רביז"ל, וצריכים לזכור את זה טוב טוב, כי יש כל מיני שוטים וטיפשים כאילו שרביז"ל נמצא רק ב"שול" וכו', או במקום אחר וכו', וזה טעות חמורה מאד כי לפי דברי מוהרנ"ת ז"ל איפה שרק נמצאים עשרה מאנשי שלומינו ומדברים ממנו ז"ל שם נמצא רביז"ל, וגם השנה יהיה קיבוץ ביבנאל לכלל אנשי שלומינו, ומי שלא יכול לנסוע לציון רביז"ל והוא מוכרח להישאר דע לך שאסור להישבר אלא גם כאן ביבנאל יהיה לנו קיבוץ, ובוודאי רביז"ל יהיה נמצא בעיירה שנקראת על שמו "יבנאל עיר ברסלב", ותהלה לאל יש לנו כאן קיבוץ נפלא מאד למעלה מארבע מאות משפחות שכולם הלב שלהם בוער לעבודת השם יתברך כאשר קיבלנו מרביז"ל לימודים מספר דרך לימוד של רביז"ל אשר אין למעלה מזה.
רק חזק ואמץ ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שופטים כ"ט אב ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

היום זה ערב ראש חודש אלול ונוהגים לומר סדר יום כיפור קטן, אף אלו שלא אומרים כל השנה בראש חודש אלול מתאספים יחד ואומרים סדר יום כיפור קטן שזה דבר גדול מאד, ומוהרנ"ת ז"ל מפליג מאד מאד במעלת אמירת יום כיפור קטן ואמר שבדרך כלל אומרים את זה בקברי צדיקים, ולכן מי שיכול להתאסף יחד בקבר של צדיק מה טוב ומה נעים לומר שם את סדר יום כיפור קטן, ואנחנו לא רחוקים מהתנא רבי מאיר בעל הנס, ולכן מי שיכול להתאסף שמה וביחד לומר בציבור סדר יום כיפור קטן שזה דבר גדול מאד יום של מחילת עוונות, כי בכל ערב ראש חודש אז הוא עניין של יום כיפור שמוחלים על כל מה שקרה במשך כל החודש אם אדם חוזר בתשובה, ובשביל זה זה נקרא יום כיפור קטן כי הלבנה נתמעטה, ואמר הקדוש ברוך הוא הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירח, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שזה חסד מהקדוש ברוך הוא שקבע את ראש השנה בראש חודש, כי כך אם אדם חטא איך הוא יכול לבוא ולבקש סליחה אבל כביכול גם הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה, שהוא אמר (שבועות ט'.) שעירי ראשי חושים מכפרים, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להוי"ה, אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח, ולכן אם הקדוש ברוך הוא מצווה שיבואו לו קרבן והוא מתחרט שהוא ברא את היצר הרע שמשם בא מיעוט הירח, כך גם לנו יש פנים לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה על כל מה שעשינו כל החודש, ולכן נוהגים היראים והשלמים לומר בכל ערב ראש חודש סדר יום כיפור קטן, וכך נהגו אנשי שלומינו שבכל ערב ראש חודש היו נוסעים אל ציון רביז"ל ועל כל פנים שלא היו יכולים לנסוע אל רביז"ל היו נוסעים אצל קבר של איזה צדיק, וכאן בארץ ישראל היו הולכים בכל ערב ראש חודש אצל התנא רבי שמעון בר יוחאי, והיות שאנחנו לא רחוקים מהתנא רבי מאיר בעל הנס סך הכל עשר דקות נסיעה, אזי הלוואי שהיו מתאספים מנין מאנשי שלומינו ולומר שם את סדר יום כיפור קטן ותפילת מנחה ולבקש ולהתחנן על כלל נשמות ישראל שצריכים עכשיו ישועות גדולות וניסים נגלים, שבני ישמעאל הארורים ועוזריהם הבני עשיו שיעזבו אותנו, וראוי לכל בר ישראל להצטרף אל התפילות, להתפלל על כלל ישראל דייקא עכשיו שאנחנו זקוקים לרחמים מרובים, כי עשיו וישמעאל משתוללים וכו', כי הנה הגיע עתם, שעם ישראל הולכים להיגאל, ולכן השרים של מעלה הם של עשיו והן של ישמעאל משתוללים מאד, ובזכות תפילת רבים הן אל כביר לא ימאס.
נא ונא מי שיכול להתחיל לומר מהיום תיקוני זהר וגומר את זה עד יום הכיפורים אין עוד זיכוך הנפש יותר מזה, ורביז"ל אמר שמזה נעשה שעשועים גדולים למעלה שיהודי מתעכב בבית הכנסת ואומר כמה דפים תיקוני זהר, וככה נוהגים היראים והשלמים בארבעים ימי אלול עד יום הכיפורים שמסיימים את כל ספר תיקוני זהר שמזכך את הנפש.
ועל כולם צריכים מאד מאד לשמור כל חודש אלול לא לדבר לשון הרע רכילות וליצנות על אף אחד, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להיות אצל ציון רביז"ל על ראש השנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

6 תגובות

  • 1.
  • לא יאומן כי יסופר צדיק רחמן !!!!
   מאת: משה
  • 2.
  • תודה רבה על המכתבים המחזקים
   מאת: שי
  • 3.
  • אין כמו מוהרא''ש הקדוש בעולם
   מאת: יצחק
  • 4.
  • אין על אתר ברסלב סיטי
   מאת: כיכר השבת
  • 5.
  • אין מילים פשוט אין מילים תודה ענקית לכ''ק מוהרא''ש שליט''א
   מאת: נחמן
  • 6.
  • תודה רבה לצדיק שמעיר מהשינה!
   מאת: חסיד נאמן
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup