ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מכתבי כ"ק מוהרא"ש שליט"א • לגברים • חודש אב ה'תשע"ב

כדי להגיע למכתב מסויים, לחץ על תאריך המכתב:

המכתב החדש | ראש חודש | ג' אב | מכתב כללי ד' אב | ד' אב | ה' אב | ו' אב | ז' אב | ח' אב | י"א אב | י"ב אב | י"ג אב | י"ד אב | מכתב כללי ט"ו אב | ט"ו אב | י"ז אב | י"ח אב | י"ט אב | כ"א אב | כ"ב אב | כ"ד אב | כ"ה אב | כ"ו אב | כ"ז אב | מכתב כללי כ"ח אבכ"ח אב | כ"ט אב

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות מסעי ראש חודש מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה מובא בתיקוני זוהר שהצירוף של חודש מנחם אב הוא הוי"ה שיוצא מפסוק (דברים כ"ז ט') ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'יום הזה נהיית לעם, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ברכות ס"ג:) "הסכת" עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, כדרבי יוסי ברבי חנינא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, מאי דכתיב (ירמיה נ' ל"ו) "חרב אל הבדים ונואלו" חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, ולא עוד אלא שמטפשים; ומובא בספר "מאור ושמש", הסבר על זה איך זה קשור לחודש אב? אלא ידוע שבית המקדש נחרב בית שנאת חינם, שאחד הסית נגד השני וכו', ומה גם שהתקוממו על רבם וכו', ועל ידי זה גברו ידי עשיו שנחרב הבית המקדש, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה דייקא בחודש הזה, לאסוף את נשמות ישראל יחד, שילמדו תורה ביחד, ולהיות באהבה אחווה וריעות בדיבוק חברים, וזה (דברים כ"ז ט') ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'יום הזה נהיית לעם, דייקא על ידי (ברכות ס"ג:) "הסכת" עשו כתות כתות ועסקו בתורה, על ידי זה עם ישראל נעשה לעם, כי עם ישראל הם עם רק על ידי התורה הקדושה, ולכן בכל מקום שלומדים תורה, שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, ובמקום שמזניחים את לימוד תורה הקדושה, כביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא שמה, כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד להזהר שבקהילתינו הקדושה יתחילו להתמיד יותר ויותר בתורה הקדושה, כי זה חלקינו ואורך ימינו, וזה גורם לאהבה אחווה וריעות, ולכן דייקא בחודש מנחם אב, הצירוף הוא מהשם הזה היוצא מפסוק (דברים כ"ז ט') ה'סכת ו'שמע י'שראל ה'יום הזה נהיית לעם, כי דייקא כשמתאספים נשמות ישראל יחד ולומדים תורה הקדושה, על ידי זה אנחנו עם, ורק בזכות זה נזכה לבניין בית המקדש ולגאולת ישראל, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, וכל כך חבל שעובר יום אחד בלי לימוד מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של אדם, ולכן אני מתחנן אליך חמול על עצמך, ותראה שכל יום ויום תלמד בינך לבין עצמך מקרא מפרשת השבוע, משנה כסדרן, וגמרא כסדרן, מלבד זאת חטוף דף היומי כל יום, ותהלה לאל יש בקהילתינו הקדושה שש שיעורים במשך היום שלומדים ברבים דף היומי, ולכן תראה להצטרף לאחד השיעורים, או שתיקח חברותא ותלמד איתו דף היומי, ואל תאמר שזה קשה לך שאף פעם לא למדת וכו', תמיד יכולים לעשות התחלה חדשה וכו', וזכור וגם תזכור אשר אין עוד הצלת העולם כמו לימוד תורה הקדושה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נח) על הפסוק (ירמיה ל"ג) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" אי זה הוא ברית שנוהג ביום ובלילה? זו תלמוד, וכן הוא אומר (שם) "כה אמר הוי"ה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי" וגו', ואומר (תהלים א') "כי אם בתורת הוי"ה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" ואף הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל שלא תשכח תורה שבעל פה מפיהם ומפי זרעם עד סוף כל הדורות, שנאמר (ישעיה נ"ט) "ואני זאת בריתי אותם אמר הוי"ה רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו" וגו' ולא כתיב ממך אלא מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך; ותיכף ומיד כשאדם לומד תורה, אזי נתקיים אצלו יתפרדו כל פועלי אוון, שכל אלו הנחשים והעקרבים וכו', הבעלי לשון הרע והרכילות וכו', לא יכולים לעשות לו שום דבר, כמאמרם ז"ל (סוטה כ"א.) תורה בין בעידנא דעסיק בה, ובין בעידנא דלא עסיק בה, מגינא ומצלא; כי מי שקובע עיתים לתורה בכל יום חוק ולא יעבור, זה מה שמציל אותו מכל רע בכלליות, שאף שונא ישראל לא יכול לעשות לו רע, וכן בשלום בית בפרטיות, שום בריה לא יכול להכניס ריב בתוך ביתו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תראה לקבוע עיתים לתורה אפילו קצת דקצת, שלא יחסר לך יום אחד מבלי הלימודים האלו, קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, ואף שאני חוזר על עצמי כמה וכמה פעמים, עם כל זאת צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו", ועלינו להתמיד בלימוד תורה הקדושה, כי כך אמר הקדוש ברוך הוא (קידושין ל:) כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר (בראשית ד') "הלא אם תטיב שאת" ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו, שנאמר (שם) "לפתח חטאת רובץ" ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר (שם) "ואליך תשוקתו", ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר (שם) "ואתה תמשל בו", ולכן אני מאד מתחנן אליך, חוס וחמול עליך, ובפרט בשבת שתקבע עיתים לתורה, וזה מיסוד החינוך שהילדים רואים שהאבא לומד, אזי גם הוא לומד, ואם רואים להיפך שהאבא מתקוטט עם האמא וכו', או מרבה לדבר דברים בטלים וכו', ומנוול את הפה וכו', אז מה כבר רוצים מהבן הזה? ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, עובר יום אחר יום ומה נשאר מהאדם, רק התורה שלומד, ומה גם שהתורה מעשרת אותו והתורה מטהרת אותו מכל מיני חטאים ועוונות, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו פרק י"ח) מה מים הללו מקוה טהרה הן לכל באי העולם ולכל מעשה ידיו שברא בעולם, שנאמר (במדבר ל"א כ"ג) "כל דבר אשר יבא" וגו', כך דברי תורה מקוה טהרה הן לישראל בכל מקומות מושבותיהן. בוא וראה כמה גדולה כחה של תורה, שמטהרת את פושעי ישראל בזמן שעושין תשובה אפילו מעבודה זרה שבידן, שנאמר (יחזקאל ל"ו כ"ה) "וזרקתי עליכם מים טהורים" וגו', אין מים אלא דברי תורה.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר דברים ג' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותעבוד על נקודת השמחה, שזה הפתח של כל ההצלחה של אדם, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח; ובני אדם חושבים ששמחה זה רק עצה, ולא יודעים שבעצם שאדם שש ושמח, הוא נכלל בו יתברך, אשר אצלו נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".
נא ונא אל תיקח את זה בקלות, כי השמחה שומרת את האדם מכל רע, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) שמי שזוכה להיות בשמחה, הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא יבוא לפגם הברית, ולכן צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להיות בשמחה, כי השמחה בא לאדם מאד מאד קשה, אדם מסוגל לעשות כל העבודות שבעולם וכו', אפילו גלגול שלג ותעניתים וסיגופים וכו', אבל הוא לא מסוגל להיות בשמחה, כי עבודת השמחה עולה על הכל, והאריז"ל גילה לתלמידיו איך הגיע למדרגותיו הגבוהים והנוראים עד שהתגלה אליהו זכור לטוב ולמד איתו, זה היה על ידי תוקף השמחה, שהיה כל כך שמח בעשיית המצוה, שאפילו אם היו נותנים לו כל הון דעלמא, לא היה מגיע אל השמחה שהיה לו בעת עשיית מצוה אחת, ותהלה לאל אנחנו מלאים מצוות בכל יום ויום, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים רק למסור את נפשינו על נקודה אחת, להיות רק בשמחה.
היום הוא היום ההילולא של רבי שמשון מאוסטראפאלי זי"ע, אשר היה איש מורם מעם בקי בקבלה מעשית, וגילה סודות נוראות עד מאד, ורוב כתביו נעלמו, ונהרג על קידוש השם ביחוד עמוק עמוק וכו', וכששאלו אותו בחייו איך זכה לגילויים כאלו? ענה ואמר תמיד התפללתי להקדוש ברוך הוא שיפתח לי את המח, ותמיד הייתי שש ושמח לעשות רצון קוני, רואים מזה אם אדם חזק בשיחה בינו לבין קונו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, וכן כששמחים בעשיית מצוותיו יתברך, על ידי זה נפתח לו שער השמים וזוכה להשגות גבוהות.
ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף אחד שלא יוכל לשבור אותך, ולהפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון, וכן תרבה לדבר עמו יתברך, וזכור גם זכור אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה גדולה מאד, כי אפילו דיבור אחד מאד יקר בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב", הגרים ב"יבנאל עיר ברסלב", הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

למותר לעורר לאנשי שלומינו היקרים את גודל הענין של שלום ואהבה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום"; ולכן צריכים מאד מאד לשמור שיהיה שלום בין אנשי שלומינו, וכמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; עם כל זאת בני אדם הם סוף כל סוף בני אדם, ויכול להיות שיש איזה סכסוך אחד בין השני וכו', הן בדיני ממונות, והן בשאר ענינים וכו', ועל זה הקמתי "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים, אשר אצל עם ישראל זה יסוד מוסד, אם יש דין ודברים בין אחד להשני, צריכים לבוא לדון בבית דין, ואסור לעשות דין לעצמו, ומכל שכן שאסור למסור אחד את השני, כי אוי ואבוי מי שמוסר את הזולת, הרי זה מאבד את העולם הזה והעולם הבא גם יחד, וגדול עונשו וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, שאף אחד לא יעשה דין לעצמו, כי לא יאבה הקדוש ברוך הוא סלוח לו, לנו עם ישראל יש תורה, והכל צריך ללכת על פי התורה, ואם אחד נוגע בהשני בין בממון, בין בדיבור וכו' וכו', עליו להתייצב לדין תורה ב"בית הוראה", ואתם כולכם יודעים שהדיינים אין להם שום חשבונות עם אף אחד, ואין להם שום קנאה ושנאה על אף אחד, הם פוסקים כפי דיני התורה, ולכן כל מי שיש לו איזה טענה ומענה על הזולת, יהיה מה שיהיה, עליהם לפנות רק אל "בית הוראה", ואסור ללכת למסור, כי מוסר מורידין אותו ולא מעלין, ולבסוף נעשה יורד בגשמיות וברוחניות, והצרות רודפות אותו רחמנא ליצלן, ועם בכל זאת אם יש למישהו טענה על הזולת, שיפנה רק אל "בית הוראה", והדיינים יפסקו בכובד ראש פסק דין אמת על פי התורה.
אני מאד מאד מבקש את אנשי שלומינו היקרים, שתשתדלו שיהיה ביניכם שלום ואהבה, כי רק בזה תלוי הגאולה, כמאמרם ז"ל (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ירושלים שיהיו נגאלים אלא בשלום, שנאמר (ישעיהו נ"ב) "משמיע שלום".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר דברים ד' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח את עצמך בידיך, ותבקש בכל יום ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך שלא תשכח מעלמא דאתי, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לשמור מאד על הזכרון שלא ישכח בשכחה, ועיקר הזכרון לזכור תמיד בעלמא דאתי, שידע שיש עוד עולם, ולא יסיח דעת ממנו יתברך אשר אין טוב מזה, ולכן תעשה כל מה שבידך ותכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאתה צריך, תבקש רק ממנו יתברך.
העיקר בזה העולם לקנות לעצמו מדת הסבלנות, אשר אין לך מדה טובה מזו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שמדת הסבלנות שהוא אריכת אפים, זוכים על ידי תוקף האמונה, שאדם צריך להחדיר בעצמו אמתת מציאותו יתברך, ועל ידי זה יהיה לו כח הגודל וכח הצומח להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ולא להשבר וכו', הן אמת שאני יודע שעובר עליך מה שעובר, זכור גם זכור מה שאמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כשאדם פוגם במחשבה, הוא סובל מהילדים שלו, וכשאדם פוגם בהדיבור, הוא סובל מאשתו, וכשאדם פוגם במעשיו, הוא סובל מבני אדם, ולכן ראוי לחזור בתשובה שלימה במחשבה דיבור ומעשה שלו, ועל ידי זה יתפרדו כל פועלי אוון, יתבטלו כל הסבל שסובל מהם.
אני מאד מאד מבקש אותך שתלמד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן תלמד בכל יום פרק משניות כסדרן, ועל כולם תלמד את הדף היומי, אם תוכל עם חברותא אין למעלה מזה, ואם לא אז תלמד רק בגירסא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ועל כולם תלמד הלכה, שרביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, והעולה על הכל להיות רק בשמחה, כי השמחה רפואה בין בגשמיות בין ברוחניות.
וכן לפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, אשר חכמינו הקדושים אמרו (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וזכור שאלו הפרוטות שאתה נותן לפני כל תפלה, ילכו לפניך וישמרו אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר דברים ה' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתהיה חזק בדעתך לא לעזוב את עצמך בשום פנים ואופן, כי רביז"ל הכניס בנו תשוקה עצומה לחזור אליו יתברך, ובפירוש גילה לנו שהס"מ יעשה כל מה שביכולתו לשבור את האדם ולהראות לו כאילו הוא לא שווה לשום דבר וכו', לזאת הזהירנו רביז"ל על זה מאד מאד, ואמר שנהיה חזקים מאד מאד לא להניח את עצמינו בשום פנים ואופן, וגילה לנו (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ט) אשר עיקר הגבורה בהלב, כי מי שלבו חזק ואינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, יכול לעשות גבורות נוראות וליכבוש המלחמות על ידי חוזק ותוקף לבו שאינו מתיירא ורץ לתוך תוקף המלחמה, וזה בחינת (אבות פרק ד') איזהו גבור הכובש את יצרו, וזה היה גבורות שמשון שנאמר בו (שופטים י"ג) "ותחל רוח הוי"ה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל", שבאותן המקומות צלחה עליו רוח השם יתברך ולבש גבורה, דהיינו שבא לו חוזק ותוקף גבורה בלב, ועל ידי זה עשה גבורות נוראות, ולכן צריכים להתאזר בגבורה עצומה להיות רק בשמחה, ולשמח יהודים אחרים, שזה המצוה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא.
נא ונא אם יש למישהו איזה דין ודברים עם הזולת, שלא יעשה שום דין בעצמו, אלא ישתדל ללכת לבית דין, ותהלה לאל הקמנו "בית הוראה" שבו נמצאים ארבע דיינים מומחים, ועל כל סכסוך וכו', או איזה משפט וכו', צריכים רק לפנות אל "בית הוראה", אסור לעשות דין לעצמו, וזה מאד מאד חמור.
וכן באתי לעורר אותך עכשיו בקיץ שהחום מאד קשה ומחניק וכו', צריכים לבדוק את כל המאכלים שאוכלים שלא יהיה שמה שום תולעים או יתושים או חרקים וכו', שזה איסור חמור מאד, ואמרו בזוהר (שמיני מא:) כל מאן דאכיל מאינון מאכלי דאסירי, אתדבק בסטרא אחרא, וגעיל נפשיה וגרמיה, ורוח מסאב שרייא עליה, ואחזי גרמיה דלית ליה חולקא באלהא עלאה, ולא אתי מסטריה, ולא אתדבק ביה, ואי יפוק הכי מהאי עלמא, אחידן ביה כל אינון דאחידן בסטר דמסאבא, ומסאבין ליה, ודיינין ליה כבר נש דאיהו געלא דמריה, געלא בהאי עלמא, וגעלא בעלמא דאתי. ועל דא כתיב, ונטמתם בם בלא א', דלא אשתכח אסוותא לגעוליה, ולא נפיק ממסאבותיה לעלמין, ווי לון ווי לנפשייהו, דלא יתדבקון בצרורא דחיי לעלמין, דהא אסתאבו, ווי לגרמייהו, [כל מי שאוכל מאלו המאכלים האסורים הוא מדבק את עצמו בסטרא אחרא, ומגעיל את נפשו ורוח הטומאה שורה עליו, ואין לו חלק באלוקי ישראל, וכשיוצא מזה העולם נדבק בו רוחות הטומאה ודנים אותו בדינים קשים ומרים מאד, אוי לו ואוי לנפשו שלא יהיה דבוק בחי החיים], ובפרט כשאוכלים בחוץ באיזה מסעדה וכו', או קונים את האוכל מבחוץ מאיזה מסעדה וכו', צריך להיות הכשר טוב, כי בדרך כלל הבעל הבית הוא מקיל לעצמו וכו', ולכן אין לסמוך על בעל הבית בעצמו, כי מדברים פה מאכילת שקצים ורמשים וכו' וכו'.
נא ונא תקפיד מאד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואפילו שיבוא לך מאד מאד קשה, דע לך שכל ההצלחה שלך בגשמיות וברוחניות תלוי רק כפי שתתפלל במנין, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ודעת לנבון שלפני כל תפלה הן שחרית והן מנחה והן ערבית, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה של הבית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, וכמו שצריכים לשמור שבת ולהניח תפילין בכל יום, ולאכול כשר, כך אדם חייב לתת צדקה, אבל כשאין לו, הוא לא פטור מלתת כמה פרוטות וכו', ורוב בני אדם מזלזלים במצוות צדקה שזה המצוה הכי גדולה, מפני שחושבים שצריכים לתת איזה נתינה גדולה, אבל שוכחים שבאלו הפרוטות קטנות שנותן כל יום, בזה הוא קיים מצוות צדקה, ורק זה מה שילווה אותו אחר מיתתו, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, וכן זה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
אשרי מי שיכניס דברים אלו בתוך לבו וישתדל לקיים כל הנאמר פה, אז אל רב טוב הגנוז יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ו' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז עם מדת החסד והאהבה אל הזולת, ואם כבר מדברים מאהבה וחסד אל הזולת, אסור לשכוח מאשתו וילדיו, אדם צריך ממש למסור את נפשו להכניס חום בביתו זה אשתו וילדיו, וכך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות סב:) האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר (איוב ה') "וידעת כי שלום אהלך"; יש אנשים שמוכנים לעשות חסד וצדקה לכולם, וימסרו את נפשם עבור הזולת וכו', אבל תיכף ומיד כשבא לאשתו או להילדים, אז הוא מתאכזר באכזריות שאי אפשר להסביר וכו', וזה נובע מחסרון דעת, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן צ"ו) מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך חוס וחמול על עצמך וכו', הרי אתה מתלונן שיש לך דחקות וצמצום בפרנסה, למה לא תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות באה בזכות האשה, אני מאד מאד מקווה אם תכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותתחיל לתת יחס לאשתך ולבני ביתך, הכל יסתדר על צד הכי טוב.
נא ונא חוס וחמול על עצמך, ראה איך אני מוסר את נפשי שיהיה בכל יום בבית התבשיל - אהל אברהם פתוח, כדי שבכל פעם שתהיה רעב או צמא, שתוכל לגשת ולאכול או לשתות, ולכן תעשה גם חסד עם נשמתך שלא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד מקרא משנה גמרא, שזה עיקר העשירות של האדם, והרגע שמחסיר את זה, הוא עני הכי גדול, כמאמרם ז"ל (שבת קכ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; ולכן כמו שהגוף שלך מרגיש בשעה שהוא רעב וכו', ותיכף ומיד הכנתי לך כבר מקום לאכול, כך אני מבקש אותך שגם נשמתך תרגיש רעבון שהיום עדיין לא למדת מקרא משנה גמרא, ולכן בכל פעם שיש לך רק איזה זמן פנוי וכו', או תעשה לעצמך זמן פנוי במקום לפטפט עם הזולת דברים בטלים וכו', ברח לך אל חומש ותלמד כמה פסוקים עם רש"י ועם התרגום, או ברח לך אל משניות ותלמד כמה פרקים, או ברח לך אל הגמרא ותלמד את הדף היומי, וזה יחייה אותך מאד, ועל כולם הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואל יקל בעיניך דיבור אחד, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כל דיבור שמדברים עמו יתברך, ואם היו בני אדם יודעים מעלת כל דיבור למעלה בשמים, היו מתמידים בזה כל יום ויום ובכל שעה ושעה וכו', כי כל דיבור שמדברים אליו יתברך זה מזעזע את כל העולמות, וזה אי אפשר להסביר בפה, ומכל שכן בכתב, ואני מוכרח להגיד לך שכל זמן שאתה נמצא בהד' אמות שלי, אני לא יעזוב אותך עד שתציית אותי, אני יטרטר אותך יום יום, כמו שאני נותן לך לאכול בגשמיות מתי שאתה רעב או צמא כבר מוכן לך אוכל ושתיה, כך אני לא יעזוב אותך ברוחניות, אלא אני רוצה לראות שכל יום אתה קובע עיתים לתורה, לומד כל יום קצת חומש ורש"י מפרשת השבוע, פרק או שתי פרקים או יותר משניות, ועל כולם גמרא ללמוד את הדף היומי, לחטוף בכל יום דף גמרא שזה חיות להנפש, ושמירה מכל רע, ויש אצלינו בהקהילה שש שיעורים במשך היום דף היומי, ורציתי מאד שתצטרף לאיזה שיעור שאתה רוצה או לקחת חברותא, וכן לא אעזוב אותך אלא שכל יום תבוא להתפלל את השלוש תפלות במנין, שזה ממשיך על האדם השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר דברים ז' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואיזה שמחה עלינו לשמוח על נועם חלקינו וגורלינו שנפלנו בחלקו של רביז"ל, וראוי לשמוח עם זה מאד מאד, ובפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו בודאי כן הוא, שבתחילה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין, ואחר כך באין לשמחה אמתית; ולכן עלינו לעשות כל מה שביכולתינו רק לשמוח, כי השמחה זה הדביקות באין סוף ברוך הוא, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ואף שעכשיו אנחנו בשבוע שחל להיות בו תשעה באב (והשנה זה יוצא נדחה, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה נדחה כבר לגמרי הגלות), עם כל זאת ידוע מה שצדיקים אמרו על מאמרם ז"ל (תענית כ"ט.) משנכנס אב ממעטין בשמחה; היינו בחודש אב בתוקף הצרות והגלות וכו', שמרגישים את צרות וגלות ישראל וכו', עם כל זאת אם מתחזקים גם בעת צרה גדולה ומרה להיות בשמחה, ולבטוח בהקדוש ברוך הוא, על ידי זה ממעטין את הסטרא אחרא שלא יוכלו לשלוט עלינו כבר, כי אין עוד דבר שמגרש את הקליפות שברא מחמת עוונותיו כמו מדת השמחה, ולכן אשרי מי שיכול להחזיק מעמד ולשמוח, אפילו שרע ומר לו החיים וכו', ומובא בזוהר (הקדמה ד.) מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
אני מאד מאד מבקש אותך לטובתך הנצחיית, ראה פשוט לגנוב מהזמן שלך ותלמד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו שש שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות, ותאמין לי אם תרגיל את עצמך ללמוד בכל יום דף גמרא, תרגיש אחרת לגמרי, ואפילו שרק יהיה לימוד בגירסא, כי אי אפשר להסביר מה זה דף גמרא וכו', והס"מ יתן לאדם לעשות את הכל, אבל הוא לא יתן לו ללמוד או לגרוס דף גמרא ליום, כי הוא מפחד מזה מאד מאד, כי על ידי לימוד גמרא, אדם ממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, הדף היומי של היום זה נדה ס"ו, ואף ששבוע הבא כבר הולכים לגמור את כל הש"ס שלמדו במשך שבע שנים, עם כל זאת אם תתחיל עוד היום, אזי תוכל לסיים, ואחר כך תתחיל ממסכת ברכות שיתחילו ביום שישי הבא.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל - אהל אברהם מותיקין שיהיה שתיה חמה ומזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ואני מוכרח להגיד לך שזה כל הנחת רוח שלי שאני רואה במו עיני איך שבאים כל יום אנשי שלומינו הן הגברים הן הנשים והן הילדים לאכול וכו', זה נותן לי את כל החיות שלי, ורק בזכות זה אני הולך מיום ליום ומחלים ומתרפא וכו', ולכן תהיה בעזרי במה שאתה רק יכול.
עכשיו יתחיל הבין הזמנים שיבואו הרבה אורחים, תראה לקרב את כולם בסבר פנים יפות, שזה גם כן ממדת החסד, והולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה בנויה רק על חסד, ומי שהוא אכזר וכו', או יש לו מדות רעות וכו', בעל מחלוקת וכו', מסית ומדיח נגד השני וכו', אני מבקש אותו שיעזוב את קהילתינו, אנחנו לא מעונינים באדם מחרחר ריב.
הקדוש ברוך הוא ששמו שלום ישים עלינו שלום, ונזכה להכלל בו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר דברים ח' מנחם אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שיש לנו קהילה קדושה, ומאד מאד מקפידים בה על ההלכה, ולכן הקמתי את "בית ההוראה", עם ארבע דיינים מומחים, כדי אם יהיה איזה שאלה בהלכה, תיכף ומיד ישאלו אותם, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד על לימוד הלכה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, והזהירנו על זה רביז"ל יותר מכל הלימודים, ואתה צריך לדעת שדבר זה הוא יסוד מוסד בחסידות ברסלב, להקפיד ללכת על פי הלכה, ולכן אם יש למישהו איזה שאלה בפרט בענין הצום וכו', שישאל תיכף ומיד את אחד מהמורי צדק שלנו, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי השולחן ערוך זה תמצית של תורה שבעל פה, והרגע שאדם נוגע בשולחן ערוך, צריכים לבדוק אחריו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך כל דבר קטן או גדול, תשאל רק את המורי צדק של "בית הוראה" שלנו, ובפרט בעניני מאכלים שמוכרים היום במזנונים או בקיוסקים או במסעדות וכו', צריכים מאד מאד להקפיד לא לקנות בכל מקום, אלא במקום שיש לזה הכשר טוב, כי עכשיו הקיץ לוהט ולא ימלט שלא יהיה במאכלים זבובים ויתושים ושאר מיני שרצים תולעים וחרקים וכו' וכו', ויכולים לעבור כמה לאווים על זה ביודעים ובלא יודעים, ולכן עלינו להקפיד על זה מאד מאד.
הנה השבת הזה נקרא שבת חזון, ואמר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שמי שיש לו עינים קדושות, יכול לראות בשבת זו את החזון איך יהיה נראה הבית המקדש שיבנה בקרוב, ולכן עלינו לעבוד הרבה על קדושת העינים, כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים", ובפרט עכשיו בתשעה באב בעת הקינות, אנחנו בוכים וצועקים (איכה א' ט"ז) "על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב", כי רק בשביל העינים שלא שמרנו וכו', רחוק מאתנו מנחם משיב נפשי, שזה הצדיק האמת שמשיב את נפשנו וכו', ועל ידי שפגמנו בעינינו על ידי זה נכשלים בפגם הברית רחמנא ליצלן וכו', ועל ידי זה בני שוממים שזה פגם הברית וכו', מפני כי גבר אויב שזה היצר הרע שזה אויבו של אדם, וצריכים לבכות הרבה על פגם העינים, שזה גורם לכל הצרות, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה') ליבא ועינא תרי סרסורי דחטאה, אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבית לי ליבא ועינא, אנא ידע דאת לי, כי צריכים מאד מאד לשמור על העינים לא להסתכל בראיות אסורות שזה משגע את האדם לגמרי, וכמו שכתוב (דברים כ"ח ל"ד) "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", כי מי שלא שומר על העינים שלו נעשה משוגע ממש פשוטו כמשמעו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) שרוב המשוגעים משתגעים רק מחמת תאוות ניאוף, ומספרים על החזון איש כשהיה אברך צעיר מאד, וכדי שיהיה שמור בעיניו בשעה שהלך על הרחוב, אמר לאחיינים שלו בדרך צחת, בוא נשחק עיוור וכו', אני יהיה העיוור ואתם תוליכו אותי... וכך הוליכו אותו לבית הכנסת להתפלל, או לבית המדרש ללמוד, והם לא ידעו שהוא עושה את זה בשביל שמירת העינים, הוא רצה שאחד יוליך אותו, ועל כן אמר להם בכל פעם תירוץ כזה וכו', ואומרים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי מלעכוויטש זי"ע שפירש את הפסוק (צפניה ג' כ') "בשובי את שבותכם לעיניכם", כשאדם רוצה לחזור בתשובה, אז הדבר הראשון הוא שמירת העינים, וצריכים לשמור על זה מאד מאד, ובפרט בעלי תשובה צריכים לזכור שאסור לשבת בצוותא זוגות זוגות וכו', ולפטפט אחד עם השני וכו', כי עיקר קדושת ישראל הם העינים, אשרי מי ששומר את עיניו בעיתים הללו, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב) שיש אריך אנפין דקדושה שאיפה שרק מסתובב רואה רק אלקות, אמתת מציאותו יתברך, וזה לעומת זה יש אריך אנפין דקליפה, איפה שרק מתסובב רואה זבל וזוהמא, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיהיה לו עינים קדושות.
אצלינו נוהגים בשבת הזה ככל שבתות השנה, כי בשבת אין שום אבילות כלל, הן בלבוש, והן באכילה ושתיה, ומכל שכן וכל שכן לא בלימוד, והקדוש ברוך הוא יעזור שכיון שנדחה וכו', יהיה נדחה לגמרי וכו', ונזכה ביחד לראות במו עינינו בבניין בית המקדש, ואם יש לאחד ספק או ספק ספקא על זה שיבוא ויסתכל על הבית הכנסת הגדול שזכינו לבנות, שהס"מ וגונדא דיליה תמיד התפארו, כשיצמח להם שערות בכף היד, אז הבית הכנסת יבנה, והנה זה עומד על תילו ביופי שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ויש בזה חן מיוחד, על אחת כמה וכמה כך יהיה בניין בית המקדש, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום ב' לסדר ואתחנן י"א אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נ"י

אף שעבר הצום והתפלות למען בנין בית המקדש, עם כל זאת אסור להתייאש כרגע, כי בוודאי בא יבוא ישועתינו, ונזכה לראות בבנין בית המקדש שיבנה כליל תפארת.
אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי איך לא נתייאש וכו', שעובר שנה אחר שנה ועדיין בית המקדש לא נבנה וכו'? התירוץ הוא קל מאד להבין, שיבואו ליבנאל ויראו במו עיניהם את הבית הכנסת שבנה לנו הקדוש ברוך הוא.
והנה כל עם ישראל מוזמנים לראות את הבית המדרש הגדול עומד על תילו בתכלית היופי ועם חן מיוחד כזה שלא ניתן להסביר, ורואים ששום תפלה לא הלכה לריק וכו', כמו כן ויותר מכן יהיה בעזרתו יתברך שמו בנין בית המקדש מכל תפלות ישראל שהתפללו במשך כמעט אלפיים שנה, ועל ידי זה יצא בית המקדש מפואר, עד שכל אומות העולם יחזרו אליו יתברך רק ממה שיראו לפניהם בנין יורד מהשמים ועומד על תילו ביופי וכו'.
אף שזה קשה להבין איך? ומה? כדאי לראות את הבית המדרש הגדול ביבנאל שלא נבנה על ידי שום עשיר ונדבן וכו', רק על ידי התפלות והרצונות של אנשי שלומינו, וכל אחד עזר במה שהיה יכול, והנה זה עומד על תילו, בוודאי כך ויותר מכך יבנה פתאום הבית המקדש שאנו מחכים עליה זה אלפיים שנה.
מסופר שהגאון הקדוש רבי יהושע לייב דיסקין זי"ע היה גר בעיר העתיקה ומחלונתיו ראו את מקום המקדש, ובכל לילה בכה הרבה על בנין בית המקדש בעת אריכת סדר תיקון חצות, ובבוקר השכם כשרק האיר השחר הסתכל בחוץ, ואמר עדיין לא נבנה הבית המקדש? כי היה בטוח, שאחרי בכיות ותפלות כאלו שערך בלילה, בבוקר כבר יהיה בנין בית המקדש.
ולכן אני מביא לדוגמא את הבית המדרש הגדול שלנו על אף כל המניעות והעיכובים במשך עשרים שנה והנה זה עומד ביופיו ובחן כזה שאי אפשר להסביר.
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים רק להיות בשמחה, אפילו שמר לך וכו', ויש לך חלישות הדעת ועגמת נפש וכו', עם כל זאת חזק ואמץ מאד על מדת השמחה, לשמוח בו יתברך, ועל ידי זה יומשך עליך כל הישועות שבעולם, כי רביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי ששמח תמיד על ידי זה מצליח.
נא ונא השבוע יש לנו פרשה מאד גדולה פרשת ואתחנן תתחיל עוד היום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע כדי שתזכה לסיים עד יום שישי, וזה סגולה לאריכת ימים ושנים טובות, וכן מסוגלת ליראת שמים, ואמר הצדיק הקדוש רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע יום שאדם ילמד חמש ורש"י מובטח לו שלא יחטא, ולכן אל תהיה בטלן חטוף היום דייקא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע ואז טוב לך כל הימים.
ועל כולם קבל על עצמך לא להתערב בשום מריבות ובשום לשון הרע ורכילות וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להיות תמיד באהבה ואחדות, ככל שנחזיק את עצמינו יותר ברביז"ל, כמו כן יהיה בינינו אהבה ואחדות ושלום נפלא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ואתחנן י"ב אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות צריכים בקדושת המח מחשבה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ט) שמחשבות טובות הם היצר טוב, והמחשבות רעות זה היצר הרע, כי הכל תלוי כפי המח מחשבה של אדם, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיהיה לו קדושת וטהרת המוחין, כי כשאדם פגום בברית רחמנא ליצלן וכו' וכו', על ידי זה המוחין שלו פגומים, ואזי הוא מצייר את האור לחושך וכו', כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) כי מלמעלה יורד רק אור פשוט, ונותנים לאדם את הבחירה איך לצייר את האור, אם הוא זוכה למוחין קדושים על ידי טהרת הברית, על ידי זה הוא מצייר את האור לטוב, ורואה רק את הטוב של כל אחד ואחד וכו', ובפרט בקהילה הוא רק רואה את הטוב של הקהילה, אבל אם אדם פגום בברית, ויש לו מוחין טמאים מלא מחשבות זרות והרהורים רעים מהסוג הכי גרוע וכו' וכו', בוודאי יצייר את האור לרע, ורואה רק את הרע של כל אחד ואחד וכו', ובפרט בקהילה הוא רואה רק את הרע של הקהילה וכו', והוא לא יודע שזה הוא עצמו, כי מי שפגם בברית רחמנא ליצלן, רק רואה מר וכו', ורע וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ') כשאדם פגום בברית, אזי הוא תמיד ממורמר ומר לו החיים וכו', מה שאין כן אם אדם אוחז כבר בתיקון הברית, אזי הוא תמיד שמח ומרגיש מתיקות בחייו הפרטיים וכו', וכעין שפירשו צדיקים את הפסוק (שמות ט"ו כ"ג) "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה", הרגישו טעם מר במים שרצו לשתות, והטעם הוא "כי מרים הם", הם היו מרים בעצמם "על כן קרא שמה מרה", כי אדם שתמיד שמח ולא רוצה כלום רק את הקדוש ברוך הוא, והוא מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, על ידי זה איפה שרק ישימו אותו, אפילו על הירח, הוא יהיה שמח, מה שאין כן כשאדם בעצמו ממורמר, איפה שרק לא ישימו אותו, הוא יהיה ממורמר, ולכן צריכים לעבוד הרבה על נקודת השמחה, ועל נקודתו, כי לכל אחד יש את הנקודה שלו וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז לשמור על מח מחשבתך רק לחשוב מחשבות טובות, ועל ידי זה תהיה נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ותהיה הכי מאושר בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ואתחנן י"ג אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק לחפש את הטוב של כל בר ישראל, שרביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שצריכים לחפש ולבקש את הטוב אפילו אצל רשע גמור, כי איך שהוא וכו', איך לא עשה פעם איזה טוב, ולכן צריכים מאד מאד לשמור ממחלוקת וממריבות, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות ניאוף סימן ל"א) על ידי מחלוקת בא לידי פגם הברית; ולכן צריכים תמיד לחפש רק את הטוב שבכל בר ישראל, ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה א') שכך משיח יכבוש את העולם על ידי שימצא את הטוב שיש אצל כל בר ישראל, וזה צריך להיות יסוד היסודות בקהילתינו הקדושה, לשמור מאד מאד ממחלוקת ומהסתות שאחד לא יסית נגד השני, כי אדם כזה אין לו מה לעשות בקהילתינו בכלל, אשר קהילתינו בנויה רק על אמונה וחסד וכו', עם כל זאת אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן פ"ח) אין מלמדין זכות על המסית; ולכן אף שעל רשע גמור צריכים לחפש ולבקש ולמצוא בו נקודות טובות, כי איך שהוא יש בו טוב, עם כל זאת על מסית ומדיח, עליו אין שום זכות כלל, ובשביל זה אני לא עוצר מלשמור מהס"מ הרשע שגרם שהמון תושבי המקום התרחקו מהיהדות בשבילו וכו', ואני חזק בזה מה שאני אומר, תהלה לאל אנחנו קבלנו מרביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"א) אשר אמת זה אחד ואי אפשר לשנות את זה בשום פנים ואופן, וזה זוכים אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) אם אדם לא נצרך את הבריות, הוא לא ישנה את האמת שלו על שום דבר בעולם, ואת זה מה שאני מכניס באנשי שלומינו היקרים, אדם צריך לחיות עם עיקרון וכו', אין דבר כזה זיגזג וכו', בכל פעם משנה את דעתו, אם מתחילים משהו צריך ללכת עד הסוף וכו', ולא להתבלבל משום בריה שבעולם, ותהלה לאל במשך חיי זכיתי לקיים את זה בשלימות בתכלית השלימות, ואף שעבר עלי משברים וגלים, עם כל זאת בשום פנים ואופן לא נכנעתי לאף אחד וכו', ובפרט שכל אלו החולקים והמדברים עלי, הם סתם נואפים וכו', אשר יפה השתיקה וכו', ולכן אני מבקש אותך מאד מאד אם אתה נמצא בקהילה שהקמתי, אם אתה נמצא ב"היכל הקודש" זה הנקודה שאני מלמד, ומי שלא אוהב את זה, שיעשה טובה ושיחפש קהילה אחרת וכו', תהלה לאל אנחנו מתנהגים רק על פי דעת רביז"ל, אצלינו העיקר תפלה שיחה בינו לבין קונו, שזה המפתח של חסידות ברסלב, וכן זוכים להתנהג על פי השולחן ערוך, יקוב הדין את ההר, ולכן הקמתי את ה"בית הוראה", ארבע דיינים מומחים, וכל שאלה שיש לאדם באיסור והיתר וכו', או איזה סכסוך בין אדם לחבירו וכו', תיכף ומיד שיפנה אל "בית ההוראה" שלנו.
נא ונא עכשיו באים המון אורחים, אני מאד מבקש שכל אחד יקבל את פני האורחים בסבר פנים יפות, ובזה אנחנו מקדשים שם שמים ושם רביז"ל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ואתחנן י"ד אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הזה שאני זוכה להיות בארץ ישראל, אתה לא יכול לתאר ולשער באיזה מצב הייתי וכו', ואיזה סבל אני סובל כבר שלושה חודשים מאז שקיבלתי את ההתקף לב הכי קשה וכו', שרופא מומחה גדול מאד אמר שאני אחד ממליון נשאר חי אחר התקף כזה וכו', ואחר כך היה לי עוד שלושה התקפים יותר קלים, והוצרכו לעשות לי תיכף ומיד צינתור, ותיכף ומיד החליטו אחר כך לעשות לי ניתוח לב פתוח וכו', וגודל הצער והעגמת נפש והיסורים שהיה לי ויש לי וכו', זה אי אפשר להסביר כלל, עם כל זאת אני מתחזק, כי כל יום זה יום חדש, כל יום זה דור חדש, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא.
והנה הגיע יום המיוחל שהגעתי לארץ ישראל חזרה ליבנאל, ואני עושה היום סעודת הודאה על שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את החיים והבריאות, וכן סיום הש"ס שזכינו בקהילתינו ללמוד את הדף היומי יום אחר יום זה שבע שנים, והיום תהלה לאל יש לנו שש שיעורים בזמנים אחרים שלומדים בקהילתינו את הדף היומי, שזה חידוש שבחידושים שבמושבה כזו שאף אחד לא ידע איפה היא נמצאת על המפה, ותהלה לאל הקמנו קהילה קדושה, ואנחנו כבר פה עשרים וחמש שנים, ומה שסבלנו פה, זה אי אפשר להסביר בפה ומכל שכן בכתב, איזה קשיים עבר עלינו וכו', ואיזה צרות ויסורים ומרירות ומכאובים סבלנו פה וכו', במשך כל השנים על לא דבר, רק בשביל הסתות הפרועות של הס"מ וכו', ותהלה לאל עברנו על הכל, ולכן לא בחינם שראוי לי לעשות סעודת הודאה גדולה מאד, וסעודת סיום הש"ס.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שאתה ואשתך וכל משפחתך יבואו וישתתפו ביחד בשמחתי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן ט"ו אב ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

חסדי השם יתברך שהגענו ליום הזה, שכלל ישראל מתחילים ללמוד מסכת ברכות כפי סדרת דף היומי, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, ולכן אל תהיו בטלנים, אלא גם אתם תתחילו כל יום ללמוד את הדף היומי בעקשנות הכי גדולה.
תהלה לאל בקהילתינו הקדושה ביבנאל יש כבר שש שיעורים במשך היום שלומדים עם מגיד שיעור את הדף היומי, מי היה מאמין דבר כזה שבאיזה מושבה נידחת שאף אחד לא ידע אם זה בכלל קיימת על המפה וכו', ותהלה לאל הקמנו כאן קהילה קדושה לתפארת, ואין לנו מה להתבייש משום קהילה בעולם, בפרט במדת החסד שיש בקהילתינו הקדושה, והקמנו בית התבשיל - אהל אברהם שרעבים וצמאים יכולים לאכול בשפע מתי שרק רוצים, מקבלים את כולם בסבר פנים יפות חינם אין כסף, רק לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא.
וכן יש לנו מנינים אחר מנינים מתפלת ותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית, מי היה מאמין דבר כזה וכו', וכן יש לנו שתי כוללים, כולל גדול לבעלי בתים "אור המאיר" שמתי שרוצים לבוא הם יכולים לבוא וללמוד, וכן כולל גדול לאברכים "תפארת בנימין" לאברכים שרוצים ללמוד ולהשלים את עצמם בהוראה.
ולכן אני מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, חוסו וחמלו על עצמכם, ותתחילו היום ללמוד את הדף היומי בעקשנות הכי גדולה, כי אין עוד טוב כמו ללמוד דף גמרא בכל יום, ואף שזה בא לאדם קשה, ראוי לו למסור את נפשו ללמוד בכל יום דף גמרא, כי כל זמן שאדם אוחז את הגמרא, הוא ישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, והרגע שהוא יתרשל יום אחד מלימוד גמרא, היהדות והאמונה שלו וכו' וכו', תתחיל להתרשל, ולכן אני מתחנן אל כל אחד מאנשי שלומינו היקרים, שהיום הזה יתחילו ללמוד דף גמרא בסדרת דף היומי, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל את פני משיח צדקינו בקרוב מאד.

המאחל לכם שבת שלום

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ואתחנן ט"ו אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

הנה חכמינו הקדושים אמרו (תענית ל:) לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים: בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות אלא חמשה עשר באב מאי היא אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה; מה אנחנו רואים מזה? שחכמינו הקדושים מדמים את היום הזה ט"ו באב אל יום הכיפורים, היום הכי קדוש לעם ישראל זה יום הכיפורים, והיום הזה ט"ו באב נדמה בדיוק כמו יום הכיפורים, ומה ההפרש ביניהם? אלא יום הכיפורים אז אדם עושה תשובה בין אדם למקום, והקדוש ברוך הוא מוחל לו, אבל בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; והנה ביום הזה ט"ו באב התירו את השבטים לבוא זה בזה וכו', כי אז בפלגש בגבעה וכו', נעשה פירודים גדולים מאד וכו', עד שלא השתדכו אחד עם השני, וביום הזה ט"ו באב השלימו, רואים מזה שהיום הזה מסוגל מאד מאד לבקש סליחה אחד מחבירו, ולכן אשרי האדם שיודע שפגם בחבירו וכו', שיבקש ממנו סליחה, כי היום הזה זה בדיוק ארבעים יום עד ראש השנה הקדוש והנורא, שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.
נא ונא היום התחילו ללמוד את הדף היומי ממסכת ברכות, אל תהיה בטלן, וחוס וחמול על עצמך, ותתחיל גם אתה בעקשנות גדולה ללמוד בכל יום דף גמרא במסירות נפש הכי גדולה, ואם אתה תוכל להצטרף אל איזה שיעור, מה טוב ומה נעים, כי יש כבר אצלינו שש זמנים שלומדים את הדף היומי ברבים, ואם אתה לא יכול להצטרף אל השיעור של אחד מהם, תיקח חברותא ללמוד איתו, ואם לא תוכל, על כל פנים תהיה חזק ללמוד מהיום הזה, בכל יום דף גמרא ואפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לך מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא, על כל פנים איך שהוא יש לו שייכות אל הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשה לעצמך קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתה לא מבין שום דבר, סוף כל סוף אם תהיה חזק בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכל להבין הכל, תאמין לי שאין עוד טוב מלפתוח בכל יום את הגמרא וללמוד דף גמרא, ואל תסתכל על אלו שצוחקים מזה וכו', כי איך הולך הפתגם? צוחק מי שצוחק אחרון, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר עקב י"ז אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

אין אתה יכול לתאר ולשער  את גודל השמחה שיש לי בראותי את הצלחת קהילתנו הקדושה למעלה מכל המשוער תהילה לאל מנינים אחרי מנינים מתפלת ותיקין עד חצות לילה, המקום הזה יבנאל נעשה אבן שואבת לכל המושבות סביב, כולם יודעים אם הם צריכים מנין, כאן הם ימצאו תמיד מנין.
והעולה על הכל החסד שנמצא פה זה אין בשום מקום, בית התבשיל – אהל אברהם פתוח לרווחה לכל רעב וצמא, ממש נחת רוח לראות שכולם יושבים ואוכלים אנשים נשים וילדים חינם אין כסף כל דכפין ייתי ויאכל דבר זה מאד מאד חושב בעיניו יתברך.
נא ונא ראה להתחזק גם אתה להתפלל בכל יום ויום במנין דייקא שאז הוא עת רצון בשמים והקדוש ברוך שואל עליו ולכן תקפיד מאד להתפלל כל התפילות במנין דייקא ולפני כל תפילה תכניס כמה פרוטות לצדקה שאז מובטח לו שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל.
מאד מאד אני מבקש אותך לטובתך הנצחית חוס וחמול על נשמתך ותלמד כל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע כדי שתסיים עד יום שישי וזה סגולה לאריכות ימים וליראת שמים וכן תלמד על כל פנים פרק משניות והעולה על הכל דף גמרא כפי סדרת הדף היומי שזה יחייה אותך אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן זה מה שישאר ממך, זה לא כל כך קשה כמו שהס"מ מכניס בך יאוש ושברון לב וכו' אדרבה בזה שתלמד בכל יום מקרא משנה גמרא זה העשירות הנצחית שלך ובזה הקדוש ברוך הוא ימחל לך על הכל כמאמרם ז"ל (ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם על עצמכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם.
נא ונא הרגל עצמך לדבר עמו יתברך אפילו דיבור אחד כי כל דיבור ודיבור הוא הצלחה נצחיית, ורק זה יציל אותך מכל מיני סיבוכים שהסתבכת בהם כי הדיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית כי כל דיבור ודיבור ממשיך על האדם אור וזיוו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא ושומרת את האדם מהכל.
אל תלך שולל אחרי שטויות של בני אדם דימיונות והבלים יותר טוב תציית את רביז"ל שהוא הרבי שלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר עקב י"ח אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר ויזרח

מאד מאד אבקש אותך שתראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ותחדיר בעצמך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט וצריך שתדע כשבר ישראל מחדיר בו את האמונה הזאת,שהכל זה אלקות ואלקות זה הכל אזי שום בריה לא יכול לו בכלל, ובפרט, ובפרטי פרטיות, כי כשאדם יודע שהכל מושגח ממנו יתברך, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, ולכן חזק ואמץ באמונה פשוטה בו יתברך וראוי לומר כמה וכמה ביום את הי"ג עיקרים מהרמב"ם כי כך אומר רביז"ל  (ליקוטי מוהר"ן חל'ק ב' סימן פ"ד) שזה שמדברים מאמונה זה בעצמו אמונה, וכשמדברים מאמונה זה מביא אמונה כמו שכתוב (תהלים פ"ט) "אודיע אמונתך בפי" שעל ידי שמדברים מאמונה באים לאמונה ולכן טוב לומר כמה פעמים ביום את הי"ג עיקרים מהרמב"ם והרב הקדוש מצאנז זי"ע היה אומרם כמה וכמה פעמים ביום ברעש גדול מאד.
נא ונא רק תהיה בשמחה ותהיה ותרן בביתך ואל תוציא את העצבים שלך על אשתך תדין אותה לכף זכות ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ג) שהס"מ אורב לשבור את בתי ישראל ולכן תהיה פיקח ותשלים עם אשתך ותדין אותה לכף זכות ואז המקום יהיה בעזרך ויהיה לך שפע כמאמרם ז"ל (קידושין נ"ט) אוקיירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו .
רק תהיה בשמחה תמיד, ותשמח את אחרים ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר עקב י"ט אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקר לי מאד ... נרו יאיר

מאד אבקש אותך שתראה להתחזק ברצונות וכיסופים חזקים אל הקדושה ואל תניח עצמך ליפול לרגע ומוהרנ"ת ז"ל מאריך מאד מאד (לקוטי הלכות ערב הלכה ג') במעלת הרצונות והכיסופין אל כל דבר שבקדושה ומכל שכן כשבר ישראל מוציא את הרצונות והכיסופין שלו (ליקוטי הלכות אומנין הלכה ד') שזה עולה על הכל, אדם חושב מה כבר יהיה אם אני יוציא מפי את הרצונות והכיסופין ? אבל באמת זה עושה רעש גדול בשמים, רק הרצון והכיסופין לבד, ולכן אל תהיה בטלן אל תתן שהס"מ ישבור אותך ויכניס בך יאוש ודכאון, חזק ואמץ מאד בכיסופין וברצונות חזקים ואז תראה שבמשך הזמן אם תהיה חזק בזה אל מה תגיע.
ראה איך שזכיתי על ידי כיסופין ורצונות חזקים של ימים ושנים וכו' להקים כאן קהילה כל כך יפה עד שנעשה פה "ירושלים של הגליל" בלי שום הגזמה כלל, מי שמע כזאת שיהיה כאן מרכז כל המנינים מכל הישובים והעיירות סביב יבנאל שמכל המקומות באים כאן לטבול במקוה ותיכף ומיד יש מנין לשחרית למנחה או לערבית וכן יש לנו מוסדות פעוטון, גנים, תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, בית ספר, תיכון, וכו' ושתי כוללים, ובית הוראה עם גאב"ד ועם דיינים קבועים לשאול כל מיני שאלות בהלכות ומקוואות טהרה, ועל כולם בית התבשיל לכל דכפין, וכל זה זכיתי רק על ידי תוקף הרצון והכיסופין על אף כל המניעות מהס"מ הרשע שעומד עד היום ומונע מלפתח את הקדושה וכו' עם כל זאת על ידי הרצון והכיסופין אנחנו עוברים על הכל.
נא ונא ראה להיות חזק בלימוד הדף היומי בכל יום כי דברי תורה צריכה חיזוק כי הס"מ מאד מאד מפחד מלימוד דף גמרא ליום, שזה שמירה לאדם שלא יפול ברוחניות ובגשמיות ואם היית יודע מעלת לימוד דף גמרא ליום לא היית מחסיר יום אחד.
נא ונא תבוא להתפלל במנין דייקא כי אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו') אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר (מלכים א' ח') לשמוע אל הרינה ואל התפלה, במקום רינה שם תהא תפלה, והיום אין תירוץ לא להתפלל במנין כי בכל שעה שאדם בא לבית הכנסת מוצא מנין וכלל זה תיקח בידך אשר מי שנזהר להתפלל במנין תמיד יהיה לו דבר שבמנין היינו פרנסה בשפע כי הקדוש ברוך הוא נמצא בבית הכנסת ומחלק פרנסה בשפע.
אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
ראה לקבל את כל האורחים בסבר פנים יפות ובזה תקדש שם שמים ושם רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר עקב כ"א אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח 

חסדי השם יתברך שאנחנו שנמצאים נמצאים בקהילה נפלאה שכל מי שרק בא לפה לא מאמין מה שהוא רואה, אנשי שלומינו היקרים מקבלים את כולם בסבר פנים יפות, את החסד שיש פה זה אין בשום מקום, אף אחד לא רוצה להאמין מה שרואים בית התבשיל אוכל בשפע לכל מי שרק רעב וצמא מנינים על גבי מנינים  וכו' וכו'.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך ראה להמשיך בדרך זה שלימדתי אותך בדרכי רביז"ל לא להיות בטלן כלל אלא לקבל את פני הזולת בסבר פנים יפות ורק לעשות חסד עם הזולת זה גולת הכותרת של קהילתנו הקדושה ועל כולם חטוף ואכול בכל יום מקרא מפרשת השבוע משנה כמה פרקים שרק תוכל וכן דף גמרא ליום ומי יתן שתוכל לחטוף את הדף היומי דף גמרא שהוא חיות לנפש.
חכמינו הקדושים אמרו (ברכות ח.) אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם רואים מזה כשבר ישראל אינו מטעה את עצמו ולומד בכל יום תורה ומתפלל עם הצבור ועוסק בחסד שכל זה יסוד מוסד של קהילתינו הקדושה הרי זה מעלה את השכינה מהגלות וגורם  רק טוב לכלל נשמות ישראל.
ולכן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך ובאיזה קהילה קדושה אתה נמצא.
תרגיל עצמך לדבר עמו יתברך בכל יום ויום אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם בשמים אשרי שיאחז בזה ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר עקב כ"ב אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

דע לך שהנה עוד שבת אחת נכנסה וראוי לנו לקבלה בשמחה עצומה כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שהעיקר לקבל את השבת בשמחה עצומה, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שזוכה לשמוח כל השבת, כי מי ששמח כל השבת רק עם נקודה זו שזוכה להיות שומר שבת על ידי זה מוחלין לו על כל עוונתיו וכמאמרם ז"ל (שבת קי"ח.) כל המשמר שבת כהילכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, ולכן אשרי מי שזוכה להיות בשמחה כל השבת ומענג את השבת, שחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בראשית) כבוד השבת עדיף מאלף תעניות.
אבל עליך לדעת שהס"מ לא יניח אותך אלא יפיל אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון דייקא כל השבת, וכן יגרום לך כעס ורציחה דייקא ביום השבת והכל כדי למנוע ממך את הנועם והזיוו היורד בשבת כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן ב') אינו דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת .
ולכן תעשה כל מה שביכלתך לשמור מאד מאד לא להכנס בדכאון ובעצבות ועצבים וכעס ביום השבת רק לקבלו בשמחה עצומה ועל ידי זה יושפע עליך שפע גדול על כל השבוע וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ח') ברכת הוי"ה היא תעשיר זה ברכת שבת.
ואני מאד מבקש אותך אל תיקח את הדברים האלה בקלות כי כל ההצלחה של כל השבוע הבאה תלויה רק בשבת זו כמו שתקבלה בשמחה ובסבר פנים יפות ובסבלנות גדולה ותשמח את אשתך ובני ביתך.
נא ונא ראה להתבודד הרבה עמו יתברך אשר כל דיבור ודיבור שרק מדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית וכן תקפיד להתפלל את כל התפלות בשבת במנין דייקא כי בזה אתה ממשיך עליך את השגחתו הפרטיית, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בבית הכנסת אשרי מי שאינו מטעה עצמו בזה העולם כלל רק מקיים את כל זאת בשמחה עצומה והעולה על הכל ראה להיות חזק בלימוד הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש ומצילה מכל רע.
נא ונא אל יקל בעיניך דברים אלו כי כל הצלחתך הנצחיית תלויה בזה שתזכה להתחזק להיות בשמחה ולדבר עמו יתברך ואל תשיב למחרפיך ולמבזה נפשיך שום דבר רק סבול סבול שתוק שתוק ואז מלך הכבוד בעצמו יתגלה עליך רק אל יחלש דעתך משום דבר תהיה שמח בחלקיך ואז טוב לך כך הימים.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר ראה כ"ד אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

אני מאד מבקש אותך שתיקח את עצמך בידך, זכור מה שדברנו בשבת קודש, אדם צריך תמיד לדעת "מה שביד בטוח" כי רביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע נדמה כמי שהולך עם יד סגורה וכולם רצים אחריו וכל אחד חושב שיש בידו מה שהוא צריך ולבסוף פותח את היד ורואים שאין בו כלום, נמצא שרצתי אחרי מישהו ימים שבועות חודשים ושנים וכו' ומאומה אין בידי וכו' אבל אז כבר מאוחר מאד וזה מעוות שאי אפשר לתקן כלל.
ולכן תעשה לעצמך חשבון הנפש אם אתה לא מתפלל את השלש תפלות בכל יום בבית הכנסת ובמנין דייקא דע לך שאתה כבר מתחיל להתרופף מהיהדות שלך פשוטו כמשמעו כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') מחנה ישראל זה השלש תפלות, כל זמן שאדם מתפלל את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין עדין נמצא במחנה ישראל, הרגע שמתחילים לחסור פה תפלה בצבור, שם תפלה בצבור וכו', כבר מתחיל היהדות להתרופף אצלו וכו', ומי יודע עד היכן זה יגיע? יעבור על איסורים חמורים שעל זה מקבלים אחר כך עונשים קשים ומרים וכו' האם זה כדאי?
ואל תאמר מה כבר יהיה כשאחסור פעם אחת תפלה בצבור אשר על זה כבר אמר החכם מכל אדם (משלי כ"ד)
"אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות איתם" אל תתחבר עם אברכים קלים שמזלזלים להתפלל תפלה בצבור "כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה" כי חבל מאד מאד להתחבר עם קלים ורקים ופוחזים וכו'.
נא ונא ראה לחטוף בכל יום מקרא משנה גמרא שזה חלקיך לנצח ודע לך שכל יום זה יום ומה שתחטוף ביום הזה זה חלקיך לנצח.
אל תדחה ליום מחר אלא היום תלמד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת שבוע שזה סגולה לאריכת ימים וכן תגרוס כמה פרקים משניות כסדרן דייקא, ועל כולם תלמד את הדף היומי כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש.
זכור גם זכור שכל יום כאן למטה יש כנגדו יום למעלה ואם תהיה בשמחה עצומה על ידי זה יומשך עליך שמחה מלמעלה ואל יהיה נקל בעיניך השמחה הזו כי מי שבשמחה תמיד מוחלין לו עוונתיו כי העוונת בעצמן זהו העצבות והמרירות והדכאון וכו' ולכן ראה רק להיות בשמחה ותשמח אחרים, שזה המצוה הכי גדולה שרק יש, ותעזור לי להמשיך עם הבית התבשיל להאכיל עניים רעבים וצמאים ותשתדל לנדב בעין יפה לבית התבשיל כי כל החיים שלי תלויים בזה, וכן תעזור לי לשפץ ביתר שאת את המזגן בבית הכנסת הגדול וכן באולם וכל שקל שתנדב עבור זה יעזור לי מאד ואל יקל בעיניך שקל אחד וכן תראה לקחת קופת צדקה "קרן הצדיק" ותכניס שם בכל יום כמה פרוטות אשר אלו הפרוטות ילכו לפניך והלך לפניך צדקך וכן תזכה את אחרים עם קופת צדקה למען זכות הרבים שזה דבר גדול מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ראה כ"ה אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נרו יאיר ויזרח

אין לתאר ואין לשער את גודל הנחת רוח שזכיתי לשאוף כל העשרה ימים, שזכיתי לשכון בקהילתינו הקדושה ביבנאל, ממש אי אפשר להכיר את המקום כלל, תהלה נכנסים בכל פעם לגור משפחות חדשות, עד שכבר לא יודעים מי אורח ומי תושב.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, וצריך שתדע שנסיונות עוברים על כל אחד, כי רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אשר אין דבר כזה עולם הזה, יש או גהינום או גן עדן, כפי הצרות והיסורים והמרירות שכל אחד עובר בזה העולם כנראה שכאן הוא הגיהנום, אך בזה שאדם זוכה לחזק עצמו וממשיך עצמו רק אליו יתברך, הן בתורה הן בתפלה הן בצדקה וחסד, כמו כן ממשיך על עצמו את הגן עדן בזה העולם, כי אין טוב אלא תורה, אין טוב אלא תפלה, אין טוב אלא לעשות צדקה וחסד עם הזולת.
לכן אבקש אותך חזק מאד מאד ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, ושום דבר לא יוכל להפיל אותך, קבע עיתים לתורה ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא, אשר אין טוב מהם, כי זהו עיקר העשירות של האדם בזה ובבא.
הרגל עצמך לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור הוא הצלחה נצחיית, הצלחה כזו שאין לתאר ולשער כלל, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שצריך שיהיה לאדם אמונה בו יתברך, כמו כן צריך שיהיה לאדם אמונה גם בעצמו, שידע שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, וזהו שלימות האמונה הקדושה, ולכן מאחר שעובר עליך בזה העולם כל כך הרבה משברים וגלים וחלישות הדעת ועגמת נפש וכו' וכו', לכן דע לך שכל העתקה שאתה נעתק ונמשך אחריו יתברך, עושה רושם גדול בשמים, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל מהרגע הזה לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר עמו יתברך, עושה רושם בכל העולמות, ובוקע רקיעים ממש, וחבל מאד שבני אדם אינם יודעים מזה, וכך עובר עליהם יום יום שעה שעה מבלי לדבר עמו יתברך, אשר אצל רביז"ל זה היה העיקר, כי כל הדרכים והעצות שרק גילה לנו אי אפשר לבצע את זה אלא על ידי תפלה.
רק חזק ואמץ להיות בשמחה עצומה שאתה נמצא בין אנשי שלומינו היקרים, ואתה נמצא בקהילה קדושה חממה של אמונה, וידוע איך שרביז"ל רצה מאד שנחזיק עצמנו יחד, והבטיח אם נחזיק את עצמינו יחד, אזי הוא יהיה עמנו, ולכן הולך בהחיים שבין אנשי שלומינו היקרים לא יהיה שום קנאה ושום שנאה ושום מחלוקת ומריבות, ואם יש איזה בר נש קליפה כזה שרק מעורר מדנים ומחלוקת, כדאי לגרשו מאתנו, כי תולעת אחת יכולה לקלקל שק שלם של תפוחים מתוקים וכו', וכלל זה תיקח בידיך שלא יעורר מדנים ומחלוקת ולא ידבר לשון הרע וכו', אלא מי שהוא פגום מאד מאד בתאוות ניאוף, או נכשל באיסור גניבה וגזילה, ולכן אם תשמע אחד מדבר לשון הרע על קהילתינו, דע לך שזה נואף גדול או מושחת שגונב וגוזל, או שיש בו שניהם גם יחד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ראה כ"ו אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ואל תיתן שהס"מ ישבור אותך, כי אתה צריך לדעת כי נסיונות קשים ומרים יש לכל אחד ואחד בכל יום מחדש, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ועלינו לסמוך על כוחו הגדול של רביז"ל, שבפירוש אמר לנו לפני הסתלקותו מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים ברביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן, אלא אי אפשר לבוא לאמונה בהקדוש ברוך הוא אלא על ידי "משה עבדו".
ותמיד עלינו לבדוק בעצמינו אם אנחנו לא מטעים את עצמינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, כי אדם צריך לדעת תמיד מה יש בידי? כי אחרת הוא טועה ומטעה את אחרים וכו', כי הצדיק האמת הוא רק מזכה אותנו בדברים טובים, שנזכה לחטוף בכל יום טוב אמיתי ונצחי, מה שאין כן אם הוא מקורב אל סתם מפורסם של שקר, כבר אמר על זה רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאוה. ועל כן הכל רצים אחריו כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ וכו'. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום וכו', כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם כולו, והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום, כי אין מי שימלא תאותו אצלו; ולכן אם אדם לא זוכה בכל יום לחטוף טוב אמיתי ונצחי, זה סימן שהוא נמצא אצל מפורסם של שקר, ומטעה אותו ומוליך אותו שולל, וחבל מאד על הימים ועל השעות ועל הרגעים שהולכים לו לריק וכו'.
מאד מאד אני מבקש אותך שתיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
ובפרט עכשיו שאני רוצה להגדיל את כח המזגן בבית הכנסת הגדול, וכן להתקין מזגן בהאולם לרווחת אנשי שלומינו, ולקחתי על עצמי המון הלוואות, ולכן עליך לדעת שעם אלו הפרוטות שתכניס בכל יום בקופת הצדקה, בזה אתה עוזר לי שאוכל להתקין מזגנים חדשים בהאולם, ולהגדיל את כח המזגן בבית הכנסת הגדול, ואל יקל בעיניך דבר זה.
כבר ידוע לך שזכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה כבר הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יש על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, על כל פנים מעכשיו כל מה שאתה צריך לקנות, ראה לקנות את זה בחנות "ברסלב סנטר", ובפרט השנה שאני מזמין אתרוגים מהודרים וודאי בלתי מורכבים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרשם כבר כדי שתוכל לקנות אצלינו את הד' מינים, וכן כל מה ששייך להחגים, ובזה אתה מזכה את עצמך ואת קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה לקיים את כל זה, ואל תטעה את עצמך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ראה כ"ז אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, כי כל הצרות שבני אדם סובלים, זה רק מחמת חסרון השמחה, וצריכים לחזור על זה יום יום שעה שעה וכו', כי כשאדם חוטא בר מינן, הוא בורא קליפות ומשחיתים שמסבבים אותו, כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין וכו', אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, ואלו הקליפות שמסבבים אותו מכניסים בו עצבות ומרירות ודכאון, עד שמרגיש כבידות גדולה מאד וכו', ונשבר לגמרי, ונדמה לו כאילו הוא רחוק ממנו יתברך וכו', ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וזה לא בא בקלות וכו', צריכים למסור את נפשו פשוטו כמשמעו להיות אך ורק בשמחה, וכשבר ישראל בשמחה, אזי הוא נכנס בשמחתו יתברך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') בסוד (תהלים קמ"ט) "ישמח ישראל בעושיו", וכן (תהלים ק"ד) "ישמח הוי"ה במעשיו", כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי והכלי הוא יפה, אזי הוא מתענג בה, והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת בהמצוות, כי הם אחדותו יתברך, ומי שעושה המצוה בשמחה, על ידי זה הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא, נמצא שעל ידי שמחה נעשה יחוד גדול ונורא מאד, הוא נכנס בשמחה של הקדוש ברוך הוא, וכביכול הקדוש ברוך הוא משרה עליו שמחה, וכמובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט], ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה], אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה], כדין הכי נהרין ליה מעילא [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'], ואי איהו קיימא בעציבו [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה], יהבין ליה דינא בקבליה [אזי ממשיך על עצמו דינים]. כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא], הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותעשה כל מצוה ומצוה בשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", והנה עכשיו אני רוצה להגדיל את הכח של המזגנים בבית הכנסת הגדול, וכן להתקין מזגנים בהאולם, ולכן אני מאד מבקש אותך רק דבר אחד, שתיקח קופה של צדקה "קרן הצדיק", ובכל יום תכניס כמה פרוטות לצדקה, ודייקא מהפרוטות האלו אני בונה את הכל, ואל תאמר מה כבר יעזור אלו הפרוטות שאני נותן לפני כל תפלה וכו', וכן אני מכניס בקופת הצדקה כמה פרוטות וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ותהיה חזק בזה, ואל תאמר מה כבר יהיה אם אני יכניס כמה פרוטות לצדקה? אל תאמר דבר כזה, כי למעלה בשמים זה עושה רושם גדול מאד, ויגיע הזמן שאלו הפרוטות שזכינו לתת כל יום ישמור אותנו מכל רע, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר, ומובא ברמב"ם הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ראה ערב ראש חודש אלול כ"ח אב ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד 

ידוע בכל תפוצות ישראל שבערב ראש חודש אלול כולם אומרים סדר יום כיפור קטן, ולכן מאד מאד רציתי שתעשו עכשיו התחלה חדשה, על כל פנים מעכשיו, כי היום זה ערב ראש חודש אלול, ומה טוב ומה נעים באם תוכלו להצטרף להתפלל סדר תפלת יום כיפור קטן, שזה דבר גדול מאד מאד, ומובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ראש חודש הלכה ו' אות א') שזה דבר גדול מאד ללכת ולנסוע אל קברי צדיקים בערב ראש חודש ולהתפלל ולצעוק שם מעומק הלב וכו', ומובא בספר "שם משמואל" (פרשת פקודי) וכל ענין ערב ראש חודש שהוא יום כיפור קטן אין רשות להס"מ בקטרוגו לסתום פתח ישראל וכו', עיין שם, וכן מובא בספר "פרי צדיק" (לראש חודש כסליו - אות א') מרבין בתפלות ערב ראש חודש וקורין אותו יום כיפור קטן. דראש חודש יום כיפור קטן וראש חודש מצד ישראל דישראל מקדשי ליה והוא זמן כפרה. אך בראש חודש אי אפשר להרבות בתחנות וראש חודש אסור בתענית וקבעוהו בערב ראש חודש וכו', עיין שם, ובפרט עכשיו שיש גזירות גדולות על נשמות ישראל מצד אחד רוצים לסגור את הישיבות, ומצד שני מאיימים במלחמה גדולה וכו', ועם ישראל אין כוחו אלא בפה, כמאמרם ז"ל (תנחומא בשלח) כתיב (ישעיה ס"א) "אל תיראי תולעת יעקב", למה נמשלו ישראל לתולעת? לומר לך מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים אלא בפיו והוא רך ומכה את הקשה, כך אין להם לישראל אלא תפלה שהעכו"ם נמשלו כארזים שנאמר (יחזקאל ל"א) "הנה אשור ארז בלבנון" ואומר (תהלים כ"ט) "וישבר הוי"ה את ארזי הלבנון" וכשהן מתגברים עליהם חוזרים בתשובה וצועקים ומתפללין והקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל בעת צרה; ולכן אשרי מי שיכול לומר היום בעת מנחה סדר תפלת יום כיפור קטן, ולשוב בתשובה שלימה, והקדוש ברוך הוא יעזור שיתבטלו כל הגזירות רעות מכל עם ישראל, ויתפרדו כל פועלי אוון.
מנהגינו ממנחה של ערב ראש חודש אלול לומר את המזמור כ"ז בתהלים "לדוד הוי"ה אורי וישעי", והסדר הוא בשחרית אומרים את זה אחר אמירת היום, ובמנחה אומרים את זה אחר שמונה עשרה לפני קדיש שלם, עד שחרית של שמחת תורה, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

המאחל לכם שבת שלום וחודש מבורך

 

בעזה"י יום ה' לסדר ראה ערב ראש חודש אלול כ"ח אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י 

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק לעשות התחלה חדשה, ובפרט עכשיו שזה ערב ראש חודש אלול חודש האחרון של השנה, עלינו לחזור בתשובה שלימה ולבקש ממנו יתברך שנזכה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, אשר אין למעלה מזה, וכך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש  ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר רביז"ל לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות; וכלל זה דע לך שאי אפשר להגיע אל ציון רביז"ל אלא על ידי רצונות חזקים והרבה תפלות ובקשות וכו' וכו', וידוע הסיפור שלרביז"ל היה לו שתי מחותנים צדיקים קדושים, אחד הרב הקדוש מוואלטשיסק זי"ע, ואחד הרב הקדוש מחמעלניק זי"ע, שהרב הקדוש מוואלטשיסק זי"ע השתוקק ארבעים שנה להגיע לארץ ישראל, והירבה בתפלות על זה, וכששמע דבר זה הרב הקדוש מחמעלניק זי"ע, אמר בביטול מה צריכים השתוקקות ותפלות על זה וכו'? לוקחים כסף ונוסעים וכו', וכששמע זאת רביז"ל ענה ואמר, תראו שהוא היינו הרב הקדוש מוואלטשיסק זי"ע יסע ויגיע לארץ ישראל, והרב הקדוש מחמעלניק זי"ע לא יסע וכו', וכן נתקיים כי הרב הקדוש מוואלטשיסק זי"ע הגיע לארץ ישראל ונטמן בבית החיים בצפת, הוא וכל משפחתו במערה אחד, רואים מזה מעלת הרצונות והכיסופים והתפלות שאדם מתפלל עד דבר אחד, ולכן עלינו להתפלל שנזכה להיות ביחד בראש השנה אצל רביז"ל, ונפעול שמה שנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי אם תתפלל ותרצה ברצונות חזקים תגיע לשם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ראה כ"ט אב ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ... נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה התחלה חדשה, ובפרט בשבת זו שיהיה ראש חודש אלול, חודש התשובה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו.
העיקר תעשה כל מה שתוכל רק להתענג בשבת, וכך מובא בזוהר (בשלח מ"ז) על הפסוק (ישעיה נ"ח י"ג) "וקראת לשבת עונג", עיקר עינוגו של הכל זה תענוג הנפש והגוף, תענוג לעליונים ולתחתונים וקראת לשבת מה זה וקראת? שיזמין אותו כמו שנאמר (ויקרא כ"ג) "מקראי קודש", כלומר מזמנין את הקדושה, כמי שמזמין אורח לביתו, וזה נאמר "וקראת לשבת עונג" שיזמין את השבת כמו שמזמינים אורח בשולחן מתוקן ובבית מתוקן ובמאכל ובמשתה וכו', עיין שם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) שאכילת שבת הוא כולו קודש כולו אלקות, ולכן עיקר עונג שבת זה בפשיטות לאכול לכבוד שבת קודש, ואמר רביז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר לנו (שמות ט"ז כ"ה) "אכלוהו היום כי שבת היום" ילדים תאכלו, וגם זה קשה לנו לקיים, ובאמת חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות, ולכן אשרי אדם שזורק ממנו את כל החכמות של הבל והדמיונות שלו, ומתענג בשבת בכל מיני עונג, ורואים שבני אדם כל כך שבורים בשבת, כי הם לא מתארים לעצמם מה זה קדושת שבת, כי אם היו יודעים אל איזה מדריגות יכולים לזכות רק על ידי שאדם שש ושמח כל השבת, בלי לעשות כלום רק לשמוח, היו עוסקים בזה, אך מחמת שאין בני אדם יודעים ומבינים את קדושת מעלת השבת, בשביל זה הם מזלזלים בשבת, וכל כך חבל, כי שבת היא מתנה לעם ישראל שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ומי ששומר שבת ונזהר לא לדבר דברים בטלים בשבת, ושש ושמח כל השבת, על ידי זה מוחלין לו כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך, נותנים לנו תיקון כל כך קל, לשמוח כל השבת, ולהשתדל מאד להיות בשלום עם אשתו בשבת, ולא לריב עם אף אחד, ולא לדבר שום דברים בטלים, רק לאכול ולשתות לכבוד שבת קודש, ולהתפלל במנין את תפלות שבת, ולשמוע קריאת התורה וכו' וכו', וגם זה בא לאדם כל כך קשה, ולכן אל תהיה בטלן, תיקח את עצמך בידיך על כל פנים עכשיו בשבת קודש זו, שהוא גם ראש חודש אלול התחלת התשובה שמתחלת משבת, ואם תציית אותי תראה שלא תתחרט, וכל כך חבל שבני אדם לא מעריכים מה זה שבת, והכל בא מחמת ריבוי אור, כי אדם רוצה לעשות הרבה דברים, ולבסוף אינו עושה שום דבר, וכמובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תרומות ומעשרות הלכה ג' אות ב') אשר באמת על פי רוב העיקר מה שאין האדם מתקרב להשם יתברך ואינו חוזר בתשובה להשם יתברך, אף על פי שהמניעה מחמת התגברות תאות הגוף וכו', אבל גם זה הוא מניעה גדולה מלהתקרב להשם יתברך, היינו בשביל ריבוי תבערת הלב להשם יתברך שבוער חוץ מהמדה, כי בודאי אם נתפס איזה אדם שהוא בכלל ישראל שלא נזרקה בו עדיין אפיקורסות ומינות וכו', אם נשאל אותו אם הוא חפץ בתשובה, לחזור להשם יתברך, בודאי הכל ישיבו פה אחד שרוצים מאד מאד לשוב להשם יתברך, ומתגעגעים לזה מאד מאד ימים ושנים, וגם אם נשאל אותו אם רוצה לעשות איזה דבר בשביל השם יתברך כדי לשוב אליו יתברך, כגון ללמוד דף גמרא או ליתן פרוטה לצדקה, או לילך לטבול במקוה, או לשמוח בשבת ולענגו במאכלים נעימים וכו', וכיוצא בזה מדברים המקדשין את האדם וכו', בודאי ישיב בפה מלא הן, בודאי אני מרוצה לעשות בכפליים, אפילו כפל כפליים מכל זה, ובלבד שיועיל לי, כי אני יודע שכל זה אינו מועיל לי, לפי עוצם ריבוי הפגמים והחטאים שפגמתי נגדו יתברך, ומחמת זה שנדמה לו שכל זה לא יועיל לו, על כן אינו עושה כלל וכו', עיין שם באריכות איך שמסביר שאדם לא מאמין שעם פרוטה לצדקה, מדביק נשמתו באין סוף ברוך הוא, ועל ידי טבילת מקוה הוא מטהר את נשמתו, ועל ידי דף גמרא הוא ממשיך על עצמו כל החסדים שבעולם, ועל ידי שמחת השבת ולענגו במאכלים נעימים מוחלין לו עוונותיו וכו', כי מרוב חלישות הדעת וקטנות המוחין, נדמה לאדם שכבר לא יועיל לו כל אלו הדברים, כי הוא נפל כל כך בנוקבא דתהומא רבה, עד שאבד מנוס ותקוה ממנו וכו' וכו', ולכן אינו עושה כלום, וזה מה שאני מבקש כמעט יום יום מאנשי שלומינו שילמדו דף גמרא מסדרת דף היומי, שזה יציל אותו מכל רע, אפילו שילמד את זה בגירסא, ומכל שכן שיכניס כל יום כמה פרוטות ממש לצדקה, שזה עושה רעש גדול בשמים, פה בזה העולם כמה פרוטות זה כלום, אבל למעלה בשמים זה דבר גדול מאד, וכן למה אדם לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא? כי נדמה לו שצריכים לדבר שעה או כמה שעות וכו', ומחמת שלא יכול לדבר כל כך הרבה, אזי הוא לא מדבר כלום, אבל אם הוא היה יודע שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה כל השבת, וכן לדבר עמו יתברך דיבור ועוד דיבור וכו' וכו', וכן לשמור מאד מאד שלא יהיה מחלוקת בבית, ועל ידי זה תזכה לרב הצפון והגנוז.
נא ונא ראה ללכת בשבת בבגדים לבנים, ותקפיד מאד מאד ללכת בשבת עם בגדים לבנים דייקא, כי מי שהולך עם בגדים לבנים בשבת מוחלים לו על כל עוונותיו, ואמר הצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תלך עם בגדים לבנים בשבת.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום


1 תגובות

    • 2.
    • ממש מחזק
      מאת: יוסף
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup